Gotlands jernvägs trafikinkomster

för sistlidne December månad, jemförda med intägterna under motsvarande månad de tio föregående åren utvisa:

Totalinkomsten under 1890, jämförd med helårsinkomsten under ofvanstående antal år visar:

Såsom af ofvanstående synes, har år 1890 varit jernvägens hittills vackraste år. Dertill bidrog, utom en blid vinter, som alltid framkallar ökad utförsel, i främsta rummet det allmänna uppsvinget i konjunkturerna för ortens produkter och en jämförelsevis god skörd. Hura stor nettobehållningen blifver, är ännu icke kändt, men sannolikt kommer den att uppgå till några och tjugu tusen kronor. Då emellertid nästa år förestår uppköp af ett större parti jernvägsskenor för omkr. 20 tusen kr., har jernvägsstyrelsen meddelat riksgäldskontoret att bolaget icke är i tillfälle utgöra annuiteten på etatslånet för 1890.
Antecknas bör derjämte, att jernvägen under 1890 skaffat sig ett nytt lokomotiv för 20,000 kr.

Tåghinder

har i dag inträffat på Gotlands jernväg till följd af snöstormen, hvilken vräkt upp väldiga drifvor, så att här i staden snöplogen fltigt måst användas.
Trots det att vädret redan i går var svårt gick trafiken på jernvägen sin jämna gång, men efter det förskräckliga ovädret i natt, ansåg man sig icke kunna i morgsa utsända något tåg härifrån med hopp att det skulle komma fram. Morgontåget från Hemse utgick i vanlig tid, men beordrades stanna i Etelhem såsom den i allt lämpligaste uppehållspunkten, derest hindret skulle blifva långvarigt.
Mellan kl. 10 och 11 i förmiddags utgick härifrån det nya lokomotivet med snöplogen och lyckades tack vare denna samt en del skottande manskap tränga sig igenom de på sina ställen 7 fot höga drifvorna fram till Barlingbo. Dit hade i förväg Hemsetåget beordrats, och befann sig också der, när Visbylokomotivet anlände.
Kl. 1/2 1 inkom tåget hit till staden.
Eftermiddagståget till Hemse har utgått vanlig tid, men från Hemse går gifvetvis icke något tåg förrän i morgon bittida.

Ett experiment,

som utfallit gynsamt, har i dag gjorts att telefonledes tala från jernvägståg på linien. Dat händer stundom, att tåg varder hindradt på vägen mellan stationerna af saö eller annat och då har budskickning kräft lång tid. Nu åter medföres på tåget en telefonapparat, en tråd kastas hvar som helst upp på jernvägens telegraftrbd och förbindelsen är klar för samtal med jernvägsstationen i Visby. Vid fall af behof kan alltså ett meddelande från ett under gång varande tåg göras nästan ögonblickligen.

Gotlands jernvägs trafikinkomster

under sistlidne November månad, jämförda med intägterna under samma månad de tio föregående åren, utvisa:

Inkomsterna från innevarande års början uppgå till 79,791 kr. 20 öre mot 68,821 kr. 88 öre under samma tid i fjor.

Gotlands Jernväg.

Från och med den 15 instundande December ändras tidtabellen; detta gäller dock endast tåg nr 2 (morgontåget från Hemse), hvilket afgår på följande tider:
Från Hemse kl. 6,59 f.m.,
Från Stånga kl. 7,13 f.m.,
Från Etelhem kl. 7,29 f.m.,
Från Buttle kl. 7,47 f.m.,
Från Bjerges kl. 7,59 f.m.,
Från Roma kl. 8,18 f.m.,
Från Barlingbo kl. 8,36 f.m.,
och ank. till Visby kl. 9,5 f.m.
Öfriga tågtider förblifva oförändrade. Nya tidtabellen utdelas gratis å jernvägens stationer
från och med den 8 December.
Visby den 29 Nov. 1890.
TRAFIK-CHEFEN.

Morgontåget från Hemse

kommer att från och med 15 Dec. utgå kl. 6,50 f. m. eller 35 minuter tidigare än för närvarande.

På Gotlands jernväg

komma under instundande vinter att gå två tåg om dagen i hvardera riktninger, en anordning, som länge önskats och som pu möjliggjorts genom inköp af det nya lokomotiv, som nu är afprofvadt och af styrelsen godkändt.
En ändring i tågordningen, sem i nästa månad kommer att vidtagas, är att morgontåget från Hemse till Visby, som nu afgår kl. 7.25, kommer att afgå 40 minuter tidigare så att de resande, som skola återvända samma dag, få längre tid på sig i staden.

Gotlands jernviägs trafikinkomster

under sistlidne Oktober månad, jämförda med intägterna under samma tid de tio nästföregående åren utvisa:

Inkomsterna från detta års början utgöra 73,063 kr. 40 öre mot 62,339 kr.
50 öre under de tio första månaderna af 1889.