Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg. Till Visby: 30 Juni, jakt Christian, Berggren, Burgsvik, slipers. — Till Burgsvik: 15 Juni, jakt Pelastaia, Jensen, Hangö; 16 Juni, slup Valfrid, Hansson, Arboga; 18 Juni, jakt Syd, Veström, Åbo; 119 Juni, skonert Starkodder, Siltberg, Örebro; alla i barlast; 24 Juni, jakt Sälla Hoppet, Siltberg, Köbenhavn, risgryn och kli; 25 Juni, jakt Josefina, Berggren, Åhus, salt. — Till Klinte: 25 Juni, jakt Två Bröder, Ahlström, barlast; 26 Juni, jakt Josefina, Puxon, Wismar, barlast; skonert Amor, Andersson, Köbenhavny gödningsämnen; skonert Lovisa, Ahlström, Rostock, barlast.

Utgångna. Från Visby 30 Juni, skonert Trägen, Andersson, Verkebäck, lera; 1 Juli, jakt Karolina, Österberg, Norrköping, kalk, — Från Burgsvik: 18 Juni, skonert Emma, Larsson, Karlshamn; 19 Juni, jakt Pelastaia, Jenssen, Baltiephort; skonert Starkodder, Siltberg, Danmark; 20 Juni, jakt Syd, Veström, Helsingborg; slup Valfrid, Hansson, Södertelje; 27 Juni, jakt Sälla Hoppet, Siltberg, Tyskland; jakt Josefina, Berggren, Gefle, alla med slipstenslaster. — Från Klinte: 27 Juni, skonert Amor, Andersson, Danmark via Kalmar, barlast; 28 Juni, galeas Margreta, Nyman, Liibeck, trävaror; jakt Josefisa Paxon, Wismar; 29 Juni, jakt Doris, Nyman, Wismar: 30 Juni, skonert Lovisa, Ahlström, Rostock; jakt Två Bröder, Ahlström, Rostock, alla med kalk och trävaror.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Gotland» 30 Juni gretveLiljecrantz, doktor Bergman, borgmästar Wärnstedt, apotekare Chrysander, hr Gunnarsson, Andersson, med familj, Johansson, Stiebel; fru Willebrand; frök:na Höök, Nordin, Wachtmister, Trybom, Schultz, 18 däckspassagerare. — Med »Tjelvar» 1 Juli: grossh. Wåhlin, baronerna Cederström, hrr Dahlström med fru, Romdabl, Kindström, Wallér, Andersson, Jonsson, Krause, Lindström, Bergvall, Eklund, Högren, Lundström, Häglund, Hauffman, Bergman, Edholm, Liedstedt, Norddell, Åkerstedt, Sellman, Smedman. — Via Visby till Stettin: lektor Schmidt, löjtnant Sunadbaum, hrr Piutz, Petré, B’omdake. — Med »Dagmar» via Norrköping 1 Juli: direstör Eberstein med familj, studerande Lundin, Ahlberg, brr Pettersson, Olsson, Malmqvist, Brandt, Lindbeck med fru, Johansson; iröknarna Sandberg, Meukow, Jansson, Nordström, Johansson, samt 4 däckspassagerare.

Från Kalmar med »Visby» 1 Juli: hrr Westrin, Hedenblad med fru, Carlsson, Mattson, Bergström, Malmberg, Leviusson, Nilsson, Kornsiv; fruarsa Danielsson, Lindgren, Parsson; fröknarna Eriksson, Eklund, Nilsson, Jeppson, Jeppson, Olsson, Kiola, Johansson, Pålsson, Hultberg, Bolin samt 15 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Det ohyggliga djurplågerimålet mot trädgårdsmästare Olof Åndersson från Skogsholm och drängen Olof Olsson från Österby förevar i dag ånyo. Svarandena nekade att ingå på något svaromål, enär rådhusrätten ej vore rätt forum, utan målet hörde till norra häradsrätten. Som emellertid våldet mot hästen börjat inom stadens område beslöt rätten att 5 inkallade vittnen skulle höras. Fyra af dessa, Olof Nordström, Hästnäs, hustru Johanna Larsson och Katarina Engström samt Enoch Stenström, hade alla varit vittne till händelsenjutom stadensområde, hvarför de ej kunde höras. Det femte, arbetskarlen Magnus Johansson, hade på vägen mellan staden och Bingersqvarn mött svarandena. De hade då kört fort, men ej så, att vittnet fäst sig dervid, men piskan hade Olsson begagnat mycket strängt. Vid detta tillfälle hade hästen, som var bunden bakefter vagnen, sprungit ordentligt med.
Åklagaren yrkade ansvar å Olsson för hvad vittnet berättat och som svaranden ej heller förnekade, samt för fylleri efter egen bekännelse af Olsson.
Domen lydde på 10 kronors böter för öfverdådig framfart och 5 kronor för fylleri. Hvad angår åtalet för djurplågeriinom stadens domvärjo förföll det.

