Vid entreprenadauktion

i dag å domkapitlet på de beslutade restaureringsarbetena i domkyrkan afgåfvos anbud å träarbetet, bänkar, dörrar m. m., af snickare P. Barkander i Hörsne med 5,000 kronor och af byggmästare J. Lindgren med 3 tusen. Å restaureringsarbetena afgåfvo byggmästarne Kihlberg och Stenbom samfäldt anbud med 15,700 kronor samt byggmästare Lindgren med 8,000 kronor.

Från norra inspektionsmötetkap

föreligger nu äfven folkskoleinspektörens berättelse för 1889: Skoldistrikten äro fortfarande till antalet 42, folkskolorna 45, mindre folkskolorna 2 och småskolorna 26; alla numera fasta. Småskolornas antal har sålunda under redovisningsåret ökats med 4, nämligen 1 i Lärbro, 1 i Kappelshamn, 1 i Bunge och 1 i Vänge. Samtliga folkundervisningsanstalter — utom fortsättningsskolor och slöjdskolor — hafva inom detta område under år 1889 följaktligen utgjort 73.
I dessa 73 skolor hafva varit anstälda 47 ordinarie folkskollärare, 2 ordivarie folkskollärarinnor (Visby och Fleringe), 3 biträdande lärarinnor (Visby), 2 lärarinnor vid mindre folkskolorna (i Akebäck och Kappelshamn), 2 småskollärare och 24 småskollärarinnor eller tillsammans 80. Lärarekåren har sålunda under året erhållit en tillökning af 5, nämligen 1 ordinarie lärarinna och 4 småskollärarinnor i de nyinrättade småskolorna.
Fortsättningsskolor med statsbidrag hafva under året varit anordnade i 7 distrikt, nämligen Visby, Sjonhem, Halla, Gothem, Norrlanda, Östergarn och Gammalgarn, och hafva de således under året ökats med 5, under det att repetitionsskolorna samtidigt minskats.
Undervisning i träslöjd för gossar har anordnats ytterligare i 2:ne distrikt, nämligen Björke och Hangvar, hvadan 11 dylika skolor under året varit i verksamhet, alla med statsunderstöd.
Undervisning i qvinlig handaslöjd endast för flickor har i 9 distrikt meddelats af 13 lärarinnor. För öfrigt står sist nämda undervisning på alldeles samma ståndpunkt som under det näst föregående året.
Nya skolhus hafva under året uppförts i Follingbo och Barlingbo, hvarjämte ombygnad verkstälts af Vänge skolhus för erhållande af småskolciokal.
Folkmängden inom detta område har under året ytterligare minskats med 30 personer, hvaremot antalet af i skolåldern varande barn, som vid årets slut utgjorde 4,137, under året ökats med 32 barn.
Under året har hvarje lärare i folkskolorna haft att undervisa irundt medeltal 50 och i småskolorna 27 barn, hvaraf torde framgå, att lärarekrafterna ännu äro otillräckliga, synnerligen i småskolorna, der mycken öfning under lärarens omedelbara ledning är af nöden.
