Egendomen Stenstuge

i Vesterhejde, tillhörig hushållningssällskapet och för närvarande använd för landtbruksskolans räkning, erhöll förvaltningsutskottet i tisdags af sällskapet bemyadigande att under hand sälja eller tills vidare för sällskapets räkning förvalta, Landtbruksskolans verksamhet upphör som bekant i höst, då skolan sammanslås med folkhögskolan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Bland åtgärder för skogskulturen

på Gotland under år 1884 för tjenar antecknas, att lårjungarne vid landt bruksskolan bland annat under skogslårarens ledning utplanterat å afverkade hyggen till det-af husbållningssållskapet arrenderade annexhemmanet Sigreifs 4,000 tallplantor samt utsått i rutor 6 skålp. tallfrö. Dessutom bar en blandad plantering af 500 gran- och 500 lårktrådsplantor verkstålts å en igenlagd odling till Stenstu, plantering af gran- och tall plantor å hållmarken derstådes samt sådd af tallfrö och omskolnivg af 1,650 granplantor i plantskolan.
Utom skolan har br Schoug haft följande förråttningar på
Suderbys i Vesterhejde. Verstålt sådd af tallfrö samt lemnat anvisning om afverkning af åldre tråd bland ungskog eller s. k. beredningshuggning.
Helvigs å Fole. Plauteriug af pil- och poppelsnittlingar samt hassel; anvisning om berednivgshuggning; sådd af tallfrö.
Klintebys i Klinte. Plantering af 16,900 tallplantor dels å igenlagd åker, dels Å hyggen; sådd af tall- och granfrö; anliggning af plantskolor; omskolning af omkring 17,000 tallplantor samt indelning af ord nad skogshushållning.
Klinte prestgård. Plantering af om krivg 3,000 tallplautor samt sådd af talloch granfrö.
Vestergarnsholm. Plantering af tallplantor samt anlåggning af en granhåck kring gårdsplanen.
Karlsberg. Plintering af 5000 tallplantor.
Gurpe hed. Omskolning af 1,200 tallplantor; sådd af tallfrö i plantskolan derstiides; plantering af 1,300 tallplantor.
Roma Kungsgård. Lemnat anvisning om sådd af tallfrö i förening med hafre å en Åker om 10 tunland.
Hejnum prestgård. Plantering af 2,500 tallplantor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Egendomen Suderbys

i Vesterhejde har sålts af direktör Gardell till navigationsläraen Hjalmar Bolin för 71 tusen kronor. Inventarier ingingo i köpet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Hvad vi äta och hvad vi sluppit äta.

