Från landsbygden.

Ett baptist-missionsmöte
hölls nyligen i Hafdhems missionshus, Predikanter från när och fjerran voro församlade.
En liflig diskussion rådde isynnerhet första mötesdagen. Allt afgick dock i enighet och stillhet. Mötet var talrikt besökt.
Samtidigt med det ofvannämda hölls ett

Mormon-missionsmöte
i Linde socken. Hurn dervid tillgick är mig till största delen obekant, men ryktesvis sagdt lär den s. k. engladansen (en afskyvärd sed bland mormonerna) försiggått.

Smittosam sjukdom
har på söder här och hvar förekommit, isynnerbet i Sundre socken, der alla vid Ljufves gård varit sängliggande. Man tillskrifver det den ovanliga hettan. Nu börjar dock tillfrisknandet.

3,900 kronor
hade en fattig bonde från Sundre lyckan att efter en sin aflidne broder, som drunknat utanför Amerikas kuster, få ärfva. Ett guldur tillkom honom äfven.

En sälhund
sågs 20 Juli vid Barshagen i Sundre. Han hade förirrat sig upp på land och lagt sig att hvila på en omkring 300 fot från stranden liggande platt sten. Då han varsnades, skyndade han att upphinna sjön, hvilket också lyckades.

Tre pansarfartyg
syntes onsdagen 15 Juli passera Gotlands södra udde. De voro långt till sjös, dock hördes upprepade gånger kanonskott.

Vid Lingsarfve i Vamlingbo
är rågskörden börjad. Om några dagar är en stor del af södra Gotlands höstsådd mogen, mycket kunde redan skäras, Den stora s. k. Bonäsåkern (belägen vid Hoburg) är till största delen mogen till skörd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens utslag vid slutsammanträdet i förgår uppgingo till tjugu.

Skogsliqvid vid laga skifte har, såsom förat nämts, Lars Johansson fordrat af August Kristiansson, J, Ronqvist m. fl. i Vamlingbo. Käromålet lemnades utan afseende. Johansson ålades betala 12 kronor till svarandena hvardera samt ersätta Ronqvist för lösen af protokoll och utslag.

Undantagsförmåner. Joban Hamberg, Nygårds, har yrkat att af Lars Frendin utfå allt hvad ett till Hamberg utgifvet födorådskontrakt bestämmer. Frendin hade efter Hambergs hustrus död lemnat endast hälften af hvad kontraktet föreskref anseende att manuen borde röja sig med hälften, sedan hustrun aflidit; Frendin hade för öfrigt velat hafva häradsrättens dom i saken för att få veta sin skyldighet. Frendin ålades utgifva allt hvad kontraktet föreskref, enär detta ej innehöll någon bestämmelse om minskning af födorådet vid endera makans död. I rättegångskostnader fick käranden utgifva tjugu kronor till svaranden,

Tvist om hästköp. I det förut omnämda målet mellan Georg Jakobsson i Gläfves mot Petter Larsson dömdes Larsson att med ed betyga, om han det gitte, att han ej bjudit eller utfäst sig att betala 77 kronor 50 öre för hästen.

För oloflig jagt har skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalats af kronolänsman Svallingson. Sedan Malmberg aflagt honom ådömd ed, vardt han nu frikänd.

För snatteri dömdes ofvannämde Malmberg till tjugu kronors böter. Han hade nämligen från hemmansägare Malmström tillegnat sig fyra lass upphuggen ved, värderad till sex kronor. Malmberg ålades derjämte utgifva till Malmström 15 kronor för inställelse och 10 kronor till vittnen.

Förmyndareredovisning. Olof Nilsson; Bjerges i Garda, förpliktades att vid vite af femtio kronor till sin dotters nuvarande förmyndare Nils Nilsson, Aumuods i Burs, inom en månad från den tid utslaget vunnit laga kraft afgifva fullständig redovisning för det förmyndareskap han in ehaft. Olof Nilsson ålades derjämte utgifva tjugu kronor i rättegångskostnader till Nils Nilsson.

Med bösskott hade, såsom förut nämts, bondesonen Lars Österberg, Gläfves, och drängen Anton Lindel!, Heffride, saluterat sömmerskan Olivia Hermansson i Bara, då de efter en aftoppromenad skulle skiljas från henne, bvarvid ena skottet träffade henne i benet. Under målet har utredts, att Österbergs skott varit det träffande, hvadan Lindell frikändes trån ansvar ock ersättning. För att ouppsåtligen hafva vållat skadan, hvaraf följt lindrigare sjukdom, fäldes Österberg till tjugu kronors böter samt ålades utgifva till käranden två hundra kronor i skadestånd och 36 kronor i rättegångskostnader.

Angående bättre rätt till jord hafva Hans Pettersson, Halsarfve i När, m. fl. roteintressenter i Sjöpilts båtsmansrote nr 114 tvistat med August Uddenberg, Dalbo, till hvilkens hemman den omtvistade jordlägenheten Lintomthage hör. Rätten förklarade nämde roteintressenter äga bättre rätt än Uddenberg till nyttjande af jordlägenheten.

Fordringsmål. Jakob Rundlund i Etelhem förplistades att till Nils Jakobsson, Bara i Etelhem, genast utgifva kr. 883:37 jämte ränta från 22 April 1884 tills betalning sker.
— Landtbrukare Axel Virgin i Stenkumla ålades att till Gotlands mejeribolag för bristande betalning af tecknade aktier i bolaget genast utgifva 40 kronor jämte ränta, hvarjämte Virgin fick betala rättegångskostnader med kr. 24:61. 3
— Mellan e. o. landskanslisten M. Sjöholm i Upsala och kapten Ch. Hamberg har en längre tid ett skuldfordringsmål pågått om 1,000 kronor. Svaranden, som erkänt att han utgifvit de två förbindelser, hvarå krafvet stödde sig, vägrade dock intria dem, emedan de voro mer än tio år gamla och hau derjämte hade full motfordran. Rätten förklarade att Hamberg mot sitt bestridande ej kunde förpliktas till någon betalningsskyldighet, enär käranden ej styrkt, att kraft för hans fordran hos H. anstälts eller fordringens tillvaro för Hamberg annorledes tillkännagifvits inom tio år från förbindelsernas utgifningsdag. Kostnaderna i målet qvittades parterna emel!an.