Vådaed aflades idag inför rådhusrätten af snickaren August Högberg, Heigleifs i Hejde, med anledning af en derstädes natten mellan 2 och 3 Fecruari i år timad eldsvåda.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Från landsbygden.

Norra Gotland, 30 Juni.
Var försigtig med eld på vägarne. I förra veckan utbröt eld i och omkring en »tun» på den s. k. prestvägen emellan Stenkyrka och Tingstäde. Hade vinden varit annorlunda, kunde skadan hafva blifvit oberäkneligt stor, nu inskränkte den sig blott till förlust af omkring 50 famnar gärdesgård!
Elden antages ha uppkommit genom att någon förbipasserande kastat en brinnande cigarr i diket, der den torra mossan först antändes och sedermera fortplantade elden!

Regn är mera än någonsin af nöden. — Växtligheten har af brist härpå ännu ej tagit fart, och på flere ställen saknas vatten i brunnar.

Vamlingbo, 30 Juni.
En »arbetets man» i detta ords högsta bemärkelse afled härom dagen vid Lingsarfve i denna socken, Mannen, vid sin död 71-årig, var ägare at omkr, 3/16 mtl, som han med tillbjelp af sin syster, hvilken skötte hushållet (båda ogifta) brukat och bearbetat utan någon nämvärd hjelp af andra. Detta är i och för sig sjelft icke så ovanligt; men det utomordentliga i detta fall ligger deruti att mannen sedan en lång tid tillbaka blott med tillbjelp af tvänne käppar kunnat förflytta sig från en plats till en ov När han afmejat gräs t. ex. har han stödt bröstet mot lieskaftet, och på så vis tagit ett hopp framåt för att verkställa arbetet; jag har många gånger sett denne kroppsarbetare sysselsatts med stenvastläggning, hvilket arbete förrättats på knä. I unga år var han begåfvad med en ovanlig fysisk styrka, hvilket i törening med god helsa och en stark vilja tillät honom att arbeta nära nog dygnet om utan att ens unna sig någon hvila.

Snö på marken vid denna tid af året torde väl i våra trakter höra till sällsyntheterna.
Då en landtman för några dagar sedan bortflyttade en agstack, som legat på jorden sedan sistl. vioter, fann han till sin förvåning en rätt ansenlig snödrifva derinunder.

En svår torka, i förening med en tryckande värme, som stundtals uppgått till 30 gr.
Cels., har nu sedan midsommar varit rådandande, till stort men för säd och öfriga växter, som till större delen befunnit sig ijett dvallikt tillstånd, och utan förmåga att utveckla sig. Största behofvet blef dock för tillfället atbjelpt i går morgse, då ett litet uppfriskande och vederqvickande regn föll härstädes, som åtminstone till någon del förmådde skänka svalka åt den torra jorden. Till följd af torkan har till och med en landtman i denna socken afmejat en del råg, som hvitnat, till foder åt kreaturen. Blir ej mera våtväder snart, torde flere få följa exemplet.

Ett par hästar, förspända en jernpinnharf råkade för ett par dagar sedan i sken, dervid körsvennen blef högst illa tilltygad i hufvudet. Hästarne tillhörde en landthandlande i socknen.

Inspektion i härvarande folk- och småskola, ägde rum i förgår af skolinspektören Eyrkoherde R. Uddin i Sanda. Årets nattvardsungdom skall vid biskopsvisitationen 8 Juli i kyrkans kor undergå pröfning af biskopen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Från sjön.

