Vid tullauktionen

i måndags å Ljugarn försåldes från den vid Lauholmar strandade ångaren Laura i landbergade 354,5 hektoliter hvete, som inbragte 1,348 kr.
I kompromissen deltog för länsstyrelsen häradshöfding Cramér, för jernvägsbolaget byggmästare Kihlberg och målaren G. Pettersson samt för södra brandstodsföreningen dr Sätervall och landtbrukaren J Pettersson, Ejsta.

Dödsfall Kristina Magdalena Cedergren

Att Gud efter sitt allvisa råd hädankallat min ömt älskade maka Kristina Magdalena Cedergren, född Hallbohm, som efter långvarigt lidande stilla och fridfullt afled vid Bopparfve i Ejsta torsdagen den 1 Okt. 1891 kl. 9:30 e. m. i en ålder af 61 år, 7 mån., 12 dagar; görjd och saknad af mig och anhöriga får jag härmed slägt och vänner tillkännagifva.
O. N. Cedergren.
Filipp. 1: 21. Sv. Ps. 473: 4.

Hejde och Fardhems pastorat,

hvartill ansökningstiden utgått i dag, sökes af komminister G. Hedgren i Dalhem, kyrkoherde N. P. Gadd i Öja, Vi pastor N. A. Youngberg i Barlingbo, pastoratsadjunkten i Katariaa församling i Stockholm Sigge Jacobssop, v. pastor H. Beckman i Veskinde, kyrkoherde E. Kahl i Vänge, domkyrkokomminister H. L. Söderberg i Visby, kontraktsprosten G. E. Alfvegren i Ejsta och kyrkoherden P. R. Kullin i Vamlingbo.

Till vederbörandes

efterrättelse kungöres: Att betalning för inrop å alla at mig under innevarande år förrättade frivilliga auktioner å fastigheter, lösegendom och utarrenderade lägenheter, skola å nedanvämda tider och ställen till mig utan rest liqvideras näml.:
Onsdagen den 30 d:s kl. 9 f. m. i Rone skolhus; samma dag kl. 2 e. m. å Gardings i Alfva; torsdagen den 1 instundande Oktober kl. 10 f. m hos L. Myhrer i Hemse; lördagea den 3 Okt. kl. 10 f. m. i Garda skolhus; s. dag kl. 3 e. m; hos Ekman, Österlinga i Stånga; måndagen den 5 Okt. kl. 12 på dagen å Burge i Lefvide; tisdagen den 6 Okt. kl. 9 f. m. vid Mickelbys i Gerum; torsdagen den 8 Okt. kl. 10 f. m. vid Uggårds i Ejsta; 8. dag kl. 3 e. m, vid Stymner i Sproge; fredagen den 9 Okt. kl. 10 f. m. vid Domerarfve i Hablingbo; 8. dag kl. 3 e. m. vid Hugleifs i Silte.
Den som underlåter, att å något af bär förat uppräknade ställe hvarest uppbörd verkställes, infiona sig och erlägga full liqvid för förfallna auktionsinrop, får underkasta sig det obe hag, som blifver en följd af underlåten betalning å bestämd tid.
Alfva den 21 September 1891.
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Till profpredikant

i Norra församlingen i Norrköping föreslår insändare i Norrköpings tidningar bland andra kontraktsprosten Alfvegren i Ejsta.

Den slöjdkurs

som under som maren varit anordnad för folkskollärare vid härvarande slöjdskola, har nu afslutats. I densamma hafva deltagit skollärarne N. Vedin i Hall, R Hall i Fleringe, Lars Höggren i Ganthem, O. Cederlund i Levide, Verner i Ejsta, Nylén i Visby, Gardström i Hafdhem och Gardström i Barlingbo.

Hushållsgillena.

