Från landsbygden.

Vamlingbo, 25 April.
En ganska skarp kyla har de senaste nätterna varit rådande härstädes i det att is till öfver en half tums tjocklek funnits på smärre vattensamlingar på morgnarne. Att höstsädet, som af den blida vårsolens strålar lockats till lif och grönska, lider af en sådan väderlek är icke tvifvel underkastadt, och flera landtmän som ännu icke börjat sin vårsådd ha blott helt betänkligt skakat på hofvudet och vänta på mera fördelaktig väderlek för sådden, fastän jorden för närvarande är fullt tjenlig för verkställande af densamma.

Olycksfall. Under arbete med nedrifning af ett gammalt ladugårdshus råkade en landtbrukare å Hallvards i förgår att falla ned från en ganska respsktabel höjd, dervid han skadade sig mycket illa, så att han måste intaga sängen, der han fortfarande är fjettrad utan förmåga att sjelf röra sig ur stället. Någon fara för lifvet lär dock ej förefinnas för den sextioårige mannen.

Att blifva »hemforslad» i likhet med en som gjort något galet, lär icke fallit den på Öland vistande båtskepparen Viderström från Sundre i smaken, ty då en af nämda kommans medlemmar häromdagen infann sig på ort och ställe för att »omhändertaga» den gamle var han — putz weg. Han hade nämligen i tid tagit sin Mats ur skolan och schappar i väg mot hemmet i »ensamhet», Enligt hvad som sedermera upplysts hade vår skeppare passerat Kalmar samma dag som hans »förare» fastän i motsatt riktning, och när den senare hemkom befann sig V. allaredan i skötet af sin familj i högöneklig välmåga.

Ronehamn, 28 April.
En laxfiskareflotta från Blexinge bestående af 27 båtar och 83 man har en tid uppehållit sig härstädes, der de erhållit lax till rätt stort värde. Och våra fiskare få bara se på, men det är icke mera än rätt. När en företagsam person för några år sedan köpte båt och garn samt förbyrde en laxfiskare för att lära dem konsten att fiska lax, ville ingen följa med ens för att få undervisning. Derför är det nu som det är. Man trodde väl då att det ej funnes lax i sjön. En båt har i natt fått nio laxar och, om det varit på annan ort, representerande ett värde af 200 kr., men bär blire det naturligen mindre.

Konfirmation med nattvardsbarnen hölls hölls härstädes i fredags, och nattvardsgång i söndags. Om onsdag håller pastor Youngberg atskedspredikan, hvarefter han alfyttar till Barlingbo.
Till Barlingbo mejeri afflyttade nu i dagarne äfver den härvarande mejerskan, som varit bär sedan mejerieta början härstädes.

Plötsligt dödsfall inträffade häromdagen, då en bustru till en baptistpredikant efled, Hon var kraftig nog att kunna mjölka korna på qvällen, ehura hon kände sig illamående. R. Kl. 10 sade hon, att nu trodde hon sig lefva endast två timmar till. Mannen ville ej riktigt tro detta, emedan hon satt vid kakelugnen, men kl. 12 var hon ett lik. Ringning i kyrkan har, på begäran, ej företagits och hon lär skola begrafvas utan prest. Man tror sjukdomen var lunginflammation.

Såningen pågår nu som bäst alla dagar under varm väderlek och jorden är ganska torr och lucker.

Vamlingbo, 27 April.
Nykterhetstalaren A. P. Nordqvist från Ångermanland höll sistlidne lördagsafton, inför ett hundratal personer, ett utmärkt föredrag i missionshuset härstädes. Föredraget, som åhördes med stort intresse, afslöts med vår svenska psalmboks sista psalm, hvarefter de närvarande an att ingå i »södra Gotlands nykterhetsförbund» hvars syfte och ändamål förklarades. En och annan af åhörarne inskref sig sedermera som ledamot i nämda förbund.
För omkring ett tiotat år sedan lär en förening i samma syfte verkligen blifvit bildad härstädes, men som den vann föga tillslutning, dog den i barnaåren.