I ärekränkningsmålet mellan Petter Klint, Qvie, och hustru Katarina Jakobsson ådömdes hustru J. edgång. Hon hade nämligen enligt ett vittnes utsago beskylt Klints hustra för att hafva klipt främmande får samt hade kallat Klintens för riktiga tjufvar.

I barnuppfostringsmålet mellan Johanna Matilda Jakobina Jakobsson och drängen Lars Mattias Söderman i Alfva ådömdes Söderman edgång.

För att hafva skadat ett träd voro Lars Bolin, Oskar Klint m. fl. instämde af J. P. Sandelius, Källgårds. Klint ådömdes edgång.

Angående utgifvande af ett köpebref m.m; hafva Nils Gö Nilsson i Jönköping och Hans Petter Hansson, nu bosatt i Stockholm; tvistat. Hansson hade nämlisen 9 Juli 1883 sålt 5/16 mantal. Petes i Öja till Nilsson; emellertid har Hansson vägrat utlemna köpebrefvet, emedan Nilsson ej hade fullgjort de åtaganden, hvartill han skulle hafva förbundit sig vid aftal parterna emellan om köp af annan fastighet. Rätten förklarade nu köpekontraktet gällande och Nileson i följd deraf vara ägare af 5/16 mantal Petes samt förpliktade Hansson att vid-200 kronors vite genast vid anfordran utgifva till Nilsson qvitteradt köpebref jämte nödiga åtkomsthandlingar.
Hansson, som dömdes till 50 kronors böter för uteblifvandeé från ett rättegångstillfälle, ålades derjämte ersätta Nilsson för rättegångskostnader med 500 kronor.

Skadeersättning hade nämde Hansson fordrat af Nilsson. Käromålet ogitlades såsom alldeles outredt och obestyrkt samt ålades Hansson betala Nilsson lösen för utslag.

Norra häradsrätten hade i förgår slutsammanträde för vårtinget.

I Amerika boende P. Magnusson hade instämt ingeniör P. O. Johasson, Diskarfve i Roma, med yrkande att Johansson måtte åläggas till käranden utgifva fem tusen dollar på grund af en Johanssons förbindelse å nämda belopp. Betalnivgsskyldighet för denna förbindelse hade Johansson dock åtagit sig först när en inteckning &å ett tusen dollar, löpande med tio procents ränta, blifvit infriad. Käromålet ogillades, enär ej visats att inteckningen infriats. Magnussons anspråk att utbekomma de rättegångskostnader, som högsta domstolen i Förenta Staterna tillerkänts honom, uuderkändes, enär amerikanska domar ej hafva exekutiv kraft i Sverige. Slutligen ålades Magnusson att till Johansson utgifva 75 kronor i rättegångskostnader samt lösen för protokoll och utslag.

För svekligt förfarande i sin konkurs:hafva, eåsom förut nämts, f. hemmansägare K.
Martin, Qvie, och dennes hustru åtalats af kronolänsman Håkansson på angifvelse af hemmansägare Lars Qviander, Barge i Martebo.
Enär det ej styrkis, att svarandena svikligen förskingrat egendom, ogillades ansvarspåståendet härutinnan. Åklagarens ansvarsyrkande för vårdslöshet mot borgenärer lemnades utan afseende, enär det ej tillkom åklagare att härför föra talan. Angifvarens anspråk på ersättning samt svarandenas ansvars- och ersättningsyrkanden ogillades likaledes.

För oloflig försäljning af öl fäldes Bernhardina Eklund vid Fårösund, instämd af kronolänsman J. Smedberg, till 25 kronors böter.

Fordringsmål. Handlande M. Levin i Visby har instämt hemmansägare Oskar Tomasson, Ålsarfve i Ardre, med yrkande att Tomasson måtte förpliktas till Levin utgifva lifstidsundantag, hvarmed 3/8 mantal Alsarfve var graveradt, hvilken fastighet Levin ämnat tillbyta sig af svaranden mot en gård i Visby. I målet har utredts, att, sedan käranden med Tomae Olsson, hvilken vid försäljning afnämda fastighet i Ardre till svaranden betingat sig och sin hustru lifstidsundantag, träffat det aftal att i stället för dessa undantag Tomas Olsson skulle af Levin bekomma en årlig ersättning af 400 kronor, Tomas Olsson befriat svaranden från förbinde!sen att lemna undantag. Ehuru det blifvit ådagalagdt att Tomas Olsson åt Levin öfverlåtit den af svaranden åt Olsson tillerkävda rätt till undantag, kunde svaranden likväl icke auses vara lagligen skyldig att utgöra nämda undantag till Levin, på grund hvaraf käromålet ogillades. Levin ålades betala Tomasson 84 kronor i rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Från landsbygden.