Vid Hoburgs och Grötlinge tings hushållsgilles sammanträde i Grötlingbo 8 Juli utsågs, likasom vid föregående sammanträden, personer för att insamla jordbruksstatistiska uppelfter. Till gillets ordförande återvaldes handlanden V. Hansén å Burgsvik.
— Vid Hejde och Fardhems gilles möte å Burge i Levide i torsdags framhöll landshöfdiogen betydelsen af Mästermyrs utdikning och voro de till ett 30-tal närvarande ledamöterna intresserade af en blifvande undersökning. Gillet önekade att nästa års sammankomst måtte hållas i Klinte. Utsågos insamlare af jordbruksstatistiska uppgifter. Till ordförande omvaldes hr W. Wöhler, Klintebys.
— Hablinge och Hemse hushållsgille sammanträdde i Sproge i fredags. Äfven här framhöll ordföranden betydelsen af em blifvnnde utdikning af Mästermyr och uttalade gillet den önskan att landshöfdingen måtte i slutet af Oktober utlysa ett möte vid Burge i Levide, till hvilket alla intressenter i Mästermyrs utdikning borde kallas. Insamlare af jordbruksstatistiska uppgifter valdes och lemnades af de närvarande upplysningar om foderbetsodlingen. Gillets ordförande blef åter dr Sätervall i Hemse.
Vid detta möte voro utstälda 2 tjurar, 28 kor, 5 qvigor och 60 får, af hvilka prisbelönades:

Nöt:
Tjurar (3—10 år):
Bellman, L. Rosendahl, Ejsta 3:e pris
Knut, J. Melin, Sproge 3:e pris

Kor:
Beda, B. Berg, Sproge 2:e pris
Blomma, K. A. Hemnander, d:o 2:e pris
Netta, J. Melin, d:o 3:e pris
Stjerna, d:0 d:o 3:e pris
Gunilla, J. Johansson, d:o 3:e pris
Tyra, O. P. Olofsson, Silte 3:e pris
Juli, J. Hallbom, Sproge 3:e pris
Beata, J. Levander, d:o 3:e pris
Berna, J. Mårtensson, d:o 3:e pris
Johanna, N. Melin, d:o 3:e pris
Bina, B. Siltberg, d:o 3:e pris
Tycka, O. Krusell, Ejsta 3:e pris
Stjernan, O, Larsson, Sproge 3:e pris
Beda, d:o d:o 3:e pris

Qvigor:
Albertina, J. Hansson, Sproge 3:e pris
Bella, H. Olsson, Silte 3:e pris
Minna, O. Krusell, Ejsta 3:e pris

Får:
1 bagge, gotlandsras, J. Haneson, Snoder 10 kr.
1 bagge, bl. chew., B. Berg, Butvie 5 kr.
1 bagge, gotlandsras, O. Hansson, Snoder 20 kr.
1 bagge, chevioth, L. Sundahl, Stjernarfve 10 kr.
9 hamlar, 3 rag, L. Sundahl, Stjernarfve 10 kr.
3 hamlar, gotlandsras, J. Hansson, Snoder 20 kr.

— Vid Stenkumla och Banda tings hbushållsgilles sammanträde i lördags i Sanda voro omkr. 40 ledamöter närvarande. Rörande mejerihandteringen upplystes, att mjölktillgången vid Sanda mejeri var rioga och att orsaken härtill vore de låga mjölkprisen; att det föreslagna åogmejeriet i Atlingbo ej ansågs kunna komma till stånd på grund af den stora anläggningskostnaden. Landshöfdiögen framhöll, att mindre mejerier lämpligen kunde anläggas efter den billigare ismetoden. Af upplysningar framgick, att foderbetsodlingen gått framåt. Gillet önskade nästa års sammanträde i Hogrän. Till ordförande &tervaldes kyrkoherpe M. Kolmodin i Vall.
Vid detta möte voro utstälda 3 tjurar, 23 kor, 5 qvigor och 59 får, af hvilka prisbelönades;

