Dödsfall Hans Fredrik Ahlfvengren

Att skolläraren Hans Fredrik Ahlfvengren stilla och fridfullt afled vid Snovalds i Hörsne tisdagen den 14 Juli 1885 kl. 11,30 f.m., i en ålder aft 55 år, 9 mån. och 5 dagar; sörjd af en åldrig moder och tvänne bröder, varder härmed för deltagande endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Genom offentlig auktion

som onsdagen den 22 innev. Juli från kl. 4 e.m. kommer att förrättas vid Lina i Hörsne, låtasterbbusdelegarne efter aflidnebandlanden C. H. Wallér till den mestbjudande försälja ipnevarande års todertägt på en under Lina hemman belägen god slåttermyr, omkring 30 tunnland, som utbjudas i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt, och lemnas godkände köpare betalningsanstånd till den 1 Oktober detta år.
Hörsne den 14 Juli 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Auktion Näsungs i Dalhem.

Fredagen den 17 innev. Juli kl. 4 e.m. låter hemmansägaren Albert Johansson, Näsungs i Dalhem, genom offentlig auktion till den mestbjudande utarrendera under 6 års tid en slåttermyr, omkrivg 30 tunnland, Tallmyr kallad, som utbjudes i mindre lotter. Arrende betales årligen den 1 Oktober
Hörsne den 8 Juli 1885.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Auktion Norrbys i Ganthem.

Tisdagen den 21 April från kl. 9 f.m., låter hemmansägaren Johan Norrby, Norrbys i Ganthem, i anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru, genom offentlig auktion försälja hela lösöreboet, bestående af guld-, silfver-, koppar-, malm-, jern- och: blecksaker, porslin och glas, bord, stolar, byrå, skåp, en soffa, sängar, sängkläder och. linne, den. aflidnas gångkläder; körredskap, såsom en lastvagn, arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderhäckar, vänd-:och spetsplogar, mullfösa, harfvar, sladd, kornvält, selar, oxok, 2:ne tröskverk, hästqvarn, vindmaskiner, risslar, spadar, skyfflar, sigdar, liar, snickareverktyg, träkärl, en väfstol med tillbehör, mansgångkläder och ett parti potatis; kreatur: hästar, oxar, kor, ungnöt ock lam m, m.; och lemnas fullt säkre köpare anstånd med betalningen till den 1 September detta år.
Hörsne den 14 April 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Dödsfall Brita Kristina Weström

Att vår älskade moder f. d. husbonde-enkan Brita Kristina Weström, stilla afled vid St:a Mörby i Hörsne måndagen den 13: April kl. 1,50 e.m., i en ålder af 79 år, 4 mån. och 11 dagar; sörjd och saknad, varder härmed vänner och bekanta tillkännagifvet.
Katarina Weström. J. E. Weström.
Sv. Ps.-b. 479.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Genom offentlig auktion,

som onsdagen den 15 April kl. 12 på dagen kommer att förrättas vid Lina i Hörsne låta sterbhusdelägarne efter aflidne handlanden C. H. Wallér till den mestbjudande försälja hemmanet 5/16 mantal kronoskatte Lina med utsådt höstsäde och goda åbygnadér, att af blifvande köpare genast tillträdas.
Denna förmånliga hemmansdel är blägen vid allmän väg och har vidlyftiga och goda egor efter hemmantalets storlek; dock får nämnas att fodertillgången är omkring 50 häckar årligen; skog till husbehof och äfven något till afsalu.
Egendomen, som är laga skiftad, ut: bjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett amorteringslån & 2,750 kronor få öf vertagas; det öfriga erlägges i terminer; hvilka, liksom öfriga vilkor, meddelas vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes äfven ett parti goda potatis med betalningsanstånd till den 1 nästk. Juni.
Hörsne den 7 April 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Kyrkoherde Kahl

i Hörsne har af domkapitlet ålagts att till v. komminister A. Ahlander utbetala 75 kronor i ersättning för af Ahblander hållna predikningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Auktion Röstäde i Ekeby.

Lördagen den 28 innev. Mars från kl. 10 f.n. låter hemmansegaren P. Pettersson, Röstäde i Ekeby, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja följande lösegendom, såsom: guld-, silfver-, koppar- och jernsaker, en byrå, bord, sängar, sängkläder och linne samt alla gångkläder efter en afliden qvinsperson, bestå ende af hvarjehanda slag, en väfstol med tillbehör; körredskap, såsom. en. lastvagn, 2:ne vagnar på liggfjedrar, flere goda arbetsvagnar, en kälkrack, arbetskälkar, vrång- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar, bättre och sämre selar, en vindmaskin, en hästqvarn, torra björkplankor, ett parti potatis; kreatur, såsom: 6 st. hästar, deribland en hingst i 4:de året, ett par goda dragoxar, äfven tjenliga till slagt, kor, en tjur m. m.
Med betalningen lemnas åt endast fullt säkre och vederhäftige köpare anstånd till den 1 nästk, September; andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 18 Mars 1885.
Efter anmodan.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Auktion vid Hällinge i Sjonhem.

Medels offentlig auktion, som torsdagen den 26 innev. Mars kl. 12 på dagen kom mer att förrättas vid Hällinge i Sjonhem, låter sterbhusdelegarne efter aflidne Nils Petter Lund till den mestbjudande försälja hemmanet 5/32 mantal Hällinge med åbygnader och utsådt höstsäde attaf blifvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelen, som har särdeles goda egor och skog till husbehof, utbjudes dels i mindre lotter eller hvarje ega för sig, dels ock i sia helbet med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud. Betalnings- jämte öfrige vilkor uppgifves vid auktionstillfället. Skulle ej antagligt anbud erhållas, så utarrenderas egorna styckvis på sätt och vilkor, som komma att uppgifvas vid auktionen. Äfven försäljes ett tröskverk, en vindmaskin, en ko och 2:ne lam samt något husgerådssaker; och lemnas känle köpare härå 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne de 18 Mars 1885.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Auktion vid Kisslings i Fole.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 24 innev. Mars från kl. 10 f.m. kommer att förrättas vid Kisslings i Fole, låter hemmansegaren L, Zakrison derstädes till den mestbjudande försälja större delen af lösöreboet, bestående af bord, stolar, sängar, skänk, ett skrifbord, kistor, sängkläder och linne, träkärl; åker- och körredskap: en lastvagn, en trilla, flere goda arbetsvagnar, res: och arbetskälkar, vråog- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, klös-, djup- och slätharfvar, mullfösor, sladd, kornvält, 2:ne vindmaskiner, snickare- och smedjeverktyg af hvarjehanda slag; kreatur: 3 st. hästar, deribland ett sto i 4:de året, kor, ungnöt och lam af bättre ras m. m.
Äfven utbjudes hemmanets egor styckvis på arrende under 6 års tid på sätt och vilkor som vid auktionen tillkännagifvas. Å den lösa egendomen lemnas endast godkände inropare anstånd med betalningens till.den 24 Juli detta år, hvar emot andre skola betala kontant eller ställa godkänd borgen, om anståndstiden vill begagaas.
Hörsne den 18 Mara 1885
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.