12 Juli.
Den hårda torkan
fortfar alltjämt här ännu, ty hittills ha vi ej erhållit något regn, sedan jag senast sände några meddelanden från södra Gotland. Det är sorgligt att åse, huru den brännande hettan, som i går uppgick ända till 34 grader, upptorkar och förderfvar allt, både säd och det ännu ej afbergade fodret; hvilket i högsta grad gör sig gällande på de högländta och magra jordarne. Mången gång har det mulnat till och sett riktigt lofvande ut att få våtväder, men åskmolnen ha åter sjunkit tillsamman och himmelen ånyo uppklarnat, till stor grämelse för alla både höga och låga, fattiga och rika. Rågen, som till det längsta stått emot torkans förhärjaade verkningar, har nu, åtminstone på de flesta höga åkrarne, alldeles hvitnat, så att det vid ett hastigt påseende ser ut som den vore mogen för skördemannes lie. Kornet har dock mest lidit-af regnbristen, ty stora åkertegar stå förvissnade och nedfallna och mäkta ej att repa sig, om vi också snart skulle få våtväder, ty torkan har varit för mycket ihållande och långvarig. Potatis och öfriga rotfrukter äro liksom försänkta i dvala. Klöfver- och timotejskörden, som nu är afslutad, har lemnat mycket ringa afkascming; hårdvallsmarken är föga gifvande. ’ Slåttern af densamma har nu börjat. Till följd af så svåra förhållanden betingar också höet här högt pris, 40—50 kr. häcken för hårdvall och 30—35 för klöfver och timotej, under det kreatursprisen stå mycket lågt, 45 —70 kr. för goda mjölkkor o. s.v. Landtmannev är häraf dyster och nedstämd till sinnet och emotser med bekymmer den annalkande skördetiden.

Fruktsamhet.
Vid Nora gård i Vamlingbo framfödde en ko häromdagen tvänne friska och duktiga kalfvar. Detta är i och för sig sjelft ej såovanligt, fastän det kan vara sällsynt; men det säregna deruti är, att båda kalfvarne äro af precis samma färg och lika stora, så att de med svårighet kunua urskiljas från hvarandra. De befinna sig för närvarande bra och se trefliga ut.

Bra marscheradt.
Några raske ynglingar från Hemsetrakten, tillryggalade häromdagen vägen emellan Hoburg och Lingvinde gård i Hafdhem socken (omkring 2 3/4 mil) på en tidrymd af 5 timmar.

13 Juli.
En ovanlig naturföreteelse
visade sig härstädes i dag omkring 2-tiden på morgonen, då ett starkt eldlikt sken (hvilket ej var olikt norrsken, men vida större och praktfullare), visade sig på norra delen af himlahvalfvet, hvilket varade omkring 1 timme eller till dess att solen började framträda då det mer och mer förbleknade, tills det slutligen dog bort och försvann, – Vid samma tid som detta fenomen visade sig, uppsteg ett större kolsvart åskmoln alldeles bredvid och vester. om detsamma, under det täta blixtar korsade hvarandra och åskan hördes doft mulira på afstånd. Det hela företedde en särdeles anslående och storartad tafla.

Regn
föll härstädes i dag på morgonen i åtskilliga trakter, dock var tyvärr ej så förbållandet i brefskrifvarens omnäjd. På Burgsvik och Fide lär det regnat betydligt, ja så att det flödade på vägarne i strömmar.

Egendomlig fura.
På östra kusten af Vamlingbo har jag iakttagit en fura, hvars höjd är omkr. 6 fot, hvilken har grenar, som slingra sig långs jorden i en längd at närmare 30 fot. Omkretsen antages till omkring 60—70 fot.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Från landsbygden.

4 Juli.
Den omkomne båtskepparen
O. Dahlgrens båt bar nu ilandslagits vid stranden i Näs socken. Reliugarna voro inslagna äfvensom båtinveutarierna förkomna.

Nära döden
voro häromdagen två fiskare från Öja socken, den ene vid namn A. Liljegren, den andre K. F. Olsson. Båda hade tidigt begifvit sig ut för att torska. Den vestliga vinden, som allt mera tilltog, öfvergick till storm och försatte våra fiskare i en icke afundsvärd belägenhet. L. med sin båt dref sedermera i land i Lau socken; dock åtgick för den färden två och ett halft dygn. O. räddades medels hjelp från land, dock så att säga i elfte timman.

Strömmingfisket
vid de södra kusterna har i vår varit särdeles litet lönande. Torskfisket deremot har varit gynsamt, isynnerhet för Sundre och Vamlingbo socknar.

Näktergalen,
som eljes brukar hålla sig i trakten omkring Öja, har nu äfven varit hörd vid Gärvalds i Vamlingbo.

En jättelik man
hade man tillfälle att under sista exercismötet på Sandesrum i Grötlingbo få göra bekantskap med. Hans längd är vid 18 års ålder 6 fot och 9 tum. Som motstycke kan anföras en annan, en första klassens rekryt, som mätte knappa 4 fot.

Årets skörd
är föga lofvande. Då jag i går reste från Grötlingbo till Sundre, kunde jag ej annat än beklaga denna del af landet. Rågen har hvitnat. Af höet har en del brunnit bort, en del förvissnat. Man beklagar sig och man har skäl dertill. Ett vederqvickande regn kunde ännu mycket uträtta, blott det der med ej dröjer allt, för länge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Från landsbygden.

Förebud till skogsbrand.
Den 15 Maj var en hemmansägare från Vamlingbo sysselsatt med s. k. bädning af enesvidor. Elden, som dertill skulle begagnas, anlades oförsigtigt nog alltför nära det höga och då torra gräs, som der på platsen växte och hvilket också genast fattade eld. En stor skog hotades att blifva nedbränd, men ett vindkast från motsatt båll dref elden åter tillbaka, hvarefter släckningen med mycken svårighet vidtog. De träd och buskar, som voro i eldens väg, nedbrunno samtliga.

Från en höjd vid Hoburgen
räknade jag, tisdagen 2 Juni, 128 (säger ettbundra tjugnåtta) seglare. Sedan de hade passerat Gotlands södra udde intogo de flesta 5. 8. V. kurs, dock styrde omkring ett 30-tal norrut. 7

Snabb resa
till Öland har kapt. N. Viderström från Sundre gjort. Han seglade från Hoburg till Källa hamn (belägen vid Ölands norra udd) på 7 timmar och från Källa till Hoburg på 8 1/4 timmar. Det skall här till den 59-årige kapt. Viderströms beröm sägas, det han ensam och i odäckad båt färdats öfver Östersjön omkring 500 gånger. Lefve Viderströml! Efier den utanför Sundre år 1874 strandade

»ångaren Dünkerquois»
hafva åtskilliga bönder på strandningsstället upptagit för 1,300 kronor malm metall, dels i form af rör dels ock plåtar. Nu ligger i den lilla Flisviken ett fartyg, som anländt på grunu af ryktet om god förtjenst.

