Rik skörd.

Skollärare Bolin i Martebo har på 3 kappland jord i år skördat 22 tunnor morötter, hvilket blir ej mindre 234 2/3 tunnor på tunniandet.
Som man ser, lönar det sig att odla rotfrukter.

Ett lyckligt skott

gjorde häromdagen hemmansägaresonen Adolf Björklund, Binge i Martebo, då han i ett skott sköt ej mindre än 5 vildgäss. Skottet var laddadt med vanliga rapphönshagel.

I fråga om Martebomyrs

utdikning har väg- och vattenbygnadsetyrelsen vid det af ingeniör Roos uppgjorda förslaget anmärkt, att de olika kanaldelarna icke synas vara beräknade efter lika grunder, och att för erhållande af den enligt gillade planer påräknade torrläggningen erfordras, att den mellan utloppet och Brokanalens myaning belägna delen at hufvadkanalen göres så rymlig och gifves sådan lutning att densamma i förhållande till den af förslagsställaren beräknade vat: tenmängden erhåller lika stor afbördningsförmåga som ofvanliggande kanaldelar, d. Vv. & att för undvikande af bakvatten de beräknade flödena icke åstadkomma större höjning af vattenytan än 1,2 meter öfver bottnen, hvilket är så mycket angelägnare, som flödena sanvolikt blifva större än i förslaget beräknats; och skulle detta kunna vinvas genom en vid Brokanalens mynning börjande lutning af 0,4 : 1000 och en derefter afpassad bottenbredd.
Styrelsen har derför velat sätta intressenterne i tillfälle att låta i berörda syfte omarbeta ändringsförslaget samt dertill hörande kostnadsförslag, börande dervid tillförlitligen utredas de s. k. slukhålens afbördningsförmåga vid den beräknade högsta vattenhöjden, på det att med säkerbet må kunna afgöras, huruvida eller till hvilken omfattning rensning bör äga ram i det öppna flodaflopp, som i ändringsförslaget kallas »bikanalen». Derjämte torde äfven den befintliga bristen på öfverensstämmelse mellan Tomtvidemyrkanalens plan och profillängd rättas, samt blifvande hög- och lågvattenytor inritas å de nya kanalprofilerna, allt utan att några ändringar eller tillägg göras å de ritningar, hvilka blifvit försedda med påskrit, att de af k. m:t faststälts.
Handlingarne lära i dag afsändas till ingeniör Roos för utförande af de önskade rättelserna.

Från landsbygden.

Norra Gotland, 5 Okt.
Ett par inbrottsstölder ha i sommar och höst föröfvats härstädes. Rofvet har blifvit diverse matvaror. Om flere tjufvar operera på en gång är ovisst. En vet man dock med säkerhet, och det är väl både juridiskt och moraliskt orätt att låta denne gå fri! Häromdagen hittades t. ex. i hans bostad en bleckflaska, som full af mjölk bortstals från ett ställe i somras, men i stället för att angifva personen i fråga, nöjde man sig med att återställa flaskan till ägaren.

Hos landtbrukaren Karl Anshütz, Binge, Martebo, finnes ett besynnerligt fjäderfä, kläckt ur ett vanligt hönsägg. Fågelns hufvud är en tupps — bakdelen en hönas, Fastän 2 år gammal har aldrig »tupphönan» värpt.
På ett ställe i Stenkyrka finnes en höna som i stället för kam har en blåsa, liknande en mindre gummiboll.

Ovanligt för årstiden. I herr Aunshitz trädgård i Martebo plockades för 14 dagar sedan mogna jordgubbar. Samma stånd bar såväl mogna »gubbar» som kart och blommor!
Å samma ställe har i år vindrufvan mognat å kalljord.
Vid Bjers i Stenkyrka hittades förra veckan ett potatisstånd med ej mindre än trettiofem (35) fullt utbildade jämnstora potatisar.
Årets andra klöfverskörd blef lika god och å nya vallar rikligare än första skörden.

Hvete- och rågfälten frodas väldeligen. Potatisen håller man som bäst på att taga upp och synes den bli både god och riklig. Ändå en tröst i dessa dyra tider!

Fisket har hela sommaren och hösten varit mycket dåligt, om man undantager en natt förliden vecka, då strömming fiskades i massa. En båt fick t, ex. 75 valar! Priset kommer i år bli dyrare än vanligt.

