Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens utslag vid slutsammanträdet i förgår uppgingo till tjugu.

Skogsliqvid vid laga skifte har, såsom förat nämts, Lars Johansson fordrat af August Kristiansson, J, Ronqvist m. fl. i Vamlingbo. Käromålet lemnades utan afseende. Johansson ålades betala 12 kronor till svarandena hvardera samt ersätta Ronqvist för lösen af protokoll och utslag.

Undantagsförmåner. Joban Hamberg, Nygårds, har yrkat att af Lars Frendin utfå allt hvad ett till Hamberg utgifvet födorådskontrakt bestämmer. Frendin hade efter Hambergs hustrus död lemnat endast hälften af hvad kontraktet föreskref anseende att manuen borde röja sig med hälften, sedan hustrun aflidit; Frendin hade för öfrigt velat hafva häradsrättens dom i saken för att få veta sin skyldighet. Frendin ålades utgifva allt hvad kontraktet föreskref, enär detta ej innehöll någon bestämmelse om minskning af födorådet vid endera makans död. I rättegångskostnader fick käranden utgifva tjugu kronor till svaranden,

Tvist om hästköp. I det förut omnämda målet mellan Georg Jakobsson i Gläfves mot Petter Larsson dömdes Larsson att med ed betyga, om han det gitte, att han ej bjudit eller utfäst sig att betala 77 kronor 50 öre för hästen.

För oloflig jagt har skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalats af kronolänsman Svallingson. Sedan Malmberg aflagt honom ådömd ed, vardt han nu frikänd.

För snatteri dömdes ofvannämde Malmberg till tjugu kronors böter. Han hade nämligen från hemmansägare Malmström tillegnat sig fyra lass upphuggen ved, värderad till sex kronor. Malmberg ålades derjämte utgifva till Malmström 15 kronor för inställelse och 10 kronor till vittnen.

Förmyndareredovisning. Olof Nilsson; Bjerges i Garda, förpliktades att vid vite af femtio kronor till sin dotters nuvarande förmyndare Nils Nilsson, Aumuods i Burs, inom en månad från den tid utslaget vunnit laga kraft afgifva fullständig redovisning för det förmyndareskap han in ehaft. Olof Nilsson ålades derjämte utgifva tjugu kronor i rättegångskostnader till Nils Nilsson.

Med bösskott hade, såsom förut nämts, bondesonen Lars Österberg, Gläfves, och drängen Anton Lindel!, Heffride, saluterat sömmerskan Olivia Hermansson i Bara, då de efter en aftoppromenad skulle skiljas från henne, bvarvid ena skottet träffade henne i benet. Under målet har utredts, att Österbergs skott varit det träffande, hvadan Lindell frikändes trån ansvar ock ersättning. För att ouppsåtligen hafva vållat skadan, hvaraf följt lindrigare sjukdom, fäldes Österberg till tjugu kronors böter samt ålades utgifva till käranden två hundra kronor i skadestånd och 36 kronor i rättegångskostnader.

Angående bättre rätt till jord hafva Hans Pettersson, Halsarfve i När, m. fl. roteintressenter i Sjöpilts båtsmansrote nr 114 tvistat med August Uddenberg, Dalbo, till hvilkens hemman den omtvistade jordlägenheten Lintomthage hör. Rätten förklarade nämde roteintressenter äga bättre rätt än Uddenberg till nyttjande af jordlägenheten.

Fordringsmål. Jakob Rundlund i Etelhem förplistades att till Nils Jakobsson, Bara i Etelhem, genast utgifva kr. 883:37 jämte ränta från 22 April 1884 tills betalning sker.
— Landtbrukare Axel Virgin i Stenkumla ålades att till Gotlands mejeribolag för bristande betalning af tecknade aktier i bolaget genast utgifva 40 kronor jämte ränta, hvarjämte Virgin fick betala rättegångskostnader med kr. 24:61. 3
— Mellan e. o. landskanslisten M. Sjöholm i Upsala och kapten Ch. Hamberg har en längre tid ett skuldfordringsmål pågått om 1,000 kronor. Svaranden, som erkänt att han utgifvit de två förbindelser, hvarå krafvet stödde sig, vägrade dock intria dem, emedan de voro mer än tio år gamla och hau derjämte hade full motfordran. Rätten förklarade att Hamberg mot sitt bestridande ej kunde förpliktas till någon betalningsskyldighet, enär käranden ej styrkt, att kraft för hans fordran hos H. anstälts eller fordringens tillvaro för Hamberg annorledes tillkännagifvits inom tio år från förbindelsernas utgifningsdag. Kostnaderna i målet qvittades parterna emel!an.

