Tingstäde

Tingstädebadet (år 2004) Foto Gutar Förr
Tingstäde Skola (år 2004) Foto Gutar Förr
Polhemsgården i Tingstäde (år 2004) Foto Gutar Förr

Prinsessan Eugenie

afreste i fredags afton med ångfartyget Gotland från Stockholm samt åtföljdes af hoffröken Raudensköld och kammarberre Bméa. Konungen och drottningen, kronprinsen och prins Eugen samt en mängd andre voro prinsessan följaktiga till Riddarholmshamnen.
Efter en angenäm färd öfver hafvet, som låg nästan alldeles stilla, hitkom farstinnan vid half 7-tiden på lördags morgon ganska frisk och rask. Vid 10tiden gick prinsessan i land, stödd på landshöfding Poignants arm, samt helsade vänligt och gladt på de många, som infunnit sig för att betyga furstinnan sin glädje att åter se henne vid god helsa hitkomma. Bland de persoaer, som mottogo prinsessan, märktes landshöfdingen och biskopen, militärbefälhafvaren och nationalbeväringens fyra majorer, andre civile och militäre tjenstemän samt en mängd damer. Då prinsessan var synlig på landgången, uppstämde nationalbeväringens musikkår »Folksången».
Prinsessan åkte derpå till residenset, der frukost intogs i en mindre krets af damer och herrar.
Vid middagstiden afreste hon till sitt kära Fridhem.
— Prinsessap har, enligt norska tidningar, kallats till första hedersledamot af »Foreningen til Dyrenes Beskyttelse» i Kristiania. Hon har mottagit denna kallelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1886
N:r 48.

Märkliga Gutniska ortnamn.

Andra afdelningen.
Namn häntydande på forntida gutniska ätter och på personalnamn, frejdade i saga och sång.
af Alf. T. Snöbohm.

