Högtlidlig var den jordafärd

som igår middags bestods den vid Ihre i onsdags drunknade artilleristen Oskar Andersson, Han följdes till grafven af hela artillerikåren paradklädd, och under tåget ut till nya kyrkogården spelade musikkåren en sorgmarsch.
Jordfästningen förrättades af regementspastor Söderberg, som till ämne för sin dödsbetraktelse valt orden ur Ebr. 13: 14: Ty vi hafva bär ingen varaktig stad, utan vi söka efter den tillkommande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1892
N:r 100

Adjunkten Berglunds begrafning

äger rum i dag kl. 1/2 5 e m. och åtföljes han till sitt sista hvilorum af allmänna läroverkets såväl lärare som lärjungar.
I sammanhang härmed kunna vi omnämna, att läroverkets rektor mottagit ett i Visby afstämpladt bref med inneliggande 10 kr. och undertecknadt en för adjunkt Berglunds nit och välvilja tacksam målsman, hvari afsändaren anhåller att rektor vid afslutningen i vår som minne af adjunkt Berglund ville som ett eller två premier utdela da inneliggande penvingarne. Brefskrifvaren säger sig föredraga detta sätt att hedra den aflidnes minne framför att lägga en krans på hans kista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1892
N:r 39

Från landsbygden.

Vamlingbo, 9 Febr.
Jordfästning. Sistlidne söndags e. m. jordades å Vamlingbo kyrkogård stoftet at aflidna fröken Natalie Pantzarhjelm (syster till kommendör L. Pantzarhjelm), som sedan några år varit bosatt i härvarande prestgård. Enkel och flärdfri, var hon alltid god emot de fattiga, och flera än ett medellöst barn har fått både kläder och vård från hennes band. Ifrig skolvän, deltog hon ofta i skolflickornas slöjdundervisning i sällskap med lärarinnan. Som de fattigas vän, lär hon äfven i sitt testamente ihågkommit flera mindre bemedlade personer, arbetare och tjenare.

För ett ganska hotande olyckstillbud voro några åkande personer utsatta häromdagen, då de färdades landsvägen fram, förbi en i gång varande vädermjölqvarn, ty just som de resande voro midt för qvarnen, lösslets en del af vingen, hvilket med den hårda blåsten fördes rakt åt det ställe der våra resande befunno sig. Så hotande det än såg ut, blef dock ingen af personerna eller hästarne träffad af träspillrorna, som hveno ikring dem, Blott bakre delen af vagnen fick diverse påstötningar, hvadan resenärerna undsluppo helskinnade med blotta förskräckelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1892
N:r 22

Från landsbygden.

Stenkyrka, 3 jan.
Rosor plockades julaftonen i Stenkyrka prestgård,

Laga skifte tros nästa år bestämdt komma att öfvergå socknen.

Tingstäde socken skall nu inreda en lokal ofvanpå i folkskolehoset att använda till slöjdskola, som dock ej skall öppnas förrän 1893.

Till Tingstäde kyrkas värmeapparat har possessionaten Knut Stare skänkt erforderligt bränsle så till vida, att han afstår för sagda ändamål en afgift, som sparbanken annars skulle betala honom för upplåtande af lokal, värme och städning vid sparbankens sammanträden.

Bort med orättvisorna! Ett förslag till ändring i jordbruks fyrk i förhållande till löntagarens borde fortast möjligt lemnas riksdagen. Alljord är för lågt uppskattad. Jordbrukare t, ex, med 1/4, ja 1/2 mtl ingalunda dålig jord, som säljer skog, kalk m. m. för 800 till 1,000 kr. pr år ha lika fyrktal, med en löntagare på 800 kr. i ett för allt.
Nu då allt går efter fyrk, är detta orättvist betungande.
Handtverkare, som blott köpt ett par tunnland jord och som derför får några fyrk, får, om han ock tjenade flera tusen kr. på eltt handtverk, ändå ingen beskattning härför, men köper en löntagare en bit jord, blott I par tnld, får han allt betala för både jordbruks- och löneinkomst. Och så länge, liksom efter tyst öfverenskommelse, blott bönder sitta i taxeriogsnämden, rättas ofoget aldrig.

