Borgenärerna

i Petter Larssons vid Hägulds i Garda konkurs varda kallade till sammanträde vid Hägulds fredagen den 14 nästa Augusti klockan 3 e.m. för att besluta huruvida det å boets fasta egendom 337/4,096 mantal Hemmor i Garda afgifna anbudet bör antagas samt bestämma förvaltningsarvode.
Stånga den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. landtbrukaren Martin Mertz’ å Hesselby i Linde kon: kurs varda bärigenom kallade till sammanträde å värdshuset i Hemse lördagen lö.de nästa Augusti klockan 2 e.m.
för att emottaga redovisning öfver boets förvaltniog.
Fardhem den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i förre hemmansägareo J. H. Jacobssons, Båtels i Mästerby, konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby onsdagen den 12 nästkommande Augusti kl. 11 f.m., för att bestämma arvode för konkursförvaltningen samt besluta angående andra konkursboet rörande angelägenheter.
Klintehamn den 27 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Augusti 1885
N:r 62.

Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Borgenärerna

i Petter Larssons vid Hägalds i Garda konkurs varda kallade till sammanträde vid Hägulds fredagen den 14 nästa Augusti klockan 3 e.m. för att besluta huruvida det å boets fasta egendom 337/4,096 mantal Hemmor i Garda afgifna anbudet bör antagas samt bestämma förvaltningsarvode.
Stånga den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. landtbrukaren Martin Mertz’ å Hesselby i Linde konkurs varda bärigenom kallade till sammanträde å värdsbuset i Hemse lördagen 15.de nästa Augusti klockan 2 e.m.
för att emottaga redovisnivg öfver boets förvaltniog.
Fardhem den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i afl. landtbrukaren Fr. Ooms i Tingstäde konkurs kallas bärmed att sammanträda å hypoteksföreningens lokal i Visby fredagen den 14 instundande Augusti kl. 11 på dagen, för att emottaga och granska slut: redovisbingen öfver boets förvaltning samt om-densamma godkännes uppbära blifvande utdelning.
Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Till komministerstjensten

i Fardhems pastorat har domkapitlet uppfört i första rummet v. pastorn i Hejde L. J. Åsberg, i andra v. pastorn i Hangvar M. A. Lindfors och i tredje v. pastorn i Öja H. Beckman.
— I första förslagsrummet till komministersbefattningen i Dalhems pastorat har uppförst ende sökanden v. pastorn på Fårö O. Jacobsson.
Till andra och tredje förslagsrummen har utsatts ny ansökningstid, som utgår å 23 dagen efter 22 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Till fortsättningsskolor

i Gotlands län för innevarande år har statsanslag å ett hundra kronor beviljats, nämligen 50 kronor till Fardhems, Linde och Löjsta skoldistrikt samt 50 kronor till Hablingbo skoldistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Gotlands skarpskytte och jägaregille

hade i fredags och lördags sin sedvanliga allmänna prisskjutning.
Första dagen täflades om gillets pris, hvar: vid skjutoingen ägde rum med fem skott mot tioringad tafla på 400 fots afstånd med gevär af hvad slags konstruktion som helst. I denna täflan deltogo 53 skyttar. Efter denna täfling företogs skjutning om ett extra pris, i hvilken endast de skyttar, som vid den föregående täflingen uppnått minst 25 poäng, fingo deltaga.
Gillets tre pris erhöllo följande skyttar:
Arbetaren S. N. Hallgren i Fardhem för uppnådda 46 poäng första priset, bestående af en dubbelbössa; J. E. Johansson, Mölner i Klinte, för 45 poäng andra priset, ett remingtongevär, samt fanjunkare A. Pettersson, Stenkumla, för 41 poäng tredje priset, en jagtväska.
Löjtnant Karl Bratt erhöll för skjutna 46 poäng det ofvannämda extra priset, bestående af en s. k. express-studsare, af omkring 80 kronors värde, med tillhörande 50 patroner.
I lördags täflades af 71 skyttar om statens sju pris, hvarvid endast gevär af 1867 års modell eller förändringsmodell fingo användas. Skjutningen utfördes på fri hand på 600 fots afstånd med 5 skott mot tioringad tafla. Pris tilldelades följande skyttar:

Framlidne landshöfding v. Hohenhausens pris (15 kronor) vans af R. Sjögren från Sanda för skjutna 33 poäng.
Gillets medalj, som på ett tjugutal år ej kunnat utdelas, tillföll nu den skicklige skytten fanjunkare A. Pettersson, Stenkumla, för uppnådda 43 poäng.
Prisutdelningen ägde rum i lördags afton af militärbefälhafvaren öfverste Vv.
Hohenhausen, som äfven utdelade gillets tecken till de närvarande segerskyttarne.
Skjutningarne gynnades, isynnerhet på lördagen, af vacker väderlek och åsågos af en talrik allmänhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Kronolänsmanstjensten

i Hejde och Fardhems ting kommer att bestridas från 15 dennes till 1 Juii af e.o. landskanslisten Kristian Ekelund.
Under sagda tid åtnjuter kronolänsman Dahlbäck tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Borgenärerne

i förre Handlanden J. F. Hedins i Hafdhem vid Gotlands Södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Burge Gästgifvaregård i Levide måndagen den 22 innevarade juni kl. 12 på de, för att emottaga redo visning tör konkursboets förvaltning samt granska utdelningsförslaget.
Fardhem den 1 Juni 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgevärena uti hemmansegaren Niklas Petterssons på Vesterbys i Hall socken vid Gotlands norra Häradsrätt anbärgiga, den 11 nästlidoe Maj började kookurs blifvit kallade, att fredagen den 7 nästkommande Augusti före klockan XII på dagen inför Dombatvanden i Gotlands mnorta bärad & tingsstället Alleqvia i Eadre socken sina fordrivgar bevaka; varder härmed kungjordt.
Visby den 5 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Att borgevärena i urarfvakonkursen efter aflidve hemmansegaren Jonas Valliv, Norrgårda i Veskinde socken, hvilken konkurs börjats denna dag, kallats att måndagen den 7 nästa September sist före klockan tolf på dagen inför Domare-Emhetet i Gotlans norra härad å) tivgsstället Alleqvia sina fordrivgar lagligen bevaka, varder härmed kungjordt.
Tingsstället Alleqvia den 8 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägoar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.