I kyrkoherdeembetet

installerades midsommardagen i Garda kyrka utnämde kyrkoherde Sundblad i Garda och Etelhems pastorat. Den högtidliga akten, som öfvervars af en så talrik folkmassa, som det vackra templet kunde rymma, förrättades af biskopen, biträdd af kontraktsprosten Alfvegren, prosten Öfverberg kyrkoherdarne Kalström, Uddin, Åsberg och Friberg samt konsistorienotarien Öfverberg.

Stiftets prestsällskap

hade i går årsmöte härstädes. Detta begynte kl. 10,30 f. m. med gudstjenst i kyrksalen vid Mellangatan, dervid kyrkoherde Gadd i Öja predikade öfver 1 Kor. 2: 1—9 samt altartjensten sköttes af komminister Söderberg och pastor Beckman i Endre.
En stund efter gudstjenstens slut samlades de omkring 25 i mötet deltagande presterna å läroverkets högtidssal, under biskopens presidium. Först valdes till revisor i presterskapets enke- och pupillkassa prosten O. Öfverberg i Stenkumla och till hans ersättare kyrkoherde Nyberg i Rute. Sedan härefter till mötets sekreterare utsetts pastor Beckman och komminister Ekman samt en vers af ps. 307 afsjungits, öppnade biskopen förhandlingarne med ett kortare tal.
Han tackade deltagarne att de trots brådskan af två helgdagar nära hvarandra lyssnat till hans kallelse. — Allt mer och mer höjdes det ropet attkristendomen ej längre behöfde något rum.
Detta var ett dåraktigt tal och man behöfde blott se sig omkring för att få det vederlagdt, och sant vore yttrandet att det vore lättare att bygga en stat i luften än en stat utan religion. Men denna måste vara positiv, annars kunde den ej tillfredsställa. Och positiv vore just den kyrkliga kristendomen. Till detta resul: tat komme hvarje tänkande menniska. Och historien pekade åt samma håll, Men om man medgåfve detta, ville man kanske ej gå in på att kristendomen behöfde vara en statsreligion. Här finge erfarenheten gifva sitt vittnesbörd och den gaf vid handen att Jesus haft rätt då han anbefalde folket åt lärjungarne. Ty flertalet menniskor hinna ej någon högre utveckling. De bli exemplar, få bli individer. Då vore af vigt ett owmgifningen vore god. Och för den skull borde man tänka sig för, inaan man upplöste bandet mellan stat och kyrka.
Detta samband, denna samfundsanda vore det som genom möten sådanna som deita skulle stärkas.
Första frågan på programmet: Om nya födelsens rätta ställning till rättfärdiggörelsen — inleddes af lektor Lemke med en afhandling, hvari han uttalade, att nya födelsen vore en af Gud verkad lifeförnyelse, så att menniskan försattes i ett nytt lifsområde, och att detta påvyttfödande vore en frukt afrättfärdiggörelsen. — Pastor Lagerman undrade, om ej nya födelsen vore något föregående rättfärdiggörelsen. — Biskopen förklarade sig stå på referentens ståndpunkt. Omöjligt vore att göra gällande ett tidsmoment mellan Kristus som lifsprincip och lifvet i Kristus. Causa vore rättfärdiggörelsen, effectus nya födelsen.
Andra frågan: Hvad förstås med att Kristus skall vinna gestalt hos menniskorna såsom mål för det själasörjarens andliga födsloarbete, hvarom ap. Paulus Gal. 4: 19 talar? — ioleddes af kyrkoherde Ehrenström, som i ett längre föredrag påpekade vigten af det i frågan omtalado målet. Pastor Lagerman: Jag bör arbeta på, att Kristus måtte uppenbara sig i fulla kraften af sin död och uppståndelse. Folk måste tvingas att läsa bibeln på så sätt att presten blefve en lefvande bibel. Man finge ej pruta af på kristendomen för att få så många kristna som möjligt. Det inre lifvet skulle skapa de yttre formerna.
»I hvad mån äga skriftens förutsägelser om amtikrist särskild tillämpning på våra dagars förhållanden?» lydde tredje frågan, som inleddes af kyrkoherde Jacobsson. Tal. fann att anknytningspunkten mellan bibelns skildringar af antikrists tider och våra dagars förhållanden icke vore svåra att uppleta. Man behöfde ej vara pessimist för att finna att bland oss fans mångt och mycket antikristiskt. Man sträfvade efter att på våldsamt sätt införa en ny tingens ordning, man pockade på fullständig frihet, som urartade till tygellöshet, man ville ej veta af den gu domliga auktoriteten, förnekelsen gjordes populär, ullt gjordes för att gifva sanningen det minsta möjliga rum, litteraturen predikade på ett bedårande listigt sätt köttets evangelium, undergräfde moralen, Man borde akta på tidens tecken. Biskopen påpekade att uppenbarelseboken i sin skildring af de yttersta tiderna skilde på två perioder. — Kyrkoherde Odin: Man borde vara vaken, tiden jäste. Men måhända jäsningen kuade taga gestalt till det bättre. Bildningslusten ökades, dermed ökades också sjelfständigheten. Något berättigande hade det att tänka sjelfständigt; det tillhörde endast presterna att leda tänkandet. Mycket af detta sjeltständighetssträfvande kunde te sig mer avtikristiskt än det i sjelfva verketjär. Biskopen instämde i att bildningen kunde bli ett medel i det godas hand, men ock i det ondas. Men det oaktadt stälde han sig på den ståndpunkten, att bildning måste bibringas, vare sig den blef till fall eller upprättelse. — Pastor Lagerman trodde att antikrist vore en konkret person. Vårt århundrade hade nog sett flere sådana. Napoleon! Man ville i hans namn se ett bevis härpå. Vidare satanisternas samfund. När den siste och värste antikrist kom, skulle han ej presentera sig och lemna sitt visitkort, utan säga sig vara den som sutte inne med den rätta tron, vore Kristus. Han skulle framträda som profet och ha många förelöpare. Bland dessa senare nämde talaren ett samfund i vår norra universitetsstad, bestående af både studenter och professorer, utilistsamfundet m. fl. — Biskopen påpekade faran för hänsynslöshet, mot andras tankar och känslor. Sådana som likasom af någon slags galenskap tala mot bättre vetande borde man behandla med kärlek. Det goda vore kanske ej så godt och det onda ej alldeles fullständigt ondt. — Komminister Söderberg påpekade hurusom nykterhetsrörelsen, om den ej bedrefves på kristlig grund, blefve ett ondt och arbetade antikrist i händerna. Det samma vore förhållandet med qvinnans uppträdande i församlingen och då man trädde upp emot svenska kyr: kans försoningslära.
Sista frågan: Hvarför pläga de religiösa striderna föras med större häftighet än andra strider, som bero på skiljaktighet i åsigter menniskor emellan? — besvarades af kyrkoherde Kullin i korthet så, att häftigheten berodde på stridens öfver måttan höga och dyrbara föremål. Det gälde ju något gudomligt, ej något menskligt.
Härefter afslutades mötet med afsjungande af ps. 226 vv. 3—4.

