Om husslöjden

inom länet har bushållningssällskapets nyss utkomna årsberättelse, som i öfrigt i väl samarbetad form mestadels innehåller af våra läsare förut kända saker, ett och annat att meddela.
Genom den under 1887 antagna planen för slöjdundervisningens främjande, bestämdes att Hushållniogssällskapets slöjdskola i Visby skulle, såsom utgångspunkten för denna undervisnings spridande till länets alla delar, i främsta rummet uppehållas.
Då af statsmedlen 500 kr. utöfver det begärda tilldelats sällskapet, beslöts det att bereda åt slöjdskolor på landsbygden första uppsättningar af hylvelbänkar och verktyg af bästa slag samt-modeller, med vilkor att de såsom kommunernas egendom vårdas och underhållas. Utförandet uppdrogs åt styrelsen för slöjdskolan i Visby, hvilken på grund häraf faststälde en normal uppsättning af verktyg, beräknad för slöjdskola med 12 elever, som utgör medeltalet inom länet. En sådan uppsättning åstadkommes för 125 kr., när träarbetet utföres vid sällskapets slöjdskola. På ansökningar har styrelsen utlemnat sådana till 4 kommuner, nämligen Hafdhem, Roma, Öja och Björke, åt den sistnämda dock något mindre fulltalig, emedan dess skola är mindre och en del af anslaget redan tagits i anspråk för modeller åt slöjdskolorna i Fole och Lokrume, hvilkas lärare icke hade tillgång till nääs-modeller af egen tillverkning. Der skolans lärare innebaft verktyg, hvilka han önskat måtte få ingå i uppsättningen, ha de för sådant ändamål inköpts, när de befunnits fullgoda.
I vidsträcktare mån har med detta anslag sällskapet icke förmått tillgodose ett af statens undervisare i husslöjd, efter inspektion af länets slöjdskolor, framstäldt förslag, åsyftande att åt kommunerna inlösa de verktyg som folkskolornas lärare på egon bekostnad anskaffat för att kunna bereda slöjdundervisning i sina skolor.
Emellertid har sällskapet för egen del beslutit, att, när medel kunna dertill beredas, åt slöjdskolorna på anhållan inlösa behöfliga och fullgoda verktyg som ägas af lärare, för hvarje skola på en gång eller delvis, efter styrelsens för sällskapets slöjdskola bepröfvande; men att i främsta rummet tillgängliga anslag skola användas till beredande åt slöjdskolor på landsbygden af första uppsättningar af hyfvelbänkar och verktyg af bästa slag samt modeller, Mo det för det gångna året varit bestämdt, enär alöjdundervisningens allmänna införande på landsbygden borde anses främjas mera genom sådan bjelp åt skoldistrikt som öppna nya skolor eller åt äldre skolor som af någon anledning äro i saknad af verktyg, än genom att åt redan i verksamhet varande skolor betrygga innehafvandet af de befintliga verktygen — och detta i synnerhet för närvarande, då ett stort antal folkskollärare, som genomgått slöjdlärarekurs, äro färdiga att begynna slöjdundervisning så snart utväg kan beredas dertill; och slutligen att tillfälle skall lemnas skoldistrikt att inom utsatt tid, t. ex. 1 Juli, inkomma med ansökningar till erhållande af första uppsättningar af verktyg.
Sällskapets slöjdskola tillhandahåller för öfrigt numera slöjdskolorna på landsbygden mot betalning vissa förnödenheter för undervisningen. Häraf ha flere skolor begagnat sig.
Deé slöjdskolor på landsbygden, som under året uppburit understöd af staten med 75 kr. hvar, äro Sanda, Mästerby, Vestergarn, 2 i Othem, Öja, Sproge, Stånga, 2 i Klinte, Garda, Lokrume, Fole, Hejde, Väte, Hafdhem, Guldrupe.
Under året ha slöjdskolor öppnats i Hafdhem, Roma, Björke.
På sällskapets reqvisition har äfven under år 1888 statens undervisare i husslöjd, ingeniören A. T. Ramström inspekterat slöjdskolorna i länet och han har icke framstält någon anmärkning vid den meddelade undervisningen. Beträffande sättet att bereda skolorna passande verktygsuppsättningar har han ansett det af hushållningssällskapet för året vidtagna vara det rätta, likväl önskande mera omfattande åtgärder för inlösande af lärares verktyg. Han har också vitsordat, att den uppsättning som lemnats till Hafdhem, den enda färdiga, före inspektionen, befunnits särdeles ändamålsenlig.
I utlåtande af hr Ramström om Fruntimmerssamfundets slöjdskola vitsordas att skolan är i alla afseenden berömlig samt väl skött och verkar mycket välgörande och nyttigt gagnande, så väl för staden som landsorten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 April 1889
N:r 39

