Dödsfall Johan Wilhelm

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade son Johan Wilhelm, efter få dagars lidande i en ålder af 15 år 10 månader 28 dagar, djupt söjd och saknad af föräldrar, syster, slägt och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Ronehamn den 4 Nov. 1888.
Laura Broander, J. W. Broander.
född Björkander.

Sv. Ps.-b. 490 5 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 November 1883
N:r 92.

Dödsfall Sigrid Anna Celeste

Att vårt innerligt älskade barn Sigrid Anna Celeste, född den 10 Juli 1866, efter långvarigt och tåligt lidande fridfullt afsomnade härädes den 19:de dennes kl. 12 midd., inerligt sörjd och saknad af oss och tre syskon, hafva vi den sorgliga pligten slägt och vänner tillkännagifva.
Ronehamn den 22 Okt. 1883.
Ann Sophie Öfverberg, Axel Öfverberg.
född Claudelin.

Sv. Ps. 345 v. 5, 477 v. 8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Oktober 1883
N:r 85.

Postsparbanker i länet.

Till svar å en af styrelsen för postsparbanken, som med nästa år börjar sin verksamhet, ingångén skrifvelse hår länsstyrelsen meddelat, att det vore särdeles önskligt, om postspårbanksrörelsen kunde: redan från början komma i gång å samtliga postanstalter i länet. Om emellertid detta nu ej kan ske, så, yttrar, länsstyrelsen, böra de platser; der jämförelsevis en större arbetärebefölkfing finnes, komma i åtnjutandeaf de förmåner, som med postsparbanks bnordnande äro afsedda. Företrädesvis å dessa platser, äfvensom å några orter å landsbygden i öfrigt, der trafiken är mera liflig,-synes postsparbanksrörelse nu genast böra – anordnas. Länsstyrelsen föreslår derför att, jämte det försäljning af sparmärken och spärkort måtte ordnas. vid samtliga postänstalter i länet, tillfälle till insättning och uttagning af postsparbanksmedel måtte beredas vid postanstalterna i Visby, Klintehamn, Burgsvik, Ronehamn, Ljugarn, Kathammarsvik, Slite, Kyllej, Fårösund och Kappelshamn samt dessutom i Fårö, Lärbro, Tingstäde, Dalhem, Gothem, Vänge, Hemse och Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Oktober 1883
N:r 82.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby 29 September, skonerten Lars, Hultman, Lübeck, skyckegods; skonerten Retzia, Sandqvist Lübeck, styckegods; 1 Oktober, jakten Sälla Hoppet, Vallin, Åland, barlast.
Till Klinte 23 September, jakten Två Bröder, Ahlström, Rostock, barlast; skonerten Karlshamn, Norrby, Rostock. barlast; skonerten Fritiof, Vessman, Apenrade, barlast; 24 Sept., skonerten Lina, Pettersson, Rostock, barlast; skonerten Felix, Gardell, Kiel, barlast; 26 September, skonerten Laura, Söderström, Kiel, porslin och hampa. 29 September, galeag Margareta, Nyman, Köbenhavn, sill och risgryn; skonerten Sofia Fredrika, Nyman, Kiel, barlast.
Till Ronehamn: 15 September, jakten nr nr 24, Meggi, Arensberg, barlast; 20 Sept., skonerten Maria, Mansen, Roskilde, barlast; 28 September, skonerten Laurentius, Vestberg, Kiel, barlast.
Till Burgsvik: 24 September; jakten Josefina, Berggren, Danmark; 26 September, jakSex Syskon, Kahlström, Norrköping, jern; 29 September, skonerten Starkodder, Siltberg, Danmark, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 1 Oktober, skonerten Tjelvar, Sandström, Kappelshamn, trävaror.
Från Klinte: 24 September, skonerten Felix, Gardell, Rostock via Hernösand, barlast, 27 September, skonerten Fritiof, Vessman, Kiel, trävaror; jakten Två Bröder, Ahlström Rostock, trävaror och kalk.
Från Ronehamn: 381 Augusti, skonerten Laurentius, Vestberg, Kiel, trävaror. 17 September, jakten nr 124, Meggi, Arensberg, slipstenar. 26 September, skonerten Maria, Mazsen, Holland, oarbetad sandsten.
Från Burgsvik: 26 September, jakten, Josefina, Berggren, Gefle, slipstenar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Oktober 1883
N:r 79.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby: 16 Augusti, skonerten Hesperus, Nilsson, Grimsby, stenkol.
Till Slite: 11 Augusti, skonerten John, Carlsson, Gamla Karleby, tjära; jakten Laurine Marie, Falk, Stockholm, stenkol och guano, Till Kathammarsvik: 11 Augusti, skonerten Betty, Olsson, Danmark, barlast.
Till Ronehamn: 18 Juli, ångfartyget Storfursten, Åström, Liibeck, styckegods (haverist); 26 Juli, jakten nr 19, Suurhaus, Arensburg, barlast; 30 Juli, skonert Confidentia, Schultz, Köbenhavn, tomt fartyg; 3 Augusti, slupen Karl Edvard, Björklund, Helsingfors, barlast; 7 Augusti, slupen Helena, Borg, Köbenhavn, barlast.

