Stor lösöreauktion

kommer att förrättas vid Mölner i Väte, tisdagen den 19:de innevarande Maj från kl. 10 f.m., der till försäljning utbjudes hästar, deraf 2:ne sto 9 år gamla, 2:ne d:o 5 år gamla, 1 d:o 2 år, 1 vallack 4 år, alla af bättre ras, 7 par oxar, passande dels till arbete och dels till slagt, 10 st. mjölkkor, 6 st. qvindor, deribland en del som snart skola kalfva, 6 st. tjurar och stutar, 6 st. vinterfödda kalfvar; åker- och körredskap, bestående af dels res- och dels bättre arbetsvagoar, skogskälkar, oxok och kettiogar, många vänd- och spetsplogar, klög- och slätharfvar, vrångoch foderbäckar, karmar och åkstolar, en gårdsklocka m. m. som ej bär kan uppräknas,
Af mig betrodde inropare erbålla anstånd med betalningen till 1:ste Sept. innevarande år; andra betale kontant, ställe borgen, eller betale vid anfordran.
Hejde den 12:te Maj 1885.
Enligt uppdrag,
J. O. ÅKERBÄCK.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

En anhållan

af flere församlingsbor i Hejde och Väte om att dervarande v. pastor A. Ahlander, som 1 dennes förflyttats till Klinte, måtte fortfarande få bestrida pastoralvården i Hejde har af domkapitlet lemnats utan afseende.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Maj 1885
N:r 35.

Dödsfall Olof Hederstedt

Att den Allrahögste efter sitt allvisa råd genom en stilla och fridfall död behagat söndagen den 22 Mars till sig hemkalla f. d. hemmansegaren och kyrkovärden Olof Hederstedt, Mölner i Väte, efter en lefnad af 59 år och 6 mån.; sörjd och begråten af efterlefvande maka, barn och barnbarn samt en åldrig moder, varder härmed slägt och många vänner tillkännagifvet.
Wendela och Olof Hederstedt.
Sv. Ps. 468 v. 13, 14. Sv. Ps. 482 v. 6.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Februari 1885
N:r 24.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Jagtvården.

Ur den nyligen af styrelsen för Gotlands skarpskytte- och jägargille afgifna årsberättelsen framgår, att densamma, så långt dess förmåga räckt, med ospardt nit främjat skjutskicklighetens uppdritvande och vildbanans tredande.
Liksom förut äro äfven i år premier utsatta för rofdjurs dödande, men tyvärr nödgas styrelsen beklaga, att den äfven i år sett sig ur stånd höja skottpenningarne för räf huru önskvärd en sådan höjning än måste anses — af det lika enkla som naturliga skäl, att gillets tillgångar ej medgifva sådant.
Landstinget har äfven sett sig nödsakadt afslå en ifrån gillet inkommen ansökan om ökadt anslag till premier för rofdjurs dödande, men månne ej andra utvägar till dessas OR fionas?
orde icke — åtminstone de härför intresserade — kommunerna mera allmänt och varmare än hittills kunna bidraga till vinnande af detta mål?
Insändaren känner några socknar inom ön, der kommunen af egna medel betalar skottpengar för hvarje inom socknen dödad rät.Hejde kommun lärer t, d. betala fyra kronor för gammal och två kr. för ung räf.
Kunde denna grundsats om kommunens välbehöfliga och riktiga bjelp härutinnan vinna allmännare tillämpuing, skulle följderna visserligen icke uteblifva. För många räfjägare blefve den ökade premien säkerligen en kraftig sporre och förtjenades väl, ty räfjagten tager krafter och tid i anspråk och verkligt goda räfhundar äro här dyra och sällsyata.
Kommunernas ringa utgift sku!le lemna snar och full valuta genom landtbrukarens bespirade får, som nu flerstädes hårdt beskattas af räfven. Klart är ock, att de utbetalade premiebidragen under sådana förhållanden i första rummet och i all synnerhet komme att gagna den kommun, hvilken betalar desamma.
Inom flere socknar fångas ännu räf medels garn, Ex i sanning vacker qvarlefva ifrån gångna tider! Men härtill erfordras utom de nödiga garnen och någon vana vid dessas användande mycket manskap, många dagsverken! Lemna kommunerna mera allmänt premiebidrag, skall detta hafva samma verkan som allmänt användande at garn skulle medföra, men räfvarne bli ej så dyra!
Insändaren tillstyrker derför på det lifligaste, att kommunerna — om än småningom måtte följa det redan af några gifna exemplet fn datre bidraga till skottpenningarnes höjande!
Ledamot af Gotlands Skarpskytte- och jägargille.

