Gotlands fornvänner

hade i måndags afton ett kort sammanträde, hvarvid meddelades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Från Träkumla, Hörsne, Eskelhem, Sanda och Vestergarns församlingar hade föreningen fått tillstånd att till fornsalen öfverflytta de. medeltidssaker från sagda församlingars kyrkor, som funnos deponerade i läroverksmuseet.
Fornsalens öppnande bestämdes tillsöndagen 20 dennes.
Bland nybeter i fornsalen kunna vi nämna en i allsin prakt smyckad gotlandsbrud.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juni 1892
N:r 90

Genom offentlig auktion,

som torsdagen den 12 innevarande Maj kl. 4 e. m. förrättas vid Nederbjers i Bara, låter förmyndaren för Olof Chistian Christiansson derstädes med vederbör ligt tillstånd till den bögstbjudande försälja sin mynodlings ägando 1/144 mantal Hägvalds i Vallstena socken. Vid samma tillfälle försäljer enkan Vilhelmina Christiansson sina ägande 1/144 manrtal, tillsammans 1/72 mantal Hägvalds. Hemmansdelen är belägen utmed allmän väg mellan Vallstena och Bara socknar, och består af god betesm rk med växande skog samt får af blifvande köpare genast tillträdas, Prötvingsrätt å blifvande anbod förbehålles.
Betalningsvilkoren, som uppgifvas vid auktionen, blifva förmånliga.
Hörsne den 3 Maj 1892,
L. P. CHRISTIANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1892
N:r 68

Med sina berättelser

rörande folkskoleväsendet inom länets båda distrikt hafva nu vederbörande inspektorer inkommit till domkapitlet. Vi redogöra här nedan i korthet för deras innehåll:
Norra inspektionsområdet (Kyrkoherde J. Odin, Dalhem). Skoldistrikten äro fortfarande 42, de egentliga folkskolorna 45, mindre folkskolorna 2 och småskolorna 24. Till följd dels af bristande lärarekrafter, dels trånga lokaler har s. k. afdelningsläsning införts inom ytterligare 3 folkskolor, nämligen Hörsne, Ardre och Buttle, hvadan dylik anordning finnes i 13 folkskolor inom detta område. Härförutom har under året 2 enskilda skolor, 6 fortsättnings- och 3 repetitionsskolor varit i verksanihet, hvadan de sistnämda minskats med 5, under det att fottsättningsskolorna i Barlingbo och Sjonhem indragits, en nyinrättatsi Slite och en är i verksamhet hvartannat år i Halla, alla med statsbidrag.
Slöjdundervisning har meddelats gossarne i 18 skolor, flickorna i 15. Tillkomna under året äro slöjdkurserna i Barlingbo och Lärbro.
Vid undervisningsanstalterna ha varit anstälda 48 ordinarie folskolelärare, 1 ordinarie dito lärarinna, 1 e. o. dito lärare och 2 e. o. dito lärarinnor, 1 lärare och 1 lärarinna i mindre folkskolor, 2 lärare och 29 lärarinnor i småskolorna. Endast 2 lärare och 1 lärarinna ba varit för slöjdundervisningen särskildt anstälda. Lärarekåren har sålunda icke ökats under året.
Folkmängden inom området utgjorde vid redovisningsårets slut 28,185; sålunda minskats med 108 personar. Vid samma tid utgjorde i skolåldern varande barn 4,121, hvadan äfven dessa minskats med 43. Af dessa 4,121 barn ha undervisats i områdets folk- och småskolor 3,154 i allmänna läroverk och specialskolor 168, i enskilda skolor 61; i hemmen 48. Efter slutad lärokurs ha 273 barn sakpat undervisning, 20 tillföljd af sjukdom och 37 af annan enledning. Om intet barn saknas uppgifter.
