Borgerligt äktenskap

ingicks här i staden i går inför kronofogden i norra häradet af baptistpredikanten I. Nilsson från Ronehamn och husbondedottern Josefina Jonasson från Gothem. Den senare af kontrahenterna tillhörde disesenterförsamling.

Väghinder.

Från och med måndagen 2 till och med lördagen 7 instundande November blir vägen emellan Norrlanda och Hörsne ofarbar till följd af ombygnad af en bro vid Butrefs gård.
I stället kan begagnas vägen genom Gothem eller med lättare åkdon vägen förbi Norrlanda kyrka och Björke gård till Timans i Hörsne.

Dödsfall Anna Catharina Olivia

Att min innerligt älskade maka Anna Catharina Olivia, född Båtelsson, efter ett kort lidande stilla afled vid Suders i Gothem efter en lefnad af 51 år, 3 mån. och 11 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, slägt och talrika vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Oskat Petter Pettersson.
Salige äro de döde, som i Herranom dö.

Landsbygden.

Alskog, 22 Augusti.
Rikt fiskafänge togs härom natten af tvänne båtlag vid Svede fiskläge, då det ena erhöll 300 och det andra nära 400 valar strömming, den största fångst som i mannaminne erhållits.

Gothem, 29 Aug.
Strömmingsfisket här i Gothem har under denna sommar varit mycket gifvande. Såsom något ovanligt för orten kan omtalas, att lördagen 29 Aug. omkring sexbundra (600) valar strömming ilandfördes vid det s.k. Brygge fiskläge. Huru mycket som vid de tre öfriga fiskelägena kommit fiskarena tillgodo är eder meddelare obekant, men om af enskilda personers fångst vid dessa något kan slutas, så torde ilandförd strömming vid hvart och ett af dessa i genomsnitt uppgå till ungefärligen samma qvantitet som vid det ofvan uppgifna fiskläget.

Burs, 20 Juli.
Olyckshändelse. Tjuguårige ynglingen Karl Anton Jakobsson i Burs, som förliden vinter afreste härifrån till Amerika, har derstädes genom olyckshändelse aflidit 7 dennes. Han hade vid koppling af jernvägsvagnar kommit emellan ett par sådana. Stor sorg har det väckt i föräldrahemmet. För tre år sedan kom äldste sonen hem från Amerika lungsigtig. Han dog efter några veckors vistelse i hemmet.

Stort fiskafänge har det i dag varit vid Herta och närliggande fisklägen, Åttio till nittio valar stor och fet strömming bade hvarjo fiskare. Fisken såldes för 25 till 23 öre valen. Det lär ha varit rätt nöjsamt att se fiskarenas glada anleten, då de buro i land de silfverhvita garnen. En fiskare måste qvarlemna garn i ejöp, han har i dag varit ute och letat, men ej funnit det förlorade.
Det ser ut som den ganska lofvande potatisskörden skall komma att slå fel, ty flerestädes hör man klagas öfver att potatisen skäms och ruttnar at de. myckna regnet, som kommit på eftersommaren.

För reglering

af fiskvattensrätten i Gothemsån hade fiskvattensägarne i nämda å i går sammanträde inför länsstyrelsen. Man kom dock dervid icke till någon enighet, utan beslöts endast att ny undersökning skulle ske.

För auktioner,

som af undertecknad förrättades den 20 Mars vid Bäcks och den 18 April vid Lera i Endre, den 15 April vid Fredvalds och den 12 Juni vid Hägleins ångsåg i Gothem, samt den 13 Juni vid Vestnings ångsåg i Lärbro; som dessa: auktioner äro till betalning förfallna, så uppbäres liqvid på följande: dagar och ställen, nämligen: onsdagen den 2 Sept. kl. 3 e. m, hos handlanden hr D. Cedergren, Båtare: i Gothem, lördagen den 5 kl. 1 e. m. vid Vestnings i Lärbro och måndagen den 7 kl. 9 f; m. vid Alle qvie i Endre, och anmodas de betalningsskyldige att sina inrop å sagda dagar till fullo liqvidera.
Hörsne den 25 Augusti 1891.
L. P. CHRISTENSSON.

Sedan enkan Carolina Viman

från Stenstagu i Kräklingbo sökt att på grund af trenne skuldebref hos hemmansägaren Oscar Alfred Viman från Ekebys i Gothem utbekomma trettiotre kronor med ränta och ersättning för lagsökningskostnaderna, samt styrkt blilvit, att Oscar Alfred Viman numera afrest till Amerika utan att hos domaren eller häradsrätten i orten hafva uppgifvit person, som eger för honom emottaga stämningar eller lagsökningar, så varder Öscar Alfred Viman härigenom förelagdt, att inom nittio dagar, efter det denna kungörelse blifvit gezom sökandens försorg, i allmänna tidningarne tre gånger, minst en vecka mellan hvarje gång införd, å ansökningen skriftligen svara, vid äfventyr att om det försummas, målet ändock afgöres å förbanden varande skäl.
Visby i Landskansliet den 17 Juli 1891.
På Landshöfdioge-Embetets vägvar:
Johan Hambræus.
Oscar Melin.

