Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Från Burge gästgifvaregård,

som förklarats smittad af mjältbrand, får skjuts nu ej utgå. Skjutsning utgöres i stället från Tjengdarfve i Hemse, Sicklings i Klinte, Qvinnegårda och Lingvide i Hafdhem, Halor i Rone och Bopparftve i Ejsta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Mjältbranden

i södra häradet rasar fortfarande med stor häftighet. Utom de förut omnämda tretton gårdarne i Fröjel, Levide och Gerum hafva nu ytterligare förklarats smittade Bofride och Solbjerge i Fröjel, Mallgårds och Pejnarfve i Levide, Loggarfve och Hunninge i Klinte samt nämdeman O. Petterssons gård vid Liffride och Jakob Dahlgrens vid Botvalde i Stånga.
Efter första dödsfallet i Fröjel natten till 14 dennes och till 19 dennes har följande antal djur, mest nötkreatur men äfven en och annan häst, störtat:
i Fröjel socken 14
i Levide socken 10
i Gerum socken 1
i Ejsta socken 2
i Stånga socken 1
i Klinte socken 2
i Hejde socken 1
Summa 31

Utom dessa af veterinär undersökta i mjältbrand döda djur hafva flere sådana, om hvilka nu saknas uppgift, dött och blifvit under uppsigt af kronobetjent eller ledamot af kommunalnämd nedgräfda, enär veterinärerna icke medhunnit undersöka dem i anseende till deras strängt upptagna tid & andra orter. I Silte och Hablingbo hafva under misstänkta omständigheter insjuknade kreatur dödats, och från Hemse och Levide äro flere sjukdomsfall anmälda.
I förgår på aftonen ingick underrättelse från Buttle om flere inträffade dödsfall af nöt. Då de allra flesta sjukdomsfallen träffat djur, betande å marker oftast långt aflägse från gårdarne, har någon behandling i vanligaste fall icke kunnat egnas djuren, som påträffats döda vanligen efter nägra få timmars sjukdom. De åtgärder, som hittills vidtagits för smittans hämmande, hafva bestått i de döda djurens nedgräfning på föreskrifvet sätt, i lämplig repgöring af det smittade stället samt i afspärrning af de gårdar, der fall inträffat och hvarifrån sjukdomens spridande kunnat befaras.
Tre veterinärer, nämligen t. f. läns veterinären Rosenthal samt veterinäreleverna G. Stenström och M. Olin, hvilken sistnämde hitkom i söndags från Stockholm förordnad af medicinalstyrelsen att tillsvidare tjenstgöra å de smittade orter na, äro för närvarande stationerade på södra delen af ön, hvarjämte länsveterinären Nyblad, som åtvojuter tjenstledighet, hitväntas om ett par dagar. Landssekreterare Hambreus reste iförgår till Hemse för att i samråd med t.f. länsveterinären anbefalla lämpliga åtgärders vidtagande för smittans hämmande.
Igår afton ankom från t. f. länsvete rinären telegram att dödsfall inträffat vid Tipparfve i Hejde, hvilken gård genast afspärrats, samt att flere dödsfall anmälts från Hejde, Sanda och Löjsta. Intet dödsfall hade ännu ägt rum vid Sindarfve i Hemse. Hr Rosenthal stod nu på resa till Buttle.
Från veterinär Olin i dag vid middagstiden ingånget telegram, afsändt från Klinte, mäler, att fem dödsfall förekommo igår. Gårdarne Sandeskes och Gunilde i Sanda samt Qvie och Ramberg (?) i Hejde voro angripna af smitta. Veterinären skulle i dag resa till Qvie.
Inalles torde nu minst ett halft hundratal dödsfall hafva inträffat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Till ledamöter i länets pröfningsnämd,