På grund af stadsfullmäktiges beslut sistlidae vår uppdrogs åt länsveterivären att under senare hälften af 1884 öfva kortroll öfver handeln med animaliska födoämnen. Med anledning deraf har han dels & stadens torg verkstält inspektioner öfver till salu hållet kött och fläsk, dels i sin bostad på anmodan förrättat dylika besigtningar. Uti den berättelse, han häröfver afgifvit till helsovårdsnämden, framhålles att af undersökningarna framgår beträffande köttets beskaffenhet
att fårkött och fläsk i allmänhet varit af god beskaffenhet;
att köttet efter nötkreatur dels varit magert, dels efter allt för gamla slagtdjur samt till följd deraf af minskadt näringsvärde;
att kalfköttet, sådant det utbjudes till salu af allmogen och en del andra personer, efter nyfödda eller en vecka gamla kalfvar varit mycket dåligt och af ringa värde såsom födoämne;
att hästköttet endera varit af allt för gamla, magra och utslitna hästar eller också af sådana som nedslagtats i följd af yttre skador eller sjukdomar.
Af stadens slagtare tillhåndahållet kött synes hafva varit af något bättre beskaffenhet, beroende på bättre slagtdjur, mera praktisk metod vid slagtningen och bättre behandling af köttet efter densamma.
Med afseende på tillförseln af kött efter djur behäftade med sjukdomar synes, yttrar länsveterinären, helsovårdsnämdens kungörelse under sommarmånaderna hafva utöfvat ett varnande inflytande, enär under denna tid jämförelsevis få anledningar till anmärkningar funnos. Tillförseln är också mindre under sommaren, tilltager med bättrad qvalitet på hösten, men ju längre framåt vintern det lider, desto talrikare varda fallen af kött efter sjuka djur eller af eljes underhaltig beskaffenhet.
Såsom varande för helsan vådligt samt otjenligt såsom födoämme har kött konfiskerats, som hållits till salu af nedanståeude personer:
Karl Larson, Laxarfve i Boge, ettslagtadt hästkreatur; Lars Thomson, Rone, ett slagtadt hästkreatur; O. Vestman, Dyple i Tofta, en sjelfdöd kalf; O. Jakobson i Guldrupe, en nyfödd kalf; hemslagtaren Lindqvist i Vegterhejde, en slagtad ko; Karl Larson, Gyle i Ala, en sjelfdöd rutten kalf; L. Thomson, Vallbys i Hogrän, ep slagtad oxe; M. Mattson, Krokstäde i Tofta, ett slagtadt hästkreatur; O. Olsson, Sudergårda i Bara, en slagtad ko; M. A. Berg, Tors i Bro, en vyfödd kalt; Larson, Scenstugård i Ekeby, ett parti hästkött.
Större delen af detta kött har oskadliggjorts genom begjutning med fotogen samt derefter på egarens bekostnad nedgräfts.
Då den erfarenhet, som dessa besigtniogar under senare halfåret medfört, skulle utgöra grunden för köttbesigtningens framtida ordnande inom staden, så anser länsveterinären vara öfverflödigt att nämna, att en fullt betryggande sådan ej kan tppnås utan införandet af ett offentligt slagthus, der kreaturen finge un dergå besigtning såväl före som efter slagten. Då detta svårligen för det närvarande låter sig göra såsom medförande alltför dryga omkostnader, så torde det bitills använda sättet med några förändringar blifva det enda verksamma att tillförsäkra allmänheten erhållandet af jämförelsevis friska och sunda födoämnen. Till dessa förändringar räknas tillsättande af en särskild helsopolis, som skulle verkställa besigtniug af alla till salu hållna animala födoämnen. Då denna person i första rummet skulle innehafva någon vana vid bedömandet af friskt kötts utse ende, så borde till denna befattning företrädesvis antagas någon som under en tid utöfvat slagteriyrket.
Möjligen skulle saken enligt länsveterinärens mening billigast kunna ordnas så, att någon ordentlig person bland stadens slagtare mot ett mindre arvode ville åta ga sig denna befattning, då hans närvaro under den tid torghandeln påginge i alla fall erfordrades för skötandet af egen affär. Detta skulle naturligtvis ej göra särskilda visitationer af veterinären obehödliga, men medförde den stora fördelen att en tillsyningsman städse funnes till städes. Skulle detta hans förslag ej befinnas antagligt, finnes så vidt han vet ingen annan utväg än att besigtningen anordnas på samma sätt som hittills, eburn detta alltid blir otillfredsställande, då det snart sagdt är omöjligt för en person att uppträda både i egenskap af åklagare och domare.
Beträffande kontrollen öfver de kött- och fiskvaror, som tillhandahållas af stadens handlande, så torde en sådan bäst kunna åstadkommas genom allmänheten sjelf på så sätt nämligen, att de inköpta skämda eller oeljes skadade varorna uppvisas för polisen, som derefter anmodar veterinären att medfölja och verkställa undersökning öfver de födoämnen, som finnas till salu i den angifna lokalen. Detta sätt torde i hvarje hänseende vara af mera praktiskt värde samt mindre stötande än att företaga sådana undersökningar |så att säga utan giltig orsak.
Då stadsfullmäktige ej anslagit några medel för köttkontrollens utöfvande för år 1885, skulle veterinärens befattning vu afslutas, men då det icke lider något tvifvel, att det resultat, som uppnåtts genom densamma, inom kort tid skulle blifva förgäfves och tillintetgöras samt i följd deraf samma oskick och be drägerier som hittills komma att utöfvas, så torde det blifva nödvändigt, att kontrollen fortfarande uppehålles I följd deraf anser han sig förpliktigad att tillsvidare fortsätta dessa besigtningar, till dess helsovårdsnämd och stadsfullmäktige vidare yttrat sig rörande köttbesigtningens ordnande inom staden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olofligt tillgrepp och våld hafva, såsom förut nämts, f. artilleristen Johan Petter Pettersson och arbetaren Gustaf August Melander häktats af stadsfiskalen. Vid i förgår med dem hållen ransakning å länsfängelset erkände de häktade, att de 28 sistl, November å Smedjegatan ejort sig skyldige till de åtalade brotten. Då de derstädes mött garfyeriarbetaren Karl Gardell, hade Melander fattat honom i strupen och tilldelat honom ett slag i ansigtet, så att Gardell tumlat mot ett staket, hvarvid han tappade ett par skor, hvilka Pettersson tillegnat sig. Pettersson hade derpå springande begifvit sig till f. artilleristen Ahls bostad.
Melander dömdes för detta brott äfvensom för nedahnämde misshandel till sammanlagdt två månaders och fyra dagars fängelse; Pettersson dömdes för fjerde resan stöld till straffarbete i två och ett halft år.
Melander, född 1858 i Vesterhjede, har förut varit straffad i mindre än sju gånger för stöld och våld. Han är gift och har två barn.
Pettersson, som är född 1864 i Mästerby, har undergått straff tre gånger för tjufnadsbrott.