Alla till området hörande och af distrikten underhållna folkskolor, småskolor och mindre folkskolor har inspektören under året besökt, men af de 11 skolor, som hafva afdelningsläsning, har han endast i 7 haft tillfälle höra undervisningen i båda afdelningarna. At fortsättningsskolorna ha besökts endast 2, hvaremot inspektören under föregående år haft tillfälle att besöka 3 enskilda skolor i Visby nämligen fröknarna Calissendorffs, Arvesons och Petterssons. I den förstnämda mottagas visserligen också nybörjare, men der idkas äfven språkstudier. Denna skola afser dels att förbereda för intagning i elementarläroverket och högre flickskolan, dels att för flickorna ersätta den sistnämda, men står icke i något samband med folkskolan, hvadan jag anser denna skola under sin n. v. organisation ligga ntom området för min verksamhet.
Fröken Arvesons skola deremot förbereder genom de 2 lägre klasserna för folkskolan och genom 3:dje klassen för elementarläroverken. Inventarier och undervisningsmateriel voro goda och ändamålvenliga, undervisning och disciplin syntes äfven goda. I fröken Petterssons skola deremot saknades nödiga inventarier och materiel, lokalen var alldeles för trång, hvarjämte röjdes synbar brist på plan och metod. I denna skola, som åsyftar att förbereda för folkskolan, voro enåast 7 barn inskrifna, deraf 4 voro vid inspektörens besök närvarande.
Då hela lärarekåren varit samlad till allmänt stiftsmöte nästlidne sommar, har inspektören under detta år ej ansett nödigt att sammankalla lärarne till s. k. kretsmöte.
Utom åtskilliga utlåtanden till domkapitlet har inspektören under året till skolråden utfärdat flere promemorior rörande förbättring af inventarier och materiel, hvaremot inga yrkanden om mera omfattande åtgärder blifvit framstälda, enär flere, förut påyrkade förbättringar ännu ej hunnit genomföras.
En statistik öfver skolgången inom detta område utvisar:
Klass 1 (100—96 proc.) 1 Lokrume, 2 Visby folkskolan, småskolan, 83 Källunge och Vallstena, 4 Bro, 5 Halla, 6 Fårö, 7 Hörsne med Bara, 8 Kräklingbo med Anga, 9 Norrlanda, 10 Sjonhem, 11 Hejnum med Bäl, 12 Othem vid kyrkan, vid Slite.
Klass 2 (95—91 proc.) 18 Gothem, 14 Dalhem, 15 Endre med Hedeby, 16 Lärbro, 17 Tingstäde, 18 Viklau, 19 Ardre, 20 Bunge, 21 Roma, 22 Ala, 23 Follingbo med Akebäck, 24 Hangvar vid kyrkan, Kappelshamn, 25 Rute, 26 Stenkyrka, 27 Vänge, 28 Östergarn, 29 Boge, 30 Fleringe, 31 Fole, 32 Barlingbo med Ekeby.
Klass 3 (90—86 proc.) 33 Guldrupe, 34 Lummelunda, 35 Hellvi, 36 Gammalgarn, 37 Ganthem, 38 Martebo.
Klass 4 (85—81 Af 89 Björke, 40 Veskinde, 41 Buttle, 42 Hall, 43 Visby norra landsförsamling.
Skolgången har alltså varit bäst i Lokrume och Visby och sämst i Visby norra landsförsamling.