En ovanlig högtidlighet ägde i går rum i Stenkyrka kyrka, i det att Allmänna barnhusets silfvermedalj med diplom efter gudstjenstens slut tilldelades tunnbindaren Söderberg, Sorby.
Kyrkoherde Reuser höll dervid ett vackert tal till den dekorerade, som ej blott på i hans vilkor hedrande sätt uppfostrat ett barnhusbarn, utan jemväl oegennyttigt insatt detta till arfvinge af egendomen.

Södra Gotland 3 Okt 1891.
Mikaeli församling, hölls härstädes i går 2:a dennes. Som vanligt var den besökt af en hel mängd köpare från när och fjerran, långt flere än föregående åren och hade en del rest en 5 å 6 mil blott för att få sig en fet suderbagge. Med anledning af den större tillströmningen af köpare visste ock säljarne taga bra betalt för sina får. Priset var för unga 8—10 kr. och för gamla 12—15 kr. st. hvilket i förhållande till prisen föregående åren kan sägas betydligt stegrats varande ock i år tåren i allmänhet betydligt feta. Såsom för djurskyddsvänner säkerligen glädjande pyhet kan nämnas, det köparne vid hemforsliegen af sin lefvande vara, i allmänhet utmärka sig för mera mensklighet mot de värnlösa. Visserligen finnes ännu en och annan gom forslar fåren på det gamla, för kassarne beqväma, men för de arma offren högst smärtsamma sättet att sammanbinda alla fyra benen. Men att som fordom packa de bundna stackarne i trånga åkdon och sedan i fyllan och villan i fyrsprång köra åt hemmot, så att ena fåret tappas här och det andra der å vägen för att af etterkommande skjutsar i mörkret öfverköras och stympas, har nu dessbättre ej afhörts. Någon enda syns väl ännu som tagit långt flere köpsupar än upphandlade får, styra kosan åt norden, men hos desse saknade fåren åtminstone ej utrymme, emedan de ej ägde mer än ett eller två bundna stackare i sina rymliga åkdon. De fleste köparne hade dock sina fordon inrättade till burar der fåren fritt få röra sig omkring. Dessa köpares handlingssätt visar såväl djurvänlighet, som ock klok omtanke om sin egen vara emedan fåren betydligt försämras af grym behandling.
Apropå får kan nämnas det en hemmansägare från Öja, som häromdagen besökte sina på bete gående får, fann ett tiotal af dessa somliga liggande utsträckta på marken och andra stapplande rundt omkring. Mannen lät genast nedslagta de angripna djuren. Då det ej är första gången får på samma bete drabbats af af likadant missöde, är troligen orsaken att finna i gräset.

Grymt djurplågeri har nyligen i Burgsvikstrakten föröfvats mot en tacka.
Den hittades nämligen af sin ägare, med båda låren afslagna liggande gu marken der djuret hade vid hungerns qval uppätit både grässtrån med rötter och mull och en liten på stället växande enebuske, under det ungen ängsligt sprang omkring modren utan att få någon di. Som djuret städse visat stark böjelse att beta på annans mark, tros att någon niding till jordägare, hvilkens mark djuret inkommit, på detta grymma och barbariska sätt velat hämnas på dess ägare.

Bestyrelsen för Svenska Mosskulturföreningens årsmöte

i Visby 1892 har förslagsvis uppgjort följande program:
Mötet hålles i midten af Juli under tre dagar, antagligen 14, 15 och 16, i förening med utställning af sådant, som äger sammanhang med moeskultur i allmänhet och Gotlands myrolling i synnerhet.
1:sta dagen: Utställaingen och mötet öppnas; föredrag och diskussion i utställningslokalen; gemensam middag i botaniska trädgårdens paviljong. Staden och ruinerna beses.
2:ra dagen: Jernvägsresa till Hemse och åter. Under färdea beses Roma myr och Storemyr, för hvilkas torrläggning plan är uppgjord men ännu icke bragt till utförande; samt Stånga och Rone myrar, som äro dikade och dels odlade. Efter återkomsten middag i trädgårdspaviljongen.
3:je dagen: Landsvägsfärd till den vidsträckta Martebo myr, der diknings:rbetet då sannolikt pågår; åkning öfver myren och vidare till Ibre landtegendom, hvars andel i Elinghems myr under flera år burit rika skördar. Återfärd förbi Lummelanda bruk, der vattnet från Martebo myr genom en underjordisk ström bar sitt utlopp. Frukost vid Skäggs egendom och middag vid Ihre.

Liqvidsanmaning.

