Dödsfall Petter Gottfred Victor

Att vår älskade son Handelsbokhållaren Petter Gottfred Victor född den 28 Februari 1869 genom olyckshändelse omkom i Ronehamn den 22 dennes kl. 7 e. m., djupt sörjd och innerligt saknad af föräldrar, syskon, principeler, kamrater och många vänner, hafva vi härmed den sorgliga pligten tillkännagifva. Alfva den 24 November 1891.
Maria Lindström. C. P. Lindström.
Ps. 493 4 vers.

Fastigheter till salu.

7/32-dels mtl kr. sk. Hummelbos med underlydande, 1/12 mtl frälse Luxe i Burs socken säljas gravationsfria nu genast, — Hummelbos är bebygdt och har mansbygnaderna i godt skick och ladugården nybygd. Hemmanen äro af bördig beskaffenhet och ha i areal omkring 35 tunnland åker, 10 tunnland bördig äng samt omkring 65 tunnland utmärkt betesmark. Under Hummelbos hemman finnes ett åkerskifte beläget å den a. k. Hummelbosholme der årligen uppköres släke från 200 till 700 lass. Skog finnes till husbehol. Närmare upplysningar lemnas antingen af L. T. Jacobsson, Bosarfve i Stånga eller ock af Lars Hansson Hummelbos i Burs.

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
För bråk å frälsningsarméns lokal voro i dag ånyo före Johan Viktor Karlsson Sköld och Teodor Johansson. Målsägaren, kapten Källström, lät höra en hel hop såväl manliga som qvinliga frälsningsarméister, hvilka samfäldt intygade hvad i stämningen lades svaranden till last. Desse å sin sin sida ville också ha vittnen hörda, Böter 75 kr. hvardera,

Rörande den rock, som drängen Oskar Nyström skulle från firman Sandelius tillnarrat sig på falsk reqvisition hörde åklagaren i dag ett nytt vittne som intygade att han dagen ifråga kl. mellan 1 och 2 sett Nyström komma ut från Sandelii bod. Uppskof.

Drängen Aug. Mejer o, Herman Klint voro i dag åter före rörande det förnt omnämda bråket på Mellangatan. Svarandena fingo hörda två vitten, som dock ej kunde säganågot till deras fördel. Uppskof.

För olaga ölutskänkning var i dag åter före f. handl. A. D. Ahlberg och hans dotter. Flere vittnen intygade att de köpt och förtärt öl inne hos Ahlberg. Uppskof.
Att med ed fria sig från att olofligen ha utöfvat tandläkareyrket dömdes i dag guldsmeden August Johansson.

Från landsbygden.

Mästerby, 19 Nov.
En högtidlig jordfästning försiggick på aftonen tisdagen 17 Nov. i Mästerby kyrka, då fröken Anna Sofia Fåbræus’ stoft invigdes till den sista hvilan. Koret var vid tillfället smyckadt med gravar och detta såväl som templet i öfrigt starkt upplyst. Sedan kistan, under det en sorgmarsch spelades på kyrkans orgel, inburits och jordfästningen förrättats af församl. kyrkoherde, uppträdde denne på predikstolen, derifrån han på ett anslående och träffande sätt skildrade den hädangångnes lefnadsbild. »Hvad hon kunde, det gjorde hom» och »Gudi allena äran» voro de tankar som gingo genom föredraget. Sång uppfördes såväl från orgelläktaren eom vid grafven.
Hvad den hädavgångae varit för nödens och lidandets barn hade en arbetarehustru sökt tolka på en minneskrans vid grafven såunda:
Hvila nu i grafven fri från smärtan,
Under tidens qval och oro gömd!
Du som tröstat många sorgsna hjertan,
Sent af dessa skall du varda glömd,
Nödens barn dig tacksamt skola minnas,
Ty du ständigt var en vän för dem.
Ej af sorg och nöd du mer skall hinnas:
Trötta anden hunnit hvilans hem.

Den aflidne var prestdotter från Stenkumla, der fadren, som dog på 1840-talet, var kyrkoherde. De kände tvillingbröderna Ol. Immanuel och Joh. Fredr. Fåbræus, bägge statsråd, voro hennes farbröder.

Från sjön.

— Engelska årgfartyget Hotspur, fördt af kapten Rickenson, har, under resa från Stockholm till Calais med trälast 14 dennes anländt till Tyne för att förse sig med kol. Under resan har ångfartyget haft mycket svårt väder och förlorat en del af däckslasten jämte brädgångar, stöttor o. s. v.
— Från Farsuad telegraferas i går, att ångaren Kong Hakon grundstött vid Gjeslingerne och sjunkit. En mängd flytande last och vrakgods har drifvit i land. Räddning lärer icke vara möjlig. Samtlige passagerare ha medföljt ångaren »Harald Harfsger» till Stavanger och Bergen.

Gotland,

försenad, hitkommer ej förrän i morgon från landthamnarne.

Kylig väderlek

har efterträdt de senaste dagarnes regn och rusk.

Extra storlogemöte

hölls i går e m. i goodtemplarlokalen vid Murgatan och leddes af ordenssekreteraren Oskar Pettersson från Stockholm, derunder storlogegrad meddelades till 14 personer från logen i Visby, 3 personer från logen i Klintehamn och en från logen i Levide.
Härefter afbölls en lyckad och angenäm fest, som var besökt af omkring 800 personer. Dervid höll hr Oskar Pettersson ett anslående och kärnfullt föredrag, hufvudsakligen derunder framhållande verklighetsbilder ur lifvet, särskildt betonande vigten af barnens uppfostran i hemmen till vykterhet samt exemplets inflytande på dem, hvarjämte framhölls att staten sjelf i ej ringa mån bär skulden för alla de olyckor, som följa rusdryckshandteringen i spåren.
För öfrigt omväxlade sång af tvänne sångföreningar, deklamation, ett kort föredrag af skollärare Rosvall.

Distriktslogemöte

hölls i går f. m. med Gotlands distrikt af verldsgoodtemplarorden, dervid förekom val af ombud för distriktet till allmänna nykterhetskonferensen i Stockholm i början af nästa Januari månad, och utsågs dertill hr A. K. Stenmark. Att med bidrag af storlogen missionera inom distriktet antogs skollärare A. Rosvall, Eskelhem, hvilken under instundande vinter kommer att besöka de plstser som af verkställande rådet bestämmast Nästa ordinarie möte skall hållas första söndagen i Juni månad nästa år.

Venia

har af biskopen utfärdats för pastor S. F. Vesterdal att vara embetsbiträde åt kyrkoherde Ihre i Atlingbo.