En högtidlig goodtemplarbegrafning

ägde rum igår afton vid 3-tiden, då ett par hundra ordensmedlemmar följde stoftet af arbetaren Bergqvist till nya kyrkogården. I spetsen af den långa procession svajade ordens svartklädda etandar, hvarjämte sorgstafvar fördes af två medlemmar af logen Hoppets Här, som den aflidne i lifstiden tillhörde. Sedan jordfästningen förrättats, framträdde logens kaplan till grafven och uppläste nå gra böner. Sång utfördes äfven af ordens sångkår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Biskop Anjous begrafning

egde ram härstädes igår under det lifligaste deltagande från allmänhetens sida. Samlingen skedde kl. 11 f.m. i sorgehuset, hvarifrån processionen vid 1 tiden afgick. Kistan bars af åtta prester, nämligen kyrkoherdarne Nyberg, Sik och Ötverberg samt komminister Söderberg, hvilka tjenstgjort såsom komministrar i Visby pastorat, samt af läroverksadjunkten Westöö, domkyrkoadjunkt Ekman, v. pastor Hallström och stadsmissionären Youugberg. På en katafalk i domkyrkokorets midt nedsattes kistan, som var alldeles öfverhöljd af blommor och kransar med svarta och hvita hand. Bland kransarne, som utgjorde omkring ett 40-ta!, märktes flere synnerligen vackra och smakfulla, af hvilka må nämnas följande med nedannämda inskrifter:

Välsignelse och tacksamhet ! Kristus är mitt lif, döden är min vinning.
Prinsessan Eugenie.

Laurentio Antonio Anjou pie facultas theologica Upsaliensis.

Viro illustrissimo L. A. Anjou pie memor Hugo Hernlund.
Tuvia virtuti nulla est via.

Fridens helsaing och en vördnadens gärd från Domkyrkorådet.

Defunctum ornabant pietas, labor veraque virtus. Lopgo fessa evo molliter ossa cubent!
Collegium lycei Visbyensis.

Tack för trofast broderlighet.
Ölverste Hagberg.

Den käre aflidnes syster och fosterdotter,
Lowise och Hedda.

Ett kärlekens och saknadens tack från prester i södra kontraktet. Uppenbarelseboken 14:13.

Åt minnet af en älskad och vördad inspektor!
Uplands nation i Upsala.

Säll den är i Herrens hand, säll den, som hem till fridens land från lifvetsstormar hunnit.

En enkel gärd af vördnad och tillgifvenhet från Domkyrkans prester.

En gärd af vördnad, tacksamhet och saknad.

Guds gåfva är det eviga lifvet.
Visby högre flickskolas lärjungar.

Salige äro de döde, som i Herranom dö!
En sista gärd af vördnad och tacksamhet från
Visby högre flickskolas lärarinnor.

Tack för trofast broderskärlek !

Åt stiftets biskop en vördnadens gärd.
Visby domkapitel.

Hvila i frid till uppståndelsens morgon!
En vördnadens, tacksamhetens och saknadens gärd af
Visby hushållsskolas styrelse.

Minne från Lärbro och Hellvi församlingar.

Minneskransar funnos dessutom från, bland andra, landshöfding Horn, Karlskrona, samt från Teres och Johan Hambræus, Helny och Gustaf Bolling samt flere band från slägtingar och vänner.