hvars förhandlingar börja 24 nästkommande September, har k. m:ts befallningshafvande utsett:
Häradshöfding Valdenström, grosshandlare Axel Ekman och smedmästare K. A. Sandberg i Visby, v. pastor Å. Sundblad, Barlingbo, hemmansägarne J. Larsson, Endre, L. P. Bodin, Stenkyrka, och L. N. Eklund, Fole, handlande F. Nyströr, Slite, kyrkoherde A. Nyberg, Rute, kronolänsman B. Bolin, Hejnum, skollärare L. P. Qviberg, Gammalgarn, handlande V. Eriksson, Östergarn, hemmansägare Jakob Olsson, Etelhem, kapten H. Vennemo, Fide, handlande Broander, Rone, fanjunkare O. N. Bolin, Alfva, fanjunkare J. Jacobsson, Ejsta, handlande R. Snöbohm, Klinte, ingeniör F. R. Cedergren, Klinte, samt hemmansägarne Kristoffer Larsson, Atlingbo, och Joh. Eklund, Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Junisammanträde pågick en och en half dag, hvarvid ett utslag afkunnades samt åtta nyinstämda och elfvauppskofsmål hand lades. Genom den nya domhafvanden bär radshöfding Lindroths åtgörande, att stämningar i ärekränkningsmål skola påtecknas af domaren sjelf och ej, såsom förut skett, af länsmännen, har antalet sådana mål väsentligt minskats; vid förevarande sammanträde inträffade det ovanliga, att ej ett enda dylikt mål var instämdt.

Förlikt vardt inför rätten ett mål mellan husbönderna Nils Hansson och Båtel Jakobsson, Ejvide i Ejsta, samt arbetaren Per Qvarnström derstädes angående afträdande af jord.

Olaga fiske m. m. I det förut omnämda målet -mellan arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare Gabriel Herlitz samt Per Lyberg, Karl Pettersson, Erik Stenqvist, Karl Persson, och N. Hejdman, hvilka 22 sistl. April skulle olofligen hafva gjort intrång på käranden Herlitz fiskvatten och derifrån bortförtitvänneidnät, afkunnades utslag. Enär svarandenva invändt, att fiskerätten tillhörde dem, men tvisten härom, hvilken måste vara afgjord, förrän det kunde bedömas, huruvida svarandena gjort sig skyldige till åtalade förseelsen, icke kunde pröfvas på den nu ågångna stämningen, så hänvisades parterna att efter stämning i laga ordning tvista om bättre rätt till ifrågavarande fiskevatten, hvarefter häradsrätten, sedan tvisten härom afgjorts genom laga kraftvunnen dom, på endera partens anmälan åter skulle till behandling företaga målet, som pu förklarades hvilande,

Ovarsamt skjutande. Drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, hade efter en promenad tillsammans med sömmerskan Olivia Hermansson i Burs »för att hedra henne», då de skildes åt, afskjutit hvar sitt skott, hvarvid det ena träffa de henne i låret och illa sårat henne. Svarandena erkände, art hon sårats af ettdera af skotten samt att Lindell aflossat det första och Österberg det andra skottet.
Ett vittne, som åtföljt käranden, då hon stannat för att taga farväl af svarandena, berättade, att vittnet å en sidoväg sedan gått framåt med käranden 8 eller 9 salsar, då ett skott smält och strax derefter ett annat. Käranden hade efter första skottet ej tillkännagifvit annat än sin förskräckelse men yttrat efter andra skottet »Aj mitt lår, hvad gjorde de nu», hvarefter hon fallit omkull.
Detta vittnesmål ville Österberg, som afskjutit det andra skottet, ej bestrida. Bössorna voro laddade med löst krut men med starka förladdningar.
Utslag afkunnas 15 instundande Juni.

Norra häradsrätten.
Slagsmål efter ett dansnöje. Kronolänsman Smedberg har på angifvelse af fiskaren Teodor Schultz åtalat ullspinnerifabrikören Oskar Bjersander och garfvaren Oskar Andersson, alla i Hangvar, hvilka båda sistnämde skulle hafva begått våld mot Schulz. Ett vittne hade hört, att Andersson yttrat, att ban tilidelat Schultz två sparkar i hufvudet; två vittnen hade iakttagit, att alla tre varit blodiga. Målet uppsköte, — För misshandel vid samma tillfälle yrkade ofvavnämde Bjersander ansvar å drängen Anton Bergström, hvilken skulle hafva varit Schultz medbjelpare. Svaranden bestred hvad vittnen förut berättat i saken.
— Ofvansämd Bergström bade slatligen instämt Oskar Andersson för misshandel. Svaranden berättade, att han, då han sett Bergström ligga öfver Schultz och Bjersander på marken, tagit Bergström i kragen för att lyfta upp honom, E:t vittne hadé dock sett, att Andersson gifvit Bergström ett slag, hvarjämte ett annat vittne intygade, att Å. sedan ville begå våld mot Bergström, som redan då var blodig.

För skogsåverkan voro Mårten och Teodor Li!jegren (fader och son) åtalade af kronolänsman Bolin. Svarandena erkände, att de vid Slumra och Gennor i Vallstena, hvilka fadren L. tillhöriga egendomar blifvit utmärta, buggit skog under tiden mellan utmätningen och den derpå följande utmätningsauktionen, men att de gjort det för att för’jena sitt lifsuppehälle och för att skaffa sig pengar till kommunalutskylderna ; sonen (’6 år) hade deitagit i huggningen på fadrens befallning. Målet uppsköts.

För oloflig utskänkning af maltdrycker un-der ett års tid före 27 Maj 1884 var fra Bernhardina Etelund vid Fårösund åtalad. Hon erkände förseelsen.

Ärekränkningsmål. Ett dylikt mål mellan sömmerskan Hanna Norrby, Bursbage i Othem, och Olivia Gahnström, Närs i Othem, vardt på domarens framställuing förlikt.
— Fredrik Olofsson i Lokrume yrkade ansvar 2 Petter Hallgren derstädes, emedan H. skulle hafva beskylt O. att hafva begått hor.
Målet uppsköts.

Barnuppfostringsmål. Pigan Johanna Helena Persson i Gothem hede instämt husbondon Oskar Nilsson, Botare i Gothem, med yrkande om barnuppfostringsbidrag. Svaranden erkände faderskapet och ville betala 30 kronor årligen; käranden hade fordrat 70 kronor. För att höra käranden öfver anbudet erhöll kärandeombudet uppskof.

För stöld af en guldurnyckel m. m. från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har ogifta Anna Maria Katarina Johansson blifvit häktad i Visby af stadsfiskalen.

För stöld från en sofvande person, som lagt sig till hvila ute i det fria i närheten af jernvägsstationen, häktades igår af stadsfiskalen arbetaren Johan Petter Ferdinand Nordell.
Nordell har förut flere gånger varit straffad för stöld.

Tvist om jagthund. — Arbetaren J. L. Silvin lemnade till hemmansägaren G: J:son Bex i Endre en jakttik. Sedermera återtog han henne och sålde henne. Nu instämde de hvarandra till Gotlands norra häradsrätt, Silvin med yrkande att få ersättning för de hundvalpar, 75 kr. stycket, som Bex försålt, och Bex med yrkande om ansvar å Silvin, för det han tagit hyndan tillbaka, påstående Bex, att han fått den till skänks, I hufvudsak ogillades bägges yrkanden, men dömdes dock Silvin att till Bex utgifva hyndans värde, som skulle bestämmas genom kompromiss, dock ej högre än 200 kr.
Detta utslag har af hofrätten blifvit faststäldt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens
Oktobersammanträde egde rum i måndags och i tisdags, hvarvid ett tiotal utslag afkunnades samt omkring tjugu mål handlades. Såsom rättens ordförande tjenstgjorde t. f. domhafvanden v. häradshöfding Gustaf Bergman och såsom jourhafvande åklagare kronolänsman Lindström.
Första rättegångsdagen voro tingssalen och förstogan till trängsel uppfylda af rättssökande, vittnen och åhörare, hvaremot endast ett fåtai var närvarande den andra dagen. Första dagen satt rätten från kl. 10 f.m. till 1/2 9 e.m. samt andra dagen från samma tid på f.m. till kl. 1/2 7 e.m., båda dagarne med en middagsras mellan kl. 2 till 4.
För ärekränkning var hustru Matilda Jakobsson instämd af hemmansegare Jakob Söderström, Halsarfve, Svaranden frikändes, enär käromålet ej blifvit styrkt.

För oloflig bränvinsutskänkning hade skomakare Lars Löfqvist åtalats af kronolänsman Svallingson. Löfqvist kunde mot sitt nekande ej fällas till ansvar. Svarandens ansvarsyrkande mot angifvaren och yrkande om ersättning ogillades.

I barnuppfostringsmålet mellan pigan Anna Kristina Vilhelmina Ahlström och drängen Johan Edvard Johansson, båda från Ejsta, blef svaranden frikänd, sedan han aflagt den honom ådömda ed.

Redovisningsmål. Olof Bolin, Båticke, hade såsom förmyndare för Karl Ramstedt, Rofvalds i Eskelhem, yrkat att nämdeman Johan Engström, Rangvalds i Eskelhem, som förut varit förmyndare för ynglingen, måtto åläggas inkomma med redovisning öfver sitt förmyndareskap. Häradsrätten förpliktade Engström, som 18 sistl. Juli entledigats från förmyndareskapet, att vid vite af femtio kronor inom två månader till nuvarande förmyndaren lemna fullständig redovisning samt kontanta medel.

Ansökan om befrielse från ofvannämda förmyndareskap inlemnades af nämde Bolin, som till förmyudare föreslog Johan Persson, Valda i Eskelhem, hvilken på inga vilkor ville åtaga sig saken, Bolins ansökan afslogs.

Ansvar för lagstridigt åtgörande yrkade nämdeman Johan Engström mot nämde myndlings moder Emilia Ramstedt, af hvilken han AeNjamee fordrade 975 kronor i ersättning.
Enkan Ramstedt hade nämliden sistl. sommar hos k. m:ts befallningsbafvande anhållit, att qvarstad måtte läggas på Engströms egendom och reseförbud utfärdas mot Engström, emedan E. ämnade emigrera, sålt en del af sin lösegendom, hade sin fastighet öfverintecknad och skulder öfverstigande tillgångarne, på grund hvarat myndlingens medel omkring 1,600 kronor kunds förloras. K. m:ts befallningshafvande förordnade till följd häraf om qvarstads läggande å Engströms egendom och utfärdade reseförbud mot honom. Qvarstaden är ännu gällande men reseförbudet upphörde I sistl, September, Detta enkan Ramstedts tillvägagående ansåg Engström för sig kränkande, hvarför han yrkade ansvar å henne.
Tvänne af Engström åberopade vittnen sade sig ej hafva vidare reda på E:s affärer än enligt hans egna uppgifter. Ett af vittnena hade Engström, som sagt sig resa till Amerika, bedt öfvertaga förmyndareskapet och skulle E. till vittnet öfverlemna alla handlingar strax före sin afresa, Engström inlemnade derpå en del bref och handlingar, afsedda att styrka såväl hans ärlighet som vederhäftighet. I ett skriftligt slutpåstående framhöll käranden, som uppträdde genom ombud, att hans goda namn och rykte blifvit kränkta samt att förtroendet till honom, som under 18 års ledamotskap i häradsrätten haft minst 100 tusen kronor om hand för andra, genom svarandens tillvägagående hade blifvit såradt.

För hemfridsbrott och för att utfå ett vad å tio kronor hade samme nämdeman Engström instämt J. P. Ågren i Vänge. Svaranden skulle nämligen nattetid hafva inträngt i Engströms bostad, stört hans nattro och utkastat beskyllningar mot E. med afseende på E:s ofvannämda förmyndareskap, hvarjämte Ågren hållit vad med E., att han ej hade i sin ego en myndlingens inteckning, som dock sedan visats för Ågren.
Från ansvarsyrkande för hemfridsbrott afstod käranden men yrkade deremot ansvar å svaranden för oanständigt skrifsätt. Svaranden gjorde äfven ett dylikt ansvarsyrkande mot käranden.
Vittnen intygade, att ett dylikt vad ingåtts och att inteckningen fans i behåll.

Skilsmessa från sin hustru Katarina yrkade ofvannämde Engström och att hon måtte förklaras förlustig sin giftorätt, enär hon 10 dennes afvikit från hemmet utan att sedermera-hafva låtit sig afhöra; Engström var fortfarande okunnig om hennes vistelseort.

Skuldfordringsmål. Skeppare G. Hammarlund fordrade ett par hundra kronor af Lars Olsson, båda från Grötlingbo, för bristande hyror till besättningen å Olssons slup »Helena», som Hammarlund fört till Göteborg, och för andel i vinsten af fartygets försäljning derstädes. Olsson bestred fordran såsom fullkomligt obefogad; han hade aldrig lemnat Hammarlund uppdrag att sälja fartyget och i hvarje fall ej lotvat honom någon del i vinsten. Af vittnesberättelsen framgick äfven, att kärandens fordran ej var ostridig.

Ansvars- och ersättningsyrkanden gjordes af handelsidkare J. Jönsson mot hemmansegare Anton Berglund, Ne i Lye. Berglund hade nämligen vid 10-tiden på qvällen 4 dennes uppsökt Jönsson vid Sindarfvei Garda, väckt honom ur hans sömn samt under rop och skrik fordrat, att Jönsson skulle framtaga peugar, som stulits från Berglund samma dag på f. m., då Jönsson besökt Berglund, Vidare hade Berglund under oljud och oqvädinsord visiterat Jönssons kläder, hotat att häkta honom och sagt, att länsmannen var med Berglund m. m. Jönsson yrkade härför det strängaste ansvar å Berglund samt 800 kronor i ersättning.
Berglund genmälde härtill, att Jönsson på f. m. ankommit till hans bostad och velat sälja taflor. Oaktadt J. tillsagts, att ingen handel kunde bli af, inträngde J. dock i B:s bostad och var inne i det rum, der 175 kronor lågo- fövarade i en byxficka. Sedan J, ändtligen aflägsnat sig, skulle svar. upptaga sina pengar, som då oaktadt en timmes sökande voro försvanna. Berglund reste då efter J. och påträffade honom i Sindarfve, der han med värdens tillåtelse ingick i J:s sofrum.
Hade ej väckt honom och beskylt honom för stöld utan endast sagt: »fram med pengarne bara». Verkstälde ingen visitation och framkastade inga hotelser. Dagen derpå hade pengarne återfunnits i en ficka å en rock, som hängde i samma rum, der byxorna hängt.
För bevisnings förebringande uppsköts målet.

För att hafva med våld tillegnat sig en Lars Jakobsson, Stenstu i Burs, tillhörig stut var Olof Olofsson i Hafdhem instämd, Parterua hade nämligen haft kreatur ute på samma bete, hvarvid O. skulle hafva hämtat till sig J:s stut oaktadt J:s lifliga protester. Af vittnesmålen framgick, att intet våld utöfvats och att den stut, O. hämtat, utan ledning gick hem till O:s Eohus och i sin bås. Fyra vittnen intygade, att stuten tillhörde O., och ett vittne att J. egde den.

Redovisningsmål. Sysslomännen i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs hade instämt bokhållare Frans Lysholm med yrkande, att han måtte åläggas lemna redovisning för en revers han indrifvit åt Jakobsson.
Svaranden genmälde, att hav, sedan han indrifvit 110 kronor å reversen, som lydde & 800 kronor, och lemnat denva summa till J., 8 eller 14 dagar före konkursen köpt den af J. för 70 kronor, enär J. sade sig behöfva pengar. Syeslomännen upplyste, att J. förnekat, att han fått ett enda öre af svaranden. De yrkade bifall till stämningen, enär svaranden ej kunnat styrka, att han köpt reversen, och gäldenären bestridt att han sålt den.
På svarandens begäran uppsköts målet för vittnens inkallande.

Norra häradsrätten.
För oloflig bränvinsförsäljning har furiren O. A. Hellström i Stenkyrka åtalats af kronolänsman Johan Smedberg. ??? när ej annat blifvit styrkt än att svaranden jämte åtskilliga andra personer vid senaste kompanimöte sammanskjutit penningar för inköp af bränvin och att, sedan köpet skett, svaranden tagit för sin del så mycket, som i värde motsvarade det belopp, han tillskjutit, samt en half kanna åt en annan, förklarade rätten att svaranden ej kunde fällas till ansvar.

För djurplågeri, utöfvadt under en resa från Visby till Rute 21 sistl. Juni af hemmansegaren Petter Jansson, Valla i Rute, i berusadt tillstånd, under det han med vild fart färdades fram, var nämde Jansson åtalad af kronolänsman Håkansson, Han dömdes att böta 25 kronor för djurplågeri, 20 kronor för öfverdådig framfart å allmän väg och 10 kronor för fylleri.

För att hafva öfverfallit hemmansegare P, N. Pettersson, Harqvie i Björke, voro drängarne O. Hallgren, Smedegårda, och Adolf Sventzon Thörnvall, Björksarfve, instämda. Då i: målet ej annat blifvit utredt än att svarandena, då de 29 sistl. Maj å landsvägen påträffade Pettersson, under det han åkte i stark fart och tilldelade hästen upprepade slag med piskskaftet, dervid sprungit fram och hejdat hästen samt förehållit Pettersson hans grymhet mot djuret, förklarades käromålet ogilladt. Pettersson ålades att ersätta svarandena för deras inställelse med fem kronor hvardera.

Barnuppfostringsbidrag har ogifta Johanna Matilda Olsson, Träskväller i Tingstäde, fordrat af hemmansegare Mårten Persson, Öfveroise i Veskinde, På grund af den bevisning, som i målet förekommit, dömdes svaranden till edgång.

Till fyra års allmänt arbete dömdes i dag af k. m:ts befallningshafvande arbetaren N. Sjöstedt från Follingbo, hvilken såsom försvarslös häktats af stadfiskalen.

En bettlande gosse, född 1872 i Jämshög i Blekinge, hitkom till Visby för ett par veckor sedan efter att till fots hafva vandrat från sin hemort till Kalmar län, som han genomströfvat. Han begaf sig derpå med ångbåt hit till Visby, der han dock efter tre dagars bettlande omhändertogs af stadsfiskalen och intogs tills vidare på fattighuset. Igår afsändes han härifrån till sin hemort.

Svea hofrätt har frikänt skolynglingen Bernhard Leopold Zacharias från den honom af Visby rådbusrätt ådömda edgång. Ansvar hade yrkats & honom, emedan han å en af vederbörande myndighet undertecknad vittnesstämning utstrukit två namn och ditskrifvit två andra namn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

En ovanlig nederbörd

inträffade, skrifves till Gotl. Allehanda: från Ejsta, sistl. söndag 6 dennes. Natten förut syntes, isynnerhet öster ut, blixt på blixt, och en nästan qväfvande hetta hade varit rådande under de tilländagångna Julidagarne. På e. m. nyssnämde dag, dåjag och några andre reste ned: till: Djupviken; belägen midt emot Karlsöarna, brakade åskan öfver våra hufvuden, och vi vätitade hvarje ögonblick väldiga störtskurar från de mörka molnen. Men i stället för regn fingo vi, sedan vi krupit i lä, till vår öfverraskning se, att kantiga isbitar, stora som hasselnötter och klara som ren kristall, kommo nedslungande på. jorden. Skådespelet varade blott några minuter. Längre åt kyrkan hade visserligen mycket regn fallit på en kort stund, men icke ens bländadt med is. Vid en Härifrån söder ut närgränsande kyrka hade nederbörden inträffat med sådant dån och i så stor myckenhet, att kyrkoherden, som har en kraftfull stämma, måst för en stund upp höra med predikan.
Alla sädes- och grässlag stå mycket lofvande här, ehuru jorden icke eljes är af bördig beskaffenhet. Kornet har snart krupit ur ax, och de ropa minsann icke på hvarandra i år.
I söndags observerade jag på ett par timotejland, belägna i omedelbar närhet af hårdvallsäng, en hel mängd vissnade. ax, kanske icke mindre än hvart fjerde. När jag sakta drog deri, följde strået lätt med från. femte. leden. Förmodligen är det mask som förbärjar timotejen. Att detta gått mycket fort, kan slutas deraf, att egarne ingenting visste om saken hvadan det torde vara skäl att påskynda afbergningen öfverallt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juli 1884
N:r 56.

Jakob Westberg.

Den 17 Juni begrofs, skrifves från Newyork till Gotl. Alleh. i »Greenwood Cemetery» i Brooklyn sjökaptenen Jakob Westberg af Van Brunt Street, Red Hook. W. var född 1825 i Ejsta församling på Gotland och lemnade fosterjorden vid ganska unga år. Genom redbarhet och duglighet arbetade han sig upp från simpel sjöman till befälhafvare å ett af Newyorks största och vackraste segelfartyg, hvilket han förde många år i den välbekanta skeppsredare-firman Ward & k:is tjenst. I likprocessionen syntes många framstående män. Ett stort antal frimurare, af hvilkas samfund W. var medlem, klädde i sina hvita förkläden, sågos äfven följa den aflidne brodren till sitt sista hvilorum.
W. efterlemnar ett godt minne, en sörjande maka, barn och barnbarn, alla i goda omständigheter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juli 1884
N:r 55.