I ärekränkningsmålet mellan Petter Klint, Qvie, och hustru Katarina Jakobsson ådömdes hustru J. edgång. Hon hade nämligen enligt ett vittnes utsago beskylt Klints hustra för att hafva klipt främmande får samt hade kallat Klintens för riktiga tjufvar.

I barnuppfostringsmålet mellan Johanna Matilda Jakobina Jakobsson och drängen Lars Mattias Söderman i Alfva ådömdes Söderman edgång.

För att hafva skadat ett träd voro Lars Bolin, Oskar Klint m. fl. instämde af J. P. Sandelius, Källgårds. Klint ådömdes edgång.

Angående utgifvande af ett köpebref m.m; hafva Nils Gö Nilsson i Jönköping och Hans Petter Hansson, nu bosatt i Stockholm; tvistat. Hansson hade nämlisen 9 Juli 1883 sålt 5/16 mantal. Petes i Öja till Nilsson; emellertid har Hansson vägrat utlemna köpebrefvet, emedan Nilsson ej hade fullgjort de åtaganden, hvartill han skulle hafva förbundit sig vid aftal parterna emellan om köp af annan fastighet. Rätten förklarade nu köpekontraktet gällande och Nileson i följd deraf vara ägare af 5/16 mantal Petes samt förpliktade Hansson att vid-200 kronors vite genast vid anfordran utgifva till Nilsson qvitteradt köpebref jämte nödiga åtkomsthandlingar.
Hansson, som dömdes till 50 kronors böter för uteblifvandeé från ett rättegångstillfälle, ålades derjämte ersätta Nilsson för rättegångskostnader med 500 kronor.

Skadeersättning hade nämde Hansson fordrat af Nilsson. Käromålet ogitlades såsom alldeles outredt och obestyrkt samt ålades Hansson betala Nilsson lösen för utslag.

Norra häradsrätten hade i förgår slutsammanträde för vårtinget.

I Amerika boende P. Magnusson hade instämt ingeniör P. O. Johasson, Diskarfve i Roma, med yrkande att Johansson måtte åläggas till käranden utgifva fem tusen dollar på grund af en Johanssons förbindelse å nämda belopp. Betalnivgsskyldighet för denna förbindelse hade Johansson dock åtagit sig först när en inteckning &å ett tusen dollar, löpande med tio procents ränta, blifvit infriad. Käromålet ogillades, enär ej visats att inteckningen infriats. Magnussons anspråk att utbekomma de rättegångskostnader, som högsta domstolen i Förenta Staterna tillerkänts honom, uuderkändes, enär amerikanska domar ej hafva exekutiv kraft i Sverige. Slutligen ålades Magnusson att till Johansson utgifva 75 kronor i rättegångskostnader samt lösen för protokoll och utslag.

För svekligt förfarande i sin konkurs:hafva, eåsom förut nämts, f. hemmansägare K.
Martin, Qvie, och dennes hustru åtalats af kronolänsman Håkansson på angifvelse af hemmansägare Lars Qviander, Barge i Martebo.
Enär det ej styrkis, att svarandena svikligen förskingrat egendom, ogillades ansvarspåståendet härutinnan. Åklagarens ansvarsyrkande för vårdslöshet mot borgenärer lemnades utan afseende, enär det ej tillkom åklagare att härför föra talan. Angifvarens anspråk på ersättning samt svarandenas ansvars- och ersättningsyrkanden ogillades likaledes.

För oloflig försäljning af öl fäldes Bernhardina Eklund vid Fårösund, instämd af kronolänsman J. Smedberg, till 25 kronors böter.

Fordringsmål. Handlande M. Levin i Visby har instämt hemmansägare Oskar Tomasson, Ålsarfve i Ardre, med yrkande att Tomasson måtte förpliktas till Levin utgifva lifstidsundantag, hvarmed 3/8 mantal Alsarfve var graveradt, hvilken fastighet Levin ämnat tillbyta sig af svaranden mot en gård i Visby. I målet har utredts, att, sedan käranden med Tomae Olsson, hvilken vid försäljning afnämda fastighet i Ardre till svaranden betingat sig och sin hustru lifstidsundantag, träffat det aftal att i stället för dessa undantag Tomas Olsson skulle af Levin bekomma en årlig ersättning af 400 kronor, Tomas Olsson befriat svaranden från förbinde!sen att lemna undantag. Ehuru det blifvit ådagalagdt att Tomas Olsson åt Levin öfverlåtit den af svaranden åt Olsson tillerkävda rätt till undantag, kunde svaranden likväl icke auses vara lagligen skyldig att utgöra nämda undantag till Levin, på grund hvaraf käromålet ogillades. Levin ålades betala Tomasson 84 kronor i rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Vägran att lemma betyg.

