Från När

skrifves till Gotl. Alleh.: Förut h?? i denna tidning varit synlig en annons: om fanjunkaren Jakub Niklas Romdahls vid fiskeri i Närs-ån 21 sistl. November timade dödliga frånfälle. Denna sorgliga och oförmodade händelse torde kanske böra litet närmare beröras och med detsamma äfven nämnas några ord om Romdabhls verksamhet i tiden.
Ävnu vid 67 och ett halft års ålder kraftfull och oförtruten i sina göromål, hade han kl. 4 på morgonen nyssnämda dag, trogen sin vana, uppstigit och gått ut för att ett litet stycke från hemmet idka idfiske i Närs-ån, hvilket särskildt var hans nöje allt ifrån de yngre åren.
Då han denna gång längre än vanligt dröjde borta, och anlägna hemgöromål, hvilka han aldrig plägade försumma, äfven förelågo, blefvo hans hemmavarande, som voro vana vid hans punktlighet, oroliga och givgo ut att söka, men funno honom icke förrän kl. 12 middagstiden omkring 1,000 fot ifrån hemmet i det djupa åvattnet, men då ett lik, död och stel. Efter all sannolikhet har han vid uppdragandet af de till fångst utlagda ryssjorna halkat af spången och fallit i ån, ur hvars starka strömfåra och iskalla vatten han icke förmått att arbeta sig upp. Allt arbete att återkalla honom till lifvet var fruktlöst.
Den så hastigt bortgångne, son till komministern i Mästerby Jakob Romdahl, föddes 1816. Vid 17 ärs ålder rekryt vid Gotlands Nationalbeväring, valdes han kort derefter till sergeant och fältväbel samt utvämdes sedan till fanjunkare, en tjenst, som han ännu vid sin död inne, hade och innehaft i 34 år. Med nitplikttrohet och duglighet har han skött de mångahanda särskilda uppdrag, isynnerhet i kommunens tjenst, han innehaft. Såsom: kommunalman stod han i mångfaldiga afseenden framom de fleste och kan icke annat än mycket saknas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1883
N:r 98.

Auktion vid Kattlunds i Gröttlingbo.

Genom offentlig auktion, som onsdagen den 31 i denna månad kl. 12 på dagen kommer att förrättas vid Kattlunds i Gröttlingbo, låta sysslomännen i Nils Lindboms, Kafttlunds, konkurs, till den högstbjudande försälja, konkursmassans fasta egendomar 2717/4480 mantal Kattlunds och 2717/8960 mantal Domerarfve i Gröttlingbo socken, hvaraf Kattlunds är bebygdt med man- och ladugårdsbygnader, i godt stånd, och har i areal 42 tunnl. åker, 42 tunnl. och 18 kappl. äng, och 68 tunnland och 8 kappl. betesmark, samt saluvärderadt till 15,000 kr. Domerarfve har inga åbygnader och har i areal 31 tunnl. och 15 kappl. åker, 50 tunnl. och 4 kappl. äng, 106 tunnl. och 24 kappl. odlingsmark och 21 tunnl. afrösningsjord och är saluvärderadt till 10,000 kr.
Under båda hemmansdelarne finnas släketägt och skog till mera än husbehof.
Dessa hemmansdelar säljas sådana de nu befinnas med utsådd höstgröda, först i mindre lotter och sedan i sin helhet, med förbehållen rätt för sysslomännen att antaga eller förkasta gjorda anbud.
Betalnings- och öfrige vilkor tillkännagilvas vid anktionstillfället före utropet.
Burgsvik den 2 Januari 1883.
På anmodan,
J. A. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Januari 1883
N:r 2

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Försök till mord. Förnyad ransakning hölls igår med häktade sjömanshustrun Johanna Maria Carlström, hvarvid fängelseläkarens infordrade utlåtande om den häktades sinnestillstånd företeddes. På grund af de afgifna vittnesberättelserna och företagen undersökning af Carlström anser fängelseläkaren den tilltalade hafva varit sinnessjuk vid den åtalade gerningens begående.
Samtliga handlingar i målet skola nu öfversändas till medicinalstyrelsen, som har att yttra sig, huruvida den tilltalade må anses hafva varit tillräknelig eller ej vid mordförsökets begående.
Hustru Carlström, som nu föreföll vara lugn och frisk, kommer att i häktet qvarblifva, tills medicinalstyrelsens utlåtande afgifvits.

För underlåtenhet att inom rätt tid insända statistiska uppgifter har borgmästare Een yrkande af advokatfiskalen i Svea hofrätt E. Settergren dömts att böta 20 kronor.