Gud och mammon. Vid inventering af aflidne kyrkob. M. Karlssons qvarlåtenskap har hittats gömda, som det påstår, ej mindre än 5,600 kr. i delvis ej gångbara mynt. Troligen komma flera liknande fynd i dagen.

Mellersta Gotland, 2 Jan.
Öfverfall. För omkring en vecka sedan körde en bondeon i Butle en afton hem ifrån Hemse. Det var mörkt, så att han kunde ej köra särdeles fort. Då han kommit till början af skogen mellan Etelhem och Butle, famrusade. några personer, hvilka troligtvis hade den föga lofvärda afsigten att undersöka om der fans något att anamma från skjutskarJen eller i skjutsen. Körsvennen blef tilldelad ett knifshugg i hufvodet, så att blodvite uppkom, Men längre gick det ej, ty genom att lemna rock och mössa och hvad han hade på skjutsen i sticket, lyckades han undkomma, sedan eia hästen likväl fått ett slag, så att han sedan haltade hela vägen. Påföljande morgon fick den öfverfallne igen sina saker af personer som då kört vägen fram.
Hvilka de fräcke eller dumme rånarne voro kunde ej i mörkret urskiljas, men deras antal var fem eller sex. Ett par qvällar senare blef en annan resande öfverfallen på samma ställe.
Vare sig det nu är allvar med dessa öfverfall eller de ske af okynne, vore önskligt att tillställarne upptäcktes, så att de kunde näpsas för sitt tilltag.

Hablingbo, 5 Januari.
Liksom julhelgen aflöpte äfven fjorårets sista ord. kyrko- och kommunalstämma i allsköns lugn och ro. Debiterings- och fyrktalslängderna godkändes utan anmärkning. Kyrko- och skolråden qvarstå oförändrade till årets slut. Till revisorer af kyrko- och skolräkenskaperna utsågos Nilsson Sijups och Petterson, Vadstäde. Att revidera kommunens räkenskaper valdes B. Olofsson, Domerafre och skollärare Söderberg. Till ordf, och vice ordf. i stämman omvaldes Nilsson, Stjups och skollärare Söderberg. Till ordförande och vice ordförande i nämden och fattigvårdsstyrelsen nyvaldes Karl Melin, Petes och O. Larsson, Bosarfva. Till ledamot i i nämden nyvaldes Hansson, Hexarfve. I magasinsstyrelseu omvaldes O. Larsson och ryvaldes Nilssor, Lukase. Till god man vid landtmäteriförråttningarne utsåg stämman enhälligt O. Larsson, Bosarfve. Alldenstund ett nytt kreatursför-äkringsbolag inom socknen bildats, ansåg stämman icke nödigt att utse någon filialstyrelse för det stora Visbybolaget.
En pigg och intressant bok är »åkerns sagor» icke blott derför att man får veta huru det »lefvande brefvet» Gisle-Hans i Öja och flera med honom skötte siva fiderneärfda hemman, utan äfven derför att den är så äkta gotländsk. Huru förtrogen författaren varit med de gotländska förbållanden i alla stycken och huru målaads de äro framstälda kan ej nog benndras och borde denna bok likaväl som »Hafveta och Skogens sagor» af samme författare fionas i hvarje gutniskt hem,
Att postsparbanken, »folkets sparbank», oaktadt den låga räntan mer och mer vinner allmänhetens förtroende kan synas deraf att af de i småposter insatta 12,000 kronorna på omkring 200 motböcker, har under ett qvartal, nämligen det nu senast förgångua. insättningarna uppgått till 3,000 kr.
Omslag i väderleken har inträdt. Kalle Vinter eom lär julat nere i det soliga Italien tyckes ändtligen längta efter hembygden igen och förbarma sig öfver oss, Mätte ban ju förr desto hellre förjaga den både förskämda oförskämda Inften att vi åter under bjällrors klang eller på etålsko måkunna få sjunga: »Visst kan der det vara varmt i söder, men det är mera friekt i nord».
Skolferierna äro allredan tilländalupna, Åtminstone två slag af skolor äro åter i verksamhet: folkhögskolan i Hemse och härnte es s. k. fortsättnivgsskola.

