Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Vestergarn fredagen den 23 innevarande Oktober frän klockan tio förmiddagen, låter undertecknad, för vederbörandes räkning, i mindre utrop försälja ett parti stenkol, som blifvit ilandbergade från Svenska barkskeppet »Ida», kapt. E. A. Lindberg.
Betalningen skall erläggas kontant, och närmare underrättelse meddelas vid auktionstillfället.
Visby den 16 Okt. 1885.
TE Axel Ekman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Oktober 1885
N:r 83.

Från sjön.

Skonerten Lars, kapten Hultman, ankom 16 dennes till Travemünde.
— Skonerten Oskar, kapten Pettersson, från Kappelshamn passerade 18 dennes Helsingborg på väg till Halmstad.
— Skonerten Doris, kapten Nyman, från Vestergarn inkom 16 dennes till Wismar, hvarifrån skonerten Concordia, kapten Hejdenberg, afgick 15 dennes till Slite.
— Skeppet Slite, kapten Lind, ankom i förgår till Skellefte.
— Barkskeppet »Johannes», kapten Andersson, hemma i Mariehamn, från Kotka till Cherbourg med trälast, har sött på grund på Öland, blifvit läck och den 15 Juni af ångt. »Dragör» inbogserats till Köbenhavn.
— Engelska ångfartyget Norway, som för några dagar sedan strandade utanför Brahestad, har i torsdags blifvit taget flott at bergnings- och dykeribolaget Neptunus ångfartyg Neptun och införts till Brahestad för att at dykare tätas i bottnen, hvarefter fartyget kommer att bogseras till reparationshamn.
— Finska ångaren Alcxander ankom i fredags till Stockholm bogserad af bergningsångaren Belos. Ångaren skall upptagas ä slipen derstäde; för att reparera skador, som erhöllos vid grundstötningen å Fårå.
— Återigen har ett budskap inkommit om sorgliga verkningar af den senaste nordvestliga stormen. Från skonerten Elia, hemmahörande i Råå och förd at skepparen A. Magnusson, som då befann sig på resa från Östersjön tull Landskroha, bortrycktes nämligen två man at besättningen, kocken och styrmaunen Magnus Pålsson. Den sistnämde, en ung man på ett par och tjugu år, hade för knappast ett år tillbaka gift sig och efterlemnur ul på Råå en ung sörjande enka.
— Rycka pansarfregatten Kreml, som strandat vid Port Kunda i finska viken, har flottagits af bergningsångarne Hermes och Assistant, sedan fregawtens bottenskador tätats och deu blitvit länspumpad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1885
N:r 50.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Junisammanträde pågick en och en half dag, hvarvid ett utslag afkunnades samt åtta nyinstämda och elfvauppskofsmål hand lades. Genom den nya domhafvanden bär radshöfding Lindroths åtgörande, att stämningar i ärekränkningsmål skola påtecknas af domaren sjelf och ej, såsom förut skett, af länsmännen, har antalet sådana mål väsentligt minskats; vid förevarande sammanträde inträffade det ovanliga, att ej ett enda dylikt mål var instämdt.

Förlikt vardt inför rätten ett mål mellan husbönderna Nils Hansson och Båtel Jakobsson, Ejvide i Ejsta, samt arbetaren Per Qvarnström derstädes angående afträdande af jord.

Olaga fiske m. m. I det förut omnämda målet -mellan arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare Gabriel Herlitz samt Per Lyberg, Karl Pettersson, Erik Stenqvist, Karl Persson, och N. Hejdman, hvilka 22 sistl. April skulle olofligen hafva gjort intrång på käranden Herlitz fiskvatten och derifrån bortförtitvänneidnät, afkunnades utslag. Enär svarandenva invändt, att fiskerätten tillhörde dem, men tvisten härom, hvilken måste vara afgjord, förrän det kunde bedömas, huruvida svarandena gjort sig skyldige till åtalade förseelsen, icke kunde pröfvas på den nu ågångna stämningen, så hänvisades parterna att efter stämning i laga ordning tvista om bättre rätt till ifrågavarande fiskevatten, hvarefter häradsrätten, sedan tvisten härom afgjorts genom laga kraftvunnen dom, på endera partens anmälan åter skulle till behandling företaga målet, som pu förklarades hvilande,

Ovarsamt skjutande. Drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, hade efter en promenad tillsammans med sömmerskan Olivia Hermansson i Burs »för att hedra henne», då de skildes åt, afskjutit hvar sitt skott, hvarvid det ena träffa de henne i låret och illa sårat henne. Svarandena erkände, art hon sårats af ettdera af skotten samt att Lindell aflossat det första och Österberg det andra skottet.
Ett vittne, som åtföljt käranden, då hon stannat för att taga farväl af svarandena, berättade, att vittnet å en sidoväg sedan gått framåt med käranden 8 eller 9 salsar, då ett skott smält och strax derefter ett annat. Käranden hade efter första skottet ej tillkännagifvit annat än sin förskräckelse men yttrat efter andra skottet »Aj mitt lår, hvad gjorde de nu», hvarefter hon fallit omkull.
Detta vittnesmål ville Österberg, som afskjutit det andra skottet, ej bestrida. Bössorna voro laddade med löst krut men med starka förladdningar.
Utslag afkunnas 15 instundande Juni.

