Den ifrågasatta jernvägsanläggningen

på norra Gotland mellan Visby — Fårösund med bibana till Slite har af de hashållningsgillen, hvilka af den samma beröras, rönt liflig tillslutning såsom synes af följande uttalanden:
Bro—Lummelunda: Gillet ansåg rätt och billigt att hvar kommun i norra delen af Gotland i den mån den har förmån af jernvägen till densamma upplåter behöflig jord och inhägnar densamma samt Uppror stationshus; den uppgjorda planen ansåg gillet lämplig; och gillet förordade att g=nom änsstyreldeas initiativ till alla dessa kommmnner måtte framställning göras om deras villighet att lemna nämda slags bidrag.
Rute— Forssa: såväl anläggandet af en jernväg på norra delen af Gotland som den nu föreslagna sträckningen för densamma vore så fördelaktiga, att kommunerna icke gerna kunde undandraga sig att hvar i sin mån bidraga dertill genom jords upplåtande och hägnande samt stationshus uppförande.
Bäl—Lina: jernvägen vore fördelaktig och fördelaktigare, om den droges öster om Tingstäde träsk än om den enligt planen droges vester om detsamma. — Gillet ansåg, att kommunerna kunda antagas villiga lemna de ön skade bidragen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Frågan om ett telefonnät

öfver Gotland har äfvenledes utgjort föremål för öfverläggning inom hushållningsgillena. Kostnadsförslag, uppgjordt af fabr. P. A. Hellgren, upptager en semma af 51,900 kr., hvarå i ränta, amortering och underhållskostnad påräknas 6,642 kronor årligen i 20 år (motsvarande omkring 12 öre på hvarje person), efter hvilka 20 års förlopp nätet skulle såsom till fullo betaldt till en blifvande förening öfverlemnas. Gillena hafva inskränkt sig till att uttala sig för önskvärdheten af ett sådant näts anläggning, öfverlemnande åt hushållningssällskapet att närmare utreda och främja saken. Ett gille, Bro-Lummelunda, ansåg lämpligaste fördelningsgrunden mellan socknarna böra vara fyrktalet, icke personantalet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Hafvets offer.

Då hemmansägare Johan Olsson och smedssonen Alfred Rosengren, båda hemma i Lummelunda, i förra Veckan voro ute på fiske, uppstod en häftig storm, hvarvid vågorna gång på gång slogo öfver båten och slutligen bortspolade årorna. De båda fiskarena afvaktade nu under några fasansfulla minuter hvad som skulle inträffa, då båten, som redlös drefs mot land, inkom bland bränningarne vid stranden. Inom kort sjödo bränningarne omkriog deras farkost och öfverhöljde dem i ett moln af hvitt skum. Båten kastades fram och åter samt vräktes slutligen omkull och krossades mot en större sten. Till skyndande personer lyckades efter svårt arbete att rädda Olsson, hvaremot Rosengren försvann i djupet.
Liket af Rosengren, hvilken var aderton år gammal, uppkastades följande dag på land. Olsson lär hafva blifvit svårt skadad i hufvudet vid fallet mot en sten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För ovarsamt körande på stadens gator voro igår ett par personer instämda. Jordägaren Karl Johansson, Österby, bestred stämningen, hvadan hans mål uppsköts. Sjömannen Petter Lundgren från Lummelunda, hvilken kört med släde efter häst, som saknat bjellra, dömdes att böta 3 kronor.

För våld mot person på Adelsgatan åtalade ynglingen Karl Fr. Ekström ville icke idgå åtalets befogenhet. Målet uppsköts för vittnens hörande.

För slagsmål och våld voro instämde arb. P. Nyberg, O. Henriksson och J. Henriksson. De nekade i hufvudsak och ansågo, att målsäganden retat och utmanat dem. Vittnesförhör 1 Juni.