Under det en af direktör Söhrling på orgel utförd sorgmarsch tonade, intågade den väldiga processionen, bestående af när: mare ett halft tusental medlemmar, i domkyrkan, som var till trängsel fyld af åhörare. I processionen deltogo främst läroverkets ungdom och den aflidnes slägtingar, Visby domkapitels ledamöter, ett femtiotal af stiftets prester, skolstaten samt härvarande ämbets- och tjenstemannakårer.
Jordfästningen förrättades, efter afsjun gat af psalmen 452, af kootraktsprosten doktor Lyth, hvarefter doktor Lemke, sedan psalmen 33 sjungits, höll likpredikan och uppläste den aflidnes personalier.
Doktor Lemke inledde sin predikan med att framhålla, att det vore oss beskärdt att betrakta döden såsom liggande bakom oss, hvarigenom vi kunde känna oss äga ett lif, som ingen död vidkomme. Attså betrakta döden vore skönt och härligt.
Men då så mycken förgängelse herskade omkring oss, blefvo vi benägne att mera tro på döden än lifvet. Det vore derför angeläget att betrakta döden på ett rätt sätt. — En den ömmaste sorgefest firades i dag, i det Gud från detta jordiska lif förlossat stiftets främste man, som nu fått inför den store öfverherden nedlägga sin herdestaf. Sina mångfaldiga ämbetsplikter i kyrkan, skolans cch akademiens tjenst samt vid konungens rådsbord hade han förvaltat med tro och saktmodighet, allvar och nit, hvarför han också under sin långa lefnadsbana varit älskad och ärad. Hans lif vore för oss alla ett föredöme. Vi kunna ej annat än med djup tacksamhet glädja oss åt att hafva i honom ägt en den bästa förman, som genom sin mognade vishet, månsidiga erfarenhet, varma hjerta och välvilliga sinnelag varit oss alla en föresyn. Saknaden efter honom vore djup ej blott i trängre kretsar utan inom hela stiftet.
Predikanten lade derpå till grund för sina betraktelser 16, 17 och 18 verserna 4:de kapitlet i Pauli andra bref till Korintierna så lydande: Derför förtröttes vi intet; utan ändock vår utvärtes menniska förgås, så varder dock den iuvärtes förnyad dag från dag.
Ty vår bedröfvelse, den dock timlig och lätt är, föder i oss en evig och öfver allo måtto vigtig härlighet.
Vi som icke se efter de tiog som synas utan de som icke synas; ty de ting som synas d timliga, men de som icke synas äro eviga.
Ur denna text behandlade predikanten ämnet »Huru Kristi uppståndelses kraft är den enda säkra grund, hvarpå vi kunna bygga vårt vittnesbörd, att vi hafva öfvergått från döden till lifvet.»
I de öfver biskop Anjou upplästa personalier framhölls bland annat, att han inom kyrkans tjenst från den lägsta plats uppstigit till den näst högsta. Sin varma kärlek till vetenskapen hade han visat i sina båda stora kyrkohistoriska arbeten, utmärkta för grundlig forskning och ovanlig lärdom. Det stora antal visitationer han gjort, de under hans biskopstid hållna fem prestmötena samt af honom förrättade 38 prestvigningar utvisade, att han nitiskt förvaltat sin biskopliga tjenst. Hos alla, som med honom kommit i beröring, efterlemnade han ett godt minne såsom en ärans man i allo. Hans krafter voro på senaste tiden brutna och sista fret tillbragte han i ensamhet. I samhällets, kyrkans, skolans och vänners namn bragte honom talaren nu ett sista farväl.
Psalmen 495 afsjöngs derpå, hvarefter altartjensten förrättades af doktor Lyth, som äfven utförde begrafningsmessan med svar från orgelläktaren af en utvald sångkör af herrar och damer.
Sedan psalmen 496 utförts, utbars kistan på likvagnen, hvarefter processionen afgick till nya kyrkogården, der den aflidnes stoft nedsänktes i sitt sista hvilorum, hvarefter Geijers »Stilla skuggor» utfördes af en dubbelqvartett prester.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Fabrikör Siltbergs jordfästning

egde igår rum under stort deltagande från allnänhetens sida och förrättades af komminister Söderberg. Kistan var ötverhöljd af kransar, bland hvilka märktes en synnerligen vacker från domkyrkorådet, hvaraf hr Siltberg varit mångårig ledamot. Under jordfästningen flaggades från arbetareföreningens lokal, hvarigenom föreningen ville visa den aflidne sin sorgebetygelse för troget, mångårigt ledamotskap i densamma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 December 1884
N:r 100.