Utgångna: Från Visby: 14 Augusti, jakten Solide, Olsson, Kyllej, barlast.
Från Slite: 13 Augusti, skonerten Hilmer, Hammarström, Nikolaistad, släckt kalk. 15 Augusti, skonert John, Carlsson, Gamla Karleby, släckt kalk. 10 Augusti, jakten Alvine, Kahl, Örebro, släckt kalk; jakten Karolina, Liiders, Stockholm, osläckt kalk. 11 Augusti, jakten Matilda, Bergedahl, Söderhamn, släckt kalk.
Från Ronehamn: 17 Juli, skonert Laurentius, Vestberg, Kiel, trävaror. 28 Juli, sluen Helena, Borg, Köbenhavn. slipstenar. 80 uli, jakt nr 19, Suurhaus, Riga, slipstenar, 1 Angusti, ångfartyget Helsingfors, Jacobsson, Helsingfors (med oskadade delen af ångaren Storfurstens last). 10 Augusti, skonerten Confidentia, Schultz, Kiel, trävaror.

Visby torgpris:
Bär: Bigaråer 60 tll 75, Moreller 40 till 50, Körs- 33 till 40, Vin- 20 till 25, Krus16 till 20, Hallon 67 till 75 och Blå- 25 öre kannan. — Fisk: Äl 50 till 60, Gädda 25, Aborre 15 och Sarv 10 öre skålp., Torsk 67 öre till 2 kr. lisp., Flundra 50 öre till 1 kr. tjoget, och Strömming 50 till 75 öre valen, — Grädde: 1 kr. för kannan. — Grönsaker; Blomkål 5 till 10 öre hufvudet, Rabarber 10 till 12 öre och Spenat 8 till 10 öre skålp., Skid-, Socker-, och Spritärter 16 till 20 och s. k. Släp-ärter 12 öre samt Välska bönor 8 öre kannan. — Höns 50 till 75 öre st. — Mjölk: oskummad 25 och skummad 12 öre kannan. — Mjöl: sigtadt af Hvete 1:75 till 2:25 och Råg 1:75 lisp., sammanmalet af Råg 1 kr. 17 öre lisp. — Potatis: ny 14 till 18 öre för 2 kannor. — Smör: 58 till 75 öre skålp, Ägg: 80 öre till 1 kr. tjoget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Augusti 1883
N:r 66.

Haveri-auktion.

På anmodan af kejserl. Ryska vice konsulatet i Visby kommer offentlig auktion härstädes att anställas torsdagen den 2 i nästa månad från kl. 12 på dagen, hvarvid försäljas mindre partier sjöskadade varor såsom cigarrer, kortvaror, can: sets, bolstervar, bresilja, m.: m. ilandlossade från finska ångaren Storfursten. Betalningen erlägges kontant.
Ronehamn den 30 Juli 1883.
J. G. BERGENSTIERNA.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Juli 1883
N:r 61.

Sjöförklaring

inlemnades och beedigades i lördags inför rådhusrätten af kapten E. Cosulitz och en del af besättningen å österrikiska skeppet Nina, som på resa från Viborg till Marseille varit i kollision med finska ångaren Storfursten.
Sjöförklaringen var skrifven på italienska och vittnesförhören med besättningen hölls på tyska, franska, engelska, spanska och italienska, hvarvid t. f. artilleribefälhafvaren kapten H. Lindström fungerade som tolk.
På ansökan af kapten Cosulitz har i Ronehamn liggande ångaren Storfursten, som vid sammanstötningen med Nina erhöll betydliga skador, belagts med qvarstad.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58

Med qvarstad

belades i går af t. f. kronofogden i södra häradet, enligt k. m:t befallningshafvandes resolution, i Ronehamn liggande finska ångfartyget »Storfursten» på ansökan af kapten Cossulich, befälhafvare å österrikiska barkskeppet «Nina», hvilket såsom förnt nämts sammanstött med ofvannämde ångare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Juli 1883
N:r 59.

Från sjön.

I måndags inkom till Ronehamn med svåra skador finska ångaren Storfursten, kapten Åström, från Lybeck destinerad till Helsingfors med passagerare och styckegods efter att hafva blifvit öfverseglad af ett obekant fartyg, förmodligen i går till Slite inkomna österrikiska barkskeppet Nina, kapten Cosalitz, hvilket på resa från Viborg till Marseille med trävaror äfven varit i kollision, dervid bogsprötet förlorats och fartyget i öfrigt blifvit ramponeradt. Som kommissionär för skeppet har tyska rikets konsul härstädes, hr Carl L. Ekman, blifvit antagen.
Norska skeppet Godt haab, som i onsdags strandade å Fårön, har blifvit bortaget af bergningsångaren Hermes och afördt till Storungs.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 18 juli 1883
N:r 56