Sundre, 28 April.
Också en »olyckshändelse». Ett i trakten bosatt arbetarefolk, som befinner sig i tämligen skrala ekonomiska omständigheter, hade häromdagen legt några arbetare för att uppföra ett litet ladugårdshus. Som sjelfva be stadsspisen befans vara för liten att verkställa dagens matlagning uti, bade far sjelf kommit på den ljusa idéen att uppföra en provisorisk eldstad ute på gården, der mor dagen i ända »höll hus» med sin kokattiralj bäst hon kunde. Sedan arbetet för dagen var afslutadt, skulle värdfar sjelf inforsla den »stora kitteln> som innehöll ärtvällingen till aftonvarden, i boningshuset, dervid kitteln stjelpte och innehållet rann ut öfver både gård och gubbe, hvarefter han i sin häpenhet öfver olyckan snafvade och föll hufvadstupa i den brännheta kitteln. Omsider lyckades det honom att komma »på rätt köl» igen, hvarpå han till allmän munterhet för arbetarne och drypande af ärtvälling, måste traska i väg till närmaste granngård för att förskaffa sig annan »supanmat».

Klinte, 27 April.
Hultemanska saken. Kyrkostämma har nyligen bållits härstädes af kontraktsprosten Budin, hvilken fått i uppdrag af domkapitlet att söka utreda, hurudant förhållandet egentligen vore mellan kyrkoherde Hulteman och församlingsborna. Dervid upplystes, att hvad eom egentligen lades kyrkoherden till last, var hans oginhet då det gälde att på annat än derför af honom bestämda tider, äfven om bebofvet var stort, utlemna ett nödigt betyg eller bevis. Vidare kyrkoherdens obenägenhet att döpa barn i föräldrarnes hem samt hans fodran att, der förrättning skulle ske annat än i kyrkan, erhålla skjuts af den som påkallade förrättningen. Såsom exempel på kyrkoherdens sätt att gå till väga omnämdes att han i kyrkan uppläst ett stämmoprotokoll hvari åtskilliga förkortningar användts vid utskrifningen, alldeles ordagrant, hvarigenom svårighet a sne att rätt fatta protokollets mening. Äfven hade kyrkoherden vid en stämma vid appropet af br Wöhler, som begärt ordet, flere gånger användt uttrycket »bränvinsproducenten Wöhler> eamt derefter i vredesmod, utan att förklara öfverläggningen afslutad eller hemställa om beslut, förklarat stämman upplöst.
Kyrkoherde Hulteman förklarade, att han, hvilket församlingens skollärare hvad dem vidkom vitsordade, alltid sökte tillmötesgå pastoratsborna med expeditionerna, men att han ansåg de officiella angelägenheterna böra gå före de enskilda. Eno feratedel af i församlingen efter hans ditkomst födda barn hade ban döpt i hemmet. Han förklarade, att han likväl ansåg sig ha rätt att hålla på kyrkan som dopplats. Der denna icke kunnat användas hade han erbjodit pretgården. Sin fordran på skjuts ansåg han vara laglig. Erkände att han uppläst ett protokoll på sätt som ofvan nämts. Titeln »bränvinsproducent» skulle han änna i dag använda å herr Wöhler, då denna titel ja vore med verkliga förhålldnidet öfverensstämmende.
Herr Wöhler yttrade sig upprepade gånger mot kyrkoherden, anseende sig ha berättigade orsaker till klagomål.
Hölls så förhör med kyrkoherden rörande det ofta nämda ryktet om hans osedliga förbindelse med en af de förut varande qvinliga konfirmanderna. Härom är eder korrespondent i tillfälle att meddela:
Hr Wöhler tillkännagaf, att han för lång tid sedan hört ryktet om kyrkoherden och flickan i fråga, men att han, då flickans fader på tillfrågan sagt det vara förtal, trott detta. Någon tid efteråt hade han under en resa till Vestergarn träffat flickan, då ban bedt att få göra henne en fråga. Han hade tillagt att hon icke vore skyldig honom något svar, men svarade hon, uppmanade han henne vid den lefvande Guden att tala sanning. Han hade derpå frågat henne, om det vore sant hvad ryktet talat om henne och kyrkoherden. Sedan hon förklarat att hon icke förstått frågan, hade hr W. närmare preciserat denna, hvarpå flickan sagt, att det vore sant.
Kyrkoherden skulle också för fe ha erkävt att han stod i förhållande till flickan, men tillagt, att det icke gjorde något, om detta komme ut, då biskopen fullkomligt kände hans familjeförhållanden, Då ryktena höllo i sig, gal hr W. efter för de allt starkare påtryckningarna och anmälde saken för domkapitlet.
Kyrkoherde Hulte man förklarade hela ryktet vara den nedrigaste lögn och åberopade dervid flickans under edens helgd afgifna intyg på, att intet osedligt förhållande existerat dem emellan, Pastorn sade sig ba bört hr Woöbler skulle yttrat, att om bara ryktet spreds bra skulle han avmäla kyrkoherden, Hr W.
försäkrade sig aldrig ba fält ett sådant yttrande.
Flickan, som det här bandlar om, påstod att hela ryktet vore en gemen osanning.
Hon hade ingenting bekänt för hr Wöhler, utan på hans fråga svarat, att om han for efter landsvägarne och tog upp eqvaller, vore hon inte den som svarade honom något. Hr W. påstod emellertid forttararde att flickan bekänt för honom, Kyrkoherden bestred att han någonsin gjort en sådan bekännelse som ofvan påbördats honom.
Sedan en qvinna, som skulle ha gifvit upphof till ryktet, förklarat, att hon för sin del icke ansåg detta rykte ha den ringaste grund, afslöts förhöret.
Och så stå sakerna för närvarande.

