I anseende till fastighetens försäljning,

låter ägaren at inventarierna vid Lunds i Vesterhejde, medels oflentlig, frivillig auktion på stället lördagen den 26 innevarande Mars kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja: kreatur, bestående af 1 par hästar, 2 par oxar, 13 st. goda mjölkkor, 1 qviga; kör- och åkerbruksredskap, en trilla, en mjölkvagn, 3 st. arbetsvagnar, kälkar, en ressläde, klös-, slät- och krokpinnharf var, vänd- och spetsplogar, vrång- och foderhäckar, gödselsättare, jerngrepar, högafflar, spadar, yxor, liar, sädesskopor, oxok med tömmar, dragkettingar, bättre par- och enbetsselar, etttröskverk i godt stånd, vindmaskiner, en hästräfsa, en hackelsemaskin, en sladd, en kornvält m. m.
Säkre och vederbäftige köpare lem nas 5 månaders betalningsanstånd; andre betale kontant eller vid anfordran.
Myrveller i Tingstäde den 4 Mars 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Mars 1887
N:r 20.

Dödsfall Maria Pettersson

Tillkännagifves att husbondeenkan Maria Pettersson efter ett långvarigt lidande stilla och frid: fullt afsomnade söndagen den 13 Februari 1887 klockan 10,30 f.m. vid Suderbys i Vesterhejde, i en ålder af 62 år, 10 mån; och 18 dagar; djupt sörjd och saknad af barn, barnbarn, slägt och vänner.
Sv. Ps. nr 477 v:na 5, 8.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Februari 1887
N:r 14.

Ovanligt billigt.

1/8 mtl Bjers och 3/16 mtl Stenstugu i Vesterhejde;
hus och tomter v:ris 37 och 39 i Klinterotens. 2:dra qvarter;
hus och tomter n:ris 20 och 21 S:t Hansrotens 4:de qvarter;
åtskilliga söder för staden belägna åkrar samt
en lada af sten under spåntak med tröskverksbygnad och tröskverk, belägen vid vägen mellan Söderport och kyrkogården, allt tillhörigt aflidne f. sjökaptenen S. W. Svenssons dödsbo, säljas mycket billigt, om snar uppgörelse sker med endera at undertecknade.
Visby den 29 Januari 1887.
Alfred Palm, Rud Wahlström,
Säcken 6.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Februari 1887
N:r 13.

Med anledning af gårdens utarrendering

låter herr ingeniör L. Fegræus vid Kase i Vesterhejde lördagen den 19 i denna månad från kl. 10 f. m. genom offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande försälja kreatur såsom hästar, 2 par goda dragoxar, flere kor, ungnöt, kalfvar och får m.m.; åker och körredsk ap, res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, vänd- och spetsplogar, klös-, myll, krok- och rakpinnharfvar, mullfösor, kornvält och sladd, tröskverk med qvarn och hackelsemaskin, vindmaskin och sädesrislar, rofsåniogs: och rotskärningsmaskiner, ridsadel, selar, oxok och dragkättingar samt flere handredskap. Diverse husgerådsaker, linne och sängkläder. Möbler, hvaribland en imperialsäng, byrå, soffa och utdragssäng af alm, en barnsäng, en antik större spegel i förgyld ram med ornpamenter, ett prisbelönt tortepiano, ett antikt ekskåp med klaff och lådor; diverse jagtgevär för hagel och kuia med tillbehör äfvensom ett an tikt muskedunder med hjullås.
Ett parti siktadt hvetemjöl m. m.
Sex månaders betalniogsanstånd lemnag kände och vederhätftige inropare, andre betala kontant eller ställa borgen.
Restauration för besökande finnes å stället.
Bro och Åby den 3 Februari 1887.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Februari 1887
N:r 12.

Med anledning af gårdens utarrendering

låter herr ingeniör L. Fegræus vid Kase i Vesterhejde lördagen den 19 i denna månad från kl. 10 f. m. genom offentlig och frivillig auktion till den bögstbjudande försälja kreatur såsom hästar, 2 par goda dragoxar, flere kor, upgnöt, kalfvar och får m.m.; åker och körredsk ap, res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, vänd- och spetsplogar, klös-, myll, krok- och rakpion harfvar, mullfögor, kornvält och sladd. tröskverk med qvarn ech hackelsemaskin, vindmaskin och sädesrislar, rofsåniogs och rotskärningsmaskiner, ridsadel, sgelar, oxok och dragkättingar samt flere handredskap. Diverse husgerådsaker, linne och sävgkläder. Mjbler, hvaribland en imperialsäng, byrå, soffa och utdragssänvg af alm, en barnsäng, en antik större spegel i förgyld ram med ornamenter, ett prisbelönt fortepiano, ett antikt ekskåp med klaff och lådor; diverse jagtgevär för hagel och kula med tillbehör äfvensom ett antikt muskedunder med hjullås.
Ett parti siktadt hvetemjöl m. m.
Sex månaders betalningsanstånd lemnag kände och vederbäftige inropare, andre betala kontant eller ställa borgen.
Restauration för besökande fiones å stället.
Bro och Åby den 3 Februari 1887.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Februari 1887
N:r 11.

