Rättegångs- och Polissaker.

Allmänt efterlyses pigan Vendla Larsson som 29 Februari olofligen afvikit ur antagen årstjenst hos f. d. kommissionslandtmätaren L. Fegræus vid Kuse i Vesterhejde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Från landsbygden.

Fårö, 17 Febr.
Ett sjelfmord
har blifvit begånget här på ön. Skräddaren Johan Stenholm försvann, från. sitt hem vid Landsnäsa gård härstädes i tiedagsafton. Han spårades i Onsdags ner till iskanten i Fårösunds norra gatt, samt hittades omkr, 10 Hur ute i sjön. — Anledningen till sjeltmordet vet man ej bestämdt. I lördagsnatt hade han ensam nedslagtat deras enda ko, antagligen i någon öfverilning eller sinnesrubbning, och tros det att han kommit att ångra sitt tilltag samt af bekymmer deröfver tagit sig bjelf afdaga. . Han var en omkring 60 års man, känd Som en arbetsam och ordentlig person i temligen goda ekonomiska omständigheter; efterlemnar hustru men inga barn.
I dag valdes här på

extra kommunalstämma
löjtnanten L. von Scheven, Lauters, till ordförande i Fårö sockens kommunalnämd och till vies ordförande hr Mikael J. Ekström i Gåsemora.

Mycken snö
har här fallit som genom stormen hopat sig i qvierna , så at nya vintervägar måst utstakas ötver trädgårdar, ängar, åkrar och hagmark, tills väderleken blir stadigare och de rätta vägarne hiona uppkastas.
Öfver Fårösund köres med en häst, men isen är mycket svag.

Vesterhejde, 18 Febr.
Gotland kommer icke att mista sin prins, om än sin hertig.
Enligt trovärdig meddelare lär prinsessan Engenie hafva testamenterat sitt kära Fridhem på Gotland till prins Oskar och hans snart blifvande gemål, hvadan testamentstagarne, efter den högsinnade gifvarinnans dagar, — och kanske dessförinnan någon gång såsom gäster, — komma att göra sommarturer till vår ö, hvarest de säkerligen blifva lika mycket välkomna som den första bebyggarinnan i skogsbrynet vid Högklints närhet.

Ejsta, 17 Febr.
Skogsköp ock afverkning
Landtbrukaren Adolf Kolmodin, Tjängdarfve i Sproge, som för några år sedan tillhandlade sig en ångsåg, har nyligen med hemmansägaren Johan Matsson, Kruse i samma socken, afslutat köp af ståndskog växande å omkring 10 tunl. till värde af 6,000 kronor.
Handlanden Karl Smitterbe:g å Klintehamn och hemmansägaren O. Cedergren, Bopparfve, hvilka äga en gemensam ångsåg vid sist nämda gård, hafva af hemmanägaren Karl Hultberg, Mellings, köpt ståndskog på gränsen af Ejsta och Levide för 2,300 kronor.
Hemmansägaren O. Pettersson i Lerdarfve m. fl. hatva af hemmnnsägaren J. Jakosson i Uggårds tillhandlat sig skog för 1,000 kronor.
Afverkningen och forslingen häraf pågå nu som bäst i långa banor under för sådant ändamål nu gynnsam vinter.

Mejerifrågan i Ejsta.
Kyrkoherden Altvegren hads till i torsdags e. m. kallat vederbörande inom Ejsta och Sproge till sammauträde i Ejsta skolhus på det att ett afgörande måtte ske, huruvida ett mejeri inom pastoratet skulle komma till stånd eller icke.
Sedan protokollet fråa ett föregående tillfälle blifvit uppläst och lemnats utan anmärkning, och ur hvilket framgick att endast sjuttiofem aktier blifvit tecknade, men ej flere kunnat anskaffas, upplystes, det en stor del af Ejsta socken, den vestra, ännu låge under laga skifte, och på grund deraf ett ordnadt jordbruk ej ännu på länge der kunde påräknas; att den östra delen af socknen låge mejeriet i Levide mycket nära och att der mjölken med fördel kunde få afyttras; att Sproge sockenmän väl icke kunde med fördel transportera sin mjölk så långt som till Levide, men ägaren at Tjängdarfve, hr A. Kolmodin, hade erbjudit sig att utan gengäld upplåta sitt gamla mejeri, med tillbehör, med skyldighet för dem, som kunde vara intresserade för saken inköpa en separator.
Sedan allt detta tagits i betraktande beslöts uppå framställning att något ångmejeri inom Ejsta pastorat icke skulle anläggas för närvarande.