Barlingbo, 27 April.
Afskedspredikan hölls härstädes i söndags af kyrkoherde Sundblad, som i dessa dagar afflyttar till Garda. På aftonen hade pastoratsborna, till ett antal af omkring 70, inbjudit prosten Bergvall och kyrkoherde S, med fru till en afskedsfest i skolhuset, som var smyckadt med flaggor och grönt. Af flere talare tolkades församlingens tacksamhet mot kyrkoherden för hvad han varit för densamma icke blott i sin egenskap af prest, utan och för det goda han uträttat som menniska. Man skalle alltid minnas det goda förhålllande som rådt mellan pastorn och församlingsborna samt att genom honom församlingen fått till stånd sin nya folkskola, hvilken ansågs för en af de bästa och mest ÖRA inrättade på Gotland, Äfven hade genom hans bemödande den mångåriga frågan om Melinska skolan bragts till ett slut,
Efter gudstjenstens slut samlades Ekebyborna i sin sockenstuga och framburo till kyrkoherde Sundblad sin tacksamhet, hvarjämte till honom öfverlemnades några minnesgåfvor.

Från landsbygden.

Norra Gotland, 14 April.
Vårplöjningen har tagit sin början.

Den s. k. Ledinska sågplatsen i Stenkyrka med såghus har i dagarne köpts af hr, O. J. O. Olofsson, som deri ämnar uppsätta lokomobil i och för sågning.

Fattigdomens lott, Häromdagen väcktes en fattigstugugamma i en socken på norr midt i natten af ett bett i näsan. En råtta var attentatorn, En kamrat till henne blef en natt förut biten i läppen af ett dylikt kräk. Der i socknen få fattighjonen sällskap gratis, om de blott vilja släppa till nasus för »huggsexa».

I en obehaglig situation befann sig häromdagen en fiskare från Lickershamns fiskläge. Litet mera »barlastad» än vanligt skullo vår man på qvällsqvisten kl. 9 köra en genväg hem, men kom vilse i skogen, Han steg då af skjutsen och band hästen vid ett träd för att ostördt kunna egna sig åt rekognosceringen efter rätta kosan. Efter många kryssningar, körändringar och »kapsejsningar» fick han teg i riktiga kosan.
Nu skulle han återvända och »kojra haim russi», men i mörkret och töcknet hittade han ej hästen, utan måste knoga sig iväg ensam.
Djuret svettigt i början fick då stå i 7 långa timmar under köld och hunger.

Södra Gotland, 16 April.
Strömmingsfisket för detta år har nu härstädes tagit sin början med tämligen vackert resultat. Förliden natt erhölls vid Vamlingbokusten 8—12 valar och vid Hamrakusten ända till 20 valar, allt för man på fyra garn. Strömmingen, som till följd af den isfria vintern är af tämligen god beskaffenhet, har betingat ett pris af 40—50 öre valen.

Hafresådd lär af en och annan landtman som haft höga åkerjordar i dagarne företagits. Såvida ej regnväder inträffar, kan man antaga att vårsådden kommer i full gång under instundande veckas lopp.

