Vid sammanträde

i går med styrelsen för Gotlands norra härads brandstodsförening redovisades den senast beslutade uppbörden á 4 öre pr 100 kr. försäkring, hvarefter utanordnades och utbetalades förut beviljade brandskadeersättniogar med derå upplupne räntor 6,382 kr. 21 öre, äfvensom arvoden, rese- och traktamentsersättningar för innevarande år till ordföranden och ledamöterne i styrelsen med tillsammans 912 kr. 53 öre.
Brandskadeersättningar beviljades till Torparen Karl Friberg, Vestöös i Hall 201: —
Ogifta Johanna Mårtensson, Sojdeby i Fole 19: 25
Arb. Olof Mårtensson d:o 20: 50
Slite varfsbolag 283: 87
Hemmansäg. Aug. Klintberg, Veskinds i Veskinde 70: —
Hemmansäg. Tomas Jacobsson, Stenstu i Bäl 7: —
Handl. V. Vestberg, Flenvike i Hangvar 68: 50
Sjöman Karl Nordahl, Norrvange i Lärbro 71: 38
Klockaren Olof Nygren i Hejnum 56: —
Lärbro och Helvi kommuner 1,013: —
Lärarinnan Johanna Blomberg i Lärbro 1,793: 17

Ett sammanskott beslöts af 2 1/2 öre per 100 kronor, att till vederbörande styrelseledamöter redovisas senast 15 nästkommande Januari.

Medels offentlig, frivillig auktion,

som förrättas vid Läogers i Helvi lördagen de 14 instundande November och börjas kl. 9 på dagen, låta sterbhusdelägare efter aflidne sjökaptenen C. F. Wallin till den högstbjudande försälja qvarvarande delen af sitt lös örebo, bestående at guld, silfver, nysiltver, jern- och blecksaker, hvaribland en bespariogsspis samt inmurad gryta; möbler, såsom en byrå, skänkar, 1 väggur, sängar, bord, stolar, toalett: och väggspeglar, kommoder, piphylla med pipor samt väggtaflor, sängkläder och linne, en del glas och porslin, träkärl och bhuegerådssaker, mangel; ett par arbetshästar, kör- och åkerbruksredskap, deribland en kälkrack, ett utmärkt tröskverk, arbetsvagn, sättare, foderhäck, selar, grepar, skyftlar, svänglar, sädrisslar; 1 varfsspei, flaggstång med flagga och lina, sjökort, 1 parti spanomål och ullgarn äfvensom betesrätten &å Ytterholmen för 1892 och 1893 med mycket annat, Vid samma tillfälle försäljes. äfven för annan persong räknving en imperialsäng af valnöt, 1 betsadt spelbord, målade bord, stolar, sängar samt en hel del annan egendom. Med betalningen lemnas god; kände inropare 4 månaders anstånd.
Othem den 27 Oktober 1891.
JOHAN SMEDBERG.

Aflysta vägar:

En större bro å allmänna vägen mellan Källunge kyrka och vägen åt Bara omlägges 26 —31 dennes; i stället kan tagas vägen genom Vallstena.
Tisdagen 27 och onadagen 28 d:s är aflyst vägen från Gisslauer i Lärbro till Norrgårda i Hellvi;
onsdagen 28 och torsdagen 29 d:s är aflyst vägen från Stengrinda till Viflings i Helvi;
torsdagen 29 d:s är aflyst komminikationsvägen genom Hangvar och samma dag vägen från Fårö kyrka till Lutterhorn;
29 och 30 d:s är aflyst kommunikationsvägen vid Ringvide å Fårö;
fredagen 30 dennes är aflyst komun: nikationsvägen vid Lenna i Othem och
samma dag komunnikationsvägen från Ahr till Skymnings i Fleringe och lördagen 31 Okt. från Långome i Othem till Närs;
tisdagen 27, onsdagen 28 och torsdagen 29 vägen mellan Gothem och Boge;
27—28 Okt. är aflyst vägen från Annings genom Bara;
28—29 vägen mellan Viklau kyrka och Tune i samma socken;
fredagen den 28 dennes är aflyst vägen förbi Vänge kyrka.