Mellersta Gotland, 18 Febr.
Ehuru för några år sedan en behjertansvärd uppsats om

Rapphönsens skydd
af en af det nyttiga villebrådets mest nitiske beskyddare var införd i Gotlands Allehanda och blef väl beaktad af allmogen, vågar jag dock komma med en begären till våra jägare och landtmän, att en hvar i sin stad efter sin förmåga måtte bringa de små rödkullorna den hjelp, som de utan någon synnerlig tidspillan kunna tillskyoda dem. Snön ligger nu djup på fälten, ehuru jämförelsevis ännu lös, så att de småttingarna förmå krafsa sig ner till brodden; men skulle ett töväder med påföljande köld inträffa, då blir det för de s’nå varelserna svårt, ja kanske omöjligt att genomtränga skaren för att nå sin föda och stilla hungern. Att vid boningsbusen och !ladugårdarne utströ säd för rapphönsen och sålunda vänja dem att der infinna sig är nog en vacker bavdling, men icke särdeles rådligt, emedan den falske: misse kan få sigte på dem. Bäst är är att ute på åkerfälten skotta undan snön från brodden på några qvadratsalnars vidd samt till skydd mot roffåglarne nedsticka några små tallgrenar vid detta ställe; rapphönsen infinna sig snart och må bra. Den på stället qvarlemnade snön smälter något af rappbönsens kroppsvärme samt fryser pånatten, hvarför en ny fläck påföljande dag bör öppnas och tallqvistar kringsättas. Kråkorna infiona sig ofta och oroa rapphönsen, men några bösskott ibland äro merendels tillräckliga att afhålla dem från den platsen.
En och anvan invänder kanske, att rapphönsen skada fälten genom att afäta brodden, men det är noga utforskadt, att skadan blir så ringa och mångfaldt uppväges af den nytta, de tillfoga landtmannen genom bortplockandet af myriader små skadedjur från sädesfälten. Jag har sjelf på många ställen befriat brodden helt och hållet från snö och låtit rapphönsen äta så rent, att ej en grön nacke synts till samt derefter nedsatt käppar vid dessa ställen för att förvissa mig, om skadan kunde blifva särdeles stor; men då skördetiden kom, befunnos dessa afbetade ställen bära den vackraste säd. Jag är ej den ende och förste, som gjort detta försök.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Vibble kalkladsplats,

den inom staden belägna kronotomten, har i dagutbyrdts på auktion dels inför magistraten, dels å landskontoret, men intet anbud afgafs å någondera stället.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Auktion i Träkumla.

Fredagen den 13:de Januari från kl. 11 f.m. låta arfvingarne efter aflidne evkan Brita Nilsson vid Ingvards i Träkumla genom auktion försälja: 1 manbygnad af trä under brädtak 32 fot lång 16 fot bred, äfvensom ett ladugårdshus allt till afflyttning, något möbler och husgeråd m. m, Vid samma tillfälle försäljas gvarlåtenskapen efter aflidne arbetaren Per Ljunggren bestående af sängar, soffor, skänkskåp, något linne, den aflidnes gångkläder; 1 qviga och 1 svinkreatur m. m. Ånstånd med betalningen för dem som äro godkände lemnas till den 1 Juli detta år.
Karlslund i Vesterhejde den 3 Januari 1888.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Ett starkare eldsken

på södra himlen syntes från åtskilliga högre belägna platser här i vid 12-tiden natten till julaftonen, hvilket lät förmoda att eldsvåda utbrutit någonstädes på den söder om staden belägna landsbygden. Denna förmodan har nu besannats, i det underrättelse ingått, att elden vid denna tid härjat hos kapten Bolin vid Suderbys i Vesterhejde. En statbygnad har nedbrunnit helt och hållet, och de två familjerna, som bodde der stodo icke blott utan tak öfver hufvudet till julen, utan förlorade också nästan allt hvad de ägde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 December 1887
N:r 103