Några flaggor
af tysk, engelsk, norsk, dansk, rysk och svensk nationalitet äro af en yngling från Vamlingbo hittade vid sjöstranden. Eu sjömanskoffert lär äfven vara funnen.

En jernnatur
är en gumma i Sundre socken begåfvad med. Hon har icke på ett tiotal af år, legat en enda natt på annat ställe än i ladugården, hur hård kölden på vintern än varit. Vore det fattigdom, som föranledde henne till denna sjelfmisshushållning, skulle jag beklaga henne, men hon kan, om hon vill, få lefva bättre dagar.

Elfva personer
utflyttade i förra veckan från Sundre och Fide socknar. Sex voro intagna af det förmodade krigets fasor och schappade i väg till utrikes orter.

»För efterkommande».
Sommaren är inne. Nu är det en gyllene tid här på landsbygden, allt växer och spirar upp; fåglarne qvittra, solen ler, skogen doftar aromatiska éngor, man kan med ett ord nu liksom lefva upp på nytt. Midt i egennyttans rike, som sannerligen denna verlden är, fick jag häromdagen skåda en i sitt slag oegennyttig sträfvan. Vid Hemse station har dess nuvarande innehafvare anlagt och med egen kostnad iordningstält en trädgård, så förvånande ordningsfullt och på samma gång planmässigt anlagd, att hvarje trädgårdsvän ej kan annat än glädja sig deråt. Med vänlighet förevisades mig de särskilda partierna deraf, och ehuru företaget nyss börjat, ger det redan nu ägaren ett nöje, men hvilket i förhållande till de sammor, som nedlagts derpå, är tämligen dyrköpt. Än mera oegennyttig framstår saken vid tanken derpå, att np.
v. ägaren aldrig kan ens tänka att hans efterkommande skola draga någon fördel af detsamma, men »min son kan, om han lefver i framtiden, få se, då han reser här förbi någon gång, att dessa träd har hans fader planteradt». Således — et minne blott, men ett kärt sådant.

Gotländska missionsförbundet
höll 13 och 14 Juni halfårsmöte i Hemse. På lördagen börjades mötet kl. 1 med predikningar utaf Jacobson och Pettersson till kl. 1, hvarefter hölls 1 timmes rast, då diskussionen vidtog öfver frågorna: »Hvad vill det säga att vara barn åt Gud? Och hvad förmån äger den som så har blifvit?» samt »Kuana och böra de kristna verka för nykterhet såsom att bära »blåbandet» eller d.? hvilka frågor dryftades flitigt. Derefter predikade Ahlquist och Vessman, hvarefter ombudssammanträdet vidtog och räckte till kl. 9 e.m.
I söndags börjades kl. 10 f.m. med predikan af Jacobson, Elfström och Vassberg till 12. Derefter hölls en till hjertat gående bön utaf Hasselblad från Roma och vidtog en särdeles intressant diskussion öfven frågan: »Kan den mission, som af oss bedrifves, på något sätt upplifvas, och hvilka äro vilkoren härför?» för hvilken viskussion här närmare torde komma att redogöras. Folkskockningen hade nu tagit så väldiga dimensioner, att dörrarne och töustren måste vidöppnas, att de massor som stodo utanför måtte få höra något ord.
Hela buset var bokstafligen fullt och ändå var det folk ’utanför. Som förut valdes äfven denna gång Kristoffer Johansson, Hogrän, att leda diskussionerna. Kl. 2 rastades emot programet till half 4, då predikant Elfgren ledde samtalen öfver frågorna: »Hvad vill Apostelen lära oss med orden »icke bekymrade för något i Filippernas 4: 6—7 v.» och »Uti hvad förhållandestår Guds folk till Rom:b. 12: 9, 10, 11 v:na?» samt »Hvad vill Herren lära oss uti Ef:bretvet 4: 29—30.» Derefter predikade Skedin öfver orden »Är Baal Gud, så tjenen honom, men är Herren Gud, så. tjenen honom». Mötet afslöts utaf Veinhult från Småland med tack och lof åt Gud för det rika Guds ord som blifvit utsådt och den frid vi fått njuta under mötesdagarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Från landsbygden.

Väderleksförhållandena
börja ändtigen te sig något annorlunda på söder, sedan vi nu fått ett godt och välgörande regn som åstadkommit en blidare temperatur. Somliga dagar ha vi till och med haft 10—12 grader varmt; också trifves nu såväl höst som vårsädet i allo förträffligt och allt andas lif och glädje; potatissättningen är ännu ej afslutad i sin helhet.

Vackert föredöme.
Omkring 500 st. gran- samt en mindre del. bok- och ekplantor ba under inneva rande vår utplanterats i närheten af Vamlingbo skolhus af läraren derstädes: Detta manar till efterföljd, alldenstund i då södra trakterna af Gotland sådana trädsiag höra till sällsyntheterna, och trefligt skulle det te sig, om vi i en framtid finge skåda gröna grandungar här och der på den eljes så skogfattiga delen af ön.

