Indragning af gästgifvaregårdar.

Öfver landstiogets förslag om indragning af gästgifverierna vid Isums i Atlingbo, Tjengdartve i Hemse, Bosarfve i När, Stora Röstäde i Ekeby, Hau i Fleringe och Norrgårda i Hellvi har k. m:ts befallningshafvande infordrat häradsbornas yttrande. I södra häradet tillstyrktes förslaget om indragning af de tre ifrågavarande inom häradet belägna gästgifverierna; i norra häradet förordades förslaget endast med afseende på Stora Röstäde och Hau, hvaremot Norrgårda gästgifveri, i likhet med hvad kronofogden framhållit, ansågs böra bibehållas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Medels offentlig, frivillig auktion,

som förrättas vid Malms i Helvi fredagen den 15 ati ionevarande Maj månad och börjas kl. 9 f.m., låta hrr sysslomännoen uti målaren Otto Åströms konkurs till den bägstbjudande försälja konkursboets lösa egendom, bestående af guld och silfver, hvarat flere fickur, öronbäng, en urkedja, broscher, desert- och téskedar samt diverse toalettsaker; ett parti nysilfverarbeten; möbler, såsom sängar, soffor, divans-, spel- och nattduksbord, emmastolar, ländstolar, schäslonger, en salsskänk, gungstolar, ljuskronor, byråer, vägg- och toalettspeglar, lavoarer, kommoder, lampor, sybord, ett parti golfmattor m. m.; glas och porslin; sängkläder och linne; diverse kokkärl af koppar och jern; 4 par malmljusstakar; 1 släde; 3 st. enbets selar; diverse hästtäcken samt ett parti plank jämte annan här ej närmare uppräknad egendom. Med betalningen lem nas endast godkände inropare 3 månaders anstånd.
Othem den 4 Maj 1885.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Stor Lösöreauktion.

Medels oftentlig frivillig auktion, som förrättas vid Malms i Helvi fredagen den 22:a uti innevarande månad och, om allt då icke medhinnes, äfven påföljande dag och börjas bägge dagarne kl. 9 f.m., låter hr öfverkootrollören och riddaren Chr, Meuller i Stockholm till den bögstbjudande försälja sin vid Malms befintliga lösa egendom, bestående af möbler, såsom 1 rundt salsbord, 2:ne spelbord och 8 stolar af massiv ek; ett pianino; 1 regulator; 1 förgyld spegel med bord; 1 soffa, 2 emmor och; 10 st. stolar klädda med blått ylle 2:ne enmansimperialsängar med madrasser; 1 inventionssoffa med 6 st. stolar och 1 skrifbord; diverse fjäderfylda sängkläder; kreatur, deraf 9 st. hästar, 5 par oxar, 12 st. kor, 13 st. ungnöt, 5 svinkreatur, 60 st. får och 30 st. höns; kör- och åkerbraksredskap, såsom 1 droska, 2:ne lastvagnar, 1 trilla, 1 mjölkkärra, arbetsvagnar, kälkar, 1 kälkrack, vänd- och spetsplogar, klösoch jernpinnharfvar, 1 drillplog, mullfösor, rofrifniogs- och frösåvingsmaski ner, vind- och backelsemaskiner, I kornvält, 1 amerikansk hästrätsa, sädesrisslar, vråog- och foderhäckar, 1 spannmålsskak, 5 st. par- och 2 st. enbetsselar, 5 st. oxok med kettingar och tömmar, diverse nötbindsel, 1 parti träkärl, svänglar, kärror, jernspett, hackor, skyfflar, grepar och spadar, 1 decimalvåg med vigter, 2:ne assuranssprutor, 1 parti .smorläder, 1- gårdsklocka, 1 inmurad gryta och kopparkittel jämte diverse andra brygghusinventarier, 1 större parti smedjeredskap af hvarjehanda slag, 1 parti kalkbruksinventarier jämte skeppsvartsinventarier, 1 tröskverk med balmskak och vindmaskin, 9 st. stifttröskwverk,, 1-parti nytt jern; segel och tågvirke; 1 parti säckar och sädesskopor; spik af alla dimensioner; 4 st.lskeppslantärnor, 1 parti tegel, såväl eldfasta som vanliga murtegel, 2 st. pråmar och 1 pråmbåt, jämte en bel mängd annan här ej närmare uppräknad egendom. Med betalningen lemnas endast fullt säkre inropare anstånd till 1:a instundande September; andre skola ’deremot vara beredde att betala kontant eller ställa godkänd borgen.
Othem den 6 Maj 1885.
Etter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten höll i måndags sitt 4:e sammanträde för året, hvarvid & föredragningslistan fnnnos antecknade 20 mål af hvilka dock flere vid påropandet anmäldes förlikta.