Till allmänt arbete under åtta månader dömdes igår slagtaresonen Olof August Laurentius Ahlstedt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Basaren

i onsdags till förmån för arbetareföreningens sjukkassa var ganska talrikt besökt. Inkomsten af försäljningen, som var rätt liflig, uppgick till 150 kronor. Några större artiklar af tillsammans minst 50 kronors värde, hvilka artiklar för tillfället ej betingade antagliga pris, komma att en annan gång försäljas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Till ordförande

i de nästkommande år sammanträdande bevillningsberedningarne inom länet har länsstyrelsen förordnat borgmästare Een för Visby stad, kronofogden Calissendorff för norra fögderiet och häradsskrifvaren Bergman för södra fögderiet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Stadsmissionens söndagsskola

hade i förgår, Menlösa barns dag, å högre allmänna läroverkets samlingssal en afslutningsfest för året. I salens ena ända voro tvänne vackert prydda och rikt upplysta julgranar uppstälda, omkring hvilka en mängd kulörta lyktor voro upphängda.
Festen, som var ända till ytterligaste trängsel besökt af barnens föräldrar och målsmän samt öfriga skolans gynnare och vänner, inleddes med psalmsång och bön af stadsmissionären, pastor Youngberg.
Till de närvarande högtidsklädda barnen, närmare 400 till antalet, utdelades derefter rikliga julgåfvor såsom klädespersedlar, böcker, julbullar, äpplen m. m.
Sedan denna utdelning, som synbarligen väckte liflig fröjd hos de små, egt rum samt några flerstämmiga sånger utförts af en inom stadsmissionen bildad sångkör, afslöts högtidligheten med bön.
Man må hoppas, att skolans nästkommande afslutningsfest kommer att firas i domkyrkan, så att alla, som vilja öfvervara festen, ej måtte på grund aflokalens bristande utrymme utestängas derifrån. Vid festen i förgår fingo ett och annat hundratal personer åtnöja sig med stående plats i korridorerna och trappuppgångarne, hvarifrån de naturligtvis ingenting kunde hvarken hörå eller se.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Gotlands fornvänner

hade igår sitt senare årssammanträde, då till styrelseledamöter återvaldes hrr O. Rosman, P. A. Säve, J. Kahl, H. Gustafson och O. Jeurling.
Hrr J. Enderberg och J. M. Sandström utsågos att granska räkenskapen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Medels offentlig och frivillig auktion

låter hemmansegaren August Henriksson, Löfves i Hejde, onsdagen den 3 nästkommande Januari från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja sina egande hemmansdelar nämligen 5/16:dels mantal Löfves, 1/16:dels mantal Tass i Hejde och 1/64:dels mantal Mölner i Väte. — Varande dessa hemmansdelar af utmärkt beskaffenhet och hafva desamma äfven undergått laga skifte, hvarjämte må nämnas, att Löfves är med åbygnader försedt, som äro brandförsäkrade för 11,500 kronor; att ett amorteringslån stort 5,400 kronor kan af en blifvande inropare få öfvertagas. Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionens början. — Vid samma tillfälle låter hälftenbrukaren Johan Löfgren vid Tass samma dag i anseende till hälftenbrukets upphörande till den högstbjudande försälja hästar, oxar, vagnar, kälkar, plogar och harfvar m. m., som här ej specificeras. — Amnstånd för lösa egerdomen lemnas åt godkände inropare 3 månader från anktionsdagen med ränta från samma dag.
Hejde i December 1882.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Auktion vid skeppsbron.

Sysslomännen i fabriksfirman J. W. Klintberg & kompanis konkursmassa låta medels offentlig auktion, som onsdagen den 3 Januari 3 från kl. 10 f. m. kommer att förrättas i firmans kontors: och försäljningslokal vid skeppsbron här istaden, till den högstbjudande föryttra en mängd massan tillhöriga lagerartiklar m, m. och hvaribland åtskilliga vackra och/prydliga marmorarbeten, såsom broscher, nålar, knappar, brefpressar, bordskifvor af flere storlekar samt grafvårdar; slip- och brynstenar, qvarostenar, blocksten, diverse stenhuggeriverktyg, en kombinerad stensåg, en bandsåg, slipmaskiner och svarfvar, en ytterstomme till en större Ångpanna, en komplett långbänk med ställning, 2:ne jernkaminer, 2:ne skeppsankare och en båt; ett hästkreatur; en droska, arbetsvagn och kälkar, en bredsläde sgamt en slädrack; äfvensom åtskilligt innandöme, deribland ett kassaskåp, en skrifpulpet, 2:ne skrifbord (ett med marmorskifyva), en lavoar, ett bättre väggur, åtskilliga vackra oljetryckstaflor, jämte flere värdefulla saker, som här icke så utförligt kunna uppräknas; och lemnas åt betrodda köpare 2 månaderas betalningsanstånd.
Dessutom säljas för ifrågavarande konkursmassas räkning (kl. 12 på dagen) 10 st. aktier i Gotlands jernvägs-aktiebolag samt arrenderätten till den invid fabrikens tomt belägna, kronan tillhöriga, s. k. Vible kalkladeplats, jämte eganderätten till &å berörde plats uppförda kalkladan. Betalningsvilkoren tillkännagifvas före utropandet.
Vid detta auktionstillfälle, och omedelbart efter försäljningen af nyssnämda kalklada, försäljes äfven en å Handskmyr i Träkumla socken stående lada, jämte diverso redskap för torfberedning m. m. allt tillhörigt s. k. Handskmyr Intressentskap.
Visby den 21 December 1882.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104