Förmodad olyckshändelse.
Sistl. 19 Maj på e.m. begaf sig förre båtskepparne Olof Dahlgren från Gervals i Vamlingbo ut på sjön å vestra kusten i närheten af Hoburg för att fiska och har sedan dess ej afhörts, hvadan man med säkerhet antager, att den försvunne, som under de senare åren led af fallandesot, under ett anfall af nämde sjukdom fallit ur båten och funnit. sin graf i Vågorha.s Båten har af flere personer iakttagits drifva söderut sagde dag på qvällen och på följande morgon lär demännu sydts långt till sjös i söder om Hoburg. Vinden, som vid tillfället var N. O., öfyergick på natten mera åt nordlig, för öfrigt vacyert och lugnt väder. En åra lär äfven ha ilandflutit &å kusten utanför Sundre, hvilken förmodas tillhöra Dablgrens-båt, och om så skulle vara förhållandet, kan man äfven antaga, att Dahlgren i’saknad af åror (segel hads han ej med sig) måst öfverlemna sig åt sitt öde och låta båten drifva -hvart den behagade, nota bene om han under anfallet: ej: ramlat ur båten. Någon förhoppning att D. fins i lifvet förefinnes ej, såvida ej det oförmodade in träffat, att han af något förbiseglande fartyg blifvit upptagen. Dahlgren var något öfver femtiotalet, var ogift och bodde ensam i en liten. bygnad, som. af baptisterna, till hvilkas sekt han hörde, blifvit uppbygd åt honom.

Egendomlig dödsorsak.
En tjur, tillhörig en person i Vamlingbo, utsläpptes häromdagen på bete, dervid han afbet en törnestjelk, hvilken fastnade i matstrupen, med den påföljd att djuret måste nedslagtas. Veterinär var ej tillkallad. Djuret var ej försäkradt, hvadan ägaren drabbag af förlusten.
Under nu förflutna pingsthelg har ett

Missionsmöte
varit ordnadt i Vamlingbo missionshus, dervid- ett flertal predikanter varit tillstädes. Orantliga menniskomassor ha äfven varit samlade, mera än huset beqvämligen kunde rymma. Allt har aflupit i frid och stilla endrägt, fastän stundom -under diskussionen oluka äsigter tyckts varit rädande. Jag torde en annan gäng närmare komma att. beskritva både; diskussionsämnena och predikanternas föredrag.

Hundlande
växa långs vägen inellan Grötlingbo och Hoburg svin svampar ur jorden. Bönderna buda bolag. Sina hemman lemna dessa deremot dåligt bearbetade eller undeles oskotta. Då många äro stjare, men köparne äro lå, kan man lätt inse resulatet?

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Från landsbygden.

Väderleken
är ännu fortfarande torr och kylig på Söder. Visserligen föll ett litet välgörande regna natten till i torsdags men det förslog ej något alls i den urtorkade jorden. Blir det ej våtväder snart, så är det fara att vårsädesbrodden ej mäktar skjuta upp ur jorden. Många landtmän ha nu afslutat sin vårsådd, under det en del krapprat begynt såningsarbetet, ty de ha väntat på regn.

Kriget.
Detta är nu allmänna samtalsämnet för dagen härstädes. En del orimliga och ogrundade rykten om detsamma gå i svang, så att man kan mången gång finna det både löjligt och beklagligt. En viss del af allmogen håller alla sådana rykten för sanning och jämra och beklaga sig så att det är gräsligt att höra, uuder det den mera upplysta delen taga saken såsom den bör tagas lugnt och förs:åndigt, ty tcke lär väl Sverige ha utsigt att komma i något krig.

En stork,
en här på orten mycket sällsynt fågel, var härom dagen synlig på en rågåker i Vamlingbo. Den lättrogna och vidskepliga klassen af folket sätter en sådan företee’se i samband med någon stor olycka och påstår, att så fort en sådan fågel visar sig här, bådar det antingen krig och örlig, eller ock missväxt och dyr tid. Inbillning i de enfaldiges bjernor!

Strömmingsfisket
har särdeles på östra kusten varit lönande, så att priset derå äfven nedgått från 50 till 25 öre valen nu förtillfället. Den strömming som fåvgats har varit af tämligen god beskaffenhet.

Dyra kreatur.
Vid den auktion, som härom dagen hölls efter aflidne prosten Krusell i Öja, såldes äfven 2 par utmärkt vackra dragoxar, hvilka gingo till ovanligt höga pris; den ene för 208 kr.
de öfrige omkr; 200 kr. st. En häst betaldes med 408 kr. o. s. v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten höll i måndags sitt 4:e sammanträde för året, hvarvid & föredragningslistan fnnnos antecknade 20 mål af hvilka dock flere vid påropandet anmäldes förlikta.

Slagsmål. På angifvelse af fiskaren J. T. Schoultz från Kappelshamn hade kronolänsman Smedberg instämt husbonden Oskar An: dersson och ullspinneriarbetaren Oskar Bjersander, både från Hangvar, för öfvervåld mot Schoul’z. Parterna hade natten till 5 sistlidne Januari bevistat ett dansnöje vid Austers i Hangvar; då de kl. 4—5 på morgonen derifrån aflägsnade sig, hade slagsmål uppstått, dervid Schoultz erhållit flere sår i hufvadet.
Inkallade vittnen intygade till en del angifvelsens riktighet, bvarför målet uppsköts till 6:e sammanträdet.
Ofvannämde Bjersander yrkade ansvar å drängen Anton Bergström för vid samma tillfälle föröfvad misshandel. Vittnen intygade att parterna ömsesidigt trumfat på hvarandra.
Svaranden bestred och begärde uppskof. Målet uppsköts.

Barnuppfostringshjelp. Skomakaren Teodor Jakobsson från Björke, som af ogifta Maria Vennerström varit instämd angående uppfostringsbidrag till ett af henne framfödt gossebarn, hade blifvit ålagd värjemålsed, hvilken han nu förklarade sig beredd att gå och äfven fick aflägga.

Redovisningsmålet mot hemmansägaren P. N. Pettersson, Harqvie i Björke. Pettersson som vid 800 kronors vite blifvit ålagd attutlemna socknens magasinsräkenskap samt afgifva redovisning, hade ännu ej stält sig detta till efterrättelse och derför nu ånyo blifvit instämd med yrkande att han måtte ådömas utgifva ofvannämda vite samt vid förhöjdt vite åläggas lemna redovisning. Svaranden iakttog ej inställelse, hvarför å honom yrkades ansvar för uteblifvande, för hvilket han dömdes till 20 kr. böter. Målet uppsköts.