Karl Oskar Friberg har, såsom förut nämts, hos domkapitlet anhållit om åläggande för kyrkoherden i Martebo J. V. Gutenberg att genast för honom utfärda frejdebetyg I inferdrad förklaring har kyrkoherde Gutenberg upplyst, att Friberg väl begärt rese: eller arbetsbetyg, som vägrats honom, men ej frejdebetyg. Domkapitlet har nu ålagt kyrkoherden G. att genast efter derom framstäld begäran utfärda fråjdebetyg åt klaganden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Majsammanträde varade i fulla två dagar, hvarvid 14 utslag afkunnades och 15 mål handlades; tre mål anmäldes som förlikta. Rättens ordförande var ordinarie domhafvanden häradshöfding Lindroth.

Ansvar för olofligt tillgrepp af femton skålpund fårkött har, såsom förut nämts, handianden Malcan i Grötlingbo yrkat å arbetaren Konrad Jakobsson derstädes. Åtalet såsom ej varande styrkt kuvde ej bifallas af häradsrätten; Jakobssons mot Malcan gjorda ansvarspåstående ogillades, enär Malecan på grund af hvad i målet förekommit ej kunde anses hafva saknat skäl för åtalet.

För ärekränkning dömdes Jakob Persson, Kärna i Burs, instämd af Nils Persson, att böta fem kronor. Ärekränkningen, som af rätten ansågs hafva skett af obetänksamhet, bestod deruti, att svarande pådiktat kärandens hustru skadegörelse å annans egendom. Kärandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader ogillades, emedan han ej uppgifvit, hvaruti dessa bestått.

För underlåten vård af kreatur har ofvannämde kärande yrkat ansvar å samme svarande. Åtalet ogillades såsom obestyrkt; svarandens ansvarsyrkande å käranden för rättegångsmissbruk kunde ej bifallas. Enär Nils Persson ej uppgifvit, hvaruti hans rättegångskostnader bestått, kuade hans yrkande om ersättning för dessa ej beviljas.

För ärekränkning mot Lars Bolin i Klintehamn dömdes JS. P. Sandelius, Sandäskes i Sanda, till tio kronors böter.

Ersättning för gödsel med fyra kronor ålades Göran Göransson, Valda i Eskelhem, attn utgifva till K. J. Söderdal, Bolex i Eskelhem. Angående af Söderdabl yrkad ersättning af Göransson för bete hänsköt rätten afgörandet, om parterna ej godvilligt kunde komma öfverens, till en kompromiss, som hade att bestämma beloppet, hvilket dock ej finge sättas högre än 96 kronor.

I det långvariga målet, förut flere gånger omnämdt, mellan handelsidkaren J. Jönsson i Visby och hemmansägaren Anton Berglund, Bjerges i Lye, afkunnades nu utslag. Berglund dömdes för att hafva pådiktat Jönsson brott att hafva tillgripit 175 kronor till sjuttiofem kronors böter och att till Jönsson utgifva ett hundra kronor i skadestånd, hvarjämte B. förpliktades ersätta J:s rättegångskostnader med ett hundra kronor. Berglunds ansvarspåståenden mot Jönsson lemnades utan afseende.

Redovisningsmål. I förut omnämda målet mellan sysslomännen i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs, och bokhållaren Frans Lysholm, föll i måndags dom. Enär svaranden Lysholm erkänt, att han af Jakobsson för indrifoing mottagit omtvistade förbindelser, och då L. ej lagligen styrskt, att han sedermera blifvit ägare af förbindelsen, förpliktades L. att vid femtio kronors vite inom tjorton dagar, sedan utslaget vunnit laga kraft, aflemna redogörelse för uppdraget. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

För att utfå fulla ind ifägsförmåner hade Johan Hamberg, Nygårds i Garda, instämt hemmansägare Lars Frendin derstädes. Svaranden genmälde, att, då Hambergs hustru nu aflidit, han ej ansåg sig skyldig behöfva utgifva mer än hälften af hvad han åtagit sig att gifva båda makarne Hamberg. Om någen afkortning af förmånen vid endera makens död nämde undantagskontraktet dock ej.
För, att få visshet om huru han skulle had hade: han velat låta saken gå till domstols pröfning. Utslag afkunnas 15 nästkommande Juli.