Med knuffar påstod fånggevaldigern Rosvall att husb. K. P. A. Pettersson, Kysings i Vall, öfverfallit honom på Adelsgatan. Syaranden erkände att han, då han med par vattenämbar passerat förbi käranden gifvit honom en knuff, men ansåg saken vara en ren obetydlighet. Käranden begärde och fick uppskof.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

På grund af resa till Amerika

låter Gustat Gabrielssons hustru vid Lummelunds-bruk lördagen den 16 innevaran de Maj från kl. 11 f.m. till den högst bjudande försälja hela sitt lösörebo, bestående at silfver-, koppar-, malm-, messiog-, jern- och blecksaker, byrå, skänk, bord, stolar, sängställen, fjäderfylda sängkläder och linne, drickskärl, bunnar, baljor och spann, ett kokreatur, som nyligen kalfvat.
Till följd af upphörande med yrket och afflyttning från stället, låter pappersmästaren herr Örnander vid samma tillfälle försälja en mängd lösörepersedlar och inventarier, hvaraf här må nämnas ett parti hafre och potatis, omkr. 200 lisp. stoppull, passande till tylnad i sävgklöder m. m., och lemnas godkände ioropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande Augusti; andra betale kontant eller vid anfordran.
Viis i Veskinde den 7 Maj 1885.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Den ödesdigra frågan krig eller fred?

som på senaste tiden hållit verlden i stark spänning torde inom få dagar varda besvarad.
Engelska regeringen har nämligen enligt meddelande till utrikesdepartementet i Stockholm afsändt ett slags. ultimatum till Petersburg med uttrycklig begäran om svar på några bestämdt uppgifna frågor inom viss tid (24 timmar, säges det). Derjämte föreligga nu tvänne fakta, som tala ett föga fredligt språk. Regeringen har nämligen återkallat från Sudan general Grahams tio tusen man starka kolonn samt af parlamentet äskat ett anslag af närmare 200 millioner kronor, deraf 81 millloner till sudanesiska fälttåget och 117 millioner till rustningar för andra ändamål; Nästan lika vigtig är äfven underrättelsen, att engelska regeringen inköpt icke mindre än femton snabbgående oceanångare, hvilka skola utrustas för krig” föring. Inköpssumman lärer väl knappast understiga 27 millioner kronor. Då åtskilliga af desse ångare hafva en hastighet af ända till 18 och 19 knop, varda de fruktansvärda »kryssare», hvilka nog komma att: hålla fiendtlige kryssare, derest sådane skulle våga sig ut, foom behöriga gränser. Då Storbritannien, efter hvad man på flere håll nu beklagar, lagt så mycket af sin kraft på pansarfartyg, att de snabbgående kryssarefartygen blifvit försummade, så tar regeringen nu dei skadan igen med ett tag.
Utsigterna för en fredlig lösning af stridigheterna mellan England och Ryssland kunna för närvarande med. allt fog betecknas såsom mycket ringa, hvarför ock vår regering redan vidtagit rätt omfattanda åtgärder för upprättbållaudet af Sveriges neutralitet vid en sammanstötoing mellan de båda stormakterna. Dessa åtgärder hafva gifvetvis hittills hufvudsakligen: gält Gotland, som har att erbjuda de stridande makterna ett par ypperliga hamnar för deras krigsflottor. Enligt inkomna underrättelser afgår i morgon qväll från Stockholm till Slite med ångfartyget »Gotland» det förut omnämda beordrade fästningskompaniet från Karlsborg å 100 man ur Göta artilleri. Detta kompani kommer att förläggas vid Enholmen för att, såsom man antager, aflösa den der nu varande artilleristamtruppen ur natio nalbeväringen. Vid Enholmen pågår nu med all ifver iståadsättandet af logementen med så stor arbetsstyrka, som kunnat anskaffas; äfven på befästningarne utföras en del arbeten. Skarpskjutningen med dervarande kanoner har ännu ej tagit full fart. Vid skjatning i tisdags sprang nämligen en lavett sönder; i förgår, då svenska flaggan hissades på Enholmen, afskötos tvänne skott. Den egentliga skarpskjut.ingen tager först sin början om måndag och kommer att pågå till 10 Maj. Kaptenerna Vrangel, Virgin och Everlöf äro fortfarande qvar vid fästningen.
I dag hitkommo fortifikationskaptenen Munthe, som förordnats till t. f. fortifika tionsbefälhafvare för Gotland, och löjtnant Leijonbufvud vid fortifikationen samt en underofficer, hvilka genast afreste till Fårösund för uppgörande af plan till förskansningars uppförande vid sundet.
Kanonbåten Astrid, kapten Smith, inkom i onsdags afton hit medförande från arméns utrednivgsförråd i Stockholm de i föregående nummer omnämda klädespersedlarne, nämligen kappor, rockar, halsdukar och byxor, ett tusen af hvardera sorten, samt afgick härifrån igår på f.m. I går hitkommo med Tjelvar ett tusen stycken mössor.
Från militärböfälet härstädes utfärdades igår fullständiga färdighållningsorder för fyra liniekompanier af pationalbeväriogens norra afddlning. Ett tiotal Gotlandsofficerare hitkommo i går och i dag från fastlandet; order har utfärdats för nationalbeväringens samtlige officerare att ofördröjligen hitkomma.
Enligt i dag från Stockholm hit anländ underrättelse är schefsångfartyget »Drott» färdigt att afgå söderut med förseglade order.
Personalen vid ammunitionsfabriken vid Marieberg har i dagarne ökats med ett 50-tal personer. Meningen lär vara att öka densamma ytterligare. Korvetten Lagerbjelke samt 2 ångkranpråmar, de senare försedda med erforderlig minmateriel och pråmar, skola skyndsamt klargöras för att utgå på expedition. Till schef å korvetten, som skall användas såsom logementsfartyg, är beordrad kaptenen Schale.
Om engelska Östersjöeskadern hafva de senaste dagarne ordats hit och dit likasom om ryska örlogsfartyg, som skulle passerat Gotland. Efter hvad vi förnummit ur säker källa har någon engelsk flotta ännu ej passerat Öresund, och hvad de ryska fartygens förmodade passerande i våra farvatten beträffar, torde allt, inskränka sig dertill, att tvänne ryska ångare »Peter der grosse» och »Rurik», lastade med kol från Birmingham, inkommo till Slite i tisdags för order och qvarligga der ännu.
Den i förra numret omnämda militärbefälhafvareordern, som i fredags qväll utsändes till skyndsam spridning till allt underbefäl och manskap, var af följande lydelse:
I händelse af att Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde, Lummelunda, Bäl, Bro, Stenkumla, Eskelhem och Dede kompanier blifva medels klockringning uppbådade att inställa sig på sina mönstringsplatser, skola alla rekryter, jägare samt infanterister från och med de, som under detta år fylla 30 år till och med de som detta år fylla 38, inställa sig.
Allt artillerimanskap, landstormen samt de infanterister, hvilka föregående mönstring blefvo från landstormen öfverflyttade, jämte det öfriga infanteriet samt reserven äro befriade från ofvan anförda möjliga inställelse. Detta undantag gäller för en möjligen nu blifvande mobilisering, intills vidare order derom utkommer.
Rustkammareföreståndarne äga vid mobiliseringstillfället till mönstringsplatserna framföra kompaniernas persedlar.
Expeditionshafvande underofficerarne vid Fårö, Forssa, Tingstäde, Bäl och Bro samt vid Stenkumla och Dede kompanier skola vid mobiliseringstillfället ur ammnnitionsbodarne vid:

och till nämda kompaniers mönstringsplatser låta framföra denna ammunition, hvilken der skall utdelas med 60 patroner per man. Forssa, Tingstäde och Stenkumla kompanier skola ur sina ammunitionabodar uttaga
för Rute kompani 6,000 skarpa patroner
för Lummelunds » 6,000 »
för Eskelhem » 4000 »
Rute och Lummelunds ammunition transporteras direkte till Fårösund, Eskelhem till Siite, der den af sina resp. kompanier mottages.
Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde och Lummelunds kompanier skola efter skedd samling genast marschera till Fårösund samt Bäls, Bro, Stenkumla, Eskelshems och Dede marschera efter skedd samling till Slite.
Vid framkomsten komma samtlige trupper förses med uniform, och är förplägning och ivqvartering beredd genom intendentens försorg.
Samtlige trupper medföra torrföda för en dag samt erhålla för nämde portion sedermera ersättning enligt gällande fältportionspris.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

Stadgar

har k. m:ts befallningshafvande faststält för 23 skyttegillen nämli gen Endre, Lina, Dede, Fårö, Rute Hablinge, Stenkumla, Garda, Fardhems, Stånga, Hejde, Bro, Klinte, Sanda, Forssa, Bäls, Närs, Grötlinge, Hafdhems, Hoburgs, Dalhelms och Lummelunds, hvilka omfatta tillsammans 74 socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott.
En 19-årig fader dödar med svafvelsyra sitt 7 dygn gamla barn.