Öfverallt, h varest germaniska stammar bosatte sig, var det jordbesittning, som i forna tider gaf anseende och inflytande inom sambället och jämte fastighet slägtskap, ty slägten stod som en man, när det gälde försvar och ansvar för frände och anförvandt. Derför bodde slägtens medlemmar helst i hvarandras närhet å slägtens gamla jordbesittnig, »Odal», och höllo strängt på att intet deraf fick gå ur slägtens ägo. Åtskilliga märkliga forntida plägseder och lagstadganden, såsom större arfsrätt å mans- än å qvinnosidan, vigarf, bördsrätt, leda sitt ursprung härifrån. Slägtens ägovälde bar ofta namn efter slägten eller efter den odlare, som der först brutit bygd och lemnat den i arf till sin ätt, så vida han ej gifvit den namn efter läget eller efter den gudamakt, under hvars skydd han stält sin med svett och möda förvärfvade gård. Bland ortnamn i länder af urgammal odling förekomma, och ej minst på Gotland, namn, som erinra om forna ätter eller stamfäder för sådana. Dessa namn äro väl värda forskarens upp märksamhet. Vi vilja här anföra åtskilliga sådana ortnamn på Gotland; men förut och för att visa at huru stor betydelse jordbesittniog var i forntiden och hvilka stränga förbindelser slögtskapsbandet medförde, intagas här ett par utdrag ur nyare utländska arbeten, särdeles ett kerörande tvänne, iseder och lagar, säkerligen äfven i ursprung med Gutarne öfverensstämmande germaniska folkgrenar, Anglar och Saxare, samt till jämförelse dermed, Gutalagens 13 kapitel. »Den nordiske nationalitetet- paa» Shetlands og Orkenöerne af Gri’mur Thomsen. Der er ingen Tvivl om — — — at Orkenöerne og Shetlandsöerne havde en lignende Forfatning som Norge og Island i Oldtiden. Land var den eneste Rigdom, og Besiddelsen at Land den eneste Grundvold for Magt og Värdighed. Jordeierne vare alle frie Mänd og Althivget deres lovgivende Forsamling».1) »Om —-dessa engelska folks (Anglars -och Saxares) skaplynne och lefnadssätt, under det de bodde i detta Forn-England (Slesvig) veta vi föga. Men att döma af de ljusglimtar, vi uppfåvgat från den tid, då eröfringen fört dessa engelsmän till Britanniens kuster (medlet och senare hälften af 5:te århundradet), måste deras politiska och sociala organisation hafva varit densamma som den germanska rasens, till hvilken de hörde. Grundvalen till deras samhälle var den frie jordägaren. Han ensam var på engelska tungomålet känd såsom »mannen» eller »bonden» (churl); och vi hafva tvänne engelska uttryck, som lifligt framställa hans frihet. Han var den »frinackade mannen», hvars långa hår böljade ned öfver en nacke, som aldrig böjt sig under en herre. Han var den »väpnade mannem»; som ensam bar spjut och svärd, ty han ensam ägde denna rätt, som under ett sådant samhällsskick utgjorde den förnämsta hämskon på det laglösa öfvervåldet, rätten till enskild fäjd. Det var hvarje mans enskilda sak att skipa rättvisa; hvarje fri man varsin egen hämnare. Men äfven under de äldsta former af engelskt samhällslif, efter hvilka vi kunna uppleta några spår, finna vi denna rätt till sjelfförsvar modifierad -och inskränkt genom ett växande medvetande af en offentlig: rättvisa, »Blodsvitet», eller penningböter för personlig skada, var det första bemödandet af stammen såsom en helhet att reglera den enskilda hämden.
Den frie mannens lif och den frie mannens lem hade enligt. detta system hvardera sitt lagliga pris. »Öga för öga» hette det i den råa lagen och »lif för lif» eller ock för båda lämplig ekadeersättning. I ett annat: bruk från samma gamla tider se vi ännu ett ytterligare steg, taget till’ erkännande af brottet såsom begånget icke blott mot individen utan mot samhället i dess helhet. Priset för lif eller lem betalades icke af gerningsmannén till den förorättades slägt eller hus. Sålunda hvilade lag och ordning inom hvarje liten grupp af engelska folket på det blodsband, som förenade dess slägter; hvarje skada ansågs såsom tillfogad af alla, som genom blodsband stodo i förbindelse med gerningsmannen, hvarje brott betraktades: såsom begånget mot alla den’lidande partens blodsförvandter — — — Det var blodsbandet, som gaf det fornengelska samhället dess både militära och sociala form. Slägtingar kämpade vid hvaraudrås sida i slagtningen, och inom hvarje liten krigargrupp manades hvarje individ af sin plikt mot sitt hus till ära och lydnad. Och likasom de stridde sida vid sida på fältét) så bodde de sida vid: sida på hemmets. grund. Harling bodde med Harling och Billing med Billing ; och hvarje »wick» (bugt) e!ler »ham» (hem) eller »stead» (stad, ställe) eller »tun» (tuna, stad) fick sitt;namn elter de, slägter, som der sambodde. Billingarnes hem eller »ham» blef Billingham och Harlingarnes stad eller »tuu» Harlington.2) Men i sådana nybyggen vidgades blodsbandet till det mera omfattande bundet af jordbesittning. Jordegendom synes hos den germanska rasen allestädes hafva åtföljt full frihet. Den friborneé masnen var strängt taget jordägaren, och utöfvandet af hans fulla rättigheter såsom fri medlem af det samhälle till hvilket han hörde, var oskiljaktigt förbundet med hans jordbesittning. »Den icke jordägande upphörde i alla afseenden att vara fri; om han än icke var någon mans slaf — — — Likasom hvarje invånare inom kolonien var angelägen att bibehålla sin afsöndring och sjelfständighet’ gent emöt sina medkolonister, så