Slagsmål. På angifvelse af fiskaren J. T. Schoultz från Kappelshamn hade kronolänsman Smedberg instämt husbonden Oskar An: dersson och ullspinneriarbetaren Oskar Bjersander, både från Hangvar, för öfvervåld mot Schoul’z. Parterna hade natten till 5 sistlidne Januari bevistat ett dansnöje vid Austers i Hangvar; då de kl. 4—5 på morgonen derifrån aflägsnade sig, hade slagsmål uppstått, dervid Schoultz erhållit flere sår i hufvadet.
Inkallade vittnen intygade till en del angifvelsens riktighet, bvarför målet uppsköts till 6:e sammanträdet.
Ofvannämde Bjersander yrkade ansvar å drängen Anton Bergström för vid samma tillfälle föröfvad misshandel. Vittnen intygade att parterna ömsesidigt trumfat på hvarandra.
Svaranden bestred och begärde uppskof. Målet uppsköts.

Barnuppfostringshjelp. Skomakaren Teodor Jakobsson från Björke, som af ogifta Maria Vennerström varit instämd angående uppfostringsbidrag till ett af henne framfödt gossebarn, hade blifvit ålagd värjemålsed, hvilken han nu förklarade sig beredd att gå och äfven fick aflägga.

Redovisningsmålet mot hemmansägaren P. N. Pettersson, Harqvie i Björke. Pettersson som vid 800 kronors vite blifvit ålagd attutlemna socknens magasinsräkenskap samt afgifva redovisning, hade ännu ej stält sig detta till efterrättelse och derför nu ånyo blifvit instämd med yrkande att han måtte ådömas utgifva ofvannämda vite samt vid förhöjdt vite åläggas lemna redovisning. Svaranden iakttog ej inställelse, hvarför å honom yrkades ansvar för uteblifvande, för hvilket han dömdes till 20 kr. böter. Målet uppsköts.

Bättre rätt till utmätt egendom. I. f. kronolänsman Boberg hade hos hemmansägaren J. Jakobsson, Gyle i Ala, verkstält utmätning för en Oskar Bodins, äfven vid Gyle, fordran. Jakobssons son O. F. Jakobsson, som af fadren köpt en del af hemmanet hade nu instämt fadren och ofvannämde Bodin under p’stående att de utmätta sakerna, en ko, en häst och ett par kälkar, ingått i hemmansköpet och således tillhörde honom samt yrkade att återfå dem, Vittnesberättelserna tycktes gifva stöd för att den omstämda egendomen tillhörde den äldre Jakobsson. Målet öfverlemnades till utslag.

Brodersämja. Bröderna T. P. Samuelson och Mårten Pettersson från Sorbys i Gothem hade instämt hvarandra rörande undantagsförmåner. Samuelson hade öfverlemnat sin hemmansdel till brodren mot det att han skulle få åtnjuta undantag, hvilket han påstod sig till en del ej hafva utfått, hvaremot Pettersson påstod sig hafva verkstält körning och annat för brodrenv, så att han förklarade sig ej vara honom något skyldig. Parterna, som utforo i otidigheter mot hvarandra och uppförde sig högst oskickligt, tillrättavisades flere gånger af rättens ordförande, dock-utan att sådant af Pettersson hörsammades, hvarför han dömdes till 25 kronors böter för förargelseväckande uppförande inför rätta. Målet uppsköts till 5:e sammanträdet och uppmanades parterna att som bröder egnar och anstår i godo uppgöra en sådan obetydlighet, hvarom de här tvistade,