Till maltkornsutställningen

i Örebro, hvartill den förlängda anmälningstiden utgick i onsdags, hafva från Gotland inkommit och afsändts prof från nedannämde 43 utställare:
Stenkyrka, Niome, Petter Gardell, 2 prof; Lummelunda, Kinner, Olof Pettersson; Martebo, Binge, Karl Anschit’z; Veskinde, Skäggs, J. M. Larsson, 2 prof; dito, Norrgårda, Ad. Hoffman; Fole, prestgården, G. V. Gustafsson; Källunge, Kullingbog, K. T. Broander, 2 prof; Visby, A. Palm, 2 prof; dito, Karl Degerman; dito, Rudolf Vallér; dito, J. Söderberg, åkare; Endre, Stenstu, K. V. Gardell; dito, Hulte, O. Pettersson; dito, Eadregårda, Joh. Larsson; Akebäck, Bäcks, Joh. Endrell; Visborg, A. Dassow, Vesterhejde, Stenstu egendom; dito, Nygårds, A. Kyllander; Barlingbo, Henriksdal, J. N. Viman; Dalhem, Dune, L. J. Eklund; dito, Binge, Joh. Stenbom; dito, prestgården, J. Odin; dito, Dunegårda, G. P. Hanséa; Roma, Vellarfve, P. Johansson; Hogrän, Gervalds, Joh. Vessman; dito, Djupbrunnes, Oskar Johansson; dito, Alvede, Ludv. Jackobsson; dito, Eabjenne, J. O. Pettersson; Sanda, Alands, Lars Jackobsson; Väte, Hakuse, J. P. Larsson; Klinte, Klintebys, V. Vöhler, 2 prof; dito, Odvalls, Aug. Nyberg; Ståvga, Liffride, O. R. Pettersson; dito, Österlings, M. E. Svallingson; Ronehamn, L & G. Cramér; Hafdhem; Rosarfve, P. H. Rosendahl; dito, Libbenarfve, Mattias Nilsson; Burgsvik, V. Hangén; Othem, Othemars, Ferd. Pettersson, Lau, Fia, Jakob Nilsson; Visby, Suno Eagström; dito, Lenna, C. S. Engström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Liqvid

för de af mig under innevarande årförrättade auktioner kommer att uppbäras under innevarande Angusti månad å dagar och tider som nedan anförda äro:
hos M. Olofsson, Riddare i Hejnum, önsdagen den 10 kl. 10 f.m.; bog Joh. Pettersson, L:a Haltarfve i Lokrume torsdagen den 12 kl. 5 e.m.; C. Andersson, Lunds i Tingstäde, tisdagen den 16 kl. 5 e.m.; V. Karlsson, Bryor i Tingstäde, måndagen den 22 kl. 4 e.m; berr E. Grählert, Träskväller i Tingstäde, onsdagen den 24 kl. 4 e.m.; herr I P. Stare, Lunds i Vesterhejde, fredagen den 26 kl. 1 till 3 e.m.; Hugo Qviström, Austris i Tingstäde, lördagen den 27 kl. 5 e.m.; Jakob. Eriksson, Ytings i Othem, måndagen den 28 kl. 9 till 11 fm. Vid sistoämde ställe emottages äfven på samma gång liqvid af de personer, som icke inbetalt sina inrop på de af mig på Slite förrättade och till betalning förfallna anktioner, nämligen hos mjölnare N. Nilsson, trädgårdsmästare Wrethman, Mjölnar A. Larsson med flere. Samma dag hos Olof Hejdenberg, Barshage i Othem, kl. 1 till 3 e.m. Samma; dag hos C. Nyström, Stenstuge i Othem, kl. 5 e.m.; hos M. Södergren, Snaldarfve i Martebo, onsdagen d, 31 kl. 3 till.5 e.m. För undvikande af lagliga åtgärder sa t lång transporteriog af auktionsmedlen, uppmanas de respektive inroparne att vara oodertecknad till mötes å auktionsställena å de här ofvan anförda dagar och tider; detta varder härmed till de betalningsskyldiges kännedom meddelat.
Myrväller i Tingstäde den 7 Augusti 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Augusti 1887
N:r 64

Länet och staden.

Regeringen har medgivit att den i kantorstjänsten i Ala kyrkomusikerdistrikt ingående lärartjänsten får avskiljas ur kantorstjänsten för att tillsättas i vanlig ordning.

Fångvården. Fångvårdsstyrelsen har antagit yrkesmästaren i Ae 9 E. O. Kindmalm vid fångvårdsanstalten i Örebro till yrkesmästare i Ag 12 vid fångvårdsanstalten i Lärbro, räknat från 1 november. (P)

Bostadsbyggandet. Under årets tre första kvartal blev i Gotlands län 83 lägenheter i nybyggnader inflyttningsfärdiga. Vid sista kvartalets ingång pågick arbetet med 50 lägenheter. I hela landet blev 29.620 lägenheter inflyttningsfärdiga medan arbetet pågick med 62.154 lägenheter.