Bättre rätt till utmätt egendom. I. f. kronolänsman Boberg hade hos hemmansägaren J. Jakobsson, Gyle i Ala, verkstält utmätning för en Oskar Bodins, äfven vid Gyle, fordran. Jakobssons son O. F. Jakobsson, som af fadren köpt en del af hemmanet hade nu instämt fadren och ofvannämde Bodin under p’stående att de utmätta sakerna, en ko, en häst och ett par kälkar, ingått i hemmansköpet och således tillhörde honom samt yrkade att återfå dem, Vittnesberättelserna tycktes gifva stöd för att den omstämda egendomen tillhörde den äldre Jakobsson. Målet öfverlemnades till utslag.

Brodersämja. Bröderna T. P. Samuelson och Mårten Pettersson från Sorbys i Gothem hade instämt hvarandra rörande undantagsförmåner. Samuelson hade öfverlemnat sin hemmansdel till brodren mot det att han skulle få åtnjuta undantag, hvilket han påstod sig till en del ej hafva utfått, hvaremot Pettersson påstod sig hafva verkstält körning och annat för brodrenv, så att han förklarade sig ej vara honom något skyldig. Parterna, som utforo i otidigheter mot hvarandra och uppförde sig högst oskickligt, tillrättavisades flere gånger af rättens ordförande, dock-utan att sådant af Pettersson hörsammades, hvarför han dömdes till 25 kronors böter för förargelseväckande uppförande inför rätta. Målet uppsköts till 5:e sammanträdet och uppmanades parterna att som bröder egnar och anstår i godo uppgöra en sådan obetydlighet, hvarom de här tvistade,

Husbonde och tjenstehjon. Det emellan drängen K. G. Nilsson och hemmansägaren O. Olsson, Hägvals i Vänge, avhängiga mål rörande utfående af innestående tjenstehjonslön 95 kronor påropades. Olsson medgaf genom ombud att Nilsson hade till godo 75 kronor, men hade uttagit gevstämning å N. med yrkande om ersättning för en plog, som Nilsson sku’le hafva förderfvat samt att N. måtte ådömas ansvar för ske skadegörelse å husbondes egendom. . förklarade sig hafva sjelf förfärdigat den ifrågavarande plogen och ansåg sig derför hafva kunnat förfara med den huru honom bäst syntes, Det sistnämda målet uppsköts för vittnens inkallande; det förra öfverlemnades.

För olofligt beträdande af jernvägen var hemmansägaren J. Pettersson, Sixarfve i Viklau, instämd af kronolänsman Boberg. Svaranden erkände skriftligen förseelsen. Utslag vid 6:e sammanträdet.

Om ansvar för ärekränkning hade sömmerskan Hanna Norrby instämt Olivia Gahnström, båda från Othem. Afstämningen framgick att svaranden lemnat käranden tyg för förfärdigandet af 2 klädningar, men att endast en klädning förfärdigats och att, då svaranden afhämtat det qvarvarande tyget, hon skulle hafva påstått att af detsamma hade blifvit borttaget en del, så att hon ej erhöll tillräckligt tillbaka. Svaranden förnekade angifvelsen, hvarför målet uppsköta för vittnens hörande.

För tillgrepp af ved å Alleqvia kronoskog hade, på angifvelse, kronolänsman Håkanson instämt arbetaren 9. Isberg och hans måg Karl Johansson, både från Österby. Sedan ett vittne intygat att det sett de anklagade några gånger komma körande med ved från nämde skog, erkände de tillgreppen. Utslag vid 6:e sammanträdet.

Ägaren af Wasta qvarn i Lärbro A. Gabrielsson hade Inöttsthösdlanien Karl Westöö vid Storugns med yrkande om ersättning för det att vattnet blifvit afstängdt vid Hangvars myr, åtskilliga gånger under sistlidne Januari och Februari månader, så att G. ej erhållit tillräckligt vatten för drifvande af sin qvarn. Angifvelsens riktighet styrktes af vittnen och öfverlemnades målet till utslag, som faller vid tingetsg slut.

För våld mot O. Olsson vid Kännungs i Helvi dömdes Lars Ahnell och hans son Vilhelm Abhnell att hvardera böta 20 kronor, hvaremot Olsson dömdes för misshandel å Lars Ahnell att jämväl böta 20 kronor.

För andra gången oloflig försäljning till förtäring på stället af vin och öl dömdes ogifta Elisabet Olsson från Sojvide i Sjonhem att böta 75 kronor.

Södra häradsrätten.
För ärekränkning mot hustru Katarina Jakobison, Qvie i Stånga, dömdes Lovisa och Elisabet Klint på samma ställe att hvardera böta tjugu kronor samt ålades att utgifva trettiofem kronor i rättegångskostnader.

Förlikt anmäldes målet mellan A. L. Olsson, Petsarfve, och Petter Larsson, Orleifs, m. fl. angående ansvar och ersättning.

