Borgenärerna

i Joban Larssons Allmungs i Stånga konkurs kallas att sammanträda A värdshuset i Ronehamn måndagen den 22 December 1890 kl. XI f.m. för att mottaga redovisning öf ver boets förvaltning och granska upprättadt fiöslog till utdelning.
Rättens Ombudsman.

Borgenärerna uti handl. L. P. Olssons i Hablingbo konkurs kallas till sammanträde å herr Axel Lundbergs kontor i Visby torsdagen den 18 dennes kl. 12 på dagen för att bestämma och föreslå förvalniogsarfyoden jämte aodra konkursboet rörande frågor.
Domararfve i Öja d. I December 1890.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenvärerna i f. d. hemmansägarne Lars Petter Lindbys vid Nybjers och Olof Christian Timgrens vid Dibjers båda i Hörsne socken konkurser, kallas att sammanträda vid Dibjers i Hörsne s:0 lördagen den 20 i denna månad kl. 12 (tolf) middagen, de förstnämnda för granskniog af upprättadt utdelningsförslag och, om detta godkännes, erbälla utdelning, och de sistnämda för erbållande af slututdelning.
Kräklingbo den 3 December 1890.
BERNH. BOLIN.

Borgenärerna uti bandl. A Hellgrens i Sjonhem konkurs kallas bärmed till sammanträde tisdagen den 23 dennes kl. 3 e.m. uti Gotl. Ensk: Bank i Visby för att besluta om underhåll till gäldevären och andra kookursboet rörande angelägenheter.
Kräklingbo d. 8 Dec. 1890.
Rättens Ombudsman.

Borgenärerna

i f. d. hemmansägarne Lars Petter Lindbys vid Nybjers och Olof Christian Timgrens vid Dibjers båda i Hörsne socken konkurser, kallas att sammanträda vid Dibjers i Hörsne s:n lördagen den 20 i denna månad kl. 12 (tolf) middagen, de förstvämnda för granskning af upprättadt utdelningsförslag och, om detta godkännes, erhålla utdelning, och de sistnämda för erhållande af slututdelning.
Kräklingbo den 3 December 1890.
BERNH. BOLIN,
rättens ombudsman.

Borgenärerna

i f. d. hemmansägarne Lars Petter Livdbyg vid Nybjers och Olof Christian Timgrens vid Dibjers båda i Hörsne socken konkurser, kallas att sammanträda vid Dibjers i Hörsne s:n lördagen den 20 i denna månad kl. 12 (tolf) middagen, de förstnämnda för granskning af upprättadt utdelningsförslag och, om detta godkännes, erhålla utdelning, och de sistnämda för erhållande af slututdelning.
Kräklingbo den 3 December 1890.
BERNH. BOLIN,
rättens ombudsman.

Genom offentlig auktion,

som förrättas onsdagen den 26 November, låter hemmavsägaren L. P. Hejdenberg, Aurungs i Norrlanda, till den högstbjudande försälja sina ägande bemmansdelar 5/32 mantal Ekeskogs och 245/4096 mavtal Björke allt i Norrlanda socken att af blifvande köpare genast tillträdas, samt ett större parti qvistved vid Aurungs i den så kallade Kajsarehagen. Hemmansdelarne äro obebygda och äro belägna i en särdeles god och bördig trakt, ha goda ägor, skog öfver husbebof, utbjudas dels i mindre lotter, dels ock hvarje bemman i sin helhet, med förbehållen pröfoingsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Betalningsjämte öfriga vilkoren bli förmånliga och uppgifvas vid auktionen.
Auktionen börjas kl. 10 f.m. vid Eke skogs och 2 e.m. vid Aurungs i nämde hage.
Hörsne den 17 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Lönetillskott

ur presterskapets löneregleringsfond äro för innevarande ecklesiastikår tilldelade kyrkoherdarne i Hangvar, Atlingbo, Hörsne, Sjonhem, Levide och Vänge samt komministrarne i Östergarn, Fardhem, Sanda och Dalhem.