Rättegångs- och Polissaker.

Hvad vi sluppit äta. Under den gångna månaden har at läsveterinär till försäljning å Visby torg förbjudits ett löst och sladdrigt kalfkött, torgfördt af hemmansägaren Karl Pettersson, Ammor i Vestergarn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44

Postförbindelserna

hafva delvis försenats. Norra posten från Fårösund, som skulle inkomma i lördags afton, anlände först på söndags e.m., men medförde då icke post från bilinierna Kappelshamn, Källunge och Gothem. Posten från Klinte, som skulle varit här lördags e.m. kl. 7,45, ankom på söndags e.m. kl. 3,80, och då saknande post från Vestergarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Sjöförklaring

afgafs vidrådhusrätten i dag af befälhafvaren å skeppet Moya, kapten Eklund, hvilken förra söndagen höll på att lida skeppsbrott i hamnen. Förklaringen meddelade, att Moya vid utgåendet från Blyth legat 15 fot djupt akter och 14 fot 8 tum förut och styrktes af konstapeln J. Vahlbeck och matrosan O. J. Hammarström.
Likaledes afgafs sjöförklaring af briggen Dorette kapten Nyström, som i torsdags grundstötte vid Vestergarn. Protesten, som styrktes af styrman J. Jakobsson samt matroserna J. Pettersson och F. Broman, innehöll att Dorette, ehuru lotsflagg hissats, ej erhållit lots, antagligen på grund af det svåra vädret, hvarför kaptenen på eget bevåg sökte gå i hamn, men högg då fast, kom åter loss och var läck.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Från sjön.