Tjenstedräng mot husbonde. Drängen M. K. Löfvall från Rangsafve i Linde hade instämt kyrkoherden i Vall M. Lyth med yrkande om ansvar för missfirmelse samt åläggande för svaranden att återlemna Löfvall tillhöriga klädespersedlar öch kista, som svaranden: tagit i förvar och vägrat öfverlemna.
Af sin lön 175 kronor sade sig käranden endast hafva utfått 30 kronor samt 10 kronor i städja; på svarandens tillsägelse hade käranden i slutet af sistl. Februari lemnat sin tjenst hos svaranden.
Svaranden, som uttagit genstämning, anförde, att Löfvall mot hans förbud afvikit tjensten, i hvilken Löfvall för öfrigt uppfört sig opassande och utfarit med hotelser mot sin husbonde. Af lönen, som för öfrigt endast var 170 kronor, hade drängen enligt företedd dagbok, -hvarå drängen skrifvit gritton.
och utgifven förbindelse er. ållit 82 kronor. Svaranden hade förklarat sis villig utlemna kläderna och kistan, om drängen först afgåfve redovisning öfver hvad han haft om händer.
Enligt tjenste?????adgan, efter hvilken svaranden i denna sak ansåg sig hafva noggrant handlat, yrkade svaranden ansvar å drängen samt att denne måtte förpliktas återbära städja och lön.
Sedan ett vittne intygat, att drängen för vittnet erkänt sig hafva erhållit det belopp kyrkoherden Lyih uppgifvit, föralarade sig drängens rättegångsbiträde hemmansägare Johan Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge, ej vidare vilja biträda käranden i målet.
Löfvall påstod vidare, att han ej qvitterat beloppet utan att kyrkoherden sjelf ditskrifvit hans namn, för hvilken beskyllning svaranden yrkade det strängaste ansvar &å Löfvall, som nu återtog beskyllningen, hvilken tillkommit af obetänksamhet. Ansvarsyrkandet återkallades nu af svaranden.
— Ett mål mellan fadren Löfvall och dennes yngre son, som äfven varit i tjenst på prestgården men afvikit, och kyrkoherden Lyth” förliktes, sedan kyrkoherden lofvat utlemna drängens kläder. Under detta måls handläggning upplyste den yngre brodren, att den äldre sjelf tecknat sitt namn å qvittot, hvilket denne i förra målet förnekat.

Ed såsom stämningsman aflades af fjerdingsmannen, f. fävjonkaren Johan Melin i Stånga.

Ovarsamt skjutande. Sömmerskan Oiivia Hermansson i Burg, som på qvällen 31 sistl.
December promenerat tillsammans med drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, bletaf de båda ungersvennerna hedrad på ett sätt, som för henne haft de svåraste följderna. Då hennes följeslagare skulle skiljas vid henne, afsköto de »för att hedra henne» hvar sitt skott med den påföljd, att det ena skottet träffade henne i låret. Bössorna voro laddada med löst krut men med starka fö:laddningar. Flickan så rades, ganska illa, så att hon varit sängliggande i två månader; läkaren kan ännu ej bestämdt. afgöra huru stort men hon kan få af såret, hvaraf benröta möjligen kan uppstå.
Hon fordrade nu af de ovarsamme skyttarne antingen 364 kronor i ersättning samt förbehöll sig att väcka ytterligare ersättningsånspråk, om hon finge men af såret, eller också nu genast 400 kronor i ett för allt.
Svarandena medgåtvo, att de aflossat skotten, som skett »heune tilll heder», och ursäktade sig med att de i mörkret ej kunnat urskilja sin omgifning. Lindell, som aflossat första skottet, begärde uppskof för att styrka, att detta ej träffat. Österberg hade omedelbart derpå afskjutit sitt gevär, . D>skjutande befunno sig ”endast på 6 till 7 alnars afståad från flickan.
Uppskof erhölls till Junisammanträdets andra dag, då svarandena vid vite af tjugufem kronor hvardera ålades komma tillstädes.

Äktenskap med drängen Lars Mattias Söderman i Rone ville pigan Johanna Jakobina Matilda Jakobsson i Alfva ingå, enär Söderman, som vore fader till tvänne hennes barn, lofvat gifta sig med henne; Mannen, som förnekade faderskapet, ville nu på inga vilkör fastlänka sina öden med käranden, Han hade för 3—4 år sedan haft henne kär och velat ha henne till hustru, men då hade kyrkoherden i Alfva ej tillåtit honom att få henne, uppgaf han. Ett iutyg af nämde kyrkoherde att flickan, då första barnet föddes, blifvit kyrkotagen såsom Södermans fästeqvinna bestred svaranden och tillade, att pastorn sjelf finge stå inne för detta intyg.

För bevisnings förebringande uppsköts målet till andra dagen å Junisammanträdet, då svaranden vid tjugufem kronors vite ålades infinna sig.

Ersättning för skogsliqvid vid laga skifte med 150 kronor yrkade Lars Bolin i Klintehamn af Alfred Eskluud m. fl; i Eskelhem; Målet uppsköts.

För spritvaror m. m. skulle handlanden Johan Bokström i Hemse häfta i skuld till konkursboet efter aflidna fru Mihrer euligt hvad fru Mährers räkenskapsböcker utvisade, Svaranden öfverlemnade genom annan person en skrift, hvari han förklarade sig ej veta hafva haft några affärer med den aflidna samt fordrade att få specificerad räkning.
Målet uppsköts till sjette sammanträdet, då svaranden vid femto kronors vite skulle tillstädeskomma,

Födorådsvaror och penningar, tillhörande sterbhuset efter undantagsmannen Olof Olofsson, yrkade V. Ekelund, Botvide i Sanda, måtte återlemnas af Petter Sandell, Sandegårda, Enär det ej visats att Sandell hvarken affordrats eller vägrat återlemna varorna och penningarne, så vardt målet på den nu varande stämningen såsom för tidigt väckt af käranden lemnadt utan afseende af häradsrätten, hvarjämte käranden ålades ersätta svaranden med tjugufem kronor.

Ett krafmål mellan arbetaren Karl Pettersson, Qvie i Burs, och hemmansägaren Hans Lyander, Österlings i Stånga, förut omnämdt, anmäldes såsom förlikt.

120 kronor fordrade drängen August Melin, Hexarfve, af sin förre husbonde hemmausägaren Lars Mårtensson, Lilla Norrgårda.
Melin sade sig hafva blifvit afvisad ur tjensten och misshandlad, Mårtensson, som i särskild stämning yrkade ansvar å Melin för det denne egenvilligt lemnat tjensten, genmälde att drängen varit uppstudsig; han hade endast sagt att om drängen ej ville göra något, kunde han gå sin väg.
Vittnen berättade att Mårtensson yttrat, att han gifvit drängen en snyting.
Mårtensson uppgaf att drängen erhållit 6 kronor af lönen, men drängen påstod att han endast fått 6 kronor.
Utslag afkunnas vid Junisammanträdet.