Regleringen af hamnområdet.

Sedan stadsfullmäktige antagit plan för reglering af sydöstra hamnområdet, i syfte att alla magasin och andra bygnader å vissa tomtplatser skulle borttagas, att till nybygnadsplatser skulle anordnas vissa områden, att ett angifvet område skulle afses till plats för en varuhall, derest en sådan framdeles komme till stånd m. m., så har k. m:te bef. i länet öfverlemnat en till k. m:t stäld skrift, deri stadsfullmäktige anhållit, dels att k. m:t måtte fastställa omförmälda regleringsförslag jämte den derpå grundade tomtindelning, som dermed stode i omedelbart sammanhang, dock att beträffande tomtfigurerna 1 till och med 6 högst två jämte hvarandra liggande tomtfigurer med dem emellan befiatlig portöppning eller tomtskilnad finge förenas till en magzasinstomt, dels att k. m:t måtte dervid bestämma, att & ifrågavarande tomter icke finge uppföras bygnad med eldstad, dels ock att k. m:t täcktes medgifva stadsfullmäktige rättighet att med full äganderätt afyttra regleringsområdet till härvarande stadsjord, som icke vore till gata eller allmän plats afsedd, emot det att staden tillförbundes att icke använda köpeskillin: garne derför till andra ändamål än till gäldande af i första rummet nu ifrågavarande. och om tillgången det medgåfve annan erforderlig reglering af stadsplaneområdet, har k. m:t funnit godt fastställa den understälda regleringsplanen, med rätt för stadsfullmäktige att vidtaga den iansökningen begärda sammanläggningen af vissa tomter äfvensom förklara att den sålunda faststälda planen skall tjena till efterrättelse vid verkställighet i den mån sådant utan förnärmande af någons lagliga rätt kan ske samt med iakttagande, att inom ifrågavarande området icke må uppföras bygnader med eldstäder. Vidare har k. m:t förklarat hinder icke möta för staden att på föreslagna vilkor försälja sådan till området hörande stadsjord, som icke till gata eller allmän plats erfordras.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Arb. Johan Gustaf Rörfelts dotter, arb. Karl Edvard Lundins son, arb. Karl Niklas Anton Österbergs dotter

Döda:
Enkan Sofia Cristiansson 80 år gammal, fru Johanna Elisabeth Engström 59 år, 4 månader och 21 dagar, tullvaktmästaredottren Anna Elisab, Ronander 85 år, 6 månader och 28 dagar.