I Stockholm hemmahörande skonaren Bengt, förd af kapten J.G. Johansson, har, enligt meddelande från fartygets redare i Stockholm, sprungit läck på resa från Göteborg till Irland. Skonerten har inkommit till ön Coust, vattenfyld, flytande på lasten. Efter undergången reparation lämnade fartyget för 14 dagar sedat sistnämda för att afgå till sin destinationsort, utan att sedan låtit sig afhöra.
— Briggen »Fingal» hemmahörande i Helsingborg och förd af kapten E. Pretorius, på resa från Cadix till Paysandu med saltlast, har 11 April sjunkit i Atlanten på 26 gr. S. Br. Besättningen, med undantag af en man som dessförinnan ljutit döden genom att falla ned från riggen i däck, blef upptagen af en engelsk bark och landsgtt i Buenos Ayres.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

År 1888 den 28 Juni

intogos i handelsregistret för Visby stad anmälanden af:
1.) Wendla Maria Caroliaa Grönlund att fortfarande idka handelsrörelse under firma Wendla Grönlund.
2.) Gustat Ferdinand Cedergren att fortfarande idka kakelugosmakerirörelse ch tillverkning af lergods under firma Gust. Cedergren.
3.) August Walentin Göransson att fortfarande idka skrädderirörelse under firma A. W. Göransson.
4.) Anna Svensson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Alfr. Svensson & C:o.
5.) Andreas Andersson attfortfarande idka bagerirörelse under firma A.
Andersson.
6.) Anna Mathilda Lindqvist att fortfarande idka handelsrörelse under firma Mathilda Lindqvist.
7.) Sophie Charlotta Möller att fortfarande idka handelsrörelse och rörelse för kolrening af bränvin under firma Sophie Möller.
8.) Carl Laurentius Ekman att fortfarande idka agentur- och kommissionsaffärsrörelse under firma Carl L, Ekman.
9.) Lars Fredrik Elgstrand att fortfarande idka guldsmedsrörelse under firma L. F. Elgstrand.
10.) Anna Kristina Maria Johansson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Anna M. Johansson.
11.) Axel Theodor Hultman att fort farande idka mjölnerirörelse vid Bingersqvarn norr om staden under firma Ax. Hultman.
12.) Frans Theodor Broberg att fortfarande idka urmakerirörelse under firma Silthberg & Comp.
13.) Anders Åkesson Larsson att fortfarande idka bandelsrörelse under firma A. Å. Larsson.
14.) Olof Augast Johansson att fortfarande idka fabriks- och bandelsrörelse under firma Aug. Johansson.
15.) Carl Johan Oskar Berg att fortfararde idka kakelugosmakerirörelse under firma Carl Berg.
16.) Olaus Ewald Olsson. att forttarande idka handelsrörelse under firma 0. E. Olsson.
17.) Gustaf Johansson att fortfarande idka handelsrörelse under firma G. Johansson.
18.) Mathilda Sofia Fredrika Nilsson att öppna handelsrörelse under firma Mathilda Nilsson samt att hennes man Johan Fredrik Nilsson antagits till prokurist.
19.) Olof Ferdinand Enström att fortfarande idka bandelsrörelse under firma 0. Enström.
20.) Erland Petter Johansson att fortfarande idka handelsrörelse iemte tillverkniog af mössor under firma E. P. Johansson.
21.) Olof Petter Jacobsson att fortfarande idka skomakeri- och handelsrörelse under firma O. P. Jacobsson.
22.) Hilda Berobardina Fahlström att fortfarande idka handelsrörelss under firma Axel Fahlström samt att hennes man Per Axel Fablström antagits till. prokurist.
23.) Johan Stenmark attfortfarande drifva tryckerirörelse ucder firma Nya Tryckeriet.
24.) Anna Catharina Ljanggren att fortfarande idka handelsrörelse under fi:ma Anna Hemström samt att hennes man Anton Wilhelm Ljunggren antagits till prokurist.
25.) Anonoa Elisabet Kristina Löfvenström att fortfarande idka urmakerirörelse under firma A Löfvenström.
26.) Olof Johan Cedergren att fortfarande idka skomakerirörelse under firma 0. J. Cedergren.
27.) Bernbardina Carolina Erlandsson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Bernhardina Erlandsson.
28.) Maria Elisabeth Jobanna Sundahl, att fortfarande idka handelsiörelse under firma Maria Sundahl.
29.) Fredrik Albert Wallia att fortfarande idka bagerirörelse under firma Fredr. Wallin.
30.) Magnus Theodor Norrby att fortfarande idka boktryckerirörelse under firma Theodor Norrby.
31.) Jobanna Mathilda Berger att fortfarande idka hotell- och värdshusrörelse uoder firma Math. Berger.
32.) Rebecka Zacharias att fortfarande idka handelsrörelse under firma Rebecka Zacharias
33.) Johan Mauritz Sa dström att fortarande idka skrädderirörelse under firma J. M. Sandström.
34.) Louise Wilhelmina Nyberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Nybergska Bokhandeln.
35.) Arvid Severin Löfveberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Arvid Löfveberg.