Medels frivillig auktion

som förrättas vid Säggeby i Källunge torsdagen den 17 April från kl. 10 f.m. låter hemmansägaren Oskar Larsson derstädes till den högstbjudarde försälja 9/64 mantal Ganarfve i samma socken, äfvensom diverse lösegendom såsom en schiffonier af alm, sängar, bord, stolar, sängkläder, och linne, ett parti ull, beredda kalfoch lamskinon m. m.; kreatur: 6 st. kor, som dels ha och dels snart skola kalfva, 2:ne tjurar, 2:ne qvigor, 8 st. morlam, ett parti ämnesvirke af åtskilliga slag m. m. Hemmansdelen är belägen i en särdeles god och bördig trakt, har 43 tunnland goda ägor, större delen af åker och hårdvallsänvg samt något betesmark. Utbjudes dels i mindre lotter, dels ock i sin helbet med förbe bållen pröfoiingsrätt att antaga eller förkasta blifvande acbud. Betalningen och de öfriga vilkoren för fastigbeten som blifva förmånliga uppgifvas vid auktionen. För lösegendomen lemnas godkände köpare anstånd med betalaingen till den 1 September detta år.
Hörsne den 8 April 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Auktion vid Simunde i Bara.

Genom offentlig frivillig auktion som förrättas vid Simunde i Bara fredagen den 11 April från kl. 9 f.m., då till den högstbjudande kommer att försäljas större delen af lösöreboet efter aflidne bemmansögaren Olof Pettersson, bestående af något guld-, silfver, koppar, bleck-, jernsaker, porslin och glas, matoch spelbord, stclar, sängar, byråar, speglar, kommoder, m. m.; träkärl af hvarjehbanda slag, sängkläder och linne, den aflidnag gångkläder, kör- och åkerbruksredskap såsom 3 st. lastvagnar, arbetsvagnar, en kärra, en ressläde, kälkrack, arbetskälkar, ved- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, barfvar af olika slag, sladd, kornvält, mullfösor, långstegar, svänglar, selar, för paroch enbet, oxok, dragkettingar, hackel8e- och rofskäringsmaskio, hästräfsa, sigd- och yxstenar, en rotbrytare, snickare- ech smedjeverktyg af hvarjehanda slag; ett parti ärter; kreatur, såsom hästar, oxar, kor, 5 tjurar, lam och svin m. m.; ett tröskverk och ett parti bygnadsvirke som köpare kunna få bese vid Båtels i Ganthem. Vid samma tillfälle utbjudes 539/3072 mantal Smiss i Hörsne som är obebygdt och är laga skiftadt, har 5 tunland hårdvallsäng, 33 tunnland god slåttermyr, 14 tunnland åker och odlingsmark; utbjudes dels i mindre lotter, dels ock i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt. Betalningsvilkoren för fastigheten som blifva förmånliga uppgifvas vid auktionen. För lösa egendomen lemnas godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 nästkommande September, andre ställa godkänd borgen eller betale kontant.
Hörsne den 2 April 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Auktion Lera i Endre.

Lördagen den 12 April kl. 1 e:m. låter hemmansägaren Carl Nyström Lera i Endre till den högstbjudande försälja 1/4 mantal Lera obebygdt, som består af 54 tunnland särdeles god åker med mylla på lerbotten, 14 tunnland bördig hårdvallsäng och god betesmark med sparad skog, hvilket utbjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helbet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud.
Betalningsvilkoren bli förmånliga och kuona lämpas efter reel köpares beqvämlighet som vid auktionen uppgifves; dock bör godkänd säkerhet ställas för köpeskillingens fullgörande.
Hörsne den 2 April 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Auktion vid Tjengvide i Kräklingbo.

Onsdagen den 26 innevarande Mars från kl. 10 f.m.låter herr kommissarien B. Bolin med anledning af boställets afträdande, medels offentlig, frivillig auktion vid Tjengvide i Kräklingbo till de högstbjudande försälja en större del af sina inventarier bestående af koppar-, malm-, jernsaker, något linne och sängkläder, diverse möbler och husgerådssaker, hyaribland ett bättre divansbord, en större antik spegel, sängställen, kistor och koffertar, en ljuskrona, en bättre vågbalans för mindre vigter, trä: kärl, golfmattor, spanmålssäckar, beredda skinn, fjäder, en gårdsklocka af »alm, goda ät- och sättpotatis, goda kok. och utsädesärter, ett mindre parti råg och utsädeskorn, en hyfvelbänk och diverse svickareverktyg, hvarjehanda till större delen i brukbart och godt skick varande åker- och körredskap bestående af en ny lättgående lastvagn pas: sande för såväl par- som enbet, en större lastvagn, en mindre resvagn, flere st. arbetsvagnar, en s.k. kappsläde, flere par arbetskälkar, :elar, vänd- och spetsplogar, sånings-, myll- och krokpinnhbarfvar, mullfösa, kornvält och sladdar, foderbäckar och vrånghäckar, en bättre vindmaskin med risslar, oxok, dragkettiogar, och diverse bandredskap, kreatur såsom 3 st. hästar, bvaribland en af norsk ras 7år gammal, flere st. unga kor, hvaribland flere nyligen kaltvat, flere st. ungvöt, en uvg oxe, omkr. 17 gt. får dels med ungar, dels drägtiga, flere st. välfödda svin bestående af en drägtig sugga, en fargalt och flere ungsvin, omkr, 20 st, höns m. m.
Säkre vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:ste nästkommande September; andra ställa borgen eller betala kontant vid anktiopen.
Norrbys i Hörsne den 14 Mars 1890.
Etter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Genom offentlig frivillig auktion

som lördagen den 22 Mars från kl. 10 f.m. förrättas vid Lilla Åby i Bro, att då till högstbjudande försälja omkring 300 tunnor spanmål bestående af råg och större delen vackert ustädes korn samt blandsäd, hvilket utbjudes i mindre utrop som vid auktionen uppgifvas.
Godkände inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd, andra emot godkänd borgen eller kontant.
Hörsne den 12 Mars 1890.
L P. CHRISTENSSON.