Om folkhögskolans öppnande

i går i de oybygda lokalerna skrifves till oss:
Med tåget från Visby kl. 9,45 anlände folkhögskolestyrelsens ordförande landshöfding Poignant och vice ordf. öfverstlöjtn. O. Carlstedt samt landssekreterare Hambræns jemte en del ynglingar med deras fäder.
Kosan styrdes derpå till den nya skolan under det att äfven från andra håll samlades sådana som hade folkhögskolan till mål. Sedan samtliga tagit den nya bygnadens yttre och inre i närmare skärskådande (det yttre är till alla delar färdigt och folkhögskolans, landtmannaskolans samt frökontrollanstaltens salar desslikes) samlades alla kl. 11 i folkhögskolans rymliga sal och upprop förrättades af skolans föreståndare. Af 24 till lärjungar i folkhögskolan antagna voro 20 närvarande, en var af sjukdom, en af annan orsak hindrad samt 2 utan uppgifven orsak.
At de 9 som sökt inträde i landtmannaskolan voro 6 ngärvarande, en kommer ej, två hade ej lemnat någon underrättelse.
Sedan uppropet förrättats, skildrade föreståndaren folkhögskolans öden under dess nu 15-åriga tillvaro på Gotland, hurasom densamma så småningom kommit att utvidgas med en landtbruksundervisningskurs, unodervisniogskurs för qvinliga lärjungar samt frökontrollanstalt o. s. v., hvilken undervisning nu kunde erbjudas lärjungar afgiftsfritt, åt alla utan undantag. Slutligen framstäldes betydelsen af att en dylik inrättning ägde den väsentliga förmånen af en fast plats för sin verksamhet, hvilken från och med i dag vunvits, då skolan fått sitt hem »i vackra former» visserligen »planlagdt af en stor konstnär», men dock grundadt och bygdt på beräkningar, som utgått från länets landshöfdingeresidens.
Föreståndaren anhöll derpå att få hembära landshöfding Poignant skolans varma tack för alla hans omsorger och kraftiga &tgärder att få skolan under eget tak.
Till landsböfdiogen, i egenskap af Hush.
sällskapets och förvaltningsutskottets ordförande anhöll han vidare att få betyga sällskapet och utskotall skyldig tacksamhet för deras beredvillighet att besprin ga med råd och dåd. Slutligen anhöll han att till landstingets ordförande öfverstelöjtnant Carlsteit få — för säkra med uppriktig erkänsla, att landstinget förutan litet eller intet kanske kunnat uträttas.
Till sist uttryckte föreståndaren sin lifliga önskan att det måtte förunnas lärarne förmågan att alltid kunna välja äkta, rent och fullgodt utsäde samt skoJan förunpas att draga till sig lärjungar, som låta utsädet falla i god jordmån, hvarigenom han hoppades att Han, som växten gifver, skulle visa skolan vara en plantskola, ett medel till enskildt och allmänt gagn. Akten afslöts med att nedkalla Horrans välsignelse öfver skolan och dess verksamhet.
Den talrika åhöraremassan spridde sig så småningom, sedan den ännu en gång tagit lokalsn och omgifningar i skärskådande.
De till inträde anmälda lärjungarne voro:
I folkhögskolan: J. Bolin Bolsi Hafdhem, O. L. J. Larsson Halbevarfye i Hablingbo, A. B. Ekelund L:a Snögrinda i Klinte, J. J. J. Johansson Tjengdarfve i Hemse, L. H. Hägg Hakuse i Björke, K. P. Jakobsson Bjers i Guldrupe, K. A. Kolmodin Snovalls i Hörsne, K. O. A. Alfvin Mattsarfyve i Hörsne, K. A. E. Söderdahl Alvena i Eskelhem, R. P. E. Vedin Björkebos i Follingbo, J. A. Pettersson Amlings i Linde, J. A. S. Pettersson Sigsarfve i Hangvar, J. J. Pettersson, Endregårda i Endre, K. M. Pettersson Robbenarfye i Garda, K. O. H. Hedström Ekes i Bro, A. N. J. Melin Mullvalds i Hemse, H. Levander Bols i Hafdhem, N. Andersson Sigers i Hafdhem, J. O. A. Eklund Dune i Dalhem, H. J. A. Bäckström Massarfve i Barlingbo, G. A. Larsson Lisla i Norrlanda, N. E. Lindgren i Gerum, T. Pettersson Medebys i Ekeby, G. Andersson Siggeby i Källunge.
I landtmannaskolan: P. T. Gardell Björnungs i Lokrume, K. O. F. Hanson Stale i Rone, G. Nyberg, Malms i Hellvi, A. M. V. Stenström Skäggs i Veskinde, H. C. B. E. Grehlert, Träskvälder i Tingstäde, E. B. R. R. Dassow i Visby If., N. G. Karlsson Krysås i Kalmar län, L. A. Ehrenström prestg. i Kräklingbo.