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Gotland» 23 Juni: medicinalrådet Bolling, doktorerna Stolpe med fru och dotter, Hector, löjtn. Gyllensvärd, hrr Larsson, Stenmark, Ålander, Svanberg, Falck, Palmer, D’Aubigné, Molander, Lagerblad; doktorinnan Pallin, fruarna Hernberg, Tersmeden, Björling, Lagerblad; frök:na Ohlsson, Kolmodin, Gustafsson, Höjer, Dyberg, Bergström, 56 däckspassagerare, — Med »Polhem» 24 Juni; revisor Kinberg, notarierna Waldo, Lundqvist, doktorerna Westerberg, Boldt, hrr Rising, Stein, Finnström, Bendix, Nilsson, Ohlsson, Jansson, Nilsson, Eklund, Sjöholm, Stålhandske, Berger, Sjöberg, Löfgren, Davidsson, Ramberg; tru Gustafsson, frök:na Gyllencreutz, Nortun, mr Treloar, 65 däckspassagerare. — Med »Visby» 95 Juni: rektor Jacobsson, hrr Wennerström, Slytter, 6 däckspassagerare. — Med »Klintehamn» 26 Juni: landssekretare Drakenberg, ingeniörerna Rystedt, Drakenberg, Westin, apotek. Strömberg, grosshl. Almroth med fru, hrr Ljungberg, Strandell, Karlsson; fruarna Siggelin, Palm, Franzén; frök:na Magnusson, Marrau, — Från Norrköping med »Gotland» 26 Juni: hrr Dahlberg, Pettersson med fru, Lehman, Meijer, Wiss, Bergholtz; fruarna Berg, Baumgarth, Hammar; frök:na Carlsson, Wittteldt, 12 däckspassagerare. — Från Stettin med »Tjelvar» 26 Juni: hrr Langhanke, Rickter, Gebauer, Aret, Graf, Feningsdorf, Banser, Salzman, Carlson, dr Aschenborn; fruarna Stegman, Causén; samt 15 returpassagerare.

Skodon! Skodon!

Stort lager af starka och välgjorda Skodon, bestående af Herr-Resårskor, flera sorter af egen tillverkning, till billiga priser; för Damer promenadkängor, såväl resår- som snör, samt låga Skor, flera sorter, i smakfulla mönster af egen tillveckning; Barnskodon samt ett större parti Smertingsskor; för berrar arbetare ett parti starka Arbetsskor, allt till billiga priser hos
Jakobsson & Engström
14 Adelsgatan 14.
Telefon 68.

Auktion vid Sofieberg i Rute.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 30 innevarande Juni förrättas vid Sofieberg i Rute Och börjas kl. 10 f. m., låta sterbbusdelägaroe efter af lidna enkefru prostionan Sofie Tranér till den högstbjudande försälja all boety lösa egendom, bestående at guld, hvaribland en bättre halskedja, silfver, såsom mat-, té- och förläggarskedar, nysilfver, koppar, malm, hvarat ett par bättre armljusstakar; möbler: en byrå, ett antikt byråskåp afek, divan-, spel-, sy- och tébord, betsade och målade stolar, en gungstol, två länstolar, en större spegel med tillhörande bord, soffor, hvaraf en med resårer, sängar, väggtaflor, ett godt väggur m. m.; porslin och glag, bordlinne, goda fjäderfylda säogkläder, stopptäcken; kör- och åkerbruksredskap: en resvagu, två arbetsvagnar, kälkar, en ressläda, vänd- och spetsplogar, harfvar, hvaribland eo rollbarf, mullfösa, kornvält, vrång- och toderhäckar, 2 par selar, ett par bjellarremmar, hästtäcken, ett lättgående mindre . tröskverk i godt stånd, handredskap, såsom yxor, spadar, hackor, grepar, stocksåg m. m.; kreätur: ett par hästar, en mjölkko och några lam; fruntimmerskläder, en väfstol med till: behör, beredda hudar och skinn, jämte eo hel mängd andra, icke specifice rade saker. Kände vederhäftige inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1:sta instundande Oktober, andra böra vara beredda att ställa borgen eller betala kontant vid auktionen.
Bunge den 20 Juni 1891.
Efter anmodan,
GUST. KELLSTRÖM.