(Meddeladt af br Karl Molander). Briggen Dorette, kapten Nyström, kommande från England med kollast, grundstötte i går afton vid insegling utan lots under Vestergarnsholm. Fartyget kom af grund men är läck.
— I tisdags uppkom till Norrköping jakten Josefina, kommande från Burgsvik med last af råg. Under ditresan har fartyget varit utsatt för stormigt väder, hvarvid på däcket inlastade 15 fjerdingar kött spolats öfver bord. Skepparen har med anledning af det svåra och stormiga vädret, och hvarunder lasten möjligen kunnat taga någon skada, hos notarius publicus anmält sjöprotest.
— Galeasen Queen Victoria, kapten Andersson, kommande från Halmstad, destinerad till Nysted med trälast, har 25 dennes strandat utanför Limhamn, på vestra sidan af hamnen.
Kaptenen försökte att angöra Malmö hamn, men måste på grund af den starka stormen afstå från försöket och satte derpå kurs på Limhamn och kom äfven in i hamnen der han ankrade. Fartyget dref emellertid för båda ankaren på land, och sitter rätt illa fast. Bogserångaren F. H. Kockum gick ut vid 10tiden på tisdags förmiddag strax efter strandningen.
— Engelska ångfartyget Maggie, hemma i Sunderland och fördt af kapten R. Harrison, som från Stockholm afgick till Riga i barlast gistlidne måndags e. m., grundstötte senare på aftonen å vestra sidan af Sandhamssundet. Fartyget kom följande dag flott utan främmande hjelp.
— Natten mellan lördagen och söndagen ankrade å Malmö redd barkskeppet Ida, hemmahörande i Cimbrishamn och stadt på resa från Hartlepool till Gefle. I Nordsjön hade den olyckshändelsen inträffat, att befälhafvaren på fartyget, kapten J. P. Jeppsson; 10 dennes mellan kl. 12—1 på dagen slogs öfver bord af en brottsjö och drunknade. Han och ett par. man af besättningen hade, då brottsjön kom, varit sysselsatta med att laga styrrepet, som brustit. Lifboj utkastades strax till kapten Jeppsson, som dock icke kunde räddas, Stark storm rådde vid tillfället. Kapten J. var endast omkring 30 år gammal samt efterlemnar hustru och ett barn.
— Skeppet »Ocean», kapten Anderson, hvilket eges af en redare i Håvre, ehuru det seglade under norsk flagg, afseglade 9 dennes från Sandö, der det intagit trälast på Håvre.
Som bekant rasade 11 och 12 dennes en stark snöstorm. Natten till 12 befann sig »Ocean» i närheten af fyrskeppet »Grundkallen», och gick då för refvade märssegel. Sjön gick hög och det var, som sagdt, stark snötjocka. Hur det var märkte man förut skarpa bränningar, Styrmannen som då, efter hvad det uppgifves, hade vakt, skulle vända för att gå klar för bränningarne, men fartyget skall hafva vägrat. Kom derefter en svår sjö och slungade det på en undervattensklippa, der det krossades, Detta skedde vid half 4-tiden på morgonen. Besättningen sökte då rädda sig på spillrorna, men naturligtvis fordrades ånsträngningar för att i kölden och den starka sjögången kunna qvarhålla sig på vraket. Under dagens lopp hade fiskare från Öregrund märkt deras nödstälda belägenhet och skyndat dem till hjelp. Men stormen var fortfarande stark och fiskarenas båtar fyldes med vatten när de sökte närma sig yrakspillrorna. Försöket måste derför öfvergifvas och det var med knapp nöd fiskarena kunde rädda sig. Sedermera förnyades dock försöket, men med samma resultat. De stackars skeppsbrutne måste sålunda lemnas åt sig sjelfva, åt köld, hunger och förtviflan samt med en säker död för ögonen. Så förgick 1 1/2 dygn, då sjön lagt sig så mycket att det lyckades de outtröttlige fiskarena att rädda de nödstälde från yrakspillrorna.
Fyra om ej fem man af besättningen äro henima i Hernösand och hafva nu välbebållna ditkommit.
»Ocean» som mätte 700 ton, var af ek, men lär ej hafva varit försäkrad.
— Skonerten Göthe har förolyckats i Nordsjön på väg från England till Vestervik. Besättningen är räddad. Närmare detaljer om olyckshändelsen saknas ännu.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 28 Oktober 1887.
N:r 86.

Om man vill åka

mellan Vestergarn och Klistehamn om lördag 29 får man begagna vägen genom Sanda socken, enär å den vanliga vägen då en bro kom: mer att omläggas. Likaledes kommer en bro 25 och 26 dennes att omläggas på vägen mellan Sjonhem och Viklau kyrka, då vägen får tagas genom Halla socken förbi Vikare i Viklan, samt 26 dennes flere broar å vägen från Kräklingbo kyrka till Gammalgrn, då vägen genom Ardre och Ala i stället får begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 21 Oktober 1887.
N:r 84.