36.) Hedvig Elisabeth Charlotta Sjögren att fortfarande idka bandelsrörelse under firma J. P. Sjögren samt att Josef Johansson antagits till prokurist.
37.) Olof Rundberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma O. P. Rundberg.
38.) Johanna Carolina Hallberg att fortfarande idka banvdelsrörelse under firma Carolina Hallberg samtattbennes man John Theodor Hallberg antagits til prokurist.
39.) Jacob Leander Kahlquist, Carl Johan Björkander och Rudolt Wallér att fortfarande i bolag under firma J. L. Kahlquist idka bandelsrörelse.
40.) Niklas August Hallgren att fortfarande idka kopparslagerirörelse under firma A. Hallgren.
41.) Johan Fredrik Ahlgren och August Herman Enqvist att fortfarande i bolag under firma Ahlgren & Enqvist idka skrädderirörelse.
42.) Per Angust Hellgren att fortfarande drifva rörelse för utförande af telefonanläggningar och andra elektrotekniska arbeten samt tillverkning och försäljning af metallarbeten under firma P. A. Hellgren.
43.) Carl Axel Hallonberg att fortfarande idka kopparslagerirörelse under firma C. A. Hallonberg.
44.) Nils Böös att fortfarande idka handelsrörelse under firma N. Böös.
45.) Karl Lindell att fortfarande idka vagnmakerirörelse under firma Karl Lindell.
46.) Petter Fredrik Maurits Pettersson att fortfarande idka smidesrörelse under firma Fr. Pettersson.
47.) Carl. Rudolt Strömbeck att fortfarande idka bandelsrörelse under firma Carl Strömbeck.
48.) Johan Emanuel Löfgren att fortfarande idka bagerirörelse under firma J. E. Löfgren.
49.) Den 4 Maj 1883 antogs och den 1 Juni 8, å. faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för Aktiebolaget Visby Högre flickskola, som har till ändamål åstadkommande af lämplig lokal för en skola för qvinlig ungdom i Visby samt öfvertagande af öfverinsseendet cch förvaltnivgen af denna skolas angelägenheter och verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte i Visby. Det tecknade aktiekapitalet utgör 10,500 kroror, fördeladt å 105 aktier, hvardera å 100 kronor och stälda till viss man. Aktierna äro till fullo inbetalta. Tillkännagitvanden för aktieegarne skola införas i Visby stads mest spridda tidving. Styrelsen utgöres af lektorn Carl Johan Bergman landssekreteraren Johan Hambraens, handlanderne Fredrik Axel Ekman och Petter Tycho Klivgvall, häradshöfdingen Alfred Waldenström och borgmästaren Carl Julius Teodor Een, alla i Visby. Firman tecknas at minst 3 styrelseledamöter i förening.
50.) Sällskapet D. B. W:s Sparbank, som sedan 1830 varit i verksamhet, utöfver fortfarande sparbanksrörelse med kontor i Visby, i evlighet med reglemente af Konungens Befallvingshafvan de i Gotlands län den 19 Januari 1887 och af nämnda sällskap försparbanksstyrelsen utfärdad instruktion. Styrel sen utgöres af lektorn Carl Johan Bergman, kronofogden Carl August Bokström, länsbokhållaren Johan Oscar Melig, landssekreteraren Johan Hambreena och bankdirektören Petter Herman Fritbiof Petterson, alla if Visby. Jourhafvande direktören f. n. landssekreteraren Hambieous eger att med kontrasignation af kamreraren underskritva iovisniog, vexel eller qvitto, men i öfrigt finnes ej någon föreskrift om firmans tecknande.
51.) Den 11 September 1886 antogs och den 5 November s. å, faststäldes af Kopvgl. Maj:t bolagsordning för Karlsö Jagt- och Djurskyddstörenings Aktie Bolag, hvilken ordning ändrats genom beslat vid bolagsstämmor den 3 Juli 1886 och den 3 Juli 1887, derå fastställelse meddelats den 1 Oktober 1886 och den 10 Augusti 1887. Bolaget har till ändamål att, efter inköp af andelar i Stora Karlsö och beredande af uteslutande dispositionsrätt till jagten å samma ö, skydda jagten och djurlifvet derstädes. Bolagets styrelse, som har sitt säte i Visby, utgöres af hofjägmä staren Herman Magnus af Petersens Stockholm och Erstavik, ordförande, landssekreterareo Jobau Hambracus Visby, vice ordförande, godsegaren Georg Heinrich Villy Wöbler Klintehamn och Klintebyg, skattmästare, jägmästaren Johan Otto Sylvan Visby samt f. d. kaptenen Johan Facht Botterartvei Fröjel socken. Det tecknade aktiekapitalet, som är till follo inbetaldt, utgör 10,800 kronor, fördeladt å 108 aktier, hvardera å 100 kronor och stälda till viss man. Tillkännagifvanden för aktieegarne skola införas i Post- och Inrikes Tidningar samt i en af ortens tidningar. Rätt att teckna firman tillkommer styrelsens ordförande, vice ordförande och skattmästare, dock endast två i förening.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Hö-Auktion.