Liqvidsanmaning.

Arrendeafgilter kommer att uppbäras å de här nedanstående hemmansägares utarrenderade hemmansdelar, nämligen: hos herr L. Qviander, Minge i Martebo, torsdagen den 1 Oktober kl. 8 f. m.; samma dag bog herr Landergren, Lunds i Martebo kl. 10 f. m.; samma dag hos N. Klasson, Smiss i Stenkyrka kl. 12; samma dag hos enkefru Irania Jakobsson, Lickershamn, kl. 2 e. m.; samma dag hog P. Karlsson, Sudergårda i Stenkyrka, kl. 4 e. m.; samma dag hos Joel Ihre, Grausne i Stenkyrka, kl. 5 e. m.; samma dag hos skollärare A. Lindgren, Stenkyrka, kl. 6; fredagen den 2 Oktober hos Jo ban Olsson, Nickartve i Hejdeby kl. 10 f. m.; samma dag hos Oskar Karlsström, Kyrkebys i Hejnum kl. 12 m. d.; samma dag hos N. Nilsson, Ytings, Othem, kl. 2 e. m.; samma dag hos Olof Hejdenberg, Barshage i Othem, kl. 4 e. m.; samma dag hos enkefru Veström, Barsbage i Othem, kl. 5 e. m.; samma dag hos A. Olsson, Nystuge i Tingstäde, kl. half sju e. m;samma dag hos enkan Björkqvist, Trädgårds i Tingstäde, kl. 8 e. m. varder härmed arrendatorer tillkännagifvet.
Lördagen den 3 Oktober kl. 9 f. m. mottages liqvid för auktionen af den 4 April å egendomen Stafva i Barlingbo; samma dag å egendomen Malms i Hellvi, kl. 6 e. m. En vänlig påminving åt alla som gjort inrop att vara undertecknad till mötes å rätta klockslagen för att sina inrop restfritt infria.
Tingstäde den 24 September 1891.
P. HÖGBERG.

Medels oftentlig, frivillig auktion,

som förrättas vid Längers i Hellvi torsdagen den 27 uti innevarande månad och börjag kl. 9 på dagen, låta sterbbusdelägarne efter derstädes aflidne sjökapte oen C. F. Vallin till den högstbjudande försälja boets såväl fasta egendom 1/4 mantal Läpgers, som ock all lösegendom, bestående af guld, silfver, nysillver, malm- och messing, koppar- jernoch blecksaker; möbler, derat 1 schiffonnier, byrå, skänkskåp och skänkar, resårsoffa, sängar, utdragssoffor, divans-, spel- och matbord, skritbord med stol, 1 spegel med bord samt andra väggspeglar, toalettspeglar, kommodar, väggar, 1 ljuskrona samt stolar, sängkläder och linne, den aflidnes gångkläder; glas och porslin, träkärl och andra husgerådssaker; kreatur, deraf 4 st, hästar, I par oxar, 3:ne mjölkkor, 1 qviga och 1 tjur, 10 st. får, 1 svinkreatur samt 3:oe gäss; kör- och åkerbruksredskap, såsom: 1 trilla, 1 gigg, 1 lastvagn, 1 kälkrack, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, myll, klös och slätpinonharivar, 1 kappsläde, tröskverk, vindmaskiner, 1 hackelsemaskin, ved- och foderbäckar, selar diverse bandredskap, smedje- och snickaresaker, 1 segelpråm, 1 varfsflotte, 1 varlsspel, diverse förtöjnings och andra kettingar, tågvirke och block, kalkkärrar, 1 mangel, bjelletremmar, flaggstång med flagga och lina, kikare, resfällar, diverse sjökort, 2/3-delar uti stenkolsugoen vid Lörje med brygga och lada samt 21/48-delar nti gamla vedugoen med likaledes brygga och lada, 2:oe års arrende af Ytterholmen med atmärkta fårbeten och 800 fot uppbruten sten äfvensom en del annav, ej när mare apgilven egendom.
Kl. 2 på dagen utbjudes fastigheten 1/4 mantal Längers. Denna fastighet, belägen 1 1/4 mil från Slite samt 1/2 mil från Kylley och hvilken år 1877 undergått laga skifte samt är väl bebygd; samtlige åbygoaderna uti godt stånd och väl ioredda, bar cirka 250 qv.-ref var åker, större delen bestående at mylla på lerbotten, 200 qv.ref äng, myr och odlingsmark, en präktig träd gård samt omkring 1000 qv.-refvar skog och betesmark, hvarjämte under egendomen finnes riklig tillgång på bafstång. Hemmansdelen, som under detta års sommar utlemnats på häll tenbruk, hvilket nästa 15 November upphör, säljes med boets andeli skörd och allt inbergadt foder och balm och kan få tillträdas så fort köp kommit till stånd. Uti hemmanet varande by potekslån 3,522 kr. 48 öre samt en annan ioteckning å 1,000 kr. kuona af blilvande köpare få öfvertagas, bvaremot öfriga köpeskillingsbeloppet erlägges kontant eller genom intecknad förbindelse med godkänd borgen. Vi dare upplysningar lemoas afutredningsmannen tullinospektor G. V. Kahl å Kylley, med hvilken äfven köp före auktionen kan afslutas, I bändelse antagligt anbud ej erhålles, utlempas fastigheten på arrende. För lösa egendomen lemnas godkände inropare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 3 Angusti 1891.
JOHAN SMEDBERG.