var hvarjs kolonivrädd om sitt oberoende gent emot andra kolonier. Hvarje litet jordbrukssamhälle var omgifvet af sin egen gräns: mark, ett bälte af skog, ödemark eller moras, som skilde det från angränsande byar, ering af allmänningsmark, på hvilken ingen af inbyggarne kunde göra anspråk såsom sin enskilda egendom, men som tjenade till afrättsplats för brottslingar 3) och ansågs såsom: ett specielt tillhåll för elfvor och lyktgubbar. Öm en främling kom genom denna skog eller öfver denna ödemark; bjöd bruket att han skulle blåsa i sitt horn, när han kom,4) ty om han stal sig igenom hemligen, ansågs han för en fiende och hvem som helåt hade rätfatt döda honom.» Gnuta lagens 13:e kapitel, Om Manndråp (af Mandrapi): »Kan så illa åtbära med fiendens (djefvulens) råd, att mann råkar dräpa mann, då skall fly med honom (dråparen) fader och son och broder. Om de-ej till äroj då fly med honom nästa fränder uuder fyratio nätter (dygn) till de kyrkor, som alla män hafva tagit i helgd, detär Fardhem och Tingstäde och. Atlingbo, der skall (hah) hatva frid och säkerhet (»helg ok heli») så i prästgård som kyrkogård. Men sedan det är utgånget (den tiden af 40 fr förfluten), ride då dit, der han vill band (fredskrets) hafva draget och drage (det) kring hemtorp (gårdar) tre och så långt i skogen från de tre torpen, att det möter i (når till) midten från andra hemtorp, som ligga på andra sidan skogen, om ban får lof af dem, som äga ägorna. Ej må band dragas om tiug eller köping och ej om mer än en kyrka, som han då söker till (hör messan läsas om högtidsdagarna),-Hafve sedan fred i sitt band och drage (uppgånge och utmärke) alltid uti den freden, som är näst efter påsk5); men intill dess skyddar honom det band, som han då drog när. nyss begått dråpet. Det kalla män »vatu bandu»y (våda fredskretsen). Det band, som ståndar draget under »at meli> (laga tid att åtala eller anföra klander, ett år), må ingeu »lasta» (klandra) sedan »at meli» är ute (förfluten). Råde mannen (dråparen) sjelf att (antingen) förblifva i sitt band eller fara utrikes till helga män siva synder att böta. Hafve åtta dagars »frest» (anståvdstid) att fara till skepps och fare så i frid pilegrimsfärd sin, och när han kommer åter hafve ock åtta dagars »frest» att fara åter till sitt band i frid. Varder man saker (skyldig till dråp) i den kyrkosocken, som han bor i, då fly han derur och drage band (uppgå fredskrets) annorstädes, der som bor hvarken moder, dotter eller syster (till honom), Aunan kyrka söke han (då), förty ej måga båda (dråparen och blodshämnarep) till samma (kyrka) fara. Tionden före han hälften dit, der ban besöker gudstjenster, men hälften ligge qvar vid den kyrkan, som hans gård hör till.
Varder man saker i samma hemtorp, som han bor i, då fly han genast dädan och drage annorstädes band, om han vill hafva fred, förty ej måga båda bo i samma hemtorp. ’Om ogutiiskr man dräper ogutniskan man, då drage band liksom gutnisk om han bor å egen gård på Gotland. Bjude åt mannen (blodshämnaren) bot om han orkar sedan »at meli» är ut: gånget (år är förlupet) och låte »atmeli» alltid (vara) deremellan och bjude tre gånger under tre år; men den-andre vare tadelfri man (»mandr oskemdr») ändock han tager (erbjaden bot) första gången (den erbjudes). Vill han ej taga första gången och ej andra, tage då tredje, när.tre år äro förflutna. Vill han ej då taga, då, skall (saken) förekomma &å ting för allt folk (»Gutn al ting,» landstinget). Tage ändock om han då vill; vill han ej, råde hela folket (bestämma) boten, och han föråpgnen) vare saklös man, Om den andre (blodshämnvaren) säger »frest» (anståndstid) ej värw liden, men han säger vara liden, som mannsbot bjuder, då hafver han vitsord, som säger vara lidet med de tre mäns intyg, som voro med honom:i gården och bjödo. bot tre gånger under tre år och styrge med tolf mäns ed att alltid var »at meli> emellav. Vill man (=dråparen) ej bjuda bot och alla freste (anstånds-) tiderna äro lidua, då skall land (landstinget) dömma honom fredlös och inom måvads »frest» uttaga mausboten och han vare saker (fälles) till 6 mark silfver åt målsäganden och andra 6 mark åt landet. Sådant fälles ock de till, som ej hålla sig inom sitt band och gälle ingen förbön att ej allt skall uttagas.»
Så långt Gutalagen om maundråp. Enligt 15 kap. i samma lag vär gotländsk manns-bot (böter för dråp af en gotländsk man) tre mark guld för icke gotländsk: man 10 mark silfver och för träl halftemte mark penningar. På 1200-talet, då Gutalagen i dess nuvaraude form uppsattes, svarade penningemarken mot en half mark silfver. , En mark silfver, 16 lod, motsvarar 32 kronor, en mark penningar motsvarade då 16 kronor. Euo mark guld motsvarar minst 8 mark silfver eller 256 kronor. Gotländske mäns mansbot alltså omkring 768 kronor, icke gotländske mäns 160 kronor, trälarnes 72 kronor. Böternawvoto såledesejobetydliga. Ej alltid förmådde väl dråparen och dess slägt utreda böterna med lösöregods eller penningar, stundom måste nog fast egendom tagas dertill. »Kanske finna vi här orsaken till att, innan laga skiftena gjorde ändring deri, somliga hemman hade ägor liggande låugt borta, midt in i andra gårdars ägovälden; dock torde ock ofta dessa afsides liggande ägor genom gifte kommit till gården såsom »mund», bortgift mös arf eller medföljd från dess födelsehem.