F. statsrådet O. I. Fåhræus stolt jordfästes

förliden tisdags middag uti Jakobs kyrka i Stockholm. Akten inleddes med en psalmvers, hvarefter kyrkoherden E. Bergman framträdde till den i koret placerade samt med kransar och blommor öfvertäckta kistan och tecknade i korta ordalag den aflidnes verksamhet samt hans framstående egenskaper såsom offentlig och enskild person, hvarpå jordfästningen i vanlig ordning förrättades och en hymn afsjöngs från läktaren samt ceremonien afslutades med messande och afsjungande af en psalmvers. Vid begrafningsceremonien var konungen representerad af förste hofmarskalken grefve von Rosen, drottningen af öfverkammarherren grefve Cronstedt och kronprinsen af hofmarskalken Lilliehöök. Bland de närvarande märktes dessutom statsministern och ministern för utrikesärendena, f. d. statsrådet Thyselius, öfver» ståthållaren samt flere representanter för den högre embetsmannaverlden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Juni 1884
N:r 46.

Jordfästningar.

F. klockaren Johannes Pettersson-Annas har jordfästs i Sjonhems kyrka. En stor skara, huvudsakligen svenskbybor, hade samlats för att följa honom till graven. Efter ingångspsalmen 654: 6—7 höll t. f. komminister H. Ernmar griftetal utgående från Luk. 20: 38 och förrättade jordfästningen. Sedan sjöngs ps: 363: 5—6 varefter officianten utförde begravningsmässan. Akten avslutades med ps. 45: 4—5. Kistan bars sedan ut och sänktes i graven där släkt och vänner nedlade kransar. Bland kransaårna märktes en från Sjonhems kyrkoråd och. församling samt från förre komministern i församlingen, E. Westerudd med familj, Västerås. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 586, varefter pastor Ernmar lyste frid över griften. En minnesstund hölls sedan i skolans samlingsrum.

— Till den sista vilan har vigts stoftet efter änkefru Emelie Österdahl, Visby, tidigare i Hejde. Först hölls en andaktsstund i dotterns hem vid Simunde i Hejde, varpå kistan fördes till Hejde kyrka. När den inbars i kyrkan spelade kantor Joel Sundahl ”Kom, stilla död” av Bach, varpå unisont sjöngs ps. 331. Kyrkoherde Johansson höll därefter griftetal med ledning av orden i Uppb. 21: 3—4, samt förrättade jordfästningen. Denna «avslutades med ps. 594 och efter denna följde begravningsmässan och ps. 355, Under stilla orgelmusik utbars kistan och sänktes i familje graven. Vid denna nedlades ef rik gärd av kransar och blommor. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och till sist sjöngs en psalmvers.
Efteråt samlades begravningsgästerna till en minnesstund vid Simunde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1957
N:r 283

Jordfästningar

Stoftet efter f. hemmansägaren Karl Grönhagen, Anglarve i Träkumla, fördes på fredagen till graven. Före akten i kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Lilja: Kistan inbars i kyrkan till sorgemusik på orgeln och sorgeakten inleddes med ps. 349. Kyrkoherde Ivan Lilja höll griftetal utgående från Jes. 38: 12 och berörde även den avlidnes mångåriga insatser i församlingsarbetet som kyrkvärd. Sedan följde jordfästningsakten och ps. 600:3—5. Kistan utbars under stilla orgelmusik och sänktes i graven. Anhöriga, grannar och vänner nedlade en vacker blomstergärd och till sist nedlade kyrkoherde Lilja en krans från kyrkorådet, vita och röda band med inskription »Tack för plikttrogen gärning», samt lyste frid över stoftet.