Husbonde och tjenstehjon. Det emellan drängen K. G. Nilsson och hemmansägaren O. Olsson, Hägvals i Vänge, avhängiga mål rörande utfående af innestående tjenstehjonslön 95 kronor påropades. Olsson medgaf genom ombud att Nilsson hade till godo 75 kronor, men hade uttagit gevstämning å N. med yrkande om ersättning för en plog, som Nilsson sku’le hafva förderfvat samt att N. måtte ådömas ansvar för ske skadegörelse å husbondes egendom. . förklarade sig hafva sjelf förfärdigat den ifrågavarande plogen och ansåg sig derför hafva kunnat förfara med den huru honom bäst syntes, Det sistnämda målet uppsköts för vittnens inkallande; det förra öfverlemnades.

För olofligt beträdande af jernvägen var hemmansägaren J. Pettersson, Sixarfve i Viklau, instämd af kronolänsman Boberg. Svaranden erkände skriftligen förseelsen. Utslag vid 6:e sammanträdet.

Om ansvar för ärekränkning hade sömmerskan Hanna Norrby instämt Olivia Gahnström, båda från Othem. Afstämningen framgick att svaranden lemnat käranden tyg för förfärdigandet af 2 klädningar, men att endast en klädning förfärdigats och att, då svaranden afhämtat det qvarvarande tyget, hon skulle hafva påstått att af detsamma hade blifvit borttaget en del, så att hon ej erhöll tillräckligt tillbaka. Svaranden förnekade angifvelsen, hvarför målet uppsköta för vittnens hörande.

För tillgrepp af ved å Alleqvia kronoskog hade, på angifvelse, kronolänsman Håkanson instämt arbetaren 9. Isberg och hans måg Karl Johansson, både från Österby. Sedan ett vittne intygat att det sett de anklagade några gånger komma körande med ved från nämde skog, erkände de tillgreppen. Utslag vid 6:e sammanträdet.

Ägaren af Wasta qvarn i Lärbro A. Gabrielsson hade Inöttsthösdlanien Karl Westöö vid Storugns med yrkande om ersättning för det att vattnet blifvit afstängdt vid Hangvars myr, åtskilliga gånger under sistlidne Januari och Februari månader, så att G. ej erhållit tillräckligt vatten för drifvande af sin qvarn. Angifvelsens riktighet styrktes af vittnen och öfverlemnades målet till utslag, som faller vid tingetsg slut.

För våld mot O. Olsson vid Kännungs i Helvi dömdes Lars Ahnell och hans son Vilhelm Abhnell att hvardera böta 20 kronor, hvaremot Olsson dömdes för misshandel å Lars Ahnell att jämväl böta 20 kronor.

För andra gången oloflig försäljning till förtäring på stället af vin och öl dömdes ogifta Elisabet Olsson från Sojvide i Sjonhem att böta 75 kronor.

Södra häradsrätten.
För ärekränkning mot hustru Katarina Jakobison, Qvie i Stånga, dömdes Lovisa och Elisabet Klint på samma ställe att hvardera böta tjugu kronor samt ålades att utgifva trettiofem kronor i rättegångskostnader.

Förlikt anmäldes målet mellan A. L. Olsson, Petsarfve, och Petter Larsson, Orleifs, m. fl. angående ansvar och ersättning.