Rättegångs- och polissaker.

Södra häradsrätten.
Att böta 15 kronor dömdes skomakaren Karl Jacobsson i Hemse för det han å allmän landsväg tilldelat f. handlanden Johan Bokström ett slag, hvaraf dock ingen skada följt. J. hade brustit åt eden.

Frikänd blef hemmansägaren Olof Bodin Hemmor i När, från det mot honom väckta ansvarsyrkandet för våld mot sin hustru. Han hade gått värjemålsed.

Till 15 kronors böter för våld, hvaraf ingen skada följt, mot Karl Eriksson, Ganne i Burs, dömdes arbetaren Johan Pettersson dersammastädes.

Ogilladt blef pigan Katarina Eklöfs i Sproge socken yrkande om utbekommande af barnaföda af drängen Karl Cedergren, Snoder i Sproge.

Böta 25 kronor fick Ferdinand Jacobsson, Burgsvik, för det han tilldelat Johan Edlund tvännsa slag i ansigtet så att blodvite uppkommit.

För ärekränkning mot kyrkoherde S. G. Hulteman i Klinte («att han tvättat sitt smutsiga linne i Klinte kyrkac) dömdes godsägare Wöbhler att böta 25 kr. samt att irättegångskostnader utgifva 28 kr.

För djurplågeri dömdes landtbrukaren Lars Duse, Davide i Rone, att böta 50 kronor.

Norra häradsrätten.
För misshandel har länsmen yrkat ansvar å hospitalsdrängen Johan Vahlström från Visby. Målet uppsköts till hösteringet, Detsamma blef förhållandet med ett mål rörande förstörande af ejderbon, i hvilket f. sergeanten O. Nordström, Dumba å Fårö, var instämd som svarande.

Barnuppfostringsbidrag med 60 kr. årligen dömdes arbeteren Petter Ablgren från Hammars å Fårö att utgifva till pigan Sofia Larsson. Svaranden är gift sedan 1861.

För djurplågeri hade länsman Boberg yrkat ansvar å Gustaf Andersson, Stora Velinge i Buttle, Evär svaranden gått förelagd ed, ogillades käromålet, men svaranden dömdes att böta 20 kr. för det han uraktlåtit att inom föreskrifven tid infinna sig hos själasörjaren.

Kungsådran i Gothemsån skulle till någon del hafva afstängts genom en s. k. stenvast, anlagd af hemmansägarne O. T. Paulsgon, P. T.: Paulsson, N. Thomasson, J. Bingmark och Andreas Olofsson, alla från Kyrkbinge i Gothem. Doertör hade hemmansägaren J. O. Johansson, Magnuse i Gothem instämt dessa och yrkat ansvar för olaga stängsel i ån, Då käranden ej kunde bevisa riktigheten af sitt påstående ogillades detta.
Samma utgång fick en alldeles liknande rättegång mellan: J, O. Johansson, kärande, och hemmansägaren P. Jacobseop, Hintzer, svarande.

I pröfningsnämden,

som sammanträder 22 Sept., har länsstyrelsen till ledamöter utsett: handl. Degerman, Palm och Schenholm i Visby, hemmansäg. J. Larsson, Endregårda, L. P. Bodin, Grausne i Lokrume, Aug. Larsson, Altheime i Bautle, J. Jacobsson, Kyrkebys i Etelhem, J. Pettersson, Vestergårda i Sanda, J. Johansson, Botes i Gerum, K. Bolin, Butvie i Sproge, L. Jacobsson, Rosenbys i Eskelhem, skollärarne E. Dahlström, Follingbo, J. P. Nordin, Veskinde, J. O. Jacobsson, Östergarn, K. Qviberg, Garda, handl. K. Smitterberg, Fårösund, D. Cedergren, Gothem, R. Snöbohm, Klinte, kyrkoherde Gradelius, Othem, arrendator J. O. Pettersson, Hejnum, kapten H. Wennemo, Fide, dr Sätervall, Hemse och styckjunkare Vessman, Hogrän.

Till konsistorieombud

ha förordnats: vid ägodelningsrättssammanträde i Alleqvia 15 Juli kyrkoherde Tilén, vid ägoutbyte med Hablingbo prestgård samma dag prosten Alfvegren, vid syneförrättning angående utdikning af Kolemyr i Gothem 20 Juli kyrkoherde Gradelius, vid ägodelningsrätt 13 Juli i Etelhem kyrkoherde Åsberg samt vid skiftesförrättning i Lojsta 14 Juli prosten Alfvegren.