Björke, 5 Januari.
Begrafning. Solen gick upp på en molnfri himmel och sände sitt klara ljus ut öfver den snöhöljda jorden; allt var så tyst och stilla.
Vid middagstiden började sorgklädda skaror samlas i skolgården, Den påjuldagen aflidne och af sin församling så athållne läraren, Ferdinand Lindström, skulle i dag föras till sitt sista hvilorum. Vid 1-tiden bars kistan till kyrkan. Psalmen 452 stämdes upp, och kyrkoherde Enequist besteg predikstolen och höll en manande och trösterix predikan, hvarefter uppstämdes af en af den hänsofnes närmaste kamrater samlad dubbelqvartett sången: »Snabba äro lifvets stunder», Sedan de än starka, än svagt bortdöande tonerna förklingat, följde jordfästningen och ps, 474, 3:e och 4: verserna, Derefter klivgar från altaret så gripande bönen efter jordfästningen, som afalöta med de 3 sista verserna af ps. 205.
Följde så sången: »Sälla dag, när jag iår gå hemt» för solo och ackompagnement af orgel.
Sångarne samlades sedan i koret vid kistan och uppstämde »Integer vitae».
De sista tonerna dö bort, och allt är så tyst.
Orgeln brusar, kistan bäres ut och sänkes ned i grafven. »Mitt lif är en våg» dörbort, och tårfyllda ögon blicka ned i det tystarummet; dit de sista helsningarna sändas den Käneofne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1892
N:r 3

På half stång

har i dag flaggats å samtliga i hamnsn liggande fartyg samt åtskilliga enskilda hus med anledning af kapten Sandelins begrafning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 December 1891
N:r 200

Från landsbygden.

Rone, 8 Dec.
En högtidlig begrafning erhöll den så sorgligt omkomne bokhällaren Lindström, Efter gudstjenstens slut kl. något öfver 11 anlände det af nio skjutsar bestående liktåget, hvarefter kistan, buren af den aflidnes närmaste ungdomsvänner, inbars i kyrkan der jordfästvingen förrättades af pastor Christiansson, som i ett gripande tal framhöll lifvets korthet och dödens visshet, Under tonerna af en sorgmarsch från orgeln bars kistan till grafven, hvilken nästan till hälften fyldes af den oerhörda mängd af kransar, som från deltagande från nära och fjerran dels under likfärden lagts på kistan och dels nu i grafven nedkastades och öfverhöljde densamma. Bland sörjande deltagare märktes förutom en förgråten moder, fader och syskon den aflidnes principaler, en ungdomsvän, och för öfrigt en stor del af pastoratets befolkning lifligt berörts som af den sorgliga händelsen.

Godt slädföre hade vi de sista dagarne af Nov, och början af denna månad, af hvilket också många visste väl begagna sig; men nu ha vi ett väldigt slask.

I lördags 5 Dec. voro bina ute och luftade på sig så kraftigt att många sågos hemkomma med »förning» på fötterna.

Rapphönsen äro äfven här i år talrika, men man tror att mickel räf redan smörjer sig med rapphönestek, ty öfverallt på vissa trakter ligger mycket af deras tjäderbeklädnad utströdd.

Fårkött har Gotland i år rikligen exporterat. En handelsfirma här har fått för 2,000 kr. mera än efter förra årets export var beräknadt och hvaraf en stor del ännu ligger osålt i Stockholm och Gefle.

Särdeles god skörd på myrmark lär enligt hvad berättas, hr L. Duse erhållit. Den lär vara beräknad till 8,000 kr.

Nykterhetsmöte hölls i Ronehamns skolsal härom söndagen, då många af de som voro närvarande varmt intresserade sig för nykterhetssaken och önskade snart ett nytt möte.

Af djurskyddsföreningens ullsaxar ha på en liten tid härstädes sålts 40 st.