Auktion Nybjers i Hörsne.

Onsdagen den 5 Mars från kl. 10 f.m. låter hemmansägaren Olof Englund, Nybjers i Hörsne, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja växande skog på 66 tunland till afverkniog under 2 års tid, i den så kallade Rasnehagen belägen utmed allmän väg mellan Hörsne och Ganthem socknar, Skogen är tjenlig till sågtimmer och bygnadsvirke m. m. och utbjudas i mindre lotter, som vid auktionen uppgilves, med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud.
Med betalningen lemnas godkände inropare 4:ra månaders anstånd.
Hörsne den 25 Februari 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

En bro

utanför Gardese i Ganthem kommer att ombyggas 19, 20, 21 Febr. Vägen tages då i stället genom Sjonhem och Ala eller genom Hörsne och Norrlanda socknar.

Å Visby länslasarett

hafva under år 1889 vårdats 364 sjuke under 10,543 dagar mot 349 sjuke under 10,453 dagar år 1888. Af de år 1889 vårdade komma 348 under 9,961 dagar på lasarettsafdelningen och 16 under 582 dagar på kurhusafdelningen.
Inom lasarettsafdelningen hafva i allmänna sjukrum vårdats 333 sjuke och i enskilda rum 15 sjuke. Friplatser hafva under året lemnats åt 12 personer under 1,148 dagar förutom kurhuspatienterna.
15 hafva under året aflidit och 330 utskrifvits; 19 voro vid årets slut qvarliggande. Högsta antalet vårdade voro 42 i Mars och lägsta 13 i December. Medeltalet underhållsdagar för hvarje sjuk uppgår till 28,96 och medeltalet sjuke dagligen till 28,88.
De å kurhusafdelningen vårdade tillhörde alla länct. Efter 6 Dec. och till årets slut fans här icke någon patient.
Under året ha 166 opererats å lasarettet, 19 å polikliniken.
Af de å lasarettsafdelningen vårdade tillhörde 3 Ala socken, 2 Alfva, 3 Alskog, 5 Ardre, 3 Anga, 3 Atlingbo, 1 Bara, 5 Barlingbo, 4 Björke, 3 Boge, 2 Bro, 3 Bunge, 2 Burs, 2 Buttle, 1 Dalhem, 2 Ejsta, 3 Eke, 2 Ekeby, 4 Endre, 5 Eskelhem, 6 Etelhem, 2 Fardhem, 1 Fide, 1 Fleringe, 2 Fols, 5 Follingbo, 3 Fröjel, 5 Fårö, 1 Gammalgarn, 3 Garda, 1 Gothem, 2 Guldrupe, 3 Grötlingbo, 6 Hablingbo, 2 Hall, 3 Halla, 1 Hafdhem, 5 Hangvar, 5 Hejde, 2 Hejdeby, 4 Heinum, 8 Helvi, 5 Hemse, 1 Hogrän, 1 Hörsne, 5 Klinte, 9 Kräklingbo, 8 Källunge, 1 Levide, 6 Lau, 1 Linde, 1 Lokrume, 3 Lummelunda, 1 Lye, 9 Lärbro, 4 Lojsta, 3 Martebo, 2 Mästerby, 2 Norrlanda, 3 När, 6 Othem, 11 Rone, 5 Roma, 1 Rute, 7 Sasda, 1 Site, 1 Sproge, 4 Sjonhem, 7 Stenkumla, 6 Stenkyrka, 2 Stånga, 3 Tingstäde, 2 Tofta, 4 Vall, 5 Veskinde, 5 Vesterhejde, 2 Vestergarn, 4 Vallstena, 6 Vamlingbo, 50 Visby stad, 1 Visby norra landsförsamling, 5 Vänge, 3 Väte, 5 Öja, 1 Östergarn och 7 från andra län.