Byggnadsplanen i Havdhem. Byggnadsstyrelsen har avstyrkt bifall till de besvär K. Blomquist m. fl. anfört över länsstyrelsens beslut i fråga om byggnadsplanen för ett område vid Havdhems järnvägsstation.

Vägsamfälligheterna. Till styrelse för Ygne vägsamfällighet i Västerhejde har utsetts Nils Malmström, Ygne, ordförande, Ragnar Jacobsson, Visby, och Karl Rickard Berggren, Ygne, Hallvards, ordinarie ledamöter, med Eric Hörsén, Visby, Albert Söderström, Ygne, och Torsten Wiman, Nygårds, såsom suppleanter.
För Koarv-kviors vägsamfällighet i Sanda och Västergarn har utsetts Artur Pettersson, Bjästavs, ordförande, Henning Lövgren, Mafrids, och Nils Olsson, Bjästavs, ordinarie ledamöter.

Skansudde fyr. På förfrågan av AB Gotlands kraftverk förklarar sig sjöfartsstyrelsen vara intresserad av att elektrifiera fyren Skansudde. Med hänsyn till dispositionen för olika trängande ändamål av tillgängliga anslag kan styrelsen dock knappast räkna med att genomföra fyrens elektrifiering förrän tidigast under år 1960. (P)

Konsert i Havdhems kyrka. Gotlands spelmansförbund inleder höstterminen med en kyrkokonsert i Havdhem på söndagen. Dirigent är Olof Boberg. Konserten bjuder även på en del solistinslag, nämligen av hrr Sven-Arne Wighammar flöjt, Lennart Olsson orget, samt Nils Viberg gitarr. Programmet upptar bl. a. Serenad för stråkar av V. A. Mozart, tvenne satser ur Symfoni i C-dur av L. van Beethoven, första satsen ur Flöjtkonsert i G-dur av Mozart, Preludium och fuga i B-moll av Bach, Pastorale av Zipolis m. m. Vidare kommer kyrkoherde Prima att hålla en kort betraktelse. Det blir som synes ett rikt och gediget program, som bör locka alla musikintresserade i Havdhem med omnejd till talrikt besök.

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.

Prinsessan Eugenie

har denna sommar, allt sedan sin ankomst till Fridhem i medlet af Juni, befunnit sig jämförelsevis ganska väl till helsan. Prinsessan har kunnat sitta ute i sin vackra Fridhemspark, så fort det varit en varm dag, och har till och med kunnat göra smärre promenader till fotsomkring i parken, hvilket de klena krafterna ej tilläto förra året. Väderleken har i allmänhet icke varit stadigvarande: än tryckande het med åtföljande åska och regn, än storm med kylig temperatur — växlingar, hvilka naturligtvis icke kunnat vara af förmånlig inverkan på helsan.
För någon tid sedan förrättades examen i olika ämnen med prinsessans små skyddslingar vid barshemmet & Fridhem. Examen ägde rum i närvaro af prinsessan och Vesterhejde skolråd och lemnade ett i det hela gynsamt resultat. Efter examens slut voro skolrådsledamöterne jämte sina fruar inbjudna till middag å Fridhem.
Derjämte hade prinsessan sedermera låtit auordna en liten festlighet för barvhemsbarnen. I anseende till den härliga, eolvarma dagen kunde festen firas i det fria.
Glädjen lyste ur de smås ögon, muntra lekar i det gröna framkallade månget hjertligt skratt, och det hela var en ä!sklig bild af idel fröjd och solljus. Med lifligt intresse tog den ädla furstinnan del i sina små skyddslingars oförstälda glädje.
Prinsessan bevistade här om dagen en med lärljungarne i Vesterhejde folkskola anstäld examen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
I ersättningsmålet, instämdt af Hejde sockens skolråd mot v. pastor Å. H. Hallström m, fl., afkunnades nu utslag. Som ingen ersättningsskyldighet för svarandena i omstämda hänseende kunde ifrågasättas, innan det visats, att skolkassan lidit någon förlust, och då enligt hvad i saken blifvit upplyst erforderliga åtgärder icke ännu vidtagits till utrönande af skolkassans fordringsrätt hos sparbanken eller sparbankers betaloingsförmåga, så förklarades käromålet såsom för tidigt väckt ej kunna vinna afseende. Kärandeparten ålades derjämte ersätta Hallström för inställelse med 100 kronor samt hvar och en af de andra svarandena med 25 kronor.

