Generalmajor E. v. Vegesack

afreste i onsdags från Stockholm till Norrland på inspektionsresor inom femte militärdistriktet. I torsdags anlände general Vegesack till Östersund; han återväntas till Stockholm 24 dennes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Afskedsfest i Etelhem.

Etelhem, 12 September. För general Ernst von Vegesack, som om söndag afflyttar från vår ort, hafva ett fyratiotal stads- och landtbor i dag uti härvarande vackra äng gifvit en afskedsfest, afseende att utgöra ett tack för general Vegesacks verksamhet som ordförande i jernvägsbolagets första styrelse och kraftig främjare af detta för orten betydelsefulla företags genomförande.
Jernvägsstyrelsens ordförande auditör Engström tackade hedersgästen för allt intresse och besvär samt all möda han haft vid jernvägsföretagets åvägabriogande. Hoppades att nu vid generalens skilsmessa från fosterbygden Gotlands jernväg måtte inneslutas i en vänlig hågkomst.
Doktor Lyth framförde å det gotländska folkets vägnar ett tack till general Vegesack för hans verksamhet här i öfrigt. Namnet Vegesack hade en skön klang för svenska hjertap, var ett minne från striden för frihet och sjelfständighet. Sonsonen hade värdigt trädt i fotspåren. Gotland vågade taga åt sig det namnets glans. Hedersgästen var särskildt värd tack för den trogna, varma kärlek, hvarmed han omfattat fosterbygden. Hans varma, ungdomliga hjerta samt trogna, fosterländska sinne tillförsäkrade hembygden om hans trofasta vänskap äfven på den nya bana han nu beträdt.
General Vegesack svarade, att, om han kunde, likt såningsmannen, utkasta hjertats varmaste känslor, det skulle visas hvilken kärlek fäster honom vid fosterbygden. Han åtnjöte, verldsligt sedt, den vackraste ålderdom såsom hembygdens representant vid riksdagen i fredens värf samt såsom egande konungens högsta förtroende i krigets värf. Vid skilsmessan nu såsom ämbetsman, icke som Gotlands riksdagsombud, hade han samlat en rik fond af kära, dyrbara och oförgätliga minnen. – Om det vore möjligt, sedan hjertat upphört att slå, att anden vore närvarande, skulle den hviska om kärlek, lycka och välsignelse öfver fosterbygdens trefna hem och leende näjder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1884
N:r 74.

Notabel resande.

Generalmajoren m. m. frih. E. v. Vegesack hitkom i torsdags för att i enskilda angelägenheter vistas här någon tid.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.

Auktion vid Stora Torget.

I anseende till afflyttning från orten, låter hr generalen m. m. frih. E. von Vegesack, i sin nu innehafvande bostad, hr J. A. Bachérs hus vid stora torget här i staden, genom offentlig, frivillig auktion, onsdagen den 10 september från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja diverse möbler deribland en imperialsäng af mahogny, en säng af ek, med omhänge, matbord af ek med 3:ne lösa mellanskifor, en salongssoffa af valnöt, jemte 4 st. fåtöljer, ett likörskåp med karaffer och glas, en hvilstol, teflor i olja och aqvarell samt en blomsterställning, åtskilligt glas och porslin, skedar, knifvar, och gafflar af galvanoplastik, diverse gardiner, dun- och fjäderfylda bolsrar och kuddar, tagelstoppade och andra madeasser, en släde med sufflett, en enbetssläde, en rysk bågsele, en vattentunna på hjul med sele, jemte åtskilliga, andra saker som icke så noga kunna uppräknas; erhållande godkände köpare 3 månaders anstånd med betalningen.
Obs.! Sakerna kunna få beses på auktionsstället de 2:ne dagarne näst före auktionen kl. 10-12 f. m. och 4-6 e. m.
Visby den 25 aug. 1884.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 27 augusti 1884
N:r 68.

I anseende till aflyttning

från orten, låter hr generalen m. m. E: von Vegesack, i sin ou innehafvande bostad, br. J. A Bachérs hus vid stora torget här: i-staden, genom offentlig, frivillig avktion, onsdagen den 10 September från kl. 10 förmiddagen; till den högstbjudande försälja diverse möbler deribland ev Imperialsäng al mahogny, en säng at ek; med omhänge, matbord af ek med 3:ne lösa mellanskifvor, en salongssoffa: af valnöt, jämte 4 ist. fåtöljer, ett likörskåp med karaffer: och glas; en hvilstol; taflor i olja och aqvarell samt en blomsterställniog; åtskilligt glas: och porslin, skedar, knifvar, och gafflar af. galvanoplastik, diverse gardiner, dun- och fjäderfylda bolstrar och kuddar, tagelstoppade och andra. madrasser, en släde med sutflett, en enbetssläde, en rysk bågsele, en vattentunna, på hjul, med sele, jämte åtskilliga, andra saker som icke så noga kunna uppräknas; erhållande. godkände köpare 3 månaders anstånd med betalningen.
Obs.! Sakerna kunpna få beses på auktionsstället de 2:ne dagarne näst före auktionen kl. 10—12 f.m och 4 —6 e.m.
Visby den 25 Aug. 1884.
Auktionskummaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Augusti 1884
N:r 69.

Militärbefälet

på Gotland innehafves under den tid öfverste v. Vegesack vistas vid riksdagen af artilleribefälbafvaren öfverstelöjtnant Borgh.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Januari 1884
N:r 5.