Af konungens jagtklubb

anlände hit i dag med Tjelvar 6 medlemmar, häradshöfding C. Sundin, hofjägmästare H. af Petersens, kommendörkapten G. Heijkenskjöld, löjtnant K. Montgomery, brukspatron Olsson från Riddarhyttan och jägmästar E. von Eckerman. Om torsdag hitväntas grosshandlaren R. Francke och f. d. kommendör L. G. S. Pantzerhielm.
Sällskapet, som medför 5 jagthundar, afreste kl. 9 till Sanda, der högqvarter kommer att tagas. Till fredags middag kommer jagten att sträcka sig öfver Mästerbys, Sandas och Vestergarns marker, hvarefter klubben begifver sig ut till Karlsöarne, der åtskilliga nya medlemmar väntas skola inträffa.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 19 September 1887.
N:r 75.

Å utmätningsauktion

igår å tingsstället Skogs inropades afiidna enkefru Edla af Klints sterbhus tillhöriga 3/16 mantal Stelors i Vestergarn samt 3/16 mantal Båters tomt och 1/32 mantal Sigvards i Eskelhem, värderade till sammanlagdt 8,800 kronor, af landttrukare Gustaf Nyman i Vestergarn för nio tusen kronor.
— I dag inropades å utmätningsauktion inför öfverexokutorsämbetet härstädes landtbrukare S. Bergmans: fastighat gården nr 7 i Strandrotens andra qvarter (förra bosättningsmagasinet) af glashandlare G. Johansson från Stockholm för trettio tusen kronor samt sjöman Jakob Lundgrens dödsbo tillhöriga fastighet hus och tomtnr 160 i Klinterotens fjerdo qvarter af jernhandlande Fahlström för 355 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Augusti 1887
N:r 64

Länet och staden.

Regeringen har medgivit att den i kantorstjänsten i Ala kyrkomusikerdistrikt ingående lärartjänsten får avskiljas ur kantorstjänsten för att tillsättas i vanlig ordning.

Fångvården. Fångvårdsstyrelsen har antagit yrkesmästaren i Ae 9 E. O. Kindmalm vid fångvårdsanstalten i Örebro till yrkesmästare i Ag 12 vid fångvårdsanstalten i Lärbro, räknat från 1 november. (P)

Bostadsbyggandet. Under årets tre första kvartal blev i Gotlands län 83 lägenheter i nybyggnader inflyttningsfärdiga. Vid sista kvartalets ingång pågick arbetet med 50 lägenheter. I hela landet blev 29.620 lägenheter inflyttningsfärdiga medan arbetet pågick med 62.154 lägenheter.

Byggnadsplanen i Havdhem. Byggnadsstyrelsen har avstyrkt bifall till de besvär K. Blomquist m. fl. anfört över länsstyrelsens beslut i fråga om byggnadsplanen för ett område vid Havdhems järnvägsstation.

Vägsamfälligheterna. Till styrelse för Ygne vägsamfällighet i Västerhejde har utsetts Nils Malmström, Ygne, ordförande, Ragnar Jacobsson, Visby, och Karl Rickard Berggren, Ygne, Hallvards, ordinarie ledamöter, med Eric Hörsén, Visby, Albert Söderström, Ygne, och Torsten Wiman, Nygårds, såsom suppleanter.
För Koarv-kviors vägsamfällighet i Sanda och Västergarn har utsetts Artur Pettersson, Bjästavs, ordförande, Henning Lövgren, Mafrids, och Nils Olsson, Bjästavs, ordinarie ledamöter.

Skansudde fyr. På förfrågan av AB Gotlands kraftverk förklarar sig sjöfartsstyrelsen vara intresserad av att elektrifiera fyren Skansudde. Med hänsyn till dispositionen för olika trängande ändamål av tillgängliga anslag kan styrelsen dock knappast räkna med att genomföra fyrens elektrifiering förrän tidigast under år 1960. (P)

Konsert i Havdhems kyrka. Gotlands spelmansförbund inleder höstterminen med en kyrkokonsert i Havdhem på söndagen. Dirigent är Olof Boberg. Konserten bjuder även på en del solistinslag, nämligen av hrr Sven-Arne Wighammar flöjt, Lennart Olsson orget, samt Nils Viberg gitarr. Programmet upptar bl. a. Serenad för stråkar av V. A. Mozart, tvenne satser ur Symfoni i C-dur av L. van Beethoven, första satsen ur Flöjtkonsert i G-dur av Mozart, Preludium och fuga i B-moll av Bach, Pastorale av Zipolis m. m. Vidare kommer kyrkoherde Prima att hålla en kort betraktelse. Det blir som synes ett rikt och gediget program, som bör locka alla musikintresserade i Havdhem med omnejd till talrikt besök.