För våld mot navigatören Reinhold Andersson voro ofvannämde Melander samt f. artilleristen Teodor Ytterberg åtalade. De hade båda å allmän gata öfverfallit målsegaren med slag. Ytterberg fäldes till tjugufem kronors böter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

Hafvets arbetare.

I onsdags afton ankom från Mörbylånga bit till Visby telegram meddelande att här hemmahörande skonerten »Hyon» blifvit funnen kantrad utanför Näsby på Ölands östra kust.
I samma dag på morgonen hitkommande Stockholms Dagblad lästes följande meddelande, som bekräftade det redan föregående dag här gående ryktet om olyckshändelsen : Kapten H. Greisch, förande det i Stettin hemmahörande ångfartyget Riga, som anlände hit i söndags, har genom oss velat meddela, att han sistlidne lördag å 55 59 N. lat. och 16 51 O. long. i (i SOT. S missv. från Ölands södra udde på 20 m. afstånd) kl. 12 på middagen passerade vraket af ett fartyg, drifvande med kölen i vädret och i synnerligt farligt läge för sjöfarten. Vraket synes vara en skonert af omkring 100 lästers drägtighet. Den var utvändigt grönmålad och botten bestruken med koltjära. Lasten bestod af bräder. De kring vraket flytande bräderna syntes härröra från fartygets däckslast. Något namn på fartyget kunde ej observeras.
I den igår hit ankomna tidningen »Kalmar» för 5 dennes meddelas om olyckan följande: I går eftermiddag anträffades utanför Norra Möckleby ett kantradt fartyg, som låg med kölen upp. Af kustborna hade det blifvit inbogseradt från 15—20 famnars till 3 famnars djupt vatten, der det blifvit fast. Vraket tycktes vara af en skonare; förriggen syntes hafva gått öfver bord och låg långs sidan. Af namnbrädan i akterspegeln kunde skönas, att fartyget var hemmahörande i Visby. Dykarebåt lär vara redvirerad.
Boergningsångaren »Hero» afgick i tisdagsqväll från Burgsvik för att söka berga det öfvergifna fartyget samt ankom på onsdags morgon till Näsby, hvarvid »Hyon> påträffades i kantradt tillstånd… Sedan fartyget undersökts af dykare, hvarigenom utröntes, att det ej varit på grund, och fåfänga försök gjorts att resa det, hvarvid två kablar sprungo, bogserade Hero vraket in mot land öch förlade det på 6 famnars vatten. Vid undersökningen befans ruffen tom; dörren till kajutan var tillåst och skeppsbåten försvunnen, hvilket synes tyda på, att olyckshändelsen ej träffat manskapet oförberedt. Antagligen har besättningen före kantringen lemnat fartyget och sökt sin räddning i skeppsbåten. Då Hero ej ansåg sig kunna vidare ut rätta något vid vraket, afgick den hit till Visby i onsdagsqväll och hitkom igår morgse.
Skonerten »Hyon» som eges af konsul Stenberg, var segelklar 8 sistl. Oktober i Hernösand med destination till Korsör och förde last af trävaror.
Fartyget, som 1 sistl. Mars utmönstrade härifrån Visby, hade följande besättning: kapten K. J Pettersson, född 1852 i Klinte, styrman K. G. Vestberg, född 1845 i Vesterhejde, matros J. P. Sjögren, född 1846 i Högby, Kalmar län, jungmännen E. Viding, född 1867 i Vestergarn, och I A. F. Valbom, född 1865 i Tofta, lättmatrosen E. P. Nilsson, född 1864 i Fleringe, samt kocken F. M. Vickman, född 1863 i Lummelunda.
Om besättningens öde är ännu ingenting med visshet kändt. Man torde dock kunna antaga såsom tämligen säkert, att hela besättningen funnit sin graf i vågorna, enär intet spår af de förliste kunnat upptäckas. Kaptenen och styrmannen ega familj här i staden; de öfrige voro ogifta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 november 1884
N:r 90.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.