De flesta af områdets skolor ha under året besökts af inspektören.
Med afseende på skolgången meddelas vidlyftiga tabeller, hvaraf framgår att skolgången varit bäst med 96,42 procent i Källunge-Vallstena och sämst i Follingbo-Akebäck med 79,02 proc.
Södra inspektionsområdet. (Kyrkoherde R. Uddin, Sanda). Skoldistrikten äro 42, folkskolorna 43, mindre folkskolorna 2, småskolorna 28 (småskola I Stenkumla har under h. t. tillkommit). — Tillsammans med högre folkskolan i Klinte och skolan på Fridtorp äro skolorna inom distriktet alltsk 75.
Lärareporsonalen består af 39 ord. folkskolelärare, 4 dito lärarinnor, 2 biträdande lärare, £2 e. o. folkskolelärare, 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskolelärare, 27 småkolelärarinnor och 1 lärare i högre folkskola, tillsammans 78.
Fortsättningsskolor ha varit anordnade i Fardhem i Hablingbo och Burs, fortsättningsskolor i 9 distrikt.
Slöjduadervisning har meddelats gossarne i 15 skolor (en pyinrättad i Ejsta) och flickorna i 27 skolor. Inga vakanta lärareplatser. I Stenkumla har under kret ny lärare valts.
Skolhusens antal är 51.
Antalet barn i skolåldern var 31 Dec. 1891: 3,269. Af dessa ha 2,511 undervieatv, 758 deremot icke; om 3 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn på hvarje lärare har varit i folkskolan 48, i småskolan 22.
Utgifterna för skolväsendet under året ha utgjort kr. 75,727, deraf staten lemnat 26,694 kronor.
Medelkostnaden för hvarje barn var 30 kronor; på hvarje person inom området belöpte sig kostnaden till 2 kr. 13 öre. Folkmängden hade 21 Dec. 1891 minskats med 69 personer till 22,979.
Undervisningsmateriel hade under året inköpts för kr. 1,858: 69. Inspektioner ha under året hållits i samtliga skolor. Kretsmöten ha ägt rum med 2 möten inom hvarie krets. Till skolråden ha utfärdats 26 promemorior.
Skolgången under året har i det hela varit bättre än under föregående 4 år. Medelprocenten i folkskolorna — som år 1890 var 94,5 procent, har år 1891 upgått till 95,1 proc. I småskolorna har den samtidigt stigit från 95,9 till 96,5 proc:
Frånvaro utan giltigt förfall saknas i 8 folkskolor och 6 småskolor; under 1 proc. är denna i 21 folkskolor och 9 amåskolor; mellan 1 och 3 proc. i 11 folkoch 12 småskolor; 4—6 proc. i 4 folkoch 1 småskolor; ända till öfver 10 proc. har den sprungit upp i en folkskola (i Etelhem). Rörande slöjdundervisningen för flickor betonar inspektoren att i den samma bör införas en metod, om den skall bli till verklig nytta.
Utskylderna pr fyrk för skolan ställa sig i de olika distrikten sålunda: i 2 distrikt under 10 öre (Hogrän 9, Atlingbo 1 öre), i 14 mellan 10—20; i 14 mellan 21—30; i 2 mellan 31—40; i 5 mellan 41—50; i 2 mellin 51—60; i Fröjel 84 1/2 öre, i Gerum 85 öre och i Fide 1 kr. 36 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1892
N:r 67