Folkmängdsförhållanden

på landsbygden:
Stenkumla socken: födde 8, döde 6, inflyttade 38, utflyttade 56; folkmängd 31 December 485; minskning 16.
Träkumla socken: födde 3, döde 3, inflyttade 18, utflyttade 26; folkmängd 31 December 216; minskning 8.
Vesterhejde socken: födde 17, döde 4, inflyttade 45, utflyttade 61; folkmängd 31 Dec.
499; minskning 3.
Lärbro socken: födde 36, döde 22, inflyttade 79, utflyttade 100; folkmängd 31 December 1,379: minskning 7.
Helvi socken: födde 7, döde 10, inflyttade 25, utflyttade 24: folkmängd 31 December 505; minskning 2.
Dalhems socken: född 1, döde 4, inflyttade 389, utflyttade 46; folkmängd 31 December 492; minskning 10.
Ganthems socken: födde 3, döde 8, inflyttade 19, utflyttade 14; folkmängd 31 December 301, samma antal som vid 1885 års slut.
Halla socken: födde 3, döde 3, inflyttade 22, utflyttade 18; folkmängd 31 December 221; ökning 4.
Hafdhms socken: födde 9, döda 6, inflyttade 31, utflyttade [37; folkmängd 31 December 677; minskning 3.
Näs socken: födde 6, döde 5, inflyttade 12, utflyttade 19; folkmängd 31 December 434; minskning 6.
Garda socken: födde 8, döde 13, inflyttade 82, utflyttade 28; folkmängd 31 December 455; minskning 1.
Etelhems socken: födde 10, döde 3, inflyttade 35, utflyttade 38; folkmängd 31 December 499; ökning 4.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1887
N:r 2.

Dödsfall Sven Vilhelm Svensson

Att vår käre fader justeraren och skeppsmätaren sjökapten Sven Vilhelm Svensson stilla afled å Bjers i Vesterhejde lördagen den 6 Nov. 1886 kl. 9,15 f.m. i en ålder af 62 år, 2 månader och 5 dagar; sörjd och innerligt saknad, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Den aflidnes barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 November 1886
N:r 90.

I redogörelsen för inkomstbevillningen

enligt pröfningskomiten var för södra häradet fröken J. Vistrand i Vesterhejde uteglömd; hon, förut ej upptagen för bevillning derstädes, taxerades till 1,241 kronor. Genom detta tillägg öfverstiger den af pröfningskomitén bestämda inkomstbevillningen för hela länet den af taxeringskomitéerna upptagna bevillningen med 1,104 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Oktober 1886
N:r 81.

Sammanräkning

af rösterna vid riksdagsmannavalet i södra häradet har idag med ledning af de inkomna valprotokollen ägt rum inför t. f. dombafvanden notarien Karl Bergström. Tre valprotokoll underkändes: från Vesterhejde derför att uppgift på röstsiffrorna saknades; från Eke derför att protokollet var ofullständigt bestyrkt och från Lojsta derför att uppgift saknades, huru samtlige de vid valet afgifna rösterna utfallit.
F. riksdagsman Norrby förklarades derefter vald med 296 röster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 10 Augusti 1886
N:r 64.

Riksdagsmannavalet

i södra domsagan föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i tisdagsnumret angifna. Då det har sitt intresse att se röstgrupperingen inom de olika socknarne, hafva vi uppgjort följande öfversigt:

1) Skoll. Booberg 1 röst.
2) 1 sedel kasserad.
3) O. Pettersson, Odvalls, 1 röst.
4) 1 sedel kasserad.
5) W. Wöhler I röst; O. R. Pettersson 1 röst.
6) J. Vessman 1 röst; J. O. Vallin 1 röst.
7) A. Dahlbäck 1 röst.
8) Ingen röstande kom tillstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Augusti 1886
N:r 63.