Medels oftentlig, frivillig auktion,

som förrättas vid Längers i Hellvi torsdagen den 27 uti innevarande månad och börjas kl. 9 på dagen, låta sterbbusdelägarne efter derstädes aflidne sjökapteoen C. F. Vallin till den högstbjudande försälja boets såväl fasta egendom 1/4 mantal Längers, som ock all lösegendom, bestående af guld, silfver, nysilfver, malm- och messing, koppar- jernoch bleckeaker; möbler, derat 1 schilfonnier, byrå, skänvkskåp och skänkar, resårsoffa, sängar, utdragssoffor, divans-, spel- och matbord, skrifbord med stol, 1 spegel med bord samt andra väggspeglar, toalettspeglar, kommodar, väggor, 1 ljuskrooa samt stolar, sängkläder och lione, den aflidnes gångkläder; glas och porslin, träkärl och andra hus: gerådssaker; kreatur, deraf 4 st. hästar, 1 par oxar, 3:ne mjölkkor, 1 qvi ga och 1 tjur, 10 st. får, 1 svinkreatur samt 3:ne gäss; kör- och åkerbruksredskap, såsom: 1 trilla, 1 gigg, 1 lastvagn, 1 kälkrack, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, myll, klögs- och slätpinnharfvar, 1 kappsläde, tröskverk, vindmagkioer, 1 backelse maskin, ved- och foderbäckar, selar diverse bandredskap, smedje- och snickaresaker, 1 segelpråm, 1 varfsflotte, 1 vartsspel, diverse förtöjnings- och andra kettingar, tågvirke och block, kalkkärrar, 1 mangel, bjelleeremmar, flaggstång med flagga och lina, kikare, resfällar, diverse sjökort, 2/3-delar uti stenkolsugnen vid Lörje med brygga och lada samt 21/48-delar uti gamla vedugnen med likaledes brygga och lada, 2:ne års arrende af Ytterholmen med utmärkta fårbeten och 800 fot uppbraten sten äfvensom en del annan, ej närmare angifven egendom.
Kl. 2 på dagen utbjudes fastigheten 1/4 mantal Lävgers. Denna fastighet, belägen 1 1/4 mil från Slite samt 1/2 mil från Kylley och hvilken år 1877 undergått laga skifte samt är väl bebygd; samtlige åbygoaderna nti godt stånd och väl ioredda, har cirka 250 qv.-ref var åker, större delen bestående af mylla på lerbotten, 200 qv.ref äng, myr och odlingsmark, en präktig träd gård samt omkring 1000 qv.refvar skog och betesmark, hvarjämte under egendomen fiones riklig tillgång på hafståog. Hemmaosdelen, som under detta års sommar utlemnats på hälf tenbruk, hvilket nvästa 15 November upphör, säljes med boets andel i skörd och allt iobergadt foder och balm och kan få tillträdas så fort köp kommit till stånd. Uti hemmanet varande hypotekslån 3,522 kr. 48 öre samt en annan inteckning å 1,000 kr. kuona af blifvande köpare få öfvertagas, hvaremot öfriga köpeskillingsbeloppet erlägges kontant eller genom intecknad förbindelse med godkänd borgen. Vi dare upplysningar lemoas af utredningsmannen tullinspektor G. V. Kahl å Kylley, med hvilken äfven köp före auktionen kan afslutas. I händelse avtagligt anbud ej erhålles, utlemnas fastigheten på arrende. För lösa egendomen lemnas godkände inropare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 3 Angusti 1891.
JOHAN SMEDBERG.