Auktion Benders i Anga.

Måndagen den 29 innevarande Juni kl. 3 e. m, låter hemmansägaren Carl Lindstedt på Benders i Anga socken genom frivillig auktion uti dec s. k. Strandäng försälja växande höskörden uti nämda äpg att af den högstbjudande afbergas och afhämtas instundande bergningstid. Änvgsmarken, at till större delen god och bördig beskaffenbet, af 25 å 30 manslätt, utbjudes i mindre utstakade delar med förbehållen pröfningsrätt å blitvande anbud.
Säkre och fullt vederhäftige inropare erhålla anstånd till den 1 nästkommande September, andra betale genast.
Hugade spekulanter torde infinna sig hos säljaren Lindstedt å Benders den uppgifna dagen, senast kl. 1/2 3 e. m.
Kräklingbo den 23 Juni 1891.
BERNH. BOLIN.

I anseende till afflyttning

till fastlandet och bosättning derstädes låter f, skepparen A. G. Ringdabl medels oftentlig — frivillig auktion, som lördagen den 4.de nästkommande Juli från kl. 10 f. m. förrättas i dess bostad i närbeten af Ho i Fleringe, försälja all sin egands fasta och lösa egendom den förra bestående af 1/64 mantal kr. sk. Stux i Bunge med derå nyligen uppförda man- och ladugårdsbygnader hvilken bemmansdel, belägen utmed allmänna kommunikationsvägen från Bunge kyrka till Hau i Fleringe, innebar en areal at cirka 100 tunnland, deraf 15 tunnland åker som till större delen är insådd med artificielt foder; skog och beten tillräckligt för husbehbof. — Lösegendomen består alt möbler: 2:ne schiffonnier, en byrå, bord, stolar, sängställen, kommoder, skänk, 1 skåp, en symaskin; träkärl af hvarjebanda slag, glas- och porslin, linne och sängkläder; snickareverktyg deribland en hyfvelbänk och en svarfstol, 2:ne st. jernkaminer, en besparingsspis, kokkärl af kopper och jern; 2:ne st. stubbrytningsmaskiner, ett parti jern, segel- och tågvirke, ett parti bräder, en fiskbåt och fiskredskap; kör- och åkerbruksredekap såsom en ny lastvagn, en enbetssele, ett par kälkar, vänd- och spetsplogar, en klösharf, en rakpinnharf, föderhäck, skottkärror, pickor, hackor, grepar, jernstörar, spadar, beredt läder och skinn, diverse vigter och målkärl, tomsäckar, ett parti inbergadt klöfver- och timotejhö något begagnade gånpgkläder jämte mera annat. Betalningsvilkoren för fastigheten tillkännagifvas vid utropet, för lös egendomen erhålles anstånd till 1:sta nästk, Oktober.
Fleringe den 18 Juni 1891.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

Genom offentlig auktion,

som förrättag vid Stenstuga i Barlingbo socken onsdagen den 15 nästkommande Juli kl. 10 f. m., kommer att till den högstbjudande försäljas husbonden Oskar Ahlgrens derstädes konkursmassas egendom dels 1/32:dels mantal Stenstu i Barlingbo dels ock lösegendomen, bestående af .nysilfver, koppar, malm, jern- och blecksaker, glas och porslin, trä- och husgerådssaker, möbler, åkeroch körredskap samt kreatur, bestående af 1 par hästar, 2 kor, 1 kalf och 1 grig. Fastigheten utbjudes kl. 12 på dagen med rättighet för inroparen, som vid klubbslaget eller senast inom 8 dagar derefter skall inbetala 500 kronor, eller derför ställa borgen, att densamma genast tillträda; vid samma tillfälle kommer äfven att med häradsrättens medgiftvande till den högstbjudande försäljas Ahlgrens barn tillhöriga 1/32 dels mantal af samma hemman.
Med betalniogen för lösegendomen lemnas vederhäftige inropare anstånd till den 24: nästkommande September, men mindre välkände skola betala genast eller lemna autaglig borgen. Betalniogsvilkoren för fastigheten samt öfriga vilkor tillkännagifvas före fastigheternas utropande.
Digeråkra i Barlingbo den 24 Jani 1891.
HERMAN STENBERG.