Genom offentlig auktion,

som fredagen den 28 November från kl. 11 f.m. förrättas vid Nybjers i Hörsne i en under nämde hemman belägen bage kallad Rasoebagen gränsande utmed all mäno väg emellan Hörsne och Gothem socknar, låter landtbrukaren A. Fransén, Hellhage i Barlingbo, till den högatbjudande försälja omkring 60 kastar floved och ett större parti qvistved. Allt utbjudes i mindre utrop, som vid auktionen uppgifves, och levinas godkände köpare 5 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 11 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

I anseende till fastighetens försäljning

kommer genom offentlig aaktion, som tiedagen den 18 November från kl 10 f.m. förrättas vid Grinds i Vallstena, bemmansägareno C. J. Thomasson, Skäggstäde, att till den högstbjudande försälja: kör- och åkerbroksredskap, så som en lastvagn, flera arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderbäckar, vänd och spetsplogar, mullfösor, harfvar af olika slag, sladd, kornvält, selar, svänvglar, spadar, skyfflar, tjugor, grepar m. m.; kreatur: 3 st. bästar, 2 par oxar, 5 st goda mjölkkor, lam och sviv;samt alla alla åbygnader vid Grinds, som genom laga skifte skola bo tflyttas, bestående af manbygnad, 2:ne flygelbygnader och en nyligen uppförd ladugårdsbygoad 200 fot lång, allt af sten med dels tegel- och dels spåntak.
Godkände köpare lemnas 3 måvaders betalviogsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 11 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Genom offentlig, frivillig auktion,

som torsdagen den 20 November från kl. 11 f.m. förrättas vid Gervide i Gothem, låter bemmansägaren Johan Mattiasson till den högstbjudande försälja sina ägaude bemmansdelar 41/288 mantal Stora och 1/8 mantal Lilla Gervide allt i Gothems socken att af blifvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelarne äro fria från s. k. lifstideundantag och äro belägna i en särdeles god och bördig trakt; det förstoämda är försedt med goda man- och ladugärdsbygvader, belägna utmed allmän väg, åkerjordeno är af bättre beskafteohet, god fodertillgång, skog finues till busbebof och äfven till afsalu. Hemmansdelarne utbjudas dels i mindre lotter dels ock hvarje hemman i sin helbet, med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud; af betalningen kan köpare få öfvertaga ett i hemma pet intecknadt lån 2,000 kronor, återstående af köpeskillingen jämte öfrige vilkoren uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 8 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Genom offentlig, frivillig auktion,

som torsdagen den 20 November från kl. 11 f.m. förrättas vid Gervide i Gothem, låter hemmansägaren Johan Mattiasson till den högstbjudande försälja sina ägande hemmansdelar 41/288 mantal Stora och 1/8 mantal Lilla Gervide allt i Gothems socken att af blitvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelarne äro fria från s. k. lifstideundantag och äro belägna i en särdeles god och bördig trakt; det förstoämda är försedt med goda man- och ladugårdsbygnader, belägna utmed allimän’ väg, åkerjorden är af bättre beskaftenhet, god fodertillgång, skog finnes till busbehof och äfven till afsalu. Hemmansdelarne utbjudas dels i mindre lotter dels ock hvarje hemman i sin helbet, med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud; af betalningen kan köpare få öfvertaga ett i hemma: net intecknadt lån 2,000 kronor, återstående af köpeskillingen jämte öfrige vilkoren uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 8 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Auktion i Norrlanda.

Torsdagen den 13:de November från kl. 11 f.m, kommer genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas hos hemmansägaren Lars Johansson, Butrefs i Norrlanda, att till den högstbjudande försäljas större delen af yttro lösöreboet, bestående af 3 st. goda arbetshästar, 4 st. kor, vagvar, kälkar, plogar, harfvar, en hackelsemaskin, 50 kastar sågad affallsved samt ett parti qvistved på omkring 15 tunnland, som utbjudes i mindre lotter i den så kallad Vatfalshage i värheten af Butrefs gård.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd i 3 månader, andra betala gevast eller vid anfordran.
Hörsne den 4:de November 1890.
O. J. LARSSON.