I anseende till fasta egendomens utarrendering,

låter brukspatronen herr E. Björkman Malms i Hellvi genom öppen, frivillig auktion fredagen den 7 Angusti kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af kör- och åkerbruksredskap, en lastvagn, en trilla, 8 arbetsvagnar, en stjelpkärra, 6 par arbetskälkar, en kälkrack, vrång- och foderhäckar, en lasthäck, spanmålsskak, gödselställ, klög., rak- och krokpionharfvar, sladd och vältar, en hästräfsa, 8 st. vändplogar, en drillplog, 3:ne kärrplogar, 8 spetsplogar, enbetsplogar, 2:ne dubbelbarfvar, en rullbarf, en frösåningsmaskin, vindmaskiner, en rofrifnivgsmaskin, en rofknif, potatis- och sädesrisslar, flera par- och enbetsselar, svänglar, hästtäckeo, ryktdon, oxok, dragkettingar, sörp- och mjölbingar, vattenok och spann, slipstenar, stenslip, handredskap m. m. allt som till ett välförsedt bo hörer och torde blifva för vidlyftigt bär uppräkna.
Kreatur: hästar, 4 par unga goda dragoxar, kor, flera större och mindre tjurar, qvigor, 36 gamla och 30 unga får, en drägtig sugga m. m. som ej så noga specificeras.
Kände och fullt vederhäftige köpare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande Oktober andra ställa nöjaktig säkerhet för sina gjorda inrop.
Tingstäde den 30 Juli 1891.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.
OBS.! Restauration finnes å stället.

Genom frivillig auktion

kommer för vederbörandes räkning till den högstbjudande att försäljas å Malms egendom i Hellvi tisdagen den 21 Juli kl. 10 f. m, en större tjur 4 år gammal, 2:ne qvigor i tjerde året, en god mjölkko, ett svin 6 månader gammalt. Kreaturen äro mycket teta och passande till slagt; äfven försäljes mellan 20 och 30 häckar fin god klöfver och timotej hvilket är afmejat och uppsatt i stackar och kommer att säljas stackvis, en större råghalmstack m. m. som ej så noga uppräknas. För höskörden lemnas betalningsanstånd till den 25 Augusti, men för kreaturen kontant vid klubbslaget.
Tingstäde den 16 Juli 1891.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Hushållsgillenas sammanträden.

Såväl vid mötet vid Myrväller i Tingstäde i måndags som vid Fårösund i tisdags och vid Angelbos i Lärbro i onsdags påpekade landshöfdingen för de närvarande den förut omnämda maltkornsutställningen i Visby, hvilken antagligen kommer att äga rum 2 November. Enär jordbruksstatistiken hädanefter komme att justeras vid gillenas sammanträden beslöto ofvannämda gillen att uppdaga åt taxeringsnämdernas ledamöter att hvar inom sin socken taga reda på jordbruksförhållandena för att om dem kunna mededela tillförlitliga upplysningar. Vid Fårösund och Angelbos uttalade landshöfdingen den förhoppningen, att inom dessa gillens områden snart ett eller annat mejeri skulle komma tillstånd, der den mindre kostsamma ismetoden, helst hr B. Norlings förbättrade, kunde komma tillanvändning.
Bro och Lummelunda gille återvalde till ordförande kyrkoherde Reuser och till ledamot i fårpremieringsnämden riksdagsman Per Larsson.
Ordförande för Rute hushållsgille blef hr J. Nyman, Fårösund. Ledamot af fårpremieriogsnämden blef vid Fårösund hr J. H. Norman, Utbunge, och på Fårön P. Ahlqvist, L:a Hoburga, samt i nötpremieringsnämden: vid Fårösund, T. Lindgren, Ahr, med K Bergbom Siffride till ersättare och å Fårön M. P. Broström, Broa, med M. Nyström, Nystugn, till ersättare.
Forsa husbållsgille valde till ordförande hr O. L. Björkegren, Angelbos, och till ledamot af fårpremieringsnämden hr A. Pettersson, Koparfve.
Vid sistnämda gillessammanträde voro till premiering framförda 2 tjurar, 37 kor och 11 qvigor. Af dessa prisbelönades.