1) Liksom på «Gotland Gutn-al-tinget» (alla Gutars ting).
2) Vi hafva fullt motsvariga gutniska ortnamn i Hablingbo, Atlingbo, Bardlingbo mi: fl.
häntydande på att ättlingar af Hagbard, Atle, Bard områdt dessa trakter och gifvit dem namn efter sina slägter.
3) Gotland har på äldre tider haft betydligå skogar; både gutalagen och en stor mängd ortnamn intyga sådant.
4) Gårdsnamnet Skällkorns (Källunge) torde af ett sådant bruk fått sitt namn.
5) Bland de allmänna frederna; som gutalagen i 9:de kap. omtalar, var påskfreden, som borjar 14 dagar efter påsk och räckte i 10 dygn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1886
N:r 48.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Slagsmål. Arbetaren G. Melander, sjömannen Edvard Brunström och f. artilleristen Teodor Ytterberg hafva såsom förut nämts instämts för slags mål å allmän plats. Vid ransakning i förgår instälde sig endast Ytterberg, som fortfarande förnekade delaktighet i slagsmålet. Ett vittne hade dock sett, att Ytterberg med armen »rakat till» Brunström, hvilken äfven enligt två konstaplars vittnesmål för polisen anmält, att Ytterberg våldfört sig honom.
För- målets ytterligare utredning erhölls uppskof.