Extra kommunalstämma hölls i går i Sundre med anledning af en från Öland ankommen skrifvelse om cirka 40 kronors ersättning för fattigvårdsunderstöd åt gamle båtskepparen Nils Viderström, som förliden höst reste dit för att med något stenhuggningsarbete söka sig förtjenst, men som han af bräcklighet och oförmåga att arbeta måste anlita fattigvården beslöt stämman att en kommunens medlem i dagarne skulle afresa till ort och ställe för att betala ersättningen och hemforsla mannen.

Dödsfall Lars Zakrisson

Att min ömt älskade man Lars Zakrisson Bilds i Vamlingbo efter en längre bröstsjukdom och svåra lidanden stilla och fridfullt afled den 12 dennes kl. 1/2 8 e. m. i en ålder af 54 år varder på detta sätt den sflidnes slägtingar och talrika vänner tillkännagifvet. Djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarnet samt bröder.
Gertrud Zakrisson.

Till lärjungar

vid den qvinliga kurs vid länets folkhögskola, som börjar tisdagen 14 dennes, äro af styrelsen antagna: A. A. A. Levander fr. Almungs i Hafdhem; L. M. B. Pettersson fr. Petsarfve i Eke; V. F. O. Häglund fr. Ges bjenne i Burs; S. M. D. Nilsson, Härdarfve i Eke; H. M. E. Jakobsson, Tomsarfve i Eksta; A. M. T. Hederstedt, Sigers i Eksta; E. K. Jakobsson, Alskute i Levide; I. A. Pettersson, Stenstu i Hejde; H. M. Vallin, Myre i Mästerby; A. K. O. Jakobsson, Sallmunds i Hamra; E. O. Lingström, Kjärrmans i Kräklingbo; A. O. J. Bolin, Gandarfve i Alfva; M. K. V. Johansson, Sander i Sproge K. O. H. Bolin, Butvier i Sproge; E. A. A. Jakobsson, Rangsarfve i Alfva; L. A. K. Krusell, Bonsarfve i Vamlingbo; J. K. M. Olofsson, Qvarna i Vamlingbo; I. K. F. Stenberg, Stenstu i Fröjel; H. K. A. Larsson, Mickels i Hablingbo; M. E. Lareson, L:a Atlings i Atlingbo; T. M. K. Oskarsson, St. Burge i Hablingbo; A. V. M. Eriksson, Båtels i Mästerby; H. B. K. Andersson, Ansarfve i Fröjel; J. K. Pettersson, Alfveskogs i Eke; E. Lagergren, Hexarfve i Buttle; K. K. A. Mårtensson, Gervalds i Vamlingbo; E. J. M. Åckander, St. Hafvor i Hablingbo; J. D. Martell, Mallgårds i Stånga; S. J. M. Hultgren, Vidunge i Dalhem; samt A. M. Jonasson, Binge i Dalhem.

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
Ett intressant sjörättsmål handlades i går af rådhusrätten.
Vi ha redan förut redogjort för den tvist som ligger till grund för det samma, men apprepa nu ånyo hvad det egentligen gäller.
Befälhafvaren å numera havererade briggen »Darlskarså» bade genom mäklare i Helsingborg afslutit certeparti med firman T. Olrog i Stockholm att mot viss öfverenskommen frakt i Visby eller så nära derintill som fartyget kunde ligga flott och såkert intaga full last af plankor och battens på Spanien. I slutet af förra året anlände »Darlkarså» hit och började lasta. Då den intagit in standard eller 2/3 af lasten kunde fartyget på grund af lågvatten i hamnen icke intaga mer.
Olrogs ombud fordrade då att återstoden skulle intagas å Visby redd, hvilket kaptenen vägrads, då han ej der kunde ligga säker, men erbjöd sig att intaga lastfyllnad i Vestergarn, hvilken hamn han för sin del ansåg vara närmaste säkra plats. Härpå gick icke aflastaren in och så började man Äter från båda hållen. Befälbafvaren ville, att aflastaren skulle medgifva att fartyget klarerades på Spanien via Vestergarn för lastfyllnad eller ock att T. Olrog skulle betala fall frakt för de intagna 2/3 af lasten. Men aflastaren ville icke medgifva heller detta, utan fordrade att befälhafvaren skulle teckna rent konnossement. Då uttogs af »Darlkarså» rederi stämniog å T. Olrog, med yrkande om ersättniug för uppehållet m. m, Aflastaren genstämde med påstående att som befälhafvaren brutit mot certepartiet fraktbeloppet skulle vara förverkadt.
Då målet i går förekom, uppträdde på kärandesidan auditör Engström, hvaremot svaranden representerades af länsbokhållare Bachér. Käranden företedde intyg från lotskaptenen och öfverlotsen på att fartyget ej kunnat ligga flott och säkert på Visby redd, hvarjämte hördes ett vittne, J. F. Heitman, på att fartyget, då det upphört med lastningen, huggit i bottnen.
För vidare utredning uppsköts målet till 27 April.