Arrendeafgilter kommer att uppbäras å de här nedanstående hemmansägares utarrenderade hemmansdelar, nämligen: hos herr L. Qviander, Minge i Martebo, torsdagen den 1 Oktober kl. 8 f. m.; samma dag bog herr Landergren, Lunds i Martebo kl. 10 f. m.; samma dag hos N. Klasson, Smiss i Stenkyrka kl. 12; samma dag hos enkefru Irania Jakobsson, Lickershamn, kl. 2 e. m.; samma dag hog P. Karlsson, Sudergårda i Stenkyrka, kl. 4 e. m.; samma dag hos Joel Ihre, Grausne i Stenkyrka, kl. 5 e. m.; samma dag hos skollärare A. Lindgren, Stenkyrka, kl. 6; fredagen den 2 Oktober hos Jo ban Olsson, Nickartve i Hejdeby kl. 10 f. m.; samma dag hos Oskar Karlsström, Kyrkebys i Hejnum kl. 12 m. d.; samma dag hos N. Nilsson, Ytings, Othem, kl. 2 e. m.; samma dag hos Olof Hejdenberg, Barshage i Othem, kl. 4 e. m.; samma dag hos enkefru Veström, Barsbage i Othem, kl. 5 e. m.; samma dag hos A. Olsson, Nystuge i Tingstäde, kl. half sju e. m;samma dag hos enkan Björkqvist, Trädgårds i Tingstäde, kl. 8 e. m. varder härmed arrendatorer tillkännagifvet.
Lördagen den 3 Oktober kl. 9 f. m. mottages liqvid för auktionen af den 4 April å egendomen Stafva i Barlingbo; samma dag å egendomen Malms i Hellvi, kl. 6 e. m. En vänlig påminving åt alla som gjort inrop att vara undertecknad till mötes å rätta klockslagen för att sina inrop restfritt infria.
Tingstäde den 24 September 1891.
P. HÖGBERG.

Martebomyrs afdikning.

I går inlemnades till k. m:t stäld ansökan om att, sedan ny undersökning för myrens utdikning i sommar verkstälts af ingeniör Roos och dervid på grund af felaktighet i den uppgjorda planen ändring befunnits nödvändig, k. m:t måtte fastställa denna ändring och tillika medgifva att det förut beviljade lånet å 100 tusen kr. nu finge disponeras.
I arbetsdirektionen för företaget har invalts redaktör O. Jeurling.

Borgenärerna

uti handlanden F. O. Hellmans konkurs kallas att sammanträda å rådhuset härstädes fredagen den 18 innevarande September kl, 11 f. m. för att besluta angående underbåll åt gäldenären och andra frågor, som kunna förekomma.
Visby den 2 September 1891.
RÄTTENS OMBUSMAN.

Borgenärerna i fabrikören J. W. Fornells konkurs kallas till sammanträde å rådhuset härstädes tisdagen den 15 i denna månad:kl. 12 på dagen för att besluta i åtskilliga konkursboet rörande frågor.
Visby 1 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Samtlige borgenärerna i handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem konkurs kallas härmed attsammanträda å stadshotellet i Visby (å rum som anvisas) måndagen den 2l1:sta i denna månad kl. tolf (12) midd. för bestämmande at arvoden till konkursmassans förvaltningsmän samt besluta angående ännu oafgjord tvist om en del trävaror.
Kräklingbo den 7 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Genom offentlig stämning hafva borgenärerna uti förre hemmansägaren C. Martins. från Qviei Martebo socken den 10 sistlidbe Augusti började konkurs förelagty att sist före klockan 12 middagen .den 30 nästkommande November inför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordtingar i laga ordning bevaka.
Alleqvia den 8 September 1891.
DOMARE EMBETET.

Mosskulturföreningens ingeniör

Sven Miller har under ett par dagar inspekterat försöksodlingarne i Elinghems och Martebo myrar. I dag befinner sig hr M. för samma ändamål i Rone myr, i morgon ställes färden till Tenglings myr vid Etelhem och i öfvermorgon till Akebäcks myr. Hr Miller lär också vara här för att i förväg uppgöra plan för och ordna till mosskulturföreningens nästa möte, hvilket som bekant kommer att hållas härstädes. Meningen vore att till dess få i stånd 2 experimentalfält i Veskinde och 2 invid Etelhem.
Mosskulturförsningens ordförande doktor von Feilitzen lär vara att hitvänta 2 September.
Assistenten vid Landtbraoksakademiens agrikulturkemiska afdelning dr. Eggertz har i dag hitkommit för inspektion.

Om årligt bidrag

ur presterskapets löneregleringsfond har kyrkoherde Gutenberg i Martebo anhållit hos k. m:t.