Norra häradsrätten.
Slagsmål efter ett dansnöje. Kronolänsman Smedberg har på angifvelse af fiskaren Teodor Schultz åtalat ullspinnerifabrikören Oskar Bjersander och garfvaren Oskar Andersson, alla i Hangvar, hvilka båda sistnämde skulle hafva begått våld mot Schulz. Ett vittne hade hört, att Andersson yttrat, att ban tilidelat Schultz två sparkar i hufvudet; två vittnen hade iakttagit, att alla tre varit blodiga. Målet uppsköte, — För misshandel vid samma tillfälle yrkade ofvavnämde Bjersander ansvar å drängen Anton Bergström, hvilken skulle hafva varit Schultz medbjelpare. Svaranden bestred hvad vittnen förut berättat i saken.
— Ofvansämd Bergström bade slatligen instämt Oskar Andersson för misshandel. Svaranden berättade, att han, då han sett Bergström ligga öfver Schultz och Bjersander på marken, tagit Bergström i kragen för att lyfta upp honom, E:t vittne hadé dock sett, att Andersson gifvit Bergström ett slag, hvarjämte ett annat vittne intygade, att Å. sedan ville begå våld mot Bergström, som redan då var blodig.

För skogsåverkan voro Mårten och Teodor Li!jegren (fader och son) åtalade af kronolänsman Bolin. Svarandena erkände, att de vid Slumra och Gennor i Vallstena, hvilka fadren L. tillhöriga egendomar blifvit utmärta, buggit skog under tiden mellan utmätningen och den derpå följande utmätningsauktionen, men att de gjort det för att för’jena sitt lifsuppehälle och för att skaffa sig pengar till kommunalutskylderna ; sonen (’6 år) hade deitagit i huggningen på fadrens befallning. Målet uppsköts.

För oloflig utskänkning af maltdrycker un-der ett års tid före 27 Maj 1884 var fra Bernhardina Etelund vid Fårösund åtalad. Hon erkände förseelsen.

Ärekränkningsmål. Ett dylikt mål mellan sömmerskan Hanna Norrby, Bursbage i Othem, och Olivia Gahnström, Närs i Othem, vardt på domarens framställuing förlikt.
— Fredrik Olofsson i Lokrume yrkade ansvar 2 Petter Hallgren derstädes, emedan H. skulle hafva beskylt O. att hafva begått hor.
Målet uppsköts.

Barnuppfostringsmål. Pigan Johanna Helena Persson i Gothem hede instämt husbondon Oskar Nilsson, Botare i Gothem, med yrkande om barnuppfostringsbidrag. Svaranden erkände faderskapet och ville betala 30 kronor årligen; käranden hade fordrat 70 kronor. För att höra käranden öfver anbudet erhöll kärandeombudet uppskof.

För stöld af en guldurnyckel m. m. från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har ogifta Anna Maria Katarina Johansson blifvit häktad i Visby af stadsfiskalen.

För stöld från en sofvande person, som lagt sig till hvila ute i det fria i närheten af jernvägsstationen, häktades igår af stadsfiskalen arbetaren Johan Petter Ferdinand Nordell.
Nordell har förut flere gånger varit straffad för stöld.

Tvist om jagthund. — Arbetaren J. L. Silvin lemnade till hemmansägaren G: J:son Bex i Endre en jakttik. Sedermera återtog han henne och sålde henne. Nu instämde de hvarandra till Gotlands norra häradsrätt, Silvin med yrkande att få ersättning för de hundvalpar, 75 kr. stycket, som Bex försålt, och Bex med yrkande om ansvar å Silvin, för det han tagit hyndan tillbaka, påstående Bex, att han fått den till skänks, I hufvudsak ogillades bägges yrkanden, men dömdes dock Silvin att till Bex utgifva hyndans värde, som skulle bestämmas genom kompromiss, dock ej högre än 200 kr.
Detta utslag har af hofrätten blifvit faststäldt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Borgenärerne