På offentlig auktion, som torsdagen den 5 nästkommande Juli klockan 10 f.m. tager sin början vid utgården »Smörslätt» å Ronemyr, försäljer undertecknad till den högstbjudande innevarande års hötägt å. en större del af sagde myr.
Utropen ske i mindre lotter och betalningsanstånd lemnas åt godkände inropare till den 1:sta Oktober detta år.
Rone i Juni 1888.
NILS ENEQUIST.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Borgenärerna

uti f. nämdemannen J. C. Johanssons, från Gute och hemmansägaren Petter Pettersson likaledes från Gute i Bäl socken konkurser kallag att sammanträda måndagen den 9 nästkommande Juli kl. 11 f.m. på Gute gästgifvaregård för att delgitvas, att förbör inför Gotlands norra häradsrätt, apgående tvistiga fordringar i kookurserna och P. Petterssons bustrus boskilnadsansökan blifvit utsatt att cga rum lördagen den 14 Juli 1888 kl. 12 midd. å tingsstället Alleqvia.
Bro den 23 Juni 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg. Till Visby: 28 Juni, jakt Ida, Jonsson, Böda, barlast. — Till Slite: 21 Juni, skonert John, Karlsson, Söderhamp; 22 Juni, jakt Laurine Marie, Vidström, Söderhamn; 25 Juni, galeas Två BröderLöfqvist, Gefle; 27 Juni, jakt Adolf, Falk, Jettendahl; galeas Apollo, Karlström, alla i barlast.

Utgångna. Från Visby: 28 Juni, galea3 Hoppet, Johansson, Slite, barlast. — Slite: 21 Juni, jakt Maria, Hansson, Vesterås, kalk; 22 Juni, galeas Albertina, Viman, Libau, kalk; skonert Amor, Ahlqvist, Köbenhavn, trävaror; 26 Juni, jakt Laurine Marie, Vidström, Libau, galeas Vilhelm, Bergedahl, Hernösand; jakt Karolina Lyders, Kahl, Sundsvall; 27 Juni, galeas Två Bröder, Löfqvist, Gefle; skonert John, Karlsson, Nikolaistad, skonert Anna, Ruthström, Pite, alla med kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Dagmar» 28 Juni: lektor Nilsson med fru samtjungfru, hrr Almqvist med fru, Forsman med fru, Eriksson, Schröder, Fahlström med fru, Liepe; fruarna Karlsson, Nordberg; fröken Vidström samt 18 däckspassagerare. — Med »Klintehamn» 29 Juni: doktor Bergström, hrr Hager, Virsén, Sihlbom, Nordberg, Planting-Bergloo, Liljeqvist; fruarna Lundin, Eriksson, Lundström; fröknarna Nehrman, Söderlund, Öberg, Virsén, Bergren.

Från Stettin med »Tjelvar» 28 Juni: doktor Koepsel, hrr Gerhardt, Gustafsson fruarna Ilse, Bergman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52