— Stoftet efter fru Agda Öström, Kauparve i Lau, jordfästes på fredagen. Först hölls en andaktsstund i hemmet under ledning av kyrkoherde Hilding Jacobsson. Jordfästningsakten ägde rum i Lau kyrka, dit kistan inbars under sorgemusik av kantor Ulla Schäberg, och inleddes med ps. 549: 1. Kyrkoherde Jacobsson höll griftetal utgående från 1 Kor. 15: 42, 43 och 57 och förrättade därefter jordfästningen. Till sist sjöngs ps. 549:2. Kistan bars ut ur kyrkan under sorgemusik på orgeln och sänktes i graven. Den avlidnas minne hedrades med en vacker blomstergärd. Till sist lyste officianten frid över grifterummet.

Gotlänningen
Lördagen den 10 November 1956
N:r 262.

Begrafning.

I dag jordfästades stoftet af afl. trafikchefen R. Fogelström. Öfver hundra personer hade i stationshuset samlat sig för att säga den aflidne vännen ett sista farväl! Liket var placeradt i ena väntsalen, som blifvit på ett utmärkt smakfullt och passande sätt dekorerad med granar och lefvande växter samt brinnande ljuskandelabrar. Sorgtåget afgick derifrån kl. 12 middagen till kyrkan och förrättades jordfästningen af stadskaplanen Söderberg. Då den aflidnes stofthydda infördes i kyrkan bars den af jernvägens 8 stationsbefälhafvare, den sista hederstjensten de blefvo i tillfälle att visa sin aktade och omtyckte chef, dervid 1:a versen af psalmen n:r 492 afsjöngs, och då liket after jordfästningen fördes ur kyrkan sjöngs 2:a versen af samma psalm, hvarefter den ovanligt högtidliga och gripande sorgefesten afslöts med en kantat sjungen af framstående medlemmar i Musikaliska Sällskapet, hvaraf den aflidne varit en omtyckt och verksam ledamot.

Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46

En högtidlig begrafning

egde rum i lördags i härvarande domkyrka, då liket efter trafikschefen R. Fogelström invigdes till den sista hvilan, och hvarvid härd varande musikaliska sällskap bragte en sista hyllnings- och afskedsgärd åt den aflidne, som inom sällskapet varit en verksam och ofta anlitad medlem.
Sedan kistan af 8 jernvägens stationsföreståndare inburits i kyrkans kor, af sjöngs af sällskapets sångare och sångerskor före jordfästningen första versen af psalmen 452 och efter densamma andra versen af samma psalm, hvarpå följde afdelningen »Morgensang» uti Gades härliga tonskapelse »Elverskud».
Under sången »Tonernas vågor» bars derefter kistan ut ur kyrkan, hvarefter den på qvällen med ångf. Gotland befordrades till fastlandet för att der nedsättas i familjegrafven.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juni 1883
N:r 47.

Begrafning.

I dag jordfästes stoftet efter f. vice konsuln Lars Niklas Eneqvist. Å flera enskilda ställen i staden samt å alla i hamnen liggande fartyg, deribland ett utländskt, flaggades å half stång, såsom en aktningsbetygelse för hvad den aflidne i lifstiden under sin bästa verksamhetsperiod verkat såväl i kommunens intresse som till sjöfartens fromma. På sin tid var han egare till ej mindre än nitton större och mindre fartyg, som gingo på nästan alla farvatten. Hvile han i frid!

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 april 1883
N:r 33.

Stoftet

af aflidne dr D. Söderberg jordfästes i går uti Visby domkyrka af biskop L. A. Anjou, Då liktåget, som företräddes af den aflidnes kusin, prosten B. N. Sundahl, hunnit fram i koret, uppstämdes från orgelläktaren af musikaliska sällskapets kör »Mozarts requiem», hvarefter jordfästningen egde rum. Vid liktågets utgång ur kyrkan utfördes af samma kör »Tonernas våg».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64