i förre Handlanden J. F. Hedins i Hafdhem vid Gotlands Södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Burge Gästgifvaregård i Levide måndagen den 22 innevarade juni kl. 12 på de, för att emottaga redo visning tör konkursboets förvaltning samt granska utdelningsförslaget.
Fardhem den 1 Juni 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgevärena uti hemmansegaren Niklas Petterssons på Vesterbys i Hall socken vid Gotlands norra Häradsrätt anbärgiga, den 11 nästlidoe Maj började kookurs blifvit kallade, att fredagen den 7 nästkommande Augusti före klockan XII på dagen inför Dombatvanden i Gotlands mnorta bärad & tingsstället Alleqvia i Eadre socken sina fordrivgar bevaka; varder härmed kungjordt.
Visby den 5 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Att borgevärena i urarfvakonkursen efter aflidve hemmansegaren Jonas Valliv, Norrgårda i Veskinde socken, hvilken konkurs börjats denna dag, kallats att måndagen den 7 nästa September sist före klockan tolf på dagen inför Domare-Emhetet i Gotlans norra härad å) tivgsstället Alleqvia sina fordrivgar lagligen bevaka, varder härmed kungjordt.
Tingsstället Alleqvia den 8 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägoar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Från sjön.

Skonerten Laura, kapten Söderström, från Klintehamn inkom 26 Maj till Heiligenhafen.
— Till Neustadt inkommo 28 Maj skonerten Fru Lona, Nyman, från Vestergarn; 26 Maj afgick från Neustadt skonerten Viktor, Nyman, till Klintehamn. Till Wismar ankom 31 Maj skonerten Elisabet, Afvelin, från Klintehamn. Till Shields ankommo 29 Maj Spekulation, Lyth, från Slite och Tjelvar, Sandström, från Katthammarsvik.
— Skonerten Favoriten, kapten Hägvall, inkom i fredags till Helsingborg på resa från Gotland.
— Ångaren Lybeck, kapten Paulsson, hitkom i söndags vid 4:tiden på e.m. samt lossade här 34 kolly styckegods från Lybeck och 50 säckar mjöl från Malmö.
Ångfartyget afgick härifrån samma dags qväll till Gefle utan någon här intagen last.
— Sjöfarten på Lule öppnades i onsdags och på Torne i torsdags.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Om Gotlands lotsnings- o. strandningsförhållanden år 1884

meddelar lotsstyrelsens afgifna Årsberättelse nedanstående uppgifter:
Inom Gotlands lotsfördelning verkstäldes år 1844 813 lotsningar, deraf vid Visby 247, vid Klintehamn 140, vid Slite 72, vid Rone 60, vid Kyllej 53, vid Vestergarn 47, vid öfriga hamnar växlade antalet mellan 29 och 5. Lotsningarnes avtal vid Visby var åren 1871—80 i medeltal 286, för åren 1881—84 i medeltal 256. I lotspenningar nämda år erlades 6,090 kr. Derstädes funnos 14 lotsplatser, 8 fyrplatser, 3 lifräddningsanstalter, 30 kronolotser och 1 öfverlots.
Strandnings- och olyckshändelserna vid öns kuster voro 1863—982 summa 469, deraf 173 »vrak» och i medeltal 8,65 vrak; 32 år 1883, deraf 8 vrak; 28 år 1884, deraf 9 vrak. — med »ringa skada» 1863 —83 i medeltal 11,75; 1883 19; 1884 14. — Med »betydlig skada» 186382 i medeltal 3; 1883 5; 1884 5.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Maj 1885
N:r 42.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som förättas vid Rangvalds i Tofta lördagen den 18 innevarande April kl, 11 f.m. låta hemmansägarne Karl Karlsson och G. Gabrielsson till den högstbjudande försälja sitt egande 1,775/15,552:dels mant. Rangvalds i förenämde socken, att med åbygnader och växande höstgröda genast tillträdas. – Hemmansdelen, som är af särdeles god beskaffenhet och har stor ägovidd, utbjudes först ägovis och sedan i sin helhet, med förbehåll af anbudens pröfvande. Närmare bestämmelser tillkännagifvas vid anktionstillfället.
Vestergarn den 7 April 1885.
Efter anmodan,
K. PETTERSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Egendomshandel.

Läderbandlare N. G Andersson i Visby har sålt 67/2,500 mantal Bomarfve i Vall till fanjunkare Häglund, Harqvie, för 1,500 kronor.
— Stora Mafris i Vestergarn är af kapten Sellman såldt till ingeniör J. O. Nordlöf från Dalarne för 14,300 kronor.
— Häradsh. Karl Herlitz har sålt sin vid St. Hansgatan midt emot folkskolehuset belägna fastighet till byggmästare P. Pettersson för 14,500 kronot, samt tillbandlat sig samme hr Petterssons fastighet vid Tranhusgatan för 7,500 kr.
— Å utmätningsauktion i dag å lands kansliet inropades Karl Dahlgrens konkursmassas 11/192 mantal Rotarfve i Lye, värderadt till 1,400 kronor, af rättaren Per Johansson, Stenstu i Fardhem, för 1,225 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.