Gotlands skarpskytte och jägaregille

hade i förgår årssammanträde, som var besökt af ett frettiotal medlemmar och hvars förhandlingar leddes af öfverste Vegesack.
Sedan ordföranden helsat de närvarande välkomna, invaldes till ledamöter i gillet landshöfding Poignant, öfverkontrollören friherre David v. Schultzenheim, kapten Unge, doktor Ramberg, trafikschefen frih.
Cederström, furirén vid Visby infanterikompani J. P. A. Jönsson, hemmansegaren G: P. Hanséa, Dunegårda i Dalhem, hr G. Herlitz, Klinte, navigationsläraren Hj. Bolin, bokhållare Edv. Cramér, e. o. jägmästare E. Herlitz, literatör Pallin, löjtnant Sahlin, samt underlöjtnanterna Nordberg och A. H. Sillén.
— Till v. ordföran!e omvaldes jägmästare Sylvan med landssekreterare Hambreus och öfverstelöjtnant Gahlne som ersättare. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Liadström utsägos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare. I styrelsen invaldes åter kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryg gare Vedin och handlanden G. Klintberg; efter grefve Horn utsågs till styrelseledamot doktor O. Klintberg efter lottning med hr Rud. Kolmodin. Granskare blefvo kaptenerna Kruse, Gardell och Ericsson mal kapten v. Holten till ersättare.
— Till komiterade för omarbetning af gillets stadgar valdes doktor L. Kolmodin, jägmästare Sylvan, kapten Hedenblad, landssekreterare Hambraeus och öf verste v. Vegesack.
— Ansvarsfrihet, förordad af granskarne, beviljades för årets förvaltning.
— Gillet beslöt att i skrifvelse till k. m:ts befallningshafvande anhålla, att motion om höjdt auslag till rofdjurs dödande måtte väckas hos landstinget. Den summa, med hvilken anslaget, hvilket nu utgår med 1,000 kronor, skulle höjas, skulle användas till ökniog af skottpengar för räf till 4 kronor. Åt styrelsen uppdrogs att bestämma huru stor summa skulle be gäras af tinget.
— Från några gillemedlemmar inlemnades skriftligt affattadt förslag i syfte att få en del ändringar i den hittills varande anordningen angående tiden för prisskjutningarna om statens och gillets pris, hvilket förslag efter en kort öfverläggning förklarades bvilande, tills en omarbetning af stadgarne egt rum. För öfrigt lemnades åt styrelsen rätt att vidtaga andra, lämpliga anordningar vid dessa prisskjutningar.
— Fridlysningstiden för rapphöns här på Gotland utgår nästa höst. Styrelsen ansåg, att möjligen någon vidare fridlysning ej vore af nöden, enär tillgången nu vore rätt stor. En jägare från norra Gotland fäste uppmärksamheten på, att i denna trakt tillgången ännu vore knapp, hvarför ytterligare ett års fridlysning vore behöflig. På förslag af doktor Kolmodin, som påpekade, att väderleksförhållandena under – de instundande vintermånaderna komme att blifva afgörande för frågan, fick styrelsen i uppdrag att efter sig fö reteende omständigheter fatta beslut i ämnet.
— Sedan sälfångst och säljagt på senare tiden i betydlig grad aftagit, hade sälen mycket förökat sig och orsakat mycken skada & fisket. Gillets sekreterare doktor Kolmodin påpekade huru kuten både för störde fiskegarnen och varen riktig storätare af fisk, samt uttalade såsom sin åsigt att fisket i betänklig mån lede af sälens ohejdade framfart och att någon åtgärd måste vidtagas häremot, samt föreslog exempelvid utsättande af premie för säls dödande.
Godsegaren Wöhler instämde med den föregående talaren, hvarjämte han skulle gerna se, att sälskytte åter komme till heders. Pådandssekreterare Hambraeus förslag öfverlemnades åt styrelsen att utreda frågan och vid ett kommande sammanträde förelägga gillet den gjorda utredningen.
— Efter sammanträdets slut intogo gillemedlemmarne gemensam middag å stadshotellet.

Gillets ekonomiska ställning för innevarande år ter sig sålunda:
Behållning från 1882 kr. 2,100:—
Inkomster för 1883 kr. 543:—
Summa kr. 2.,643:—

Årets utgifter hafva uppgått till 425 kronor 94 öre, hvadan en behållning till 1884 af 2,217 kronor 6 öre förefinnes.
Under året hafva premier af de af landstinget auslagna medlen utbetalts
för 171 räfvar med kr. 427:50
för 12 örnar med kr. 3 24:—
för 182 dufhökar med kr. 182:—
för 180 sparfhökar med kr. 90:—-
för 2,265 kråkor med kr. 226:50
Summa kr. 950:—

För besväret vid utbetalandet af dessa premier hafva 50 kronor utgått.
Enligt från kompanierna inkomna årsberättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Årets villebrådstillgång kan i allmänhet, enligt den af sekreteraren afgifna årsberättelsen, sägas hafva varit god, åtminstone hvad hare, orre och beckasin angår.
Äfven rapphönsstammen tyckes Betydligt hafva ökat sig, så att, om icke särdeles ogynsamma förhållanden under innevarande vinter komma att inträffa, förhoppning finnes att under nästkommande höst jagt å rapphöns utan men för stammens be: stånd skall kunna bedrifvas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1883
N:r 102.

Krigsbetälet

sammanträdde i mändags I hufvudstaden. Gotlands nationalbeväring var representerad af öfverste v. Vegesack och major Törnqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Oktober 1883
N:r 82.