Nedsatt straff. Hemmansägaren F. Berggren, Gervalds i Vamlingbo, hvilken af södra häradsrätten 27 eistlidne Oktober dömdes till 6 månaders fävgelso för falsk värjemålsed angående ett hästköp, har af hofrätten fått detta straff nedsatt till 200 kronors böter.

Landsbygden.

Södra Gotland, 28 Mars.
En riktig vårvinter, kunna vi nu med fullt skäl säga att vi erhållit; marken allestädes betäckt af snö, och i qvior och gärdesgårdar famnshöga drifvor, det är något helt annat än »blåsippor» och »grönan mark», Skottning har äfven på flera ställen måst företagas för att kunna färdas fram med åkdon.
Nog tyckes det »lite kusligt» att så här, då vårens budbärare, lärkan, staren och vipan i masstals ankommit, nödgas gå på snöskottning, men det kan ju icke hjelpas.
På tal om snöskottning rann mig just i minnet att Vamlingbo sockens södra ploglag, hvilket som föru: är bekant fått sig mera vinterväg tilldelad på gränsen mot Hamra, numera beslutit att dela sig, i 2 mindre än fyra särskilda ploglag, för att både lättare och snabbare kunna utföra detta arbete. Förberedande sammanträde i saken har at kronolänsmannen i distriktet förut hållits och i dagarne går ett slutligt sammanträde af stapel, hvarefter den uppgjorda fördelningsplanen underställes länsstyrelsens godkännande.

Från sjön kan antecknas att förste seglaren för året å vestkusten passerade norrut I torsdags. Fartyget var ett större barlastadt barkskepp. — På Burgsvik börjar man äfven ordna sig för den tillämnade sjöfarten, med iordningställande ef skutos och båtar m. m. och efter påsk lär man vara betänkt på att »gå ombord», lasta in slipsten och så i väg, såvida ej hr Bore lägger hinder i vägen. Apropå slipsten kan omtalas att de för närvarande betinga ett ganska högt pris, till stor fromma för stenhuggarne.

Burgsvik, 31 Mars.
Två utmärkta nykterhetsföredrag hafva hållits i Öja sistlidaa lördags och söndags aftnar af hr A. P. Nordqvist från Ångermanland, Till grund för sitt föredrag påskatfton lade talaren 1 Petr. 5: 8. Sinnrikt och anslående utvecklade han ämnet: »Den andliga och lekamliga nykterheten». Hela föredraget utfördes på ett hjertevinnande sätt och visade bland annat, huru onykter en hvar måste vara, som ej ställer sig under Guds ledning och låter hans heliga ord böja sig till att undfly det onda i alla dess skepnader och icke minst såsom den förderfvande dryckenskapslasten, huru såväl den högsta auktoriteten, Guds eget ord, som ock naturen, historien och det vakna samvetet anbefalla oss att vara nyktra eller afhålla oss från rusdrycker samt huru olyckliga följder uppstodo af deras brukande, af hvilka särskildt nämdes: mistandet af förståndet, åtminstone tidvis, heder, ambition, existens och slutligen all timlig och evig välfärd, hvilka så godt som uppslukades af dryckenskapens orene ande.
Påskdagons afton höll såmme talare föredrag i småskolan på Burgsvik, hvarest voro än flere åhörare samlade än föregående afton, då föredraget hölls i folkskolan vid kyrkan. Till text för föredraget hade talaren valt Ordepr. 11: 18, 19. De deri inneslutna sanningarna utlades enkelt och lättfattligt och gåfvo ferfaldiga anledningar till att blotta det ryaliga onda, som dryckenskapen för med sig. En lärorik framställning lsmnades af de vetenskapliga ucdersökningar, som gjorts rörande alkoholens menliga ja I många fall dödande inverkan på åtskilliga af menniskans invärtes delar såsom bjerna, hjerta, lungor m, m. Hurn dryckenskapen leder till en förtidig död var den röda tråd, som genowmgick föredraget, som dessutom belystes med upprörande drag från drinkarens lif. Till slut uppmanade talaren de närvarande att blifva helnyktra och ingå i södra Gotlands nykterhetsförbund. Vi behöfde en här af nykterhetsvänner för att kunna med framgång strida mot och öfvervinna den talrika hären af små som stora dryakenskapsbjeltar som finnas i vårt land.
Såsom det tycktes gjorde såväl detta som föregående aftons af innerlig fromhet och nitälskan priglade föredrag djupt intryck på de talrikt församlade. Början och slut utgjordes af bön och afsjungandet af några psalmversar ut Sv. på.
Båda aftuarna bjöd en sångkör under ledning af blåbandsföreningens ordförande i Öja på åtskilliga rätt anslående andliga sånger, som afsjöngos lifaktigt och med god sammanhållning. 8 personer inskrefvo sig i Södra Gotlands nykterhetsförbund, som bör hafva all tack för utsändandet af goda nykterbetstalare, hvarigenom nykerhetsideerna kunna spridas och tränga djupare ned bland befolkningen.