Kor:
Hvitrygga, E. Vestergren, Hellvi 2:a pris
Verna, D. Nilsson, Lärbro 3:a pris
Sköna, K. Hägvall, Storungs 3:a pris
Bena, J. Hägvall, Norrvange 3:a pris
Morlika, L. Norrby, Norrvange 3:a pris
Hjerta, A. Hultgren, Norrvange 3:a pris
Rosa K. Persson, Högan 3:a pris
Julla, Q, Jakobsson Prestg. 3:a pris
Morlika, T. Nordström, Storungs 3:a pris
Gertrud, H. Hägvall, Storungs 3:a pris
Fröjda, F. Nyberg, Pavalds 3:a pris
Roda, J. Sandelius, Bjers 3:a pris
Rosa, J. Mattsson, Vestringe 3:a pris
Rabecka, J. Vickerman, Vägume 3:a pris
Morlika, Bina Falk, Vägume 3:a pris
Rosa, Laura Ahsqvist, Vägume 3:a pris
Fibba, Lars Ahrqvist, Vägume 3:a pris
Ester, Kr. Hellgren, Pavalds 3:a pris

Qvigor:
Rosa, Pettersson, Norderihre 3:a pris
Betty, Björkegren, Angelbos 3:a pris
Netta, P. Brobeck, Slängs 3:a pris
Rosa, H, Vallin, Vägume 3:a pris
Netta, O. Nilsson, Vägume 3:a pris
Boricka, A. Geselius, Gislause 3:a pris

Vid detta gille voro omkring 45 ledamöter närvarande.
— Vid Bäls och Lina tings sammans träde vid Gute i Bäl i går framfördes till premiering 3 tjurar, 12 kor och 4 qvigor af hvilka belönades:

Tjurar:
Rulla J. O. Jacobsson, Bäl 3:e pris
Bellman P. Björkegren, Hejnum 3:e pris

Kor:
Bomma P. Björkegren, Hejaum 2:a pris
Feba N. Olsson, Hejnum 2:a pris
Ester H. J. Eklöf, Bäl 2:a pris
Blomma J. Eogström, Hejnum 3:e pris
Cisse A. J. Sillén, Hörsne 3:e pris
Netta O. L. Qviström, Bäl 3:e pris
Ranka V. Pettersson, Källunge 3:e pris
Netta Fina Gutenberg, Bäl 3:e pris
Krona A. Thulin, Källunge 3:e pris

Qvigor:
Blenda L. Hansson, Källunge 2:a pris
Netta L. Boberg, Hejnum 3:e pris
Gertrud P, Boberg, Bäl 3:e pris

— Vid dagens möte med Halla ting vid Gandarfve i Dalhem belönades:

Tjurar:
Modig, Kyrkoh. Odin 3:e pris

Kor:
Beda, K. Lerberg, Dalhem 2:a pris
Fina, J. Johaneson, Nygårds 2:a pris
Hjerta, Nordström, Björkhage 2:a pris
Rosa, K. Sjöberg, Nygårds 2:a pris
Netta, O. Pettersson, Båtels 3:e pris
Beda, K. Hallin, Räkarfve 3:e pris
Dessa, M. Altvegren, Näsungs 3:e pris
Rosa, V. Cedergren, Vidunge 3:e pris
Korsa, Anna Olsson, Hessleby 3:e pris
Bella, O. A. Nordström 3:e pris
Krona, H. Smedberg, Prestg. 3:e pris

Qvigor:
Morlilla, G. B. Bolin, Burge 2:a pris
Linda, Kyrkob. Odin 3:e pris.