Gotlands jernvägs

trafikinkomster under sistl. Oktober månad, jämförda med inkomsterna samma månad under de fyra senaste åren, visa

Inkomsten från innevarande års början uppgår till 62,155 kronor 51 öre mot 67,519 kronor 3 öre under näst föregående års tio första månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 November 1883
N:r 94.

Gotlands jernvägs nye förman

erhåller af Hedemora tidning följande eftermäle:
I friherre C. mister Södra Dalarnes jernväg en dugande och human tjensteman, och den enskilda vänkretsen får genom hans bortgång en lucka, som ej fylles så lätt. Frih. C. skulle egentligen tillträda sin nya befattning 1 nästk. November, men sanvolikt blir det ej förr än något längre fram. Våra varmaste välönskningar följa honom emellertid, när det än blir.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Oktober 1883
N:r 86.

Gotlands jernvägs

trafikinkomster sistl. September månad, jämförda med inkomsterna samma månad de nästföregående fyra åren, visa,

Inkomsterna från innevaraude års bör jan uppgå till 53.297 kronor 31 öre mot 57,944 kronor 8 öre under 1882 års nio första månader.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Oktober 1883
N:r 85.

Till trafikschef

vid Gotlands jernväg har jernvägsstyrelsen antagit trafikschefsassistenten vid Södra Dalarnesjernväg, stationsinspektoren i Hedemora friherre Oskar Cederström, född 1855.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Oktober 1883
N:r 85.

Gotlands jernvägs

trafikinkomster för sistl. Augusti månad, jämförda med intägterna under samma månad de fyra näst: föregående åren, visa:

Inkomsten från årets början utgör 46,684 kronor 73 öre mot 47,806 kronor 8 öre under sistl. års åtta första månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 September 1883
N:r 76.

Gotlands jernväg.

Sedan styrelsen för Gotlands jernvägsaktiebolag till länsstyrelsen ingifvit till kongl. maj:t stäld underdånig ansökan om fastställelse under ytterligare tre år från början af år 1884 af den taxa å afgifter för trafiken å bolagets jernväg, som blifvit genom kongl. resolution den 23 augusti 1878 faststäld att gälla för tiden intill slutet af år 1883, har länsstyrelsen tillkännagifvit, att vederbörande fabrikanter ega tillfälle att före den 20 nästkommande september dit ingifva yttranden öfver det taxeförslag, som sålunda blifvit af bolagsstyrelsen aflemnadt.

Gotlands Tidning
Lördagen den 25 augusti 1883
N:r 67

Gotlands jernvägs

trafikinkomster för sistl.. Juli månad, jämförda med inkomsterna för samma månad under de fyra nästföregående åren, visa

Inkomsterna från detta års början utgöra 38,352 kronor 35 öre mot 40,155 kronor 83 öre under föregående års sju första månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Augusti 1883
N:r 66.