Östra Gotland, 31 Mars.
Ovanlig fruktsamhet. En husbonden P. Petersson, Rommunds i Gammalgarn, tillhörig tacka framfödde för några dagar sedan 5 st. lam, af hvilka dock två dogo strar efter födseln. Samma tacka har under en tid af 11 månader födt icke mindre än 8 ungar, hvaraf tre under förra året, som alla blefvo storväxta och i följd deraf för ägaren inkomstbringande.
En annan, samma man tillhörig, tacka har äfven nu framtödt tre ungar. Detta kan man med skäl kalla »god lamlycka».

Gothem 30 Mars.
För 1,100 kronor, icke 2,000, var den i torsdags natt vid Vidby härstädes snickaren Sjöström tillhöriga verkstaden, som då nedbrann, försäkrad, Den var värd mera och då husgeråd och verktyg voro oförsäkrade, har Sjöström mist allt hvad han äger. Man är betänkt på att föranstalta en insamling åt familjen.

Vamlingbo, 31 Mars.
Pastoratets sparbank är en inrättning som efter en trettonårig tillvaro, gifvit ett lysande resultat. Af den i dag inför deputerade afgifna revisionsberättelsen framgår att bankens ställning är följande: 856 insättares tillgodohalvande vid årets början var kr. 52,955 (och under året af ytterligare 35 irsättare tillhopa insatt ett belopp at kr. 10,402)hvarå räutan utgjort kr. 2,13; alltså delegarans behållning vid årets slut kr. 59,706 sedan de uttagna medlen kr. 5,775 fråndragite. Barkens reservfond bar vid årets slut uppgått till ett belopp af kr. 4,553 hvarifrån afgår förvaltningskostnad med kr. 189. — Vid i dag hållen kommunalstämma beviljades fall ansvarsfrihet åt styrelse och förvaltningsmän.

Försäkra kreaturen tyckes nu som regel stå på dagordningen sedan ett bolag för detta ändamål här bildats. Dock underlåter en och annan att begagna sig af detta tillfälle hvilket ja kan stå mången dyrt. Så t. ex. kom en bondhustru silstlidne påskafton ut i ladugården och fann dervid en tjur död;| hon sprang in för att hämta sin man; men då hon väl återkommit hade en ko rönt samma öde och låg der liflös, Som kreaturen ej voro försäkrade drabbades ägaren af en ganska känbar förlust.

Från landsbygden.

Södra Gotland, 23 Mars.
Ett hotande tillbud till eldsolycka yppade sig i fredags förmiddag i J. Hanssons vädersåg å »Hundlanser» i Vamlingbo, En person, sysselsatt med malning i en närbelägen qvarn, såg rök uttränga vid takåsen och genom Ööppningarne vid vingaxeln, men fäste intet afseende dervid, då ban trodde ägaren sysselsatt med något reparationsarbete eller dyl. ione i huset, förr än ett par andra personer med körslor kommit till sågen och fannit dörrarna låsta men rök uttränga, Anande oråd meddelade de sig med mannen i qvarnen och med förenade krafter sprängdes ena väggen och de lycaades intränga i huset, der de möttes af en rök så stark, att det var omöjligt urssilja föremålen eller eldens härd. Sedan röken något skingrat sig, sågs det briona i eågduss och timmer, hvilket snart släcktes då riklig tillgång på vatten fans i närheten. Elden påstås hafva oppkommit genom ovarsamhet, I torsdags hade Hansson sågat och derander uppgjort eld i en provisorisk eldstad bestående af eu gammal jernspissl uppstäld på en ställning af trä. Omkring niotiden på qvällen slutades arbetet för dagen och elden släcktes, men troligen har den starkt uppvärmda jernskifvan antändt träställningen, hvilken förtärts, så att spiseln föll omkull och delade sig i flere bitar.

