Postsparbankskontor

komma 1 instundande Januari att öppnas vid post kontoret i Visby samt vid de under detta kontor lydande poststationerna i Barlingbo, Bjerges, Buttle, Duss, Eskelhem, Etelhem, Fårö, Fårösund, Gothem, Helvi, Kappelshamn, Kathammarsvik, Kräklingbo, Källunge, Ljugarn, Lärbro, Othem, Roma, Rute, Sanda, Slite, Stenkumla, Stånga, Tingstäde, Vestergarn och Veskinde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Ljugarn: 5 November, skonerten Nordstjernan, Pettersson, Kiel barlast.
Till Rone: 11 Oktober, skonerten Charlotta; Israelsson, Randers, barlast. 20 Oktober, skonerten Laurentius, Vestberg Kiel, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 7 November, skonerten Felix, Gardell, Rostock, trävaror (vinddrifvare); släpen Maria, Hougland, Stavanger, spanmål; jakten Familien, Hardlism, Stavanger, spanmål; jakten Maria Margareta, Lind, Hasle, bräder; skeppet Georg & Ludvig, Pedersen, England, plankor.
Från Rone: 2 Oktober, skonerten Lauretius, Vestberg, Kiel, trävaror. 23 Oktober, skonertev Charlotta, Israelsson, Kiel, trävaror.
Från Klinte: 2 November, jakten Två Bröder, Ahlström, utrikes östersjöhamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1883
N:r 90.

Födelsedagar.

Åttio år fyller på söndag förre byggmästaren; Arvid Pehrsson, Hallbjäns i Lau. Han är född vid Mattsarve i samma socken. När seklet var ungt förvärvade han ett litet hemman vid Hallbjäns, vilket han emellertid senare överlät till en son, då han själv hade större håg för slöjd och snickeri och slutligen hamnade i byggnadsfacket. Som byggmästare har han också blivit flitigt anlitad av sockenborna och andra, men även som duktig plåtslagare har han haft många kunder. Vidare kan nämnas att jubilaren också varit klockare i Lau. Personligen är han en gladlynt och vänlig medmänniska, utrustad bl. a. med en stor fond av humor.

— På söndag fyller änkefru Maria Jakobsson, Fristad, Visby, sjuttiofem år,

— Tvillingbröderna förra hemmansägarna Gabriel Hansson, Burs i Källunge, och Johannes Hansson, Stora Bjärge i Vallstena, fyller på söndag sjuttio år.
Gabriel har tidigare jämsides med skötseln av sitt jordbruk svarat: för postföringen i sin hemtrakt. Johannes övertog fädernegården 1910. Han har inner haft en del allmänna uppdrag bl. a. som ledamot av kommunalnämnden och kristidsnämnden. Hans gård har numera övertagits av sonen Yngve.

— Femtio år fyller på söndag fru Eva Gustafsson, Ljugarn. Hon är född i Etelhem och maka till fiskaren John Gustafsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1957
N:r 283

Nöjesskatten.

Under elva månader i år har från Gotland inbetalats 309.002 kr. till staten i nöjesskatt, vilket innebär en minskning med 1.814 kr. jämfört med samma tid i fjol.
Bara i Visby och tre landskommuner noteras en ökning av den statliga nöjesskatten. De tre landskommunerna är Havdhem, Hoburg och Klintehamn, varav Havdhems ökning dock är blygsamma — 3 kr.: Hela nöjesskatten där uppgår inte till mer än 534 kr.
Ökningen är för Hoburg 180 kr. och för Klintehamn 533 kr. samt för Visby 7.050 kr.
Största minskningen på 11 månader hår Ljugarn som minskat med 2.648 följd av Fårösund som minskat med 1.353 kr.
Under november månad noteras minskning för samtliga kommuner utom Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1957
N:r 283

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 10 Oktober, skeppet Georg & Ludvig, Pedersen, Boulogne, barlast. 11 Oktober, jakten Alma, Åsvald, Stavanger, sill; skeppet Erland, Berggren, London, barlast; skonerten Covfidentia, Schultz, Köbenhavn, styckegods. 12 Oktober, slupen Maria, Höglund, Stavanger, sill.
Till Slite: 5 Oktober, jakten Adolf, Snöbohm, Stockholm, barlast; jakten Alvine, Kabl, Stockholm, diverse varor; jakten Mina, Godman, Stockholm, barlast. 10 Oktober, briggen Spekulation, Lyth, Liibeck, barlast; briggen Amanda, Audersson, Helsingborg, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 10 Oktober, galeas Stjernan, Hauglaud, Bergen, spanmål; skonerten Karl, Pettersson, Kyllej, skeppsinventarier.
Från Ljugarn: 3 Oktober, skonerten Nordstjernan, Pettersson, Kiel, trävaror. 5 Oktober, skonerten Active, Schönberg, Kiel, trävaror.
Från Slite: 4 Oktober, jakten Matilda, Bergédahl, Wismar, osläckt kalk och trävaror, 6 Oktober, skonerteu Henrik, Nyström, Sundsvalls, släckt kalk; skonerten Fenix, Rubarth, Nyland, släckt kalk, 9 Oktober, jakten Adolf, Snöbohm, Stockholm, osläckt kalk10 Oktober, jakten Mina, Godman, Stockholm, släckt kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Oktober 1883
N:r 82.

