Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Till komministerstjensten

i Fardhems pastorat har domkapitlet uppfört i första rummet v. pastorn i Hejde L. J. Åsberg, i andra v. pastorn i Hangvar M. A. Lindfors och i tredje v. pastorn i Öja H. Beckman.
— I första förslagsrummet till komministersbefattningen i Dalhems pastorat har uppförst ende sökanden v. pastorn på Fårö O. Jacobsson.
Till andra och tredje förslagsrummen har utsatts ny ansökningstid, som utgår å 23 dagen efter 22 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Mjältbranden griper

ytterligare omkring sig i södra häradet samt har nu äfven uppträdt i tre socknar i det norra.
Förklarade smittade vordo i förgår gårdarne Altheime och Nygårds i Buttle, Stenstugu, Qvie, Tippsarfve och Hejdegårda i Hejde samt Sandäskes och Gunilde i Sanda.
Länsveterinär Nyblad, som återkom hit igår, afreste samma dag till Tomase i Ganthem, der ett dödsfall inträffat, samt reste i dag till Banna i Lärbro, der tre kreatur aflidit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Mjältbranden

i södra häradet rasar fortfarande med stor häftighet. Utom de förut omnämda tretton gårdarne i Fröjel, Levide och Gerum hafva nu ytterligare förklarats smittade Bofride och Solbjerge i Fröjel, Mallgårds och Pejnarfve i Levide, Loggarfve och Hunninge i Klinte samt nämdeman O. Petterssons gård vid Liffride och Jakob Dahlgrens vid Botvalde i Stånga.
Efter första dödsfallet i Fröjel natten till 14 dennes och till 19 dennes har följande antal djur, mest nötkreatur men äfven en och annan häst, störtat:
i Fröjel socken 14
i Levide socken 10
i Gerum socken 1
i Ejsta socken 2
i Stånga socken 1
i Klinte socken 2
i Hejde socken 1
Summa 31

Utom dessa af veterinär undersökta i mjältbrand döda djur hafva flere sådana, om hvilka nu saknas uppgift, dött och blifvit under uppsigt af kronobetjent eller ledamot af kommunalnämd nedgräfda, enär veterinärerna icke medhunnit undersöka dem i anseende till deras strängt upptagna tid & andra orter. I Silte och Hablingbo hafva under misstänkta omständigheter insjuknade kreatur dödats, och från Hemse och Levide äro flere sjukdomsfall anmälda.
I förgår på aftonen ingick underrättelse från Buttle om flere inträffade dödsfall af nöt. Då de allra flesta sjukdomsfallen träffat djur, betande å marker oftast långt aflägse från gårdarne, har någon behandling i vanligaste fall icke kunnat egnas djuren, som påträffats döda vanligen efter nägra få timmars sjukdom. De åtgärder, som hittills vidtagits för smittans hämmande, hafva bestått i de döda djurens nedgräfning på föreskrifvet sätt, i lämplig repgöring af det smittade stället samt i afspärrning af de gårdar, der fall inträffat och hvarifrån sjukdomens spridande kunnat befaras.
Tre veterinärer, nämligen t. f. läns veterinären Rosenthal samt veterinäreleverna G. Stenström och M. Olin, hvilken sistnämde hitkom i söndags från Stockholm förordnad af medicinalstyrelsen att tillsvidare tjenstgöra å de smittade orter na, äro för närvarande stationerade på södra delen af ön, hvarjämte länsveterinären Nyblad, som åtvojuter tjenstledighet, hitväntas om ett par dagar. Landssekreterare Hambreus reste iförgår till Hemse för att i samråd med t.f. länsveterinären anbefalla lämpliga åtgärders vidtagande för smittans hämmande.
Igår afton ankom från t. f. länsvete rinären telegram att dödsfall inträffat vid Tipparfve i Hejde, hvilken gård genast afspärrats, samt att flere dödsfall anmälts från Hejde, Sanda och Löjsta. Intet dödsfall hade ännu ägt rum vid Sindarfve i Hemse. Hr Rosenthal stod nu på resa till Buttle.
Från veterinär Olin i dag vid middagstiden ingånget telegram, afsändt från Klinte, mäler, att fem dödsfall förekommo igår. Gårdarne Sandeskes och Gunilde i Sanda samt Qvie och Ramberg (?) i Hejde voro angripna af smitta. Veterinären skulle i dag resa till Qvie.
Inalles torde nu minst ett halft hundratal dödsfall hafva inträffat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Förre skollärare K. P. Blombergs ansökan

till k. m:t att blifva återinsatt i sina tjenstebefattningar såsom skollärare, organist och klockare i Hejde har afstyrkts af skol- och kyrkorådet, folkskoleinspektören och domkapitlet. Som bekant har Blomberg för förskingring ådömts fängelsestraff.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

I Hejde sparbank,

som efter de Blombergska förskingringarne af länsstyrelsen stälts under utredning, är kronolänsman A. Dahlbäck förordnad till utredningsman. Till hans kännedom har kommit att ett par af ledamöterna i sparbankens styrelse hemmansägarne Petter Olsson, Mölner, och Johan Pettersson, Sorby i Väte, afhändt sig större delen af sina tillgångar dels genom att inteckna, dels genom att på andra öfverlåta sina fastigheter och lösegendom. Då styrelseledamöterna äro solidariskt ansvariga för bristen och då de torde vara de ende, som lagligen kunde åläggas att ersätta denna brist, uppgående till 8,375 kronor, hvilken i räkenskapen förekommer under titeln »garanti af pastoratet» utan att pastoratet i sjelfva verket garanterat någonting alls, och då kronolänsm. D. ansett sig böra bevaka insättarnes rätt, som i hög grad skulleförnärmas, om styrelseledamöterna gjorde sig insolventa, så har han hos länsstyrelsen anhållit om skingringsförbud å dem tillhöriga, i ansökningen uppräknade fastigheter.
Länsstyrelsen har med anledning häraf och under förklarande att styrelseledamöterna stå i betalningsansvar för den brist i tillgångar, som förefinnes för betäckande af sparbankens skulder, pröfvat skäligt förordna att det förut beslutade skingringsförbudet skall tillsvidare fortfara.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1885
N:r 50.

K. P. Blombergs ansökan

om att varda återinsatt i folkskollärare-, klockare- och organistbefattningarne i Hejde har afstyrkts af församlingens kyrko- och skolråd samt af folkskoleinspektören.
Som bekant undergår Blomberg nu bestraffaing för förskingring.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Kronolänsmanstjensten

i Hejde och Fardhems ting kommer att bestridas från 15 dennes till 1 Juii af e.o. landskanslisten Kristian Ekelund.
Under sagda tid åtnjuter kronolänsman Dahlbäck tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.