Genom offentlig auktion

som onsdagen den 27 April från kl. 10 f. m, förrättag vid Mattsarfve i Hörsne, låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren Olof Pettersson derstädes till den högstbjudande försälja diverse lösegendom såsom en resårsoffa, mat- och flera spelbord, stolar af mahogny och dels målade, tvättkommoder; en större sals spegel med förgyld ram, toalettspeglar, lampor, en väggklocka, 3:ne fickur af silfver, 3:ne jagtgevär; den aflidnes gångkläder af hvarjehanda slag; säng täcken m, m.; kör- och åkerbruksredskap såsom: en lastvagn, en mindre resvagp, 3:ne arbetsvagnar, en ressläde, arbetskälkar, vrånghäckar, flere vändoch spetsplogar, svänglar, en enbetssele, hötjugor, stålgafflar, spadar, yxor, jernspett, något snickare. och smedjeverktyg, jämte annat som ej så noga kan uppräknas. Betalningsanstånd lemnas godkände inropare till den 1 instundande September.
Hörsne den 19 April 1892.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 April 1892
N:r 60

Gotlands läns folkhögskola

och landtmannaskola afslutade i går läsåret med examen i den senare, för första gången hållen iden nya, ståtliga skolbygnaden, som utan gensägelse torde vara den vackraste i vårt land. Såsom något pytt förtjenar nämnas att äfven i folkhögskolan hade anordnats lektioner (ej examep) i historia och geografi samt geometri och afvägningskonst.
Examen i landtmannaskolan räckte under både för- ooh eftermiddagen. Från kl. 11—2 examinerades i geometri, botanik, statskunskap och landthushållningelära, med hvilket senare ämne fortsattes på e. m., då äfven förhör iskogsbusbållning och veterinärkunskap ägde rum.
Sedan eleverna derefter under skollärare Fredins ledning afsjungit några fosterländska sånger, ägde sjelfva afslutningen rum kl. 6. Föreståndaren dr. Sätervall tillkännagat fördelningen af regeringens anslag till mindre bemedlade lärjungar och tilldeladrs: Josef Bolin, Hafdhem, Alfred B. Ekelund, Klinte, K. O. Anselm Alfvin, Hörsne, Johan Å. Pettersson, Linde och Niklas Andersson, Hafdhem, hvar och en 65 kronor, Karl J. J. Johansson, Hemse, Herman Levander, Hafdhem och Herman J. A. Bäckström, Follingbo, hvar och en 45 kronor, Karl P. Jakobsson, Guldrupe och P. R. Emil Vedin, Follingbo, hvardera kr. 33: 34 samt Albin N. J. Melin, Hemse, G. Adolf Larsson, Norrlanda, N. Ernst Lindgren, Gerdm och Ture Pettersson, Ekeby hvardera kr. 33: 33.
Dessutom tilldelades af landtmannaskolans elever P. T. Gardell, Lokrume, K. O. F. Hansson, Rone och L. A. Ebrenström, Kräklingbo såsom premium för särdeles goda framsteg dr. Åkerbloms bok om kreatursraserna samt Georg Nyberg, Hellvi, H. E. Grählert, Tingstäde, och N. G. Karlzén från Kalmar län ett mindre arbete om mjölkbushållning af Lundin.
Landshöfdingen förklarade härpå läsåret afslutadt samt framförde ett tack till skolans föreståndare och öfriga lärare samt lärjungarne, hvarph till sist afsjöngs sista versen af psalmen 500.
De af landtmannaskolans elever, som i år på stipendier af hushållningssällskapet afgå till en aderton månaders kurs i Skåne äro: P. T. Gardell, Lokrume, K. O. F. Hansson, Rone, Georg Nyberg, Hellvi, H. E. Grählert, Tingstäde och L. A. Ehrenström, Kräklingbo.
Som vanligt voro vid afslutningen ntlagda elevernas skriftliga arbeten, bland andra de öfver af landtbruksstyrelsen utgifna ämnen författade uppsatserna, äfvensom en del snickeriarbeten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 April 1892
N:r 54

Auktion i Norrlanda.

Onsdagen den 13 nästkommande April från kl. 10 f. m. låta hemmansägaren L. P. Hejdenberg och hans borgenärer genom offentlig auktion, som förrättas vid Aurungs i Norrlanda socken, till den högstbjudande försälja den förstnämdes fasta och lösa egendom Lösa egendomen består af: något silfver, koppar, jern och blecksaker, porslin, glas och linne, sängkläder, möbler och husgerådssaker, träkärl, en vätstol, smedjeredskap, ett tröskverk, en hästqvarp, en vindmaskin, res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, selar, jernharf var samt en mängd andra åkerbruksredskap; kreatur bestående af 3 st. hästar, deribland en 4 år, 10 qv. hög, 1 par dragoxar, 4 st. kor, 2 st. tjurar, en qviga, flera st. lam, gäss och höns, ett mindre parti korn och potatis m. m.
Omkring kl. 2—3 e. m. utbjudas fastigheterna, som bestå af:
1:o) 3/8 mantal Aurungs, beläget intill allmänna vägen omkr, 3 nymil från Visby, är tfrift från undantag; laga skiftadt och skifteskostnaderna erlagda. Ägorna, i allmänhet af god beskaffenhet, äro särdeles väl belägna, hö och fodertillgångeov god och kreatursbeten vida öfver gårdens behof, skog finnes för husbehofvet och dessutom finnes ymnig, särdeles vacker ungskog på tillväxt. Gården är välbebygd.
2:o) 5/32 mantal Ekeskogs, obebygdt, af god och bördig beskaffenhet.
Hemmansdelarne utbjudas såväl i sin helbet Bom i mindre delar, med förbehållen pröfningsrätt af blifvande anbud; köpeskillingen kan å erläggas genom öfvertagande dels at hypotekslån och dels andra i hemmansdelarna faststälda inteckningar, och bör inropare som ej är känd för vederhäftigbet vara beredd att ställa nöjaktig säkerhet för köpevilkorens fullgörande. Närmare underrättelser angående betalviogsvilkoren m, m. meddelas före utropen. Med betalning för lösa egendomen lemnas godkände inropare 4 piånaders anstånd.
Kräklingbo och Hörsne den 28 Mars 1892.
Efter vederbörligt uppdrag
BERNH. BOLIN.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 April 1892
N:r 50

Auktion i Gothem prestgård.