Burs, 25 Mars.
Ett nykterhesmöts var utlyst att hållas här i måndags, men predikanten, herr Nordqvist från Ångermanland, kom icke, I sista stund kom bud från herr Fredin i Linde att herr Nordqvist icke kom; men då var redan skolsalen fullsatt af väntande åhörare, För att de ej alldeles skulle ha gått förgäfves, ombads kyrkoherden Åsberg att i stället hålla ett föredrag, hvilket han äfven gjorde,

En riktig eftervinter ha vi fått. Ännu ligga snödrifvor höga som hustaken och med undantag af några bara fläckar, der snön ej fastnat, hafva vi ett ypperligt före, Kölden var mycket bitter. Flere af våra älsklingar stararne ha hittats döda af svält.

Från landsbygden.

Vamlingbo, 3 Mars.
»Kreatursförsäkringsföreningen» har af respektive djurägare omfattats med intresse, ty de anmälda kreaturen representerar en summa af omkring fyrtiotusen kronor, och det är ju en lofvande början.

Sjöfarten tyckes nu till en del ha börjat. Så t. ex. har flera ångare synts passera Gotlands södra udde, och i går morgse, under då rådande tjocka med stark sydvestlig blåst observerades en ångbåt tätt under land å vestra kusten utanför Bjerges gård, hvarefter den sedan tjockan skingrat sig styrde kurs norrat.
Apropå sjön kan antecknas att ett särdeles lågt vattenstånd varit rådande de senaste dagarne, hvaraf kustbefolkningen flitigt vetat att begagna sig för att uppforela sin tribut från hafvet af släke som under föregående stormar vräkts till kusterna.

Fjellftsket medels ryssjor har idkats här och hvar, men med klent resultat, Dock var en fiskare från Sundre för kort tid sedan nog lycklig att vid vittjandet en morgon erhålla ej mindre än fyrtio stycken gäddor i en ryssja, men det hörer dock till sällsyntheterna i våra trakter. Häromdagen go en (antagligen) laxfiskebåt här förbi med kurs nordvart.

Norra Gotland, 1 Mars.
Stölder igen. I Lummelunda socken bortstals från en person i tisdags natt en hop potatis — antagl. var föröfvaren af inbrottet en till ligan hörande.

Skott efter sig. Då häromnatten en person i Lummelunda vaknade och tittade ut, fick han se en karl, som oupphörligt gick rundt omkring husen och liksom sökte någonting. Anande, att här var något attentat mot nästans egendom 4 färde, kastar han kläderna på sig, tar en laddad revolver och skyndar ut till den rekognoscerande. Denne upphana och måste redogöra för i hvad ändamål han vore här, men hans utsago befans vara osanning, Som dock säcken han bar ävuu var tom, släptes han, men som personen (hvilken inom parentes sagdt är mycket illa känd) började springa aflossades ett skott efter honom för att påskynda farten. Antagl, kommer han ej strax igen till detta ställe, der man på så vis håller trogen vakt gent emot hrr landsvägsriddare.

Stenkumla, 4 Mars.
En enda stare syntes här i går både på för- och eftermiddagen, och i natt har redan den första »starsnön» fallit.