Nöt:
Tjurar (3—10 år):
Munter, A. P. Törnvall, Eskelhem 3:e pris

Kor:
Linda, A. P. Lundberg, Sanda 2:e pris
Rosa, Joh, Hansson, d:o 2:e pris
Vira, A. J. Bergman, d:o 2:e pris
Netta, d:o d:o 3:e pris
Rödan, F. O. Pettersson, d:o 3:e pris
Lilly, K. Karlsson, Vestergarn 3:e pris
Hjerta, Alfr. Johansson, Sanda 3:e pris
Marta, P. Sandell, d:o 3:e pris
Blomma, A. Anglöf, d:o 3:e pris
Blända, L. G. Modin, d:o 3:e pris
Blända, A. Olsson, d:o 3:e pris
Bengta, K. Olsson, d:o 3:e pris
Rosa, Joh. Larsson, Mästerby 3:e pris
Stjerna, G. Gottberg, Stenkumla 3:e pris
Bella, d:o d:o 3:e pris
Netta, A, Sandberg, Sanda 3:e pris

Qvigor:
Beda, Joh. Larsson, Mästerby 3:e pris
Rosa, Fr. Johansson, Sanda 3:e pris
Stjerna, d:o d:o 3:e pris

Får:
1 bagge, eheviot, Fahlstedt, Bander 20 kr.
1 bagge, bl. ras, Bergman, Botvide 10 kr.
1 bagge, bl. ras, Jacobsson, Eskelhem 5 kr,
1 bagge, bl. ras, Gottberg, Stenkumla 5 kr.
3 tackor, bl. ras, Bergman, Botvide 10 kr.
6 tackor, bl. ras, Törnvall, Eskelhem 5 kr.
4 tackor, bl. ras, Gahnberg, Tofta 10 kr.
3 tackor, bl. ras, Gottberg, Stenkumla 5 kr.
3 tackor, bl. ras, Fahlstedt, Bander 5 kr.

I kyrkoherdeembetet

installerades i går kyrkoherde O. Olofsson i Levide. Biskopen biträddes vid den högtidliga akten af kontraktsprosten Alfvegren i Ejsta samt kyrkoherdarne Jonson i Fardhem, Söderström i Rone och Berglund i Östergarn. Iustallationstalets text var bämtad ur Efeserbrefvet 4 kap. 7 och ff verser.

Från landsbygden.

Fröjel, 1 Juli.
På Karlsö är barndop i dag; mig veterligen har aldrig något sådant försiggått förat på den nakna klippan. Der finnes kyrkogård också, fast icke vederbörligen invigd enligt vår kyrkas ritual och troligen är icke heller någon i den gården begrafven.

Minnesgåfva. Barnen i Fröjel folkskola förärade sin lärarinna, Anna Gottberg, på hennes årsdag 18 Juni en prydlig present, bestående af kaffekanna med gräddsnäcka och ett halft dussin teskedar.

Dödsfall. Såsom af dödsannons i ett föregående nummer synes, afled vid Jakobs i Ejsta sistlidne lördagsafton hemmansägaren Jakob Jakobsson. Han var i lifstiden en af de gammaldags dannemän, om hvilken man med skäl kan säga att han,var en rättrådig man. Honom betroddes flere förtroendeposter, såsom en tid ordförandeskapet i socknens kommunalstämma och fattigvårdsstyrelse samt ledamotskap i kyrko- och skolråd. Sin största förtjenst inlade han kanske; deruti att han helt och hållet på egen bekostnad lät inrätta en småbarnsskola i sitt eget hem, först för egna barn, ty han bade för klar blick att ej kunna se det en lärare i pastorateta folkskola som då räknade 130 till 135 barn, icke kunde tillfredsställande undervisa alla på en gång. Och det dröjde ej särdeles länge förrän distriktets nästan alla småbarn fingo tillträde i den af Jakobsson stiftade och bekostade småskolan, men sedan mot någon obetydlig afgift.