Fjorton alnar ljusgrått vadmal Hade hemmansägare Johan Nilsson, Anderse i Lau, lemnat till färgaren A. Pettersson-i Stånga för att valkas, Vadmalet hade emellertid äfven färgats mörkt, hvarför N. ej ville återtaga det utan fordrade antingen betalning för tyget eller också ett annat stycke vadmal af ljusgrå färg. P. invände att N. begärt att få vadmalet färgadt, enär det blifvit randigt i valkvningen. Målet uppsköts.
Parterna anmälde senare på dagen, att de ingått förlikning.

Om köpeskillingen för en häst tvistade hemmansägare Georg Jakobsson, Gläfves i Burs, och arbetare Petter Larsson, hvilken sistnämde köpt en häst af Jakobsson. Priset å hästen uppgaf säljaren vara kr. 77:50 och köparen kr. 62:50. Ett vittne bestyrkte köparens uppgift och ett annat vittne säljarens.
Målet öfverlemnades af parterna.

Olaga fiske m.m. Arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare G. Herlitz yrkade ansvar å Per Lyberg, Karl Petterssdn, Erik Stenqvist, Karl Persson och N. Hejdman, emedan de 22 sistl. April olofligen gjort intrång på hans fiskvatten och derifrån bortfört tvänne idnät. Svarandena genmälde, att ifrågavarande fiskvatten enligt deras åsigt ej tillhörde käranden. För att få målet närmare utredt erhölls uppskofOlaga jagt. Skomakare Olof Malmberg i Stånga, som ådömts edgång, aflade nu eden.
Utslag 15 Juli.

För skogsåverkan har, såsom förut nämts, ofvannämde Malmberg åtalats. Ett vittne berättade en del för svaranden graverande omständigheter. Malmberg nekade fortfarande.

Norra häradsriättens Majsammanträde, hvars förhandlingar leddes af t. f. domhafvanden vy. häradshöfding Gu staf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie, varade endast en dag, Ett 10-tal utslag afkunnades, hvarjämte ett lika stort antal mål handlades.

Åtlergånget hästbyte. Peter Berg i Ala yrkade, att ett mellan honom och Johan Sundahl, Lauritse i Ala, gjordt hästbyte måtte förklaras ogildt, emedan Sundahl handlat svikligen. Häradsrätten biföll yrkandet om bytets återgång men ogillade Bergs ansvarsyrkande å Sundahl för svikligt förfarande. Sundahl ålades ersätta Bergs rättegångskostnader med sextio kronor.

Tvist om sockenräkenskaper. Awsvar för egenmäktigt förfarande å hemmansägare A. P. Björkander, Björksarfve i Björke, har allmänna åklagaren yrkat på angifvelse af H. P. N. Pettersson, Harqvie i Björke. Åtalet ogillades, enär ej lagligen blifvit utredt och bevisadt, att B. egenmäktigt frånhändt P. de ifrågavarande handlingarne. AnsVarsyrkandet tör falsk angifvelse underkändes; B:s yrkande om ersättning afslogs äfven. Angifvaren förpliktades utgifva ersättning till åtskilliga vittnen.

I målet meslan handlanden Vestberg på Kappelshamn och Mårten Karlsson, Skymnings i Fleringe, hvilket mål förut närmare omnämts, atkounnades utslag i måndags. Svaranden Karlsson ådömdes edgång.

Våld och hemfridsbrott August Eklund i Follingbo dömdes för våld mot Åke Olsson och Karl Hagvall till 35 kronors’ böter samt ålades utgifva till den sistnämde 25 kronor för sveda och värk, Olof Eklund dömdes till 15 kronors böter för hemfridsbrott. Vidare ålades svaraudena att ersätta Hagvall med 30 kronor samt att utgifva en del vittnesersättningar.

För ärekränkning mot Petter Olofsson, Kasle i Hangvar, dömdes sjömannen Adolf Isaksson att böta 50 kronor, hvarjämte I. ålades ersätta O. med 30 kronor.

I barnuppfostringsbidrag ålades sjömannen Niklas Johansson att årligen utgifva till pigan Elisabet Olsson, Sojvide i Sjonhem, sjuttio kronor. I rättegångskostnader fick svaranden utgifva 56 kronor.

För underlåtenhet att företaga brandsyn och värdering vid lägenheten Hästhagen under Roma kungsgård hafva, såsom förut nämts, Roma sockens brandstodsvärderingsmän åtalats af norra häradets brandstodskompromissrätt, som yrkat att dessa på grund af nämda uraktlåtenhet måtte förpliktas gälda bolagets förlust af branden vid Hästhagen med kr. 6,256:40. Käromålet ogillades af häradsrätten.