Medelst offentlig, frivillig auktion som förrättas i Gothem prestgård tisdagen den 22 Mars från kl. 10 f. m. låter kyrkoherden G. H. Tilén derstädes, i anseende till hemmanets utarrendering, till den högstbjudande försälja sitt yttre lösörebo, som är af bättre beskaffenhet och består af 4 särdeles goda hästar, 3 par oxar hvaribland 2 par äro slagtfeta, 7 st. kor hvaraf en del snart skola kalfva, en tjur af bättre rag, 3 st, välfödda svin och 30 st.
höns; kör- och åkerbruksredskap, såsom en nästan ny trilla och en bättre lastvagn, 3 st. arbetsvagnar, kölkrack, 3 par arbetskälkar, foderbäckar, vändoch spetsplogar, klös- och jernpionharfvar, sladd, kornvält, mullfösor, flera par selar, oxok, svänglar, jernkettingar, en skakvind, en vindmaskin, en brukvals. Nya laggkärl, såsom bunnar, baljor och spann m. m. Diverse handredskap, såsom spadar, skyfflar, hötjugor m. m. Ett parti goda potatis, delvis Magnum bonum.
Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1 September detta år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Norrbys i Hörsne den 9 Mars 1892.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1892
N:r 43

Auktion vid Lina i Hörsne.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 26 Mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Lina i Hörsne, låter hemmansägaren Oskar Larsson derstädes i anseende till fastighetens försäljning och afflyttning till den högstbjudande försälja större delen at lösöreboet, bestående af silfver, koppar, bleck- och jernsaker, bord, stolar, sängar, speglar, m. m.; åker och körredskap, såsom en liggfjädervagn, en lastvagn, arbetsvagnar, en kälkrack, arbetskälkar, vedoch foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar af olika slag, mullfösor, skakvind, hackelsemaskin, selar, svänglar, oxok, vattenledningsrör, ett jagtgevär och diverse handredskap; kreatur, 4 hästar, hvaribland 2 unga, 3 st.
oxar, 4 kor, som dels ha och dels snart skola kalfva, lam; ett parti råg och korn m. m. Godkände köpare erhålla anstånd med betalniogen till den 1 September detta år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 9 Mars 1892.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1892
N:r 43

Dödsfall Olof Pettersson

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade make Hemmansägaren Olof Pettersson, som stilla och lugnat afsomnade vid Mattsarfve i Hörsne tisdagen den 15 Mars 1892 kl. 1/2 6 f. m., i en ålder af 72 år, 7 mån. och 16: dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn samt slägt och vänner.
Anna Elisabeth Pettersson.
Dav. psalm 130, v. 5, 6; Sv. Ps. 4792, v. 5, 6.

\"\"

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1892
N:r 42

Medels offentlig auktion,

som torsdagen den 17 Mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Björkebos i Follingbo låter förmyndarne för aflidne Oskar Veding och baus aflidna hustrus omyndige barn, Rikard Petter och Augusta Maria Christina Vedin, med bhäradsrättens tillstånd, till den högstbjudande försälja bemälte omyndiges ägande fastigheter tillsammans 5/32 mantal Björkebos med andel i åbygnader och 5/96 mantal Sylfasta samt 12 och 96,50 qvadratretvar afsöndradt från 5/24 mantal Sylfasta i Follingbo och 1/16 mantal Änges i Barlingbo socken; dessa hemmansdelar äro belägna i en särdeles god och bördig trakt, ha goda egor, och utbjudas kl. 11 f.m., hvar för sig och dels i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Betalningsvilkoren blitva förmånliga och uppgifves vid auktionen.
Vid samma tillfälle låter hemmans: ägaren Lars Jacobsson derstädes i anseende till arrendets upphörande till den högstbjudande försälja åtskillig lösegendom, såsom 2 st. hästar, ett par oxar, en tjur, 10 st. kor, som dels bar och dels snart skola kalfva; kör- och åkerbruksredskap, res- och arbetsvagnar, reg- och arbetskälkar, ved- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, mullfösor, myllkam, harfvar af olika slag, sättare, selar; oxok, jernkettiogar, handredskap af hvarjehanda slag, ett parti goda potatis m. m. m, m. Endast åt kände inropare lemnag anstånd med betalningen till den 1 mnästk. September, andr få betala kontant eller ställa godkänd säkerhet.
Hörsne den 9 Mars 1892.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1892
N:r 39