Vid Snosarfve gård i Lau socken bor en husbonde med 4 barn, bland dem sonen Karl Anton Hansson, född 1866. Modren är död och hushållet skötes at 25-åriga pigan Maria Viddin. Till denna stod Karl Anton i ett förhållande, som gaf lifvet åt ett gossebarn 22. sistlidne Januari. Detta barn afled 29 i samma månad under omständigheter, som påkallade besök af ortens länsman, komm. Svallingson. Vid besigtning & barnets lik visade sig då på underläppen, hakan och halsen mörka, bruna, läderartade fläckar såsow efter någon frätande syra. Liknande tecken syntes ock på barnets kläder. Förhör anstäldes, men utan resultat. Församlingens pastor förmådde lika litet framkalla bekännelsen, men vid förnyadt förhör inför komm. Svallingson erkände Karl Anton Hanson, att han med berådt mod afdagatagit barnet, med anledning hvaraf han infördes till länsfängelset, der ransakning inför södra häradsrätten i torsdags egde rum.
Den tilltalade, som aldrig förnekat faderskapet, vidhöll här sin bekännelse. Han hade tänkt på att döda barnet hvarje dag sedan dess födelse. Han hade äfven dessförinnan velat förmå barnets moder att fördrifva fostret, men hon hade motsatt sig detta. Svafvelsyran fans qvar efter en qvacksalfvare, som varit tillkallad för att bota en häst. Han hade aldrig för modren antydt sina brottsliga planer. Den dagen mordet skedde, 28 Jan., kom han på qvällen från Ljugarn och träffade vid sin hemkomst modren inne hos barnet, När hon en stund derefter aflägsnade sig till ladugården, der äfven fadren uppehöll sig, passade han på tillfället att hämta flaskan, begaf sig in till barnet, som då sof, och hälde i dess mun den frätande vätskan, som han uppgaf hafva utgjort ungefär en fingerborgs rymd. Han bekymrade sig derefter icke vidare om barnet, förrän modren kom in och bad honom, då det började skrika, taga upp det. Detta gjorde han och öfverlemnade det derpå till modren, som vid åsynen af dess förstörda utseende utbrast: barnet har fått slag, eller har det med någon vätska blifvit uppbrändt. Vid fadrens inkomst beslöt man hämta ett par af grannarne, i hvilkas närvaro barnet på natten undfick nöddop, hvarefter det afled på f.m. 29 Jan.
På tillfrågan af domhafvanden om motivet till ett så fasaväckande brott svarade den tilltalade, hvars utseende snarare angifver en tölp än en bof, men hvars prestbetyg upplyser om att han var »en bland de värste under skoltidan», att det skett derför, att han såväl före som efter barnets födelse af ungdomen smädats för faderskapet, och denna bekännelse var den enda, som förmådde framlocka en smula rörelse och tårar hos den tilltalade.
Han hade aldrig tänkt på följderna. Den onde anden styrde mina steg och inledde mig dertill.
Maria Viddin, som derefter upplysningsvis bördes, var mera uppskakad och rörd än den tilltalade, med hvårs uppgifter hennes öfverensstämde. Han hade aldrig för henne på minsta sätt antydt, att han traktade efter barnets lif och vid nöddopet visade han icke mindre rörelse än de andre.
Ett vittne hördes, förmälande, att den’tilltalade redan samma dag barnet föddes i samtal med vittnet yttrat en önskan att barnet snart måtte dö.
Målet uppsköts i afvaktan på medicinalstyrelsens uttalande i saken.

Visby rådhusrätt.
Till i torsdags utsatt ransakning med f. artilleristen K. J. R. Jansson, åtalad för att hafva kg benet af en qvinna, uppsköts ånyo i afvaktan på betyg från läkare rörande det men, den skadade möjligen kan komma att för framtiden lida af våldet.

Såsom farsvarstde har f. båtsmannen Karl Petter Edvard Jansson Fulltupp, född 1846 i Klinte och nu skrifven i Sanda, häktats af stadsfiskalen samt af k. m:ts befallningshafvande dömts till fyra månaders allmänt arbete.
— För lösdrifveri har sjömannen Karl Petter Adolf Andersson, född 1860 i Lummelunda och sist boende i Follingbo, blifvit häktad.

Stöld. Såsom misstänkt för stöld af ett guldur har arbetaren Jonas Nilsson, Nasume i Tofta, häktats, Nilsson är född 1884 på Öland.
— För inbrottstöld hos husbonden Karl Olsson, Levide i Eskelhem, har drängen Olof Bolin, född 1866 i Anga, blifvit införd till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.