Dubbla qvitton. Johan Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge, har enligt hvad förut nämts instämt G. Andersson, Stora Velinge, med yrkande om utbekommande af en fordran; som A. förnekat, enär han innehade två qvitton, som visade att J. fått betalning. J. har påstått att vid det senare qvittots utfärdande inberäknades deri det belopp, hvarå förra qvittot lyder; det förra qvittot, somf blifvit ändradt genom radering och öfverstrykning, hade han glömt att återfordra. Andersson dömdes att utbetala fordrade beloppet och utgifva 110 kronor i ersättning. För oloflig försäljning af öl och bränvin har Jakob Ahlqvist, Stora Velinge-i Buttle, åtalats aft. f. kronolänsman Boberg. Flere vittnen bade att berätta åtskilliga för svaranden. mycket graverande omständigheter.

För bedrägligt förfarande i konkurs voro hemmansägaren Martin, Qvie i Martebo, och dennes hustru åtalade af kronolänsman Håkansson på angifvelse af Lars Qviander. Hörda vittnen hade intet af vigt att berätta.

Fångtransport. För mord till lifstids straffarbete dömde Karl Anton Hansson från Lau affördes i härifrån i förgår med ångfartyget Gotland till Stockholm. Straffet kommer att undergås på Långholmen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Skolmöte.

Den nybildade Visbykretsen, bestående af Visby, Follingbo, Barlingbo, Endre, Fole, Källunge, Veskinde, Martebo och Stenkyrka pastorat, höll i lördags å folkskolesalen härstädes sittan dra möte, som leddes af kretsens ordföfande skollärare Dalström i Follingbo och pågick i dryga fyra timmar samt upptogs hufvudsakligen af tre undervisningsprof.
Skollärare Olin i Visby höll ett prof med folkskolans fjerde klass ikristendom.
Med anledning af detta uppstod en stunds öfverläggning, hvarvid ordföranden samt skollärarne Enderberg i Endre, Bäckström i Tingetäde, Lovedahl i Ekeby och Hammarström i Visby yttrade sig, meddelande sina erfarenheter om undervisningen i ämnet.
Andra profvet hölls i räkning med samma klass af skolföreståndare Ender berg i Visby.
Med småskolans andra afdelning höll skollärarinnan Gina = Sundahl prof i stafning, innanläsning samt förklaring af det lästa. I öfverläggningen härom deltogo skollärarinnorna Lisen Lundberg, Hansén och Gardstedt samt fru Dahlqvist.
I mötet deltogo 20 lärarionor och 12 lärare.
Nästa möte bestämdes att äga rum 26 nästkommande September, då ett af skollärare Dalström i Follingbo uppstäldt öfverläggningsämne »Teckningens betydelse såsom undervisningsämne i folkskolan» kommer att dryftas, om tiden det medgifver. Vid detta möte komma prof att hållas af skollärarne Olin och Ham marström i kristendom och räkning samt af. Järarinvan Lisen Lundberg i »åskådningsöfning».

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Genom offentlig och frivillig auktion,

som förrättas vid Medebys i Martebo fredagen den 17 innevarande April kl. 10 f.m. låter landtbrukaren herr G. O. Torell till den högstbjudande försälja omkring elt tusen kubikfot björke, såväl sågadt som rundt af alla dimensioner, ett hundra tolfter bräder, en mängd sågadt eke af såväl plank som bräder, ett parti hvete, råg och korn, omkring 50 tunnor potatis samt 10 lisp. timotejfrö. Åt endast väl: kände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1 September detta år.
Pajse & Martebo den 8 April 1885.
Efter anmodan, C. 0. BJÖRKANDER.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Å utmätningsauktion

igår å Alleqvia tingställe inropades Frits Vibergs 65/384 mantal Qvie i Martebo, saluvärderadt till 3,950 kronor, af hemmansägaren J. Pettersson, Broungs i Stenkyrka, för 1,470 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Förloradt.

Torsdagen den 20 November bortkom på obekant sätt en Plånbok, innehållande 15 kronor i kontanta penningar samt en revers, utgifven af L. P. Björkegren, Pajse i Martebo, stäld till O. Gardell, Karby i Roma, hvilken härmed dödas i hvems hand den vara må, Rättsinnige upphittaren torde återlemna den i handl. G, Häggs salubod, dér hittelön erhålles.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.