F. skolläraren Sahlsten har återtagit sin afskedsansökan såsom poststationsföreståndare härstädes.

Östergarn, 1 Mars.
Länge har man härstädes tänkt på åstadkommandet af ett kreatursförsäkringsbolag, som betryggade djurägare mot förlust af både olyckafell i allmänhet och mot brand, och sålunda befriade från premier på två håll (Gotl. kreatursförsäkr.-bolag och Brandstodsföreningen). Ändtligen har nu beslutits att inom Östergarn] bilda en sådan förening (hedern häraf tillkommer i främsta rummet landtbrokaren L. Jacobson Fackla, som nitiskt arbetat för”planens förverkligande) och antogos i hufvodsak de stadgar, som Vamlingbo och Snndre socknars kreatursförstkringsförening antagit.
I nämden, bestående af 5 ledamöter, invaldes skollärare O. Jacobson, ordf., landtbrokarne Lars Jacobson, Fackla, Johan Jacobson, Rodarfve, Oskar Jacobson, Gutenviks, och Johan Qviberg, St. Hammars.
För att något så när veta försäkringssummans storlek, utsågs på ett af de förberedande mötena en tillfällig värderingsnämd, som efter LENE oppdrag kunde meddela att försäkringssumman redan uppgick till 30,000 kr. och antoges för säkert att den med all säkerhet komme att gå till minst 35,000 en rätt vacker samma, då mau besinnar, att socknen består af endast 8 hela mantal.

Hastigt dödsfall. I dag har härstädes hastigt aflidit nämdemannen Johan Vedins Bodarfve efterlemnade maka, Gumman var visserligen gammal (80 år) men ändock till dödsminnten vid full vigör. Hon hade tidigt i dag på morgonen begitvit sig ut på gården, der döden ölverraskade henne i följd af ett slaganfall, som genast ändade hennes lif. Hon utgick frisk, men inbars död.

Burs, 2 Mars.
Staren, denna vårens budbärare, har avländt till våra trakter, Han tyckes dock ha några dystra aningar om att Bore ännu tänker komma med någon snö, ty han sitter tyst på trädens grenar, Ruskväder få vi nog snart, ty norrskenen flamma rätt högt på himlahvalfvet i qväll.

Ett hastigt dödsfall inträffade i lördags vid Stenstu. Kommunalordförandens 57-åriga moder var ute på gården efter ved, men kom aldrig in med densamma, Kommen & halfva vägen med veden i famnen stannade hon och ropade sp tvi gånger och föll så död på stället. Hennes man och son åsågo händelsen och sprungo genast till stället, men då hade redan lifvet flytt.

Jagtförbud.

På de till mig från hemmanen Sigfride, Bottarfve, Sibbjens, Petsarfve, Anderse, Vestlands, Sigreips, Storms, Hallvardg, Bilds, Qvarna, Lingsarfvel Engvards, Tuna och Kastelle i Vamlingbo socken under en följd af år upplåtova jagtmarker äro alljagt och fångst vid i lag stadgadt ansvar bärigenom förbjudna.
Åt den, som bevisligen anmäler öfverträdelse emot detta förbud, erläggas 10 kronor.
Visby den. 2 Februari 1891.
J. A. Bergenstjerna.

Från landsbygden.

Hangvar 14 Febr.
Torsdagen 12 dennes på eftermiddagen utkörde en arbetskarl i sällskap med sin hustru från Visby till Kappelshamn med ett varnlass. Kommen på skogvägen mellan Lummelunda och Stenkyrka hände den olägenheten, att lasset kullkördes i diket till följd at den isbelagda vägen, och som en del varor voro för tunga för dem att åter upptaga och vädret svårt med snöstorm, måste varorna lemnas. Framkomne till en gästgifvaregård begärde de att få husrum för sig och hästar öfver natten mot betalning, men blefvo der nekade och utvisade i det förfärliga vädret. Efter ännu ytterligare försök att träffa hjelpsamma medmenniskor i sin belägenhet lyckades de ändtligen att få stanna öfver natten hos en person i Stenkyrka. Underligt synes, att det kan finnas så obarmhertiga menniskor i våra dagar.

Vamlingbo, 13 Febr.
Vid extra kommunalstämma har till ledamöter i årets bevillningsberedning valts hemmansägarne L. Olofsson, Petsarfve, och Z. Johansson, Storms, samt till suppleant kyrkoherde P. Kullin.

Lärbro, 14 Febr.
Eldsvåda. Häromdagen nedbrann en vädermjölqvarn, tillhörig fanjunkare Oskar Hedvall vid Angelbos. Vid förhöret framgick, att Hedvall jämte sin fader var i qvarnen qvällen förut och malde, då fram emot midnatt vinden gick öfver till nordlig med orkanlik storm, hvarför de måste stoppa qvarnen med pressen. Det antogs att sjelfantändning skett. Qvarnen var försäkrad i Gotlands norra härads brandstodsförening för 1,000 kr.