Postsparbanker i länet.

Till svar å en af styrelsen för postsparbanken, som med nästa år börjar sin verksamhet, ingångén skrifvelse hår länsstyrelsen meddelat, att det vore särdeles önskligt, om postspårbanksrörelsen kunde: redan från början komma i gång å samtliga postanstalter i länet. Om emellertid detta nu ej kan ske, så, yttrar, länsstyrelsen, böra de platser; der jämförelsevis en större arbetärebefölkfing finnes, komma i åtnjutandeaf de förmåner, som med postsparbanks bnordnande äro afsedda. Företrädesvis å dessa platser, äfvensom å några orter å landsbygden i öfrigt, der trafiken är mera liflig,-synes postsparbanksrörelse nu genast böra – anordnas. Länsstyrelsen föreslår derför att, jämte det försäljning af sparmärken och spärkort måtte ordnas. vid samtliga postänstalter i länet, tillfälle till insättning och uttagning af postsparbanksmedel måtte beredas vid postanstalterna i Visby, Klintehamn, Burgsvik, Ronehamn, Ljugarn, Kathammarsvik, Slite, Kyllej, Fårösund och Kappelshamn samt dessutom i Fårö, Lärbro, Tingstäde, Dalhem, Gothem, Vänge, Hemse och Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Oktober 1883
N:r 82.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 4 Oktober, ångfartyget Solide, Holmberg, Petersburg, diverse varor; jakten Maria, Viderberg, Stockholm, kox.
Till Slite: 27 September, jakten Matilda, Bergedahl, Nikolaistad, barlast; galeas Vilhelm, Thompsson, Sundsvall, barlast. 29 Seprg skonerten Fenix, Rubarth, Kiel, barast.
Till Kathamarsvik: 26 September, skonerten E!la, Magnusson, Köbenhavn, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 8 Oktober, jakten Sälla Hoppet, Vallio, Burgsvik, barlast. 5 Oktober, briggen Svante, Stenberg, Kathamarsvik, barlast; jakten Vidar, Nilsson, Kristiania, råg; slupen Bröderna, Olsson, Bläse, barlast; jakten Teodor, Toftén, Klintehamn, barlast; ångfartyget Solide, Holmberg, Kristiania, spanmål m. m.
Från Slite: 27 September, koffen Concordia, Hejdenberg, Uleåborg, släckt kalk. 3 Oktober, Ke Vilhelm, Thompson, Libau, osläckt kalk.
Från Ljugarn: 26 September, skonerten Nordstjernan, Pettersson, Lübeck, murtegel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Oktober 1883
N:r 80.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 September, jakten Teodor, Toftén, Klintehamn, ved; jakten Widen, Nils: sen, Stavanger, brisslivg; 27 September, slupen Bröderna, Olsson, Norrköping, styckegods; 28 September, skonerten Karl, Pettersson, Fårö, plankor; galeas Stjernen, Haugland, Bergen, sill.
Till Ljugarn: 23 September, skonerten Active, Schönberg, Nykjöbing, barlast.
Till Slite: 20 September, skonerten Henrik, Nyström, Newcastle, stenkol; 23 September, koffen Concordia, Hejdenberg, Wismar, barlast jakten Laurine Marie, Falk, Stockholm barlast.

Utgångna:
Från Ljugarn: 21 September, skonerten Albertina, Viman, Weile, bräder.
Från Slite: 20 September, skonerten Amor, Falk, Uleåborg, släckt kalk; 21 September, briggen Dorette, Nyström, Newcastle, trävaror; 22 September, jakt Laurine Marie, Falk, Stockholm, osläckt kalk; jakten Carolina Läderg, Montelius, Örnsköldsvik, släckt kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 September 1883
N:r 78.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 10 September, skonerten John, Carlsson, Gamla Karleby) barlast. 12 September, skonerten Amor, Falk, Ronneby, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 12 September, skonerten Maria, Pålsson, Grimsby, barlast.
Från Ljugarn: 8 September, skonerten Fenix, Rubarth, Kiel trävaror.
Från Slite: 11 September, briggen Adolf Michels, Niemann, England, trävaror Ne rist). 6 September, jakten Alvine, Kahl, Stockholm, osläckt kalk; slupen Maria, Löfqvist, Gefle, kalk. 8 September, galeas Vilhelm, Thompson, Sundsvall, kalk. 12 September, skonerten August, Nilsson, Sundsvall, kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 September 1883
N:r 74.