Svan flyttade härstädes ännu i går.

Godt om »kut» (säl) finnes här utanför. Vår gamle jägare här lär också med framgång pröfvat sitt lod i höst.

Strömming fås ännu, stor och fet, men ej i så riklig mängd som förut. Dock hafva de fått en 20 valar här och der. Vackert så i denna månad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 December 1891
N:r 192

Från landsbygden.

Mästerby, 19 Nov.
En högtidlig jordfästning försiggick på aftonen tisdagen 17 Nov. i Mästerby kyrka, då fröken Anna Sofia Fåbræus\’ stoft invigdes till den sista hvilan. Koret var vid tillfället smyckadt med gravar och detta såväl som templet i öfrigt starkt upplyst. Sedan kistan, under det en sorgmarsch spelades på kyrkans orgel, inburits och jordfästningen förrättats af församl. kyrkoherde, uppträdde denne på predikstolen, derifrån han på ett anslående och träffande sätt skildrade den hädangångnes lefnadsbild. »Hvad hon kunde, det gjorde hom» och »Gudi allena äran» voro de tankar som gingo genom föredraget. Sång uppfördes såväl från orgelläktaren eom vid grafven.
Hvad den hädavgångae varit för nödens och lidandets barn hade en arbetarehustru sökt tolka på en minneskrans vid grafven såunda:
Hvila nu i grafven fri från smärtan,
Under tidens qval och oro gömd!
Du som tröstat många sorgsna hjertan,
Sent af dessa skall du varda glömd,
Nödens barn dig tacksamt skola minnas,
Ty du ständigt var en vän för dem.
Ej af sorg och nöd du mer skall hinnas:
Trötta anden hunnit hvilans hem.

Den aflidne var prestdotter från Stenkumla, der fadren, som dog på 1840-talet, var kyrkoherde. De kände tvillingbröderna Ol. Immanuel och Joh. Fredr. Fåbræus, bägge statsråd, voro hennes farbröder.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 November 1891
N:r 182

Till grafvens ro

på nya kyrkogården fördes i går afton kl. 6 stoftet efter aflidne handlanden R. V. Molér, följdt af ett stort antal fränder och vänner från hela Gotland samt särskildt af en hel del D. B. V-ister, som så ville gifva den hädangångne, nitiske brodern ett sista farväl.
Jordfästningen förrättades af pastor Söderberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1891
N:r 127

Från landsbygden.

Hejde, 2 Aug.
Begrafning. Doktorn och kyrkoherden Johan Galho begrofs i torsdags 30 Juli. Efter en regnig morgon klarnade luften upp, och dagen blef härlig, knappast en vindfläkt förmärktes. Också samlades vid middagstiden skaror af högtidsklädda personer, som ville se sin åldrige gyrkoherdes sista färd. = Vid 1tiden börjar kyrkklockan ljuda och från den gamla prestgården bäres kistan af sex kyrkvärdar från pastoratet. Sakta skrider processionen fram under de lummiga träd, som den döde i lifstiden planterat, hvilka nu tyckas tillbviska honom ett sista, hvila i frid, Efter afsjungandet af psalmon 452 beträdde kyrkoherde Uddin i Sanda predikstolen och höll ett mästerligt liktal, som afslöts med 1 vers på psalmen 489. Jordfästningen förrättades af biskop von Schéele och slöts med sista versen af 204. Derefter sjöngs af en qvartett: Inateger vite, hvarefter kistan bars ut till grafven, der den gamle hvilar vid sidan af sin hustru och två söner. Nu uppstämdes »Stilla skuggor» under lummiga lönvar. Senare på aftonen höljdes grafven af kyrkovärdarne och »Mitt lif är en våg», »Stilla sänker sig nattens ro» samt »Du som verldar har till rike» tonade, Med blottade hufvuden sjöngs till sist: »Hvad jag i dag har syndat». Allt var högtidligt i den stilla qvällen och mångan önskade i sitt bjerta till den hänsofne: Sof i ro!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Augusti 1891
N:r 118