Gotlands mejeribolag hade instämt nio per: soner för bristande inbetalniningaf tecknade aktier. Endast tre personer, Anton Johausson samt Axel och Fr. Virgin från Stenkumla bestredo krafvet, hvadan dessa mål uppskötos.

Återgång af köp. H. P. Hanssonoch Nils, Gustaf Nilsson hade för en tid sedan med hvarandra bytt egendomar, så att Hanson tillbytt sig fastigheten nr 69 vid Horntullsgatan i Stockholm och Nilsson 5/16 mantal Petes i Linde. Emellertid har rättegång nu varit anhängiggjord, hvarvid parterna yrkat köpets återgång. Såsom ombud för Hansson anmälde sig notarien H. S. Krook från Stockholm. Han utvecklade i ett längre anförande, att hans hufvudman blifvit grundligt bedragen på en summa af omkring 24 tusen kronor, om referenten hörde rätt, samt betecknade affären såsom rent skoj. Yrkade närmare 1,000 kronor i rättegångskostnad. Nilsson, nu boende i Jönköping, var ej tillstädes.
Dom afkunnas 15 nästkommande Juli.

Visby rådhusrält.
Hemfridsbrott. Med häktade sjömännen Karl Dahlgren samt bröderna Johan Oiof och Valfrid Olsson hölls ransakning i förgår och igår å länsfängelset.
Enligt de åtalades egen bekänhelse och vittnens berättelser har utrönts att Valfrid Olsson vid Skeppsbron och å Strandgatan föröfvat våld mot sin kamrat å skeppet Göran Karl August Forsberg och att Johan Olof Olsson å Strandgatan våldfört sig å sjömannen Janne Bodin. Vidare hade Dahlgren och Johan Olof Olsson med våld uppbrutit porten till bagare Alfred Svenssons gård, dit de förmodade att Forsberg flytt uudan och i hvilken de alla tre inträngt, hvarjämte Dahlgren äfven kastat sten mot porten.
Efter enskild öfverläggning dömde rätten Valfrid Oisson för hemfridsbrott och våldet mot Forsberg till en månads och åtta dagars tängelse, Johan O:of Olsson för våldet mot Bodin och hemfridsbrott till två månaders och åtta dagars fängelse samt Dahlgren till två månaders fängelse för hemfridsbrott.
Dahlgren, född 1868 i Visby, har varit sjöman sedan två år tillbaka Bröderna O’sson, födda i Follingbo Valfrid 1859 och Johan Olof 1867, hafva uppfostrats här i Visby, der dera3 föräldrar äro boende. Valfrid blef sjöman 1881 och Johan Olof 1884.

I Hansénska mordbrandsmålet har k. m:ts dom nu fallit stadfästande Visby rådhusrätts och hofrättens. utslag, hvarigenom Hauséa dömts till nio års straffarbete och vanfräjd för alltid.
Hansén, hvars föregående lif är insvept i ett mystiskt dumkel, lär i tisdags inför fängelsedirektören och stadsfiskalen hafva afgifvit en bekännelse, som kastar en ny belysning öfver det hemska dådet. Han har nämligen erkänt, att han flere aftnar före branden begifvit sig till D. B. V:s paviljong i tanke, att Flygare under hans frånvaro skulle anlägga elden; att öfverenkommelse mellan honowm och Fiygare skett om att den senare för- eldens anläggning skulle, då brandförsäkringssumman utfölle, få uppbära 500 kronor för resa till Algier samt att det hål, som förefans å muren och genom hvilket Hanséa påstått, att elden uppkommit, blifvit af Fiygare upptaget för att vilseleda vederbörande.
Denna bekännelse har af åklagaren insänd:s till k. m:t, som dock redan förat afkunnat domen.
Hansén har, enligt de underrättelser man erhållit från Danmark, med ganska stor sannolikhet varit straffad för flere resor stöld.
— K. m:ts dom har äfven i dessa dagar fallit i målet mot f. artilleristen Flygare, som åtalats för delaktighet i mordbranden. RidHusrättens och hofrättens frikännande dom har blifvit stadfäst.

Sjömannen Hambrell i Burgsvik har såsom förut nämts af södra häradsrätten och hofrätten dömts till en månads fävgelse, enär ha vid sjelfförsvar användt mer våld än nöden kräfde. K. m.t har nu stadfäst denna dom.

För barnamord tilltalade pigan Emma Kristina Ekelöf, född i Vamlingbo 27 November 1859 och senast skrifven i Hamra, infördes igår till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Ett ohyggligt barnamord,

vittnande om den mest onaturliga grymhet, föröfvades i onsdags af pigan Emma Eklöf i tjenst hos hemmansägaren Jakob Pettersson, Suders i Hamra. Hon framfödde nämligen vid 6-tiden på morgoren ett lefvande gossebarn på afträdet, hvarifrån hon strax smög sig in i en vedbod, der hon med ett yxskaft sökte sönderkrossa barnets hufvud. Då hon ansåg barnet vara utan lif, inlindade hon det i ett kläde och gömde undan det i vedboden, hvarefter hon helt lugnt: gick upp till gården. Om en stund fick hennes husmoder höra ett sakta qvidande från boden, hvarför hon ingick idensamma, der hon fann barnet ännu lefvande. Till följd af det våld barnet undergått afled det samma dags afton kl. 1/2 6. Den grymma, hjertlösa modren, som samma dag blef illa sjuk och ännu är sängliggande, har erkänt sitt brott. Hon är 26 år gammal och född i Vamlingbo.
Så snart hennes tillstånd det medgifver, kommer hon att införas till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Å auktion

har hemmansägaren Johan Larsson, Mickels i Vamlingbo, gjort anbud med 6,025 kronor å indragna länsbostället 1/4 Linhatte i Silte.
Anbudet kommer ätt underställas k. m:ts pröfning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.