Redovisning.
Till de fattiga fisl areenkorna i Sanda hafva ytterligare följande medel influtit, för hvilka härmed den djupaste tacksamhet frambires från de två enkorna, som ej kunna annat än gråta i glädje öfver medmenniskors barmbertighet mot dem i deras nöd, och sucka : Gud löne alle gifvare! : K. H. 10 kr.; G. H. 10 kr.; Eskefru A., Visby 5,50; L. S., Upsala 10 kr.; E.8., Upsala 8 kr.; G. & U. 2 kr.; C. W. Runne 2 kr.; K. K. Smiss 1 kr.; CO. Ö. Mafrids 1 rr om i Vesterhejde 5 kr.; skoll. L. W. A.2 kr.
Dessutom hafva kontant 155 kronor hitsändts från Amerika — till allas vår öfverraskning och glädje. Bröderna i a vestern bedja om redogörelse för medlen i Gotlands Allehanda och införas fördenskull deras namn samt den ort, der de sist bodde i fosterlandet.
Charles Smith, Visby, 2 dollars; John Lund, Visby, 2 d.; Charles P. Lund, Visby, 2 d.; onämd 1 d. 40 cents (1 dollar = 100 cents); John Modin, Visby, 2 d., 80 c.; Anna Lund, Visby, 1 d.; Emma Lindqvist, Visby, 1 d., 40 c.; Mina Lund, Visby, 50 c.; John O:son, Visby, 50 c.; Olof O:son, Visby, 50 c.; John Olson, Visby, 50 c.; Herman O:son, Visby, 50 c.; Oskar Hemström, Visby, 1 d.; Vilhelm Olson, Visby, 50 c.; Magnus Jonson, Visby, 2 d.; Laura Smith, Visby 40 c.; Mathilda Jonson, Visby 40 c.; Jakob Jakobson, Tofta, 2 d;; John Nelson, Tofta, 1 d., 40 c.; Oskar Jakobson, Tofta, 50 c.; Johan Jakobson, Tofta 1 d.; Johan Jakobson, Wäte, 1 d.; Jakob Fredrikson, Väte, 50 c.; Niklas Norrby, Väte, 1 d.; Erik Petterson, Vesterväte (?) 50 c.; L. P. Larsson, Klinte, 1 d.; Oskar Ekström, Klinte, 1 d.; Julius Blomberg, Rate; 1 d.; Fredrik Bennet, Rate, 1 d.; Axel Lythberg, Rute, 1 d.; Gustaf Ö.son, Stenkyrka, 50 c.; Maria Olson, Stenkyrka, 50 c.; Herman Berg, Stenkyrka, 50 c.; Oskar Youngman, Stenkyrka, 50 c.; Lina Holmberg, Bro, 50 c.; Anna Goodman, Fårö, 50 c.; Lars Petter Höggren, Hejde, 1 d.; Oskar Hägg, Sanda 1 d.; J. (P?) Sandell, Sanda (Vestergarn?), 50 c.; Anders Lundberg, Gotland, I d.; August Hansson, Eke, 50 c.; Jakob Petterson, Silte, 50 c.; Charles Svansov, Dalarne, 50 c.; Charles Danielson, Helsingborg, 50 c.; Axel Petterson, Bjurkärn, 50 c.; Adolf Thorén, Bohuslän, 1 d.; Charles Johnson, Engelholm, 50 c.
Dessa gifvare bo f. n. somliga i Puilman, andra i Englewood, somliga i Lake, andra i Chicago.
Summa inkomna gåfvor kr 367: 75 öre.
Sanda den 1 Dec. 1884.
Reinh. Uddin, kyrkoherde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 December 1884
N:r 101.

Inbrottsstöld

föröfvades natten till 28 sistl. Oktober hos enkan Anna Pettersson, Jufves i Väte, hvarvid tillgrepos 180 kronor i riksbankens och Gotlands enskilda banks sedlar å tio kronor och till en mindre del af fem kronors valör.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 november 1884
N:r 92.

Väghinder.

Följande broar å allmän väg komma att rifvas och omläggas nedannämde dagar i innevarande månad:
10 dennes en bro å vägen utanför Likmunds gård i Gerums socken och en bro å s. k. Lindeqvior i närheten af Hesseby gård, då vägen genom Fardhem i stället kan begagnas;
11 dennes en bro å vägen mellan Linde och Lojsta socknar samt en bro ås. k prestvägen mellan Klinte och Fröjels socknar, då landsvägen genom Klintehamn kan i stället begagnas;
12 dennes en bro å s. k. Hejdebogata, då i stället kan användas södra landsvägen till Loggarfve i Klinte och derifrån vägen tili Hejde;
samma dag två broar å vägen m llan Väte och Atlingbo socknar, då resande kunna färdas å södra landsvägen och s. k. kungsvägen;
samma dag en bro å vägen mellan Dalhems sockens kyrka och Räkarfve gård, då vägen förbi Vidunge gård i Dalhem kan användas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 november 1884
N:r 90.

Efterlyst

är jägaren vid Hejde kompani nr 305 drängen Sven August Andersson, Qvie i Väte, som ej kunnat anträffas för uttagande af honom för förfallolöst uteblifvande från vapenöfning ådömda fem kronors böter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.