Tjenstedräng mot husbonde. Drängen M. K. Löfvall från Rangsafve i Linde hade instämt kyrkoherden i Vall M. Lyth med yrkande om ansvar för missfirmelse samt åläggande för svaranden att återlemna Löfvall tillhöriga klädespersedlar öch kista, som svaranden: tagit i förvar och vägrat öfverlemna.
Af sin lön 175 kronor sade sig käranden endast hafva utfått 30 kronor samt 10 kronor i städja; på svarandens tillsägelse hade käranden i slutet af sistl. Februari lemnat sin tjenst hos svaranden.
Svaranden, som uttagit genstämning, anförde, att Löfvall mot hans förbud afvikit tjensten, i hvilken Löfvall för öfrigt uppfört sig opassande och utfarit med hotelser mot sin husbonde. Af lönen, som för öfrigt endast var 170 kronor, hade drängen enligt företedd dagbok, -hvarå drängen skrifvit gritton.
och utgifven förbindelse er. ållit 82 kronor. Svaranden hade förklarat sis villig utlemna kläderna och kistan, om drängen först afgåfve redovisning öfver hvad han haft om händer.
Enligt tjenste?????adgan, efter hvilken svaranden i denna sak ansåg sig hafva noggrant handlat, yrkade svaranden ansvar å drängen samt att denne måtte förpliktas återbära städja och lön.
Sedan ett vittne intygat, att drängen för vittnet erkänt sig hafva erhållit det belopp kyrkoherden Lyih uppgifvit, föralarade sig drängens rättegångsbiträde hemmansägare Johan Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge, ej vidare vilja biträda käranden i målet.
Löfvall påstod vidare, att han ej qvitterat beloppet utan att kyrkoherden sjelf ditskrifvit hans namn, för hvilken beskyllning svaranden yrkade det strängaste ansvar &å Löfvall, som nu återtog beskyllningen, hvilken tillkommit af obetänksamhet. Ansvarsyrkandet återkallades nu af svaranden.
— Ett mål mellan fadren Löfvall och dennes yngre son, som äfven varit i tjenst på prestgården men afvikit, och kyrkoherden Lyth” förliktes, sedan kyrkoherden lofvat utlemna drängens kläder. Under detta måls handläggning upplyste den yngre brodren, att den äldre sjelf tecknat sitt namn å qvittot, hvilket denne i förra målet förnekat.

Ed såsom stämningsman aflades af fjerdingsmannen, f. fävjonkaren Johan Melin i Stånga.

Ovarsamt skjutande. Sömmerskan Oiivia Hermansson i Burg, som på qvällen 31 sistl.
December promenerat tillsammans med drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, bletaf de båda ungersvennerna hedrad på ett sätt, som för henne haft de svåraste följderna. Då hennes följeslagare skulle skiljas vid henne, afsköto de »för att hedra henne» hvar sitt skott med den påföljd, att det ena skottet träffade henne i låret. Bössorna voro laddada med löst krut men med starka fö:laddningar. Flickan så rades, ganska illa, så att hon varit sängliggande i två månader; läkaren kan ännu ej bestämdt. afgöra huru stort men hon kan få af såret, hvaraf benröta möjligen kan uppstå.
Hon fordrade nu af de ovarsamme skyttarne antingen 364 kronor i ersättning samt förbehöll sig att väcka ytterligare ersättningsånspråk, om hon finge men af såret, eller också nu genast 400 kronor i ett för allt.
Svarandena medgåtvo, att de aflossat skotten, som skett »heune tilll heder», och ursäktade sig med att de i mörkret ej kunnat urskilja sin omgifning. Lindell, som aflossat första skottet, begärde uppskof för att styrka, att detta ej träffat. Österberg hade omedelbart derpå afskjutit sitt gevär, . D>skjutande befunno sig ”endast på 6 till 7 alnars afståad från flickan.
Uppskof erhölls till Junisammanträdets andra dag, då svarandena vid vite af tjugufem kronor hvardera ålades komma tillstädes.

Äktenskap med drängen Lars Mattias Söderman i Rone ville pigan Johanna Jakobina Matilda Jakobsson i Alfva ingå, enär Söderman, som vore fader till tvänne hennes barn, lofvat gifta sig med henne; Mannen, som förnekade faderskapet, ville nu på inga vilkör fastlänka sina öden med käranden, Han hade för 3—4 år sedan haft henne kär och velat ha henne till hustru, men då hade kyrkoherden i Alfva ej tillåtit honom att få henne, uppgaf han. Ett iutyg af nämde kyrkoherde att flickan, då första barnet föddes, blifvit kyrkotagen såsom Södermans fästeqvinna bestred svaranden och tillade, att pastorn sjelf finge stå inne för detta intyg.

För bevisnings förebringande uppsköts målet till andra dagen å Junisammanträdet, då svaranden vid tjugufem kronors vite ålades infinna sig.

Ersättning för skogsliqvid vid laga skifte med 150 kronor yrkade Lars Bolin i Klintehamn af Alfred Eskluud m. fl; i Eskelhem; Målet uppsköts.

För spritvaror m. m. skulle handlanden Johan Bokström i Hemse häfta i skuld till konkursboet efter aflidna fru Mihrer euligt hvad fru Mährers räkenskapsböcker utvisade, Svaranden öfverlemnade genom annan person en skrift, hvari han förklarade sig ej veta hafva haft några affärer med den aflidna samt fordrade att få specificerad räkning.
Målet uppsköts till sjette sammanträdet, då svaranden vid femto kronors vite skulle tillstädeskomma,

Födorådsvaror och penningar, tillhörande sterbhuset efter undantagsmannen Olof Olofsson, yrkade V. Ekelund, Botvide i Sanda, måtte återlemnas af Petter Sandell, Sandegårda, Enär det ej visats att Sandell hvarken affordrats eller vägrat återlemna varorna och penningarne, så vardt målet på den nu varande stämningen såsom för tidigt väckt af käranden lemnadt utan afseende af häradsrätten, hvarjämte käranden ålades ersätta svaranden med tjugufem kronor.

Ett krafmål mellan arbetaren Karl Pettersson, Qvie i Burs, och hemmansägaren Hans Lyander, Österlings i Stånga, förut omnämdt, anmäldes såsom förlikt.

120 kronor fordrade drängen August Melin, Hexarfve, af sin förre husbonde hemmausägaren Lars Mårtensson, Lilla Norrgårda.
Melin sade sig hafva blifvit afvisad ur tjensten och misshandlad, Mårtensson, som i särskild stämning yrkade ansvar å Melin för det denne egenvilligt lemnat tjensten, genmälde att drängen varit uppstudsig; han hade endast sagt att om drängen ej ville göra något, kunde han gå sin väg.
Vittnen berättade att Mårtensson yttrat, att han gifvit drängen en snyting.
Mårtensson uppgaf att drängen erhållit 6 kronor af lönen, men drängen påstod att han endast fått 6 kronor.
Utslag afkunnas vid Junisammanträdet.

Gotlands mejeribolag hade instämt nio per: soner för bristande inbetalniningaf tecknade aktier. Endast tre personer, Anton Johausson samt Axel och Fr. Virgin från Stenkumla bestredo krafvet, hvadan dessa mål uppskötos.

Återgång af köp. H. P. Hanssonoch Nils, Gustaf Nilsson hade för en tid sedan med hvarandra bytt egendomar, så att Hanson tillbytt sig fastigheten nr 69 vid Horntullsgatan i Stockholm och Nilsson 5/16 mantal Petes i Linde. Emellertid har rättegång nu varit anhängiggjord, hvarvid parterna yrkat köpets återgång. Såsom ombud för Hansson anmälde sig notarien H. S. Krook från Stockholm. Han utvecklade i ett längre anförande, att hans hufvudman blifvit grundligt bedragen på en summa af omkring 24 tusen kronor, om referenten hörde rätt, samt betecknade affären såsom rent skoj. Yrkade närmare 1,000 kronor i rättegångskostnad. Nilsson, nu boende i Jönköping, var ej tillstädes.
Dom afkunnas 15 nästkommande Juli.

Visby rådhusrält.
Hemfridsbrott. Med häktade sjömännen Karl Dahlgren samt bröderna Johan Oiof och Valfrid Olsson hölls ransakning i förgår och igår å länsfängelset.
Enligt de åtalades egen bekänhelse och vittnens berättelser har utrönts att Valfrid Olsson vid Skeppsbron och å Strandgatan föröfvat våld mot sin kamrat å skeppet Göran Karl August Forsberg och att Johan Olof Olsson å Strandgatan våldfört sig å sjömannen Janne Bodin. Vidare hade Dahlgren och Johan Olof Olsson med våld uppbrutit porten till bagare Alfred Svenssons gård, dit de förmodade att Forsberg flytt uudan och i hvilken de alla tre inträngt, hvarjämte Dahlgren äfven kastat sten mot porten.
Efter enskild öfverläggning dömde rätten Valfrid Oisson för hemfridsbrott och våldet mot Forsberg till en månads och åtta dagars tängelse, Johan O:of Olsson för våldet mot Bodin och hemfridsbrott till två månaders och åtta dagars fängelse samt Dahlgren till två månaders fängelse för hemfridsbrott.
Dahlgren, född 1868 i Visby, har varit sjöman sedan två år tillbaka Bröderna O’sson, födda i Follingbo Valfrid 1859 och Johan Olof 1867, hafva uppfostrats här i Visby, der dera3 föräldrar äro boende. Valfrid blef sjöman 1881 och Johan Olof 1884.

I Hansénska mordbrandsmålet har k. m:ts dom nu fallit stadfästande Visby rådhusrätts och hofrättens. utslag, hvarigenom Hauséa dömts till nio års straffarbete och vanfräjd för alltid.
Hansén, hvars föregående lif är insvept i ett mystiskt dumkel, lär i tisdags inför fängelsedirektören och stadsfiskalen hafva afgifvit en bekännelse, som kastar en ny belysning öfver det hemska dådet. Han har nämligen erkänt, att han flere aftnar före branden begifvit sig till D. B. V:s paviljong i tanke, att Flygare under hans frånvaro skulle anlägga elden; att öfverenkommelse mellan honowm och Fiygare skett om att den senare för- eldens anläggning skulle, då brandförsäkringssumman utfölle, få uppbära 500 kronor för resa till Algier samt att det hål, som förefans å muren och genom hvilket Hanséa påstått, att elden uppkommit, blifvit af Fiygare upptaget för att vilseleda vederbörande.
Denna bekännelse har af åklagaren insänd:s till k. m:t, som dock redan förat afkunnat domen.
Hansén har, enligt de underrättelser man erhållit från Danmark, med ganska stor sannolikhet varit straffad för flere resor stöld.
— K. m:ts dom har äfven i dessa dagar fallit i målet mot f. artilleristen Flygare, som åtalats för delaktighet i mordbranden. RidHusrättens och hofrättens frikännande dom har blifvit stadfäst.

Sjömannen Hambrell i Burgsvik har såsom förut nämts af södra häradsrätten och hofrätten dömts till en månads fävgelse, enär ha vid sjelfförsvar användt mer våld än nöden kräfde. K. m.t har nu stadfäst denna dom.

För barnamord tilltalade pigan Emma Kristina Ekelöf, född i Vamlingbo 27 November 1859 och senast skrifven i Hamra, infördes igår till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

I anseende till hemmanets utlemnande

på hälftenbruk låter kronolänsmannen Johan Smedberg medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Othemars i Othem torsdagen den 23 uti innevarande månad och börjas kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja alla sina yttre inventarier; såsom kreatur, deraf 2 st. hästar, 1 par oxar, 4 mjölkkor, deraf 2 nyburna och en som snart skall kalfva samt en tjur; kör- och åkerbruksredskap, såsom en reskärra; arbetsvagnar, kälkar, vändoch spetsplogar, klös- och jernpionharfvar, en amerikansk hästräfsa, 1 vindmaskin, 1 hackelsemaskin, 1 rofkrossningsmaskin, morot– och rofsåningsmaskiner, ved- och foderhäckar, 1 präktig kornvält 2:ne myllkammar, 2:ne fösor, kärrplogar, sädesrisslar, oxok, hötjugor, sigdar och liar, jernkettingar, skyfflar, skopor, jerngrepar, spadar och hackor samt diverse träkärl, äfvensom 1 parti siktadt hvetemjöl och potatis jemte annan här ej närmare upp räknad – egendom. Med betalningen lemnas endast fullt säkre köpare 4 månaders anstånd.
Helvi den 12 April 1885.
H. NYBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Auktion Lilla Ihre i Helvi.

I anseende till upphörande med arrendet af 1/4 mantal Lilla Ihre i Helvi låter hemmansägaren Olof Lundin derstädes medels offentlig auktion måndagen den 23 Mars från kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja dels kreatur: såsom 1 par hästar deraf ett drägtigt sto, ett par unga goda dragoxar, 3 st. stutar, en qvigkalf, ett ungt svin samt några lam, dels åkeroch körredskap af många slag såsom flere arbetsvagnar, arbetskälkar en myllkam, en: kornvält, 2:ne sladder, foderhäckar, en mullfösa, en vindmaskin och sädesrissel, selar, svänglar, bästklockor; 2:ne fallbord, en väggspegel, fisk och drickeskärl, mjöl kärl samt några häckar höst- och vårsähalm m,. m.; och lemnas fullt säkre köpare anstånd med betalningen till den 1 Sept. detta år.
Koparfve i Rute den 10 Mars 1885.
Efter anmodan,
J. S. KARLSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Auktion Kännungs i Hellvi.

Lördagen den 21 inständande Mars från kl. 9 f.m. låter Handlanden Adolf Falk, Kännungs i Hellvi, genom offentlig auktion till den mestbjudande försälja föl jande lösegendom: koppar-, bleck- och jernsaker, glas och porslin, linne och sängkläder; möbler af hvarjehanda slag, åkeroch körredskap såsom: en bättre lastvagn med tillhörande kälkar samt en resvagn, kreatur bestående af hästar, oxar, kor, lam och svin, diverse tomkärl, äfvensom en del bodvaror m. m.; och lemnas åt fullt säkre inropare 4 månaders betalningsanstånd; andre torde våra beredda att ställa antaglig borgend innah Varan får afbämtas.
Koparfve i Rute den 10 Mars 1885.
J. S. KARLSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Borgenärerna

uti hemmansegaren John F. Lyths på Klinte i Boge socken den 29 sistlidne Januari började konkurs kallas att måndagen den 11 nästkommande Maj före kl. XII på dagen inför domIN i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 17 Februari 1885.
DOMHAFVANDEN.

Borgenärerna uti f. hemmansegaren M. A. Bergströms på Sudergårda i Hellvi söcken den 29 sistl. Januari började konkurs kallas att måndagen den 13 nästKäpe April före kl. XII på dagen hför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 12 Februari 1885.
DOMHAFVANDEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten, som hade att handlägga 42 mål, slöt årets första sammanträde i onsdags middag.

Till syssloman i urarfvakonkursen efter aflidna frö Mührer utsågs kronolänsman Svallingson.

Ärekränkningsmål förekommo istort antal.
Någrta anmäldes vid uppropet vara nedlagda, enär parterna ingått förlikning.

Oloflig jagt. Kronolänsman Svallingson yrkade ansvar å skomakare Olof Malmberg i Stånga för skjutande af morkullor under förbjuden tid. Malmberg nekade, oaktadt åtalet styrktes af ett vittne. Dom afkunnas vid nästa sammanträde.
— Hemmansegaren Hans Hansson, Hallvans i Garda, var åtalad af samme åklagare för rapphönsjagt under fridlyst tid. För bevisnings förebripngande uppsköts målet.
— För oloflig rapphönsjagt var smeden Petter Stenström i När instämd af ofvannämde åklagare. Svaranden erkände förseelsen. Dom vid nästa sammanträde.

En efterbevakning af bröderna Bokström å 636 kronor i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs har såsom förut nämts blifvit bestridd af sysslomännen, Frågan gälde om frakt af jernvägssyllar å ett Jakobssons fartyg, hvarom ingånget aftal skulle hafva brutits, till följd hvaraf bröderna B. måst hyra annat fartyg. Sysslomännen ville styrka, att den last, för hvilkens frakt ersättning nu begärdes, ej vore samma last, som det med Jakobsson ingångna aftalet gälde. Målet uppsköts.

För tillgrepp af ved ur en hemmansägare A. M. Malmström tillhörig hage var skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalad. Svaranden påstod, att han ej tagit mer ved än han haft tillåtelse till af käranden. Uppskof lemnades för vittnens inkallande.

Sjömål. På grund af anmälan från hamnstyrelsen i Rostock var skepparen N. P. Ahlström i Klinte åtalad, emedan han lagt däckade båten »Två Bröder» för ankar i floden Warnow mellan Rostock och Warnemünde utan att vara försedd med föreskrifna lantärnor och svarta bollar. Svaranden bestred åtalet samt styrkte med två man af sin besättning, att fartyget varit försedt med lantärnor och bollar. För öfrigt hade fartyget af en lots blifvit satt på grund. Åklagaren erhöll uppskof.

För hemfridsbrott och ärekränkning yrkade hemmansägare Anton Berglund, Bjerges i Lye, ansvar å handelsidkare J. Jönsson, hvilken mot Berglunds förbud inträngt i B:s hem och vid ett senare tillfälle sagt, att B. vore full, galen och vilsen. Åtalet, som bestreds, blef ej heller styrkt. Uppskof beviljades.

Ansvar och ersättning å nämde Berglund yrkade återigen Jönsson, emedan B. beskylt J. för stöld m. m, Tre vittnen s’yrkte delvis åtalet. Äfven i detta mål, för hvilket förut vidlyftigt redogjorts, erhölls uppskof.

För 14 tunnor spanmål yrkade Lars Pettersson, Hexarfve i Fardhem, såsom målsman för sin son ersättning af bröderna Bokström i Hemse. Svarandena genmälde genom ombud, att de hade motfordran af käranden, hvarför de ansågo, att qvittning dem emellan kunde ske. Käranden styrkte emellertid med vittnen, att svarandena haft kunskap om ati säden tillhörde kärandens nu bortresta son, af hvilken de genom kärandeh inköpt säden.

Försummelse af snöplogsföreständare. Kronolänsman Dahlbäck hade instämt köpmannen Krokstedt i Klintehamn med yrkande af ansvar å K. för uraktlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter såsom snöplogsföreståndare. Åklagaren anförde skriftligen, att K. efter snöstormen natten till 2 sistlidne December uraktlåtit att sammankalla sitt ploglag; redan kl. 10 följande dag på f.m. hade deremot andra ploglag gjort sina vägstycken farbara.
Först på middagen hade K. sammankallat ploglaget, men uraktlåtit att infinna sig sjelf, hvadan intet arbete kunnat uträttas, utan hade åklagaren måst uppkalla extra manskap för att göra vägen farbar.
Svaranden förklarade stämningen i allo vera obefogad och beklagade tig öfver att vid sin ålder blifva trakasserad på detta sätt. Han visste ej af att han vore plogfogde samt fordrade framläggandet af protokollet öfver hans val till denna befattning.
Målet uppsköts för vittnens inkallande.

Norra häradsrättens första sammanträde för året började i mändags och slöt följande dag vid 5-tiden på aftonen. Såsom rättens ordförande tjenstgjorde notarien Carlsson.

I konkurs försattes landtbrukare Otto Åström vid Stora Malms i Hellvi på yrkande ar grosshaudlare Becker.

Berusadt vittne. Fjerdingsman Jakob Petter Hejdström från Björke, hvilken i öfverlastadt tillstånd framträdde inför rätten för att aflägga vittnesmål, fäldes att härför böta 20 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.