Norra häradsrätten.
För oloflig jagt dömdes f. sjömannen Lars Johansson, Tammuogs i Gothem, till tjugufem kronors böter. Johansson hads å förbjuden tid skjutit två rapphöns.
För stöld af ett kopparrör, värderadt till tjugu kronor, från utanför Fårön strandade evgelska ångaren Blackheath, som Neptunbolaget inköpt, hafva Kristoffer, Mikael och Markus Godman, hemma å Fårön, åtalats. Eburna flere under målet förekommande omständigheter gåfve stöd åt att de olofligen tillgripit röret, kunde de dock, enär full bevisning ej förebragts, ej fällas till ansvar.

Södra häradsrätten.
Ansvar för olofligt fiske vid kronoholmen Närsholmen, arrenuderad af Hans Pettersson vid Halsarfve, har nämde arrendator yrkat å arbetskarlen Olof Nilsson och husbondesonen Anton Pettersson, båda från Dalbo, samt arbetaresonen Johan Malmqvist från Mattise. Svarandena dömdes att hvardera böta tio kronor samt ersätta käranden för hans kostvader i målet med fjorton kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

Från landsbygden.

Burgsvik, 9 Juni.
Eldsvådstillbud.
Den 2 innevarande måvad omkring kl. 5 e. m. observerades at en förbiresande, att eld fattat i ett intill en handlandes på Burgsvik salubod befintligt fastage, fyldt med makuleradt pspper, halm och sopor m. m. Tillskyndande personer lyckades snart släcka elden, och befans det då, att elden förtärt innehållet i fastaget, kolat det sistuämdas nedre del, hvarjämte bestrykningen å väggen till saluboden upphettats så, att om icke elden så tidigt varseblifvits och dämpats, bodlokalen inom en kort stunod stått i låga. Orsaken till uppkomsten af elden, som, eget nog, tyckts börjat nedifrån i fastzget, är ännu obekant, såvidt eder brefskrifvare vet, men en polisundersökning, som här tyckes vara på sin plats, torde måhända kunnat lemna upplysning i saken; och berörda undersökning borde, enligt min tanke, utan förutgången anmälan i sådant syfte kunna företagas, då, såsom det säges, ortens länsman just varit den, som observerat elden, — Hade elden fått gripa omkring sig, så hade icke allenast bodlokalen med sitt varulager gått förlorad, utan äfven det derintill stående magasinet med ett större spanmålslager i hög grad hotats och antagligen blifvit rof för lågorna, synnerligen som berörda bygnader äro uppförda af trä och i den pu rådande torra och varma väderleken lätt antändliga. Nämda bygnader lära vara försäkrade i Gotlands Södra Härads Brandstodsförening.
För någon tid sedan nedbrann en bodlokal, stående på samma plats, der den nu varande bodlokalen står.
Förat på samma dag, då nu berörda händelse inträffade, nedbrann ett i sandstensbrotten vid Burgsviksvägen befintligt, af stenhuggarne under ogynsam väderlek användt skjul täckt med foder, och om det är som ryktet mäler näml., att denna brand tillkommit gevom någre pojkars okynne, så torde detta särskildt påkalla laga undersökning och befordran till rättvis näpts, för att söka hindra upprepandet af dylikt ofog och förekomma svårare olyckor af dylik art. — Nu berörda händelser tyckas kenske för en eller annan vara så obetydliga, att saken må begrafvas i det tysta, men hvarje eldsvåda börjar ju så ringa och åstadkommer, om den får utveckla sig, ofra förskräckliga ödeläggelser och förluster; så ock med okynnet och lättsinniga bandterandet af eld och eldfarliga ämnen — stäfjas det icke i tid, kan det bafva de sorgligaste följder.
Anförda händelser rekommenderas derför till undersökning åt ortens polismakt samt socknens kommunalnämd, och hvilken säkerligen icke skall försumma att genom en grunlig undersökning söka få reda och ljus i saken, i så väl det ena fom andra fallet, helst som bägge händelserna timat i närheten af samma plats, eburu de bägge ställena, der elden uppkom, voro så långt ifrån hvarandra, att eldens uppkomst å det ena stället med säkerhet icke kunnat vara orsak till den andra.

Mellersta Gotland, 10 Juni.
Skördeutsigterna.
Äfven på dessa trakter är man särdeles öfverväntande på något vått från höjden. Under det att på andra delar af ön man dock till sist hugnats med regn, har här en ständig torka varit rådande, och landtmannen väntar med hvarje dag någon nederbörd, som skulle vara så välkommen och välgörande särdeles för växtligheten å klöfver- och timotejvallarne, hvilken synbarligen gjort strejk ock ej vill återtaga sitt arbete förr än hon fått sig några droppar ofvanefter.
I förra veckan inträffade några frostnätter, så att marken tidigt på morgnarne presenterade sig hvit, och det nyligen utspruckna asklöfvet svartnade. Någon egentlig skada tyckes den ej hafva åstadkommit.

