Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, som var besökt af ett tiotal civile och etttjugutal militäre ledamöter. Förhandlingarne leddes af gillets ordförande, öfverste Ernst v. Vegesack.
Den af gillets sekreterare, doktor L. Kolmolin afgifna och föredragna årsberättelsen meddelade bland annat, att af riksdagens årsanslag till skarpskytteföreningarne inom riket ett belopp af 1000 kronor stält till gillets förfogande, hvilka medel använts till pris vid kompaniernas och gillets täflingsskjutningar; att äfven under innevarande år planteringar verkstälts vid gillets skjutbana och platsen deromkring, men att resultaten af dessa planteringar på grund af den magra jordmånen och mindre gynsamma väderleksförhållanden icke blifvit så tillfredsställande som önskligt varit; att det dock icke vore skäl att helt och hållet öfvergifva den vackra tanken att på ett värdigt sått pryda och göra denna plats inbjudande, isynnerhet då den syntes vara den enda i stadens närhet befintliga, som vore lämplig för anställandet af dessa skyttefester, hvilka härstädes redan i flere årtionden med förkärlek allmänt omfattats; att tillgången & villebråd torde kunna sägas hafva under innevarande år varit något bättre än under de närmast föregående åren, Åtminstone hvad hare beträffade, samt att angående rapphönskullarne hugnande underrättelser ingått från flere håll.
Af revisionsberättelsen visade sig gillets ekonomiska ställning för innevarande år sålunda:
Behållning från 1881 kr. 1,958:78
Inkomster för 1882 kr. 482:-
Summa kr. 2,440:78

Årets utgifter hafva uppgått till 511 kronor, hvadan en behållning till år 1883 af 1,929 kronor 78 öre förfinnes.
Inkomsterna hafva understigit utgifterna med 29 kronor, beroende hufvudsakligen derpå att 48 kronor 83 öre användts till inköp af sex par rapphöns och 104 kronor 92 öre till plantering å skjutbanan.Under året hafva premier utbetalts för 220 räfvar med 572 kroner 50 öre,
för 8 örnar med 16 kronor,
för 116 dufhökar med 116 kronor,
för 83 sparfhökar med 45 kronor 50 öre,
för 2,040 kråkor med 204 kronor,

hvilka medel utgått af det anslag å 1,000 kronor, som landstinget stält till gillets förfogande.
Enligt från kompanierna inkomna års berättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Till gillets vice ordförande omvaldes jägmästare Sylvan med major Ihre och öfverstelöjtnant Gahne som ersättare. Kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryggare Vedin och handlande G. Klintberg utsågos ånyo till ledamöter i styrelsen, hvarjämte landshöfding Horn nyvaldeg till medlem i densamma. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Lindström. utsågos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare, samt kaptenerna Gyllenhammer, Kruse och Aspegren till granskare med major Carlstedt som ersättare.
Till ledamöter i gillet invaldes kapten von Holten, doktor A. Goös, vik. adjunkt Sandberg, löjtnant Ekstedt, underlöjtnanterna Schenström, Köhler och Löfvenberg, från krigsskolan utexaminerade eleverna Söderberg, Reijhman och Bolin, samt handlandena Vickman, Schenholm, Karl Lundin och Martin.
Gillet godkände följande af styrelsen väckta förslag: att samma premier för dödade rofdjurssom under föregående år skulle utdelas, nämligen kr. 2:50 för räf, 1:00 för dufhök och 0:10 för kråka; att ett anslag af 100 kronor skulle utgå till planteringar vid gillets skjutbana; att de personer eller sällskap, åt hvilka skjutbanan öppnades, skulle erlägga en afgift af 1 krona för hvarje gång skjutbanan af dem begagnades (detta beslut efter votering med 11 röster mot 7); samt att täfling om gillets medalj skulle ega rum vid nästa prisskjutning.
Ordföranden omnämde vidare, att landstinget äfven för år 1883 anslagit 1000 kronor till premier för dödade rofdjur, samt att man hade förhoppning att af regeringen äfven för nästa år erhålla det sedvanliga anslaget till skjutskicklighetens främjande.
Ledamöterna samlades efter samman trädets slut kring en bål.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 December 1882
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *