Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet för våld mot snickaren Johansson, hvari muraren J. Berglund och plåtslagaren G. Viderström, varit instämda förevar i dag åter. Berglund skildes från målet. Viderström iakttog ej inställelse, men ålades att vid vite af 15 kr. infinna sig nästa rättegångstillfälle.

För stöld af en rock var instämd skrädderiarbetaren J. N. Hallgren. Han hade häromdagen inkommit till enkan Hallgren vid Adelsgatan för att dricka öl, hvarvid han tillegnat sig en kavaj, som han sedan sålt till en landtman från Stenkumla för 2 kr. Svaranden nekade att ha stulit rocken och påstod att han fått i uppdrag af enkan Hallgren att sälja den, hvilket denna förnekade. Uppskof för utredning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 Juni 1892
N:r 89

Med sina berättelser

rörande folkskoleväsendet inom länets båda distrikt hafva nu vederbörande inspektorer inkommit till domkapitlet. Vi redogöra här nedan i korthet för deras innehåll:
Norra inspektionsområdet (Kyrkoherde J. Odin, Dalhem). Skoldistrikten äro fortfarande 42, de egentliga folkskolorna 45, mindre folkskolorna 2 och småskolorna 24. Till följd dels af bristande lärarekrafter, dels trånga lokaler har s. k. afdelningsläsning införts inom ytterligare 3 folkskolor, nämligen Hörsne, Ardre och Buttle, hvadan dylik anordning finnes i 13 folkskolor inom detta område. Härförutom har under året 2 enskilda skolor, 6 fortsättnings- och 3 repetitionsskolor varit i verksanihet, hvadan de sistnämda minskats med 5, under det att fottsättningsskolorna i Barlingbo och Sjonhem indragits, en nyinrättatsi Slite och en är i verksamhet hvartannat år i Halla, alla med statsbidrag.
Slöjdundervisning har meddelats gossarne i 18 skolor, flickorna i 15. Tillkomna under året äro slöjdkurserna i Barlingbo och Lärbro.
Vid undervisningsanstalterna ha varit anstälda 48 ordinarie folskolelärare, 1 ordinarie dito lärarinna, 1 e. o. dito lärare och 2 e. o. dito lärarinnor, 1 lärare och 1 lärarinna i mindre folkskolor, 2 lärare och 29 lärarinnor i småskolorna. Endast 2 lärare och 1 lärarinna ba varit för slöjdundervisningen särskildt anstälda. Lärarekåren har sålunda icke ökats under året.
Folkmängden inom området utgjorde vid redovisningsårets slut 28,185; sålunda minskats med 108 personar. Vid samma tid utgjorde i skolåldern varande barn 4,121, hvadan äfven dessa minskats med 43. Af dessa 4,121 barn ha undervisats i områdets folk- och småskolor 3,154 i allmänna läroverk och specialskolor 168, i enskilda skolor 61; i hemmen 48. Efter slutad lärokurs ha 273 barn sakpat undervisning, 20 tillföljd af sjukdom och 37 af annan enledning. Om intet barn saknas uppgifter.
De flesta af områdets skolor ha under året besökts af inspektören.
Med afseende på skolgången meddelas vidlyftiga tabeller, hvaraf framgår att skolgången varit bäst med 96,42 procent i Källunge-Vallstena och sämst i Follingbo-Akebäck med 79,02 proc.
Södra inspektionsområdet. (Kyrkoherde R. Uddin, Sanda). Skoldistrikten äro 42, folkskolorna 43, mindre folkskolorna 2, småskolorna 28 (småskola I Stenkumla har under h. t. tillkommit). — Tillsammans med högre folkskolan i Klinte och skolan på Fridtorp äro skolorna inom distriktet alltsk 75.
Lärareporsonalen består af 39 ord. folkskolelärare, 4 dito lärarinnor, 2 biträdande lärare, £2 e. o. folkskolelärare, 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskolelärare, 27 småkolelärarinnor och 1 lärare i högre folkskola, tillsammans 78.
Fortsättningsskolor ha varit anordnade i Fardhem i Hablingbo och Burs, fortsättningsskolor i 9 distrikt.
Slöjduadervisning har meddelats gossarne i 15 skolor (en pyinrättad i Ejsta) och flickorna i 27 skolor. Inga vakanta lärareplatser. I Stenkumla har under kret ny lärare valts.
Skolhusens antal är 51.
Antalet barn i skolåldern var 31 Dec. 1891: 3,269. Af dessa ha 2,511 undervieatv, 758 deremot icke; om 3 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn på hvarje lärare har varit i folkskolan 48, i småskolan 22.
Utgifterna för skolväsendet under året ha utgjort kr. 75,727, deraf staten lemnat 26,694 kronor.
Medelkostnaden för hvarje barn var 30 kronor; på hvarje person inom området belöpte sig kostnaden till 2 kr. 13 öre. Folkmängden hade 21 Dec. 1891 minskats med 69 personer till 22,979.
Undervisningsmateriel hade under året inköpts för kr. 1,858: 69. Inspektioner ha under året hållits i samtliga skolor. Kretsmöten ha ägt rum med 2 möten inom hvarie krets. Till skolråden ha utfärdats 26 promemorior.
Skolgången under året har i det hela varit bättre än under föregående 4 år. Medelprocenten i folkskolorna — som år 1890 var 94,5 procent, har år 1891 upgått till 95,1 proc. I småskolorna har den samtidigt stigit från 95,9 till 96,5 proc:
Frånvaro utan giltigt förfall saknas i 8 folkskolor och 6 småskolor; under 1 proc. är denna i 21 folkskolor och 9 amåskolor; mellan 1 och 3 proc. i 11 folkoch 12 småskolor; 4—6 proc. i 4 folkoch 1 småskolor; ända till öfver 10 proc. har den sprungit upp i en folkskola (i Etelhem). Rörande slöjdundervisningen för flickor betonar inspektoren att i den samma bör införas en metod, om den skall bli till verklig nytta.
Utskylderna pr fyrk för skolan ställa sig i de olika distrikten sålunda: i 2 distrikt under 10 öre (Hogrän 9, Atlingbo 1 öre), i 14 mellan 10—20; i 14 mellan 21—30; i 2 mellan 31—40; i 5 mellan 41—50; i 2 mellin 51—60; i Fröjel 84 1/2 öre, i Gerum 85 öre och i Fide 1 kr. 36 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1892
N:r 67

Dödsfall Johan Petter Löfgren

Att min älskade make Hemmansägaren Johan Petter Löfgren stilla och fridfullt afled vid Östergårda i Stenkumla d. 19 April i en ålder af 57 år, 9 mån. och 29 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, syskon, slägt och många vänner, varder endast på detta sätt-tillkänvnagifvet.
Anna Löfgren.
Sv. Ps. 488 1—2.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 April 1892
N:r 63

Auktion Forsa i Stenkumla.

Tisdagen den 5 April från kl. 10 f. m. låta arfvingarne efter aflidne torparen Lindqvist, Forsa i Stenkumla, genom frivillig auktion försälja vagnar, kälkar, plogar, harfvar, gödselsättare, foderhäckar, oxok. och dragkettingar, en handqvarn, en köttqvarn, en symaskin, hemväfda tyger, den aflidnes gångkläder, tre st. fickur; en bäst samt handredskap m. m. som icke här uppräknas. För godkände inropare lemnas anstånd med betalvingen till den 1 September, avodra betala vid anfordrap.
Vesterhejde den 29 Mars 1892.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 April 1892
N:r 50

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
August Johansson Mark hade, såsom vi förut nämt, mot fabrikör J. V. Fornell väckt åtal om ansvar för vårdslöshet i bokföring. Svaranden inlemnade i dag en svarsskrift i tio punkter, hvari han tillbakavisade beskyllningen att hafva genom oupphörliga lån och genom växel: rytteri uppehållit sin affär ännu sedan han bort inse, att den ej längre kunde fortfara; att svaranden en tid före konkursen återlemnat varor kunde icke vara straffvärdt, alldenstund en köpman ofta erhåller varor, som han af en eller annan orsak måste återvisa; Julius Christianssons konto hade ej afslutats på grund af vidräkning dem emellan i anledning af gemensamma husaffärer; hushållskontot slutar icke, såsom kär. påstår, på en summa af 400 kr., utan fortsättes i en annan bok och går till mer än 2,000 kr., och påstår svar. att detta konto tydligt visar, det ingalunda hushållet stälts på stor fot, utan skötts i allo försvarligt; hvad angår beskyllningen om växelrytteri ville svar. påstå, att han tvärtom användt växlar i mindre skala än mången annan affärsman, som drifvit sin rörelse i liknande omfattning. — Kärande ombudet bestred allt hvad svaranden i sin skrift obestyrkt påstått och begärde ersättning för rättegångskostnaderna. — Svarandeombudet yrkade åtalet ogillande på den grund, att då borgenär efter ackordets fortställande ej äger rätt att väcka åtal, han ej heller kan anses ha rätt att fortsätta åtal som före ackordets fastställande blifvit väckt; utslag afkunas 4 April.

För fylleri och förargelseväckande beteende var slagtaren K. A. Holm instämd. Han hade på Adelsgatan i öfverlastadt tillstånd ofredat mötande personer. Efter erkännande dömdes han att böta 10 kronor för fylleri och 10 kronor för förargelseväckande beteende.

Bryggeriarbetaren Aug. Meyer hade 20 sistl. månad gjort sig en glad dag och befann sig på eftermiddagen i den sinnesstämningen att han ville »klå bönder», På gården hos en handlande fann han en landtman från Stenkumla, som utan vidare fick stryk. Litet senare föll hans blick på en dylik från Hogrän, som satt på lasset i begrepp att fara hem. Till färdknäpp gaf M. honom några slag i ansigtet, så att blodvite uppkom. Meyer erkände skriftligt och dömdes för det första våldet att böta 20 kr. och för det senare 50 kronor.

För försummad renhållning dömdes hustru Josefina Nilson att böta 5 kr.

Fyra fyllerimål afdömdes idag. Böter 5 kr. hvardera.

Afslagna nådeansökningar. Af Gotlands norra häradsrätt dömdes 15 December 1887 Anna Augusta Regina Höglund för barnamord till straffarbete i 5 år och af Gotlands södra häradsrätt 8 Oktober 1888 Ida Erika Pettersson för barnamord till straffarbete i 4 år. K. m:t har 14 dennes icke funnit anledning att af nåd befria de dömda från fortsättande af dem ådömda straffarbete.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Mars 1892
N:r 45

Från landsbygden.

Vårt bäst skötta mejeri, det i Barlingbo, hade i går ordinarie stämma. Styrelseberättelsen meddelade, att under år 1891 hade inköpts 334,501 liter oskummad mjölk för 28,448: 28 kr, Af denna mjölk ha 3,176 liter försålts, hufvudsakligen i Visby, för 310: 21 kr.; 1,963 liter ha användts till 150 kg. söt ost. Aterstoden 329,362 liter har separerats, Af grädden ha 758,7 liter sålts, motsvarande 8,793 liter oskummad mjölk; till £mör har användts grädden från 325,569 liter oskummad mjölk, hvilken lemnat 13,280 kg., till ett pris af 25,815: 27 kr. Till I kg. smör ha i genomsnitt årgått 24,5 liter mjölk.
Mjölkpriset har varierat mellan 7 och 9 öre litern för 14 proc. gräddhalt. Smörpriset bade under året varit långt högre än under något föregående år, i medeltal 1: 94 kr. för kg. mot 1: 75 året förut. Lägsta priset var i Juni kr. 1: 57, högsta i Dec. 2: 34. Af skommjölken ha 164,740, af kärnmjölken 14,294, af vasslen 23,883, af grädden 758 liter sålts till ett pris af 5,227: 08 kr. Den skummjölk, 6,676 liter, och kärnmjölk, 10,786 liter, som åtgått till svinen, har betalts med kr. 432: 06.
För tillverkade 150 kg. helfet och 4,107 kg. skumost ha erhållits kr. 1,205: 66.
Mindre reparationer ha verkstälts i mejeriet och en mera genomgripande i svinstallet.
En brya har blifvit iordvingsstäld, så att mejeriet kan derifrån taga sitt isbehof.
Härefter upplästes revisionsberättelsen och beviljades styrelsen ausvarsfrihet för det gångna året. Den uppkomna vinsten, kr. 3,758: 87, fördelades enligt styrelsens förslag sålunda, att kr. 873: 19 afsattes till reservfonden, hvarigenom denna nådde jämt 2,000 kr., 10 proc.
afskrefvos å inventarierna med kr. 522: 62, 5 proc. utdelades till aktieägarne med kr.
504: 62, hvarjämte en gratifikation af 50 kronor tilldelades mejerskan Sofi Knutsson för utmärkt skötsel af mejeriet. Bland mjölklevererande aktieägare utdelades kr, 1,808: 44, utgörande 1/2—3/4 öre pr liter.
Löner och arvoden bestämdes till följande belopp: verkställande direktören 200 kr., hvarje styrelseledamot 20 kr., revisorerna samma belopp com hittills, bokhållaren 350 kr.
Till ledamöter i styrelsen valdes: kyrkoh. A. Sundblad, ordf., med 118 röster (enhälligt); H. Stenberg, Digeråkra, 109 röster; P. Svensson, Hexarfyve, 90 röster; V. Klingvall 80 röster; C. T. Broander 79 röster; suppleanter blefvo hrr V. Corswant och Ekedahl, Godrings.
Till revisorer utsågos hrr L. N. Enderberg och A. Pettersson, Ardags; deras ersättare blefvo hrr J. W. Gardell och J. N. Wiman.
Till bokhållare blef insp. Kullberger ånyo antagen.

Hafdhem, 1 Mars.
Djurskyddsföredrag hölls förliden söndagafton i härvarande folkskolesal inför en rätt tacksam publik, Socknens invånare, alltid vakna då det gäller någon slags sammankomst, visade äfven vid detta tillfälle att de vilja följa med sin tid.
Vintern tyckes ej ännu vilja släppa taget; ty efter det vackra vårvädret vi hade förlidna veckav, har åter stark köld inträdt isynnerhet om nätterna. Slädvägen är dock härute slut, hvarför de som behöfva färdas få begagna hjuldon.

Stenkumla, 4 Mars.
Fastighetskandel. Landtbrukarne Pettersson, Hulte i Hemse, och Smith, Skote i Lojsta, försålde 2 Mars å offentlig auktion 9/16 mtl Gardrungs i Stenkumla styckvis till flera köpare. Köpeskillingen uppgick i rundt tal till 12,000 krouor. Tillträde 1 nästa April.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Mars 1892
N:r 35

Auktion vid Gardrungs i Stenkumla.

Onsdagen den 2 instundande Mars från kl. 11 f. m. låter Herrar Ax. Smith och A. Pettersson genom offenilig auktion vid Gardrungs i Stenkumla försälja sina ägande 7/16 dels mant. Gardrungs med åbygoader. Denna hemmansdel, som är belägen vid allmän väg 1 mil från Visby, har god åker, bördig äng och skog till öfver husbehof med 169 tunnl. areal och är fri från undantag, säljes antingen i mindre lotter eller i sin helhet. Köpevilkor tillkännagifvas vid auktionen och komma betalningsvilkoren att lämpas efter en reel köpares beqvämlighet.
Rovalds i Eskelhem den 8 Febr. 1892,
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1892
N:r 31

Auktion vid Gardrangs i Stenkumla.