Det religiösa lifvet
är härntåt starkt utveckladt. Om man under den gångna vintern i allmänhet haft litet att bestyra med detta jordiska, så ha desto mera tid och krafter egnats åt andliga värf, och det har dervid mer än någonsin visat sig ett stort virrvarr i den kyrkliga saken. Bönemöten hafva jämt och stävdigt hållits än här än der, och det gifves exempel på att ifvern till och med gått så långt, att qvinnor uppträdt som predikanter. På sina sammankomster gå de tillväga på ett nästan frälsningsarmé-aktigt sätt. Mötet öppnas vanligen med psalmsång. Sedan uppträder någon person, som tyckes hafva fått profetians gåfva, läger några bibelverser och talar derötver. Derpå sjunges och bedes och bedes och sjunges, hvarvid icke sakuas lifliga åtbörder; ty der stampar och bugas och viftas med armar, näsdukar och hattar. Och skulle det då finnas någon gammal gubbe eller gumma, som ej är riktigt så exalterad uch ej orkar lyfta armarne så högt sig bör, så fattar pågon af de yngre bakomstående tag i den gamles armar och börjar vinka af alla krafter. — Den religiösa lifaktigheten är vi-st icke att klandra, men nog kunde och borde den yttra sig på mindre teatraliskt sätt.

Näktergalen
lär låta sig höras vid Tass i Hejde, dit många menniskor vallfärda, för att se och höra den sällsynta gästen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

Från sjön.

Österrikiska barkskeppet Mosor ska Vila, kapten Storff, strandade i förra veckan, då det under styf bris och hög sjögång skulle inlöpa å Haparanda redd, å klipporna der utanför.
— Bergningsångaren Assistant, som för någon tid sedan törnade på ett 5-fotsgrund i närheten af ön Penisari i Finska viken och erhöll så svåra skador i bottnen, att fartyget fyldes med vatten, har 5 dennes tagits af grund af bergnings- och dykeribolaget Neptuus ångfartyg Belos och infördes i söndags till Kotka för provisionel tätning af bottenskadorna, hvarefter Belos kommer att bogsera assistant till Stockholm för reparation.
— Från Steckholm skrifves i tisdags: Engelska ångaren Spark, som för en tid sedan intogs i stora dockan & Beckholmen för att reparera, utlöpte den 6 dennes på aftonen och började genast intaga den der upplagda lasten, bestående af jern och trävirke, för att dermed afgå till England.
Vid Stora Höggarns östra udde sjönk i söndags förmiddag, strax efter sedan Ångfartyget Vaxholm passerat, en skuta hårdt lastad med gödsel. Masttoppen med sin vimpel och bommen synas öfver vattnet till varning för sjöfarande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

Badgäster vid Visby vattenkuranstalt:

John Wilson, Amerika; Valfrid Pettersson, Gotland; landtbrukare V. Karlsson, Småland; O. Eoglund, Arvika; landibrukare Backelin, Karin Olsson, Gertrud Hedström, Kerstin Olsson, landtbrukare Hans Olsson, Jämtland; jernvägsbokhållare F. Mebius, Kristinehamn; G. Bolin, Gotland; verkmästare Runeberg, konsul J. Stare, konsul Romdabl, Visby; fröken Emma Josephscop, Värmland; G, Thulin, Amerika; bokhållare Hultin, Finland; K. A. Pettersson, Amerika; skollärare Sisell, Kristina Andersson, Anna Larsson, Dalarne; J. Hederstedt, Gotland; Per Tufvesson, Bengta Kristensson, Skåne; landtbrukare August Pettersson, Vestergötland; fröken Erika Viderström, Gotland; fru Hagéa, Finland; landtbrukare Gommesson, Skåne; fröken Vilhelmina Lindström, jernhandlare Teodor Petterston, Visby; V. Sandell, fru Elisabet Gardell, Gotland; jernvägsbokhållare Boberg, Visby; lotsålderman J. E. Rosenberg, Roslagen; trädgårdsmästare A. Jansson, Norrköping; fru Amanda Andersson, Småland; brukspatron Persson Gellner, Vestmanland; hr Edvard Dahlman, Visby.
Summa 38.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

Loka brunnsapotek

förestås under innevarande sommar auf farmacie studiosus F. V. Berghammar, en tid bosatt i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

Endast en extra lärare

kommer att för nästkommande läsår anställas vid Visby högre allmänna läroverk. Såsom förut nämts hade läroverksstyrelsen begärt tvänne extra lärare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.

I en nyodling

i skogen pågränsen mellan Linde och Hemse uppkom i tisdags en skogseld, som släcktes först sedan några tunnland myrbeväxt jord hunnit att afsvedas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1886
N:r 47.