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.

Allekviatinget.

Mopedfylleri.
En äldre man inom Romadistriktet hade den 23 aug. i år efter att ha förtärt omkring 20 cl. brännvin åkt med moped från Visby på vägen mot Follingbo. Någon hade lagt märke till att färden gått vingligt och rapporterat saken för polisen. När mannen anhölls luktade han sprit och blev underkastad blodprovstagning vilket visade att hans promillehalt uppgick till 1,39. När han anhölls hade han i sin ägo c:a 80 cl, kvar av den brännvinsliter han under dagen inköpt.
Åkl landsfiskal Önnered yrkade nu ansvar på mannen för rattfylleri och krävde att den sprit som vid tillfället tagits i beslag skulle förklaras förverkad. Sedan rätten överlagt dömdes svar för rattonykterhet till 75 dagsböter.

Bilkörning utan körkort.
En fastlänning som inflyttat hit hade under år 1958 vid upprepade tillfällen fört sin hustrus bil oaktat hans körkort var indraget för en tidigare åtalad rattfylleriförseelse. Svar var n åtalad för olovlig körning och hans hustru för att hon utlånat bilen till honom, Båda erkände genom ombud och bötade mannen 50 och hustrun 30 dagsböter.

Trafikkrock i Hejde.
Den 17 april inträffade i vägskälet vid Forsa i Hejde en sammanstötning mellan tvenne personbilar varvid materiella skador för cirka 3.000 kr uppstod på bägge fordoren.
Båda bilisterna var nu instämdaför trafikvårdslöshet. Den ene av dem företrädd av adv. Kjällman hade syndat mot vänsterregeln o. den andre företrädd av adv. Ljungholm hållit för hög fart i vägskälet där sikten var skymd av buskage och ett backkrön. Båda förnekade ovarsamheten men rätten fann åtalet styrkt beträffande den som syndat mot vänsterregeln till 15 dagsböter medan den andre svar. frikändes.

Vårdslöshet i självdeklaration.
En lantbrukare hade i sin år 1957 avgivna självdeklaration glömt att uppta en inkomstpost på kr 1.550 som han erhållit för en försåld ko. Transaktionen skulle om den ej upptäckts ha medfört en för honom minskad skatt med 404 kr. Svar erkände genom ombud men framhöll att allt hade sin orsak i ren glömska. Omsättningen av hans djurförsäljning hade under året uppgått till 20.000 kr. och detta djur hade ej kommit med i bokföringen.
Slarvet renderade honom 400 kr i böter.

Oregistrerat, oförsäkrat och bristfälligt utrustade motorfordon.
Inte mindre än 12 motorfordonsägare stod vidare under dagens åtalade för att de brukat oförsäkrade bilar, traktorer eller motorcyklar utan att trafikförsäkringsavgifterna betalats. Några hade haft fordonen bristfälliga. En hade färdats med passagerare på sin lättviktare o. s. v.
De dömdes att böta varierande belopp på mellan 20 och 210 kr.
Dagens sista mål gällde en yngling som uppträtt berusad på festplatsen i Västergarn. Böterna blev i detta fall 75 kr.
Mögelvätskan som blev sprit kostade tillverkaren en från fyra till sex månader förlängd villkorlig fängelsedom, medan den för medverkan åtalade fastighetsägaren dömdes till 10 dgb á 5 kr.

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.