Onsdagen den 2 instundande Mars från kl. 11 f. m. låter Herrar Ax. Smith och A. Pettersson genom offentlig auktion vid Gardrangs i Stenkumla försälja sina ägande 7/16 dels mantl. Gardrungs med åbygnader. Denna hemmansdel, som är belägen vid allmän väg 1 mil från Visby bar 169 tunnl. areal och är fri från undantag, säljes antingen i mindre lotter eller i sin belbet. Köpevilkor tillkännagifves vid auktionen och kommer betalniugsvilkoren att lämpas efter en reel köpares beqvämlighet.
Rovalds i Eskelhem den 8 Febr. 1892.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1892
N:r 27

Genom ålderklassers ingång

i och afgång ur landtstormen inom Gotlands inskrifningsområde m. m. har nedanstående underbefäl förordnats inom Visby kompaniområde: till underofficer: vice häradsh. H. W. Cramér; till korpraler: G. W. Johavsson och J. P. Eklund; inom Roma kompaniområde: till underofficer: A. Jakobsson, Bolex, Eskelhem; till korpralen: L. E A. Björkman, Stora Homa i Stenkumla och J. E. Pettersson, Slitegånds i Dalhem; inom Tingstäde kompniområde: till underofficer: M. N. Söderström, Vala i Stenkyrka; till korpraler: K. J. J. Lindgren, Röstäde i Ekeby och O. J. Johansson, Petsarfve i Norrlanda, A. E. Hallberg, Tuer i Bro och J. J. P. Martelör, Myra i Martebo; inom Lärbro kompaniområde: till undarofficer: A. E. Olofsson, Lärbro skolhus; till korpraler: A. O. Sjöström, Slite i Othem, A. N. Bergbom, Alby i Rute, 95 124/1878 Vessman, 14 184/1874 Anderssov; inom Klinte kompaniområde: till underofficer: O. Olofsson, Pilngns i Mästerby, O. Jakobsson, Loggarfve i Klinte; till korpraler: K. Nilsson, Löfves i Hejde och O. Romin, Hägur i Ejsta och A. Eklund Stenhuse i Sanda; inom Garda kompaoiområde: till underofficer V. J. N. Häglund, Gandarfve i Vänge; till korpral: J. A. Söderberg, Hallbjens i Guldrupe; inom Hemse kompaniområde: till underofficer: E. J. F. Hägg, Stumle i Alfva, A. Jacobsson, Dalbo i När; till korpraler M. R. Lindström, Lingvide i Hemse och J. P. Pettersson, Gerete i Rone; inom Hafdhems kompaniområde: till underofficer: P. K. Hansson, Bertmessa i Hamra; till korpral: H. Jacobseon, Öjmunds i Hamra.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Februari 1892
N:r 23

Genom öppen, frivillig auktion,

som lördagen den 13 innev. Febr. från kl. 10 f. m. färrättas å Kobe i Stenkumla, låter landtbr. G. A. Gottberg till den högstbjudande försälja: 1 par dragoxar, 1 ko, 2 st. 6 å 9 månader gamla: tjurkalfvar af Ayreshireras, ett större parti ull, 1 skakviod m. m. samt dessutom för ett sterbhus räkning: koppar-, jern- och blecksaker, 1 ljuskrona, 1 väggur, 1 schiffonnier, 1 byrå, 2 goffor, 2 dussin stolar dels med rtotting- dels stoppade säten, 2 kommoder, 2 fäll- och 2 spelbord, 1 dragsäng, vätskedar, sängkläder och stopptäcken, ljusstakar, poslin och glas m. m. Säkre, af mig godkände inropare erhålla anstånd till den 1: nästa Aug., andre betala kontant eller vid anfordran.
Eskelhem 4 Febr. 1892.
JOH. OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Februari 1892
N:r 19