För oloflig utskänkning af spritdrycker (ett stop rom) var J. P. Pettersson, Sibbjens i Vamlingbo, åtalad af länsman Lindström.
Svaranden ådömdes edgång.

Barnuppfostringsbidrag. Inspektor Johan Velander, instämd af pigan Jenny Andersson i Vesterhejde, frikändes, sedan han aflagt honom ådömd ed.
— Vilhelm Jakobsson, Grens i Mästerby, var i ett dylixt mål instämd af Vendela Pettersson, Båtels i Mästerby. Svaranden dömdeg till edgång och ålades, om han vill gå eden, att å edgångsdagen, höstetingets andra sammanträdes första rättegångsdag, infinna sig.

Vådaed aflades af enkan Maria Andersson, Halor i Rone.

För släpande af gödselämne öfver enkan Anna Olofssons i Burs mark dömdes Nils Persson, Kärna i Burs, att böra fem kronor och ersätta käranden för skadan med tre kronor, hvarjämte svaranden ålades betala kärandens rättegångskostnader med tjugu kronor.

För att hafva olofligt afverkat skog var Matts Mårtensson instämd af Hans Haneson, Nora i Vamlingbo. Käromålet ogillades såsom ej styrkt samt ålades käranden ersätta svaranden med 25 kronot samt utgifva lösen för protokoll och utslag.

Ett liknande mål, instämdt af Nils Olsson; Nora; i Vamiingbo, mot Matts Mårtensson, ogillades. Käranden ålages ersätta svaranden med tjugufem kronor och utgifva lösen för protokoll och utslag.

Ett mål om laga betesrätt, instämdt at sistnämde kärande m. fl. mot Matts Mårtensson, ogillades. Rättegångskostraderna qvittades parterna emellan.

Återvinning åt konkursbo. Sysslomännens i Nils Ahlqvists, Hamnoagårda i När, konkurs yrkande mot Hans Ablqvist ogillades. Parterna fingo hvar och en vidkännas sina kostnader i målet.

Norra häradsrätten.
För resande af lifsfarligt vapen mot vallackaren O. Fredriksson hade arbetaren Johan Lindgren, Sigdes i Östergarn, åtelats af länsman Bolin.
Sedan Lindgren aflagt honom ådömd ed, vardt målet ogilladt.

För oloflig jagt å J. A. Bachérs sterbhus mark dömdes drängen Hjalmar Gahnström att böra femton kronor och ersätta kärandes rättegångskostnader med fjorton kronor.

Återvinning åt konkursbo, Sysslomännen i hemmaneaägaren Johan Olofssons, Suderbys i Vänge, konkurs, hafva instämt handlanden J. L. Borgström med yrkande om återgång af en del-saker till boet, sålda 14 Oktober 1886 till svaranden, Bergström dömdes att med ed betyga, att han ej köpt en lokomobil, såg och qvarn med inventarier för en summa, som helt och hållet eller till stor del qvittats mot en Olofssons skuld till svaranden. Edgångsdagen utsattes till första rättegångsdagen af andra sammanträdet vid höstetinget.

För olaga ölförsäljning dömdes på åtal af länsman Håkansson gtationsinspektoren i Barlingbo A. Kullberger att böta femton kronor.
Svaranden, som har rättighet att sälja maltdrycker två timmar före och efter hvarje tågs ankomst till Barlipgbo, hade äfven sålt på andra tider.

För våld mot Ferdinand Nordin, Häfiings i Hangvar, hafva Adolf och August Pettersson Pauli, Kassle i Hangvar, åtalats. De ådömdes edgång.

Ärekränkningsmål. Husbonden Petter Högbom och dennes hustru, Puttersands i Rute, hafva instämts af Alfred Fredrikssons och dennes hustru. Mannen Högbom dömdes till edgång.

Öfverträdelse af vitesförebud. Hemmansägaren Mårten Persson, Öfverrejse i Vestkinde, dömdes på åtal af länsman Håkensson att utgilfva försutet vite af femtio kronor, emedan han hämtat grus på närmare afstånd än sex fot från allmän landsväg. Förseelsen mot nämda påbud straffas enligt k. m:ts befallningshafvaudes resolution med vite af nämda summa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1887
N:r 58.