Stadsfullmäktige

hade i går ordinarie sammanträde, hvarvid. förat på föredragningslistan stod hr H. Lindströms bordlagda ansökan om infäste å ett jordområde norr om. staden. Hr L. hade nu dels, modifierat sin ansökan derhän, att han förklarat sig villig låta gränsen för det på infäste sökta området sträcka sig i norr intill kronans mark på samma gång motsvarande minskning skulle ske i arealen söderut, dels bifogat ett intyg från förmannen vid Visby hamnarbeten J. L. Törnqvist, hvari denne förklarar att efter hvad han har sig bekant likartadt stenmaterial som på den sökta platsen finnes flerestädes, bland annat i ett gammalt brott söder om det nu sökta infästet, i bergväggen vid kyrkan och vid Cementfabriken.
Hr Ihre önskade remiss till drätselkammaren och ansåg att frågan nu tedde sig gynsammare. Dock vore arealen, 7 tunnland för stor. Om någon minskning af densamma borde öfverenskommas mellan kammaren och sökanden.
Hr Kolmodin hade vid basöket på platsen fäst sig vid tre omständigheter: 1:o) den smala remsan mellan gränseh för stadens mark och kronans borde tagas med i infästet; 2:o) långt söder om det sökta infästet funnos två djupt liggande brott; som uppgåfvos innehålla lika god sten (hvarför icke då lägga stenbrottet dir, så ju transportkostnaden blifvit mindre?) samt 3:o) den ofantliga arealen, som icke ens tillnärmelsevis borde vara behöflig. I stället för 7 tunnl, borde 3 vara nog. Att så stör areal önskades hade emot sig, att det nästan båge ut som vore en sträfvah å bane att slå under sig stenrörelsen som ett personligt monopol.
Önskade remiss under uttryckligt vilkor att arealen måtte begränsas till. inälles 3 tunnl.
Hrr Bergman och Engström instämde. De senare aneåg den sökta platsen iåsom närå nog det enda stenbrottet för till Huggning tjonlig sten.
Äfven hr Warfvinge ansåg arealen väl stor.
Utan votering biföllo derefter fullmäktige hr Kolmodins förslag.
— Infästesnsöknvingar af garfvare Odin, hand, J. W. Fornell och Julius Kristiansson samt urmakare G. Johansson biföllos.
— Vid justeringen af mantalslängden anmärkte hr Lindell att der borde upptagas stenhuggaren And. Johansson och en arbetare Johansson vid Cementfabriken. Efter ett kortare meningsutbyte mellan mellan hrr Ihre, Jeurling, Höjer och Bergman beslöto fullmäktige godkänna längden, men uppdrogo åt sekreteraren att den gjorda anmärkningen hos vederbörande anmäla.
— Hr Bokströms afsägelse af ledamotsskapet i drätselkammaren godkändes.
Nytt val anställes i Juni.
— Från mägistraten infordrad förklaring öfver besvär rörande vinterunderhållet af Hejdebyväg fick drätselkammaren i uppdrag att å fullmäktiges vägnar afgifva.
— Då nu vore offieielt kändt att konuogen 1 Juli kommer att här[göra besök, hade ifrågasatts att fullmäktige borde vidtaga några åtgärder för hans mottagande. Då pästa fullmäktigesammanträde inträffar redan 9 Juni ansåg man att beslut i ämnet kunde tillsvidare anstå.

Pastoralvården

i Atlingbo återtages från och med 1 Mars af kyrkoherde Ihre, som nu är återstäld från sin sjuklighet.

Gotlands läns landsting,

det 28:de lagtima, har i dag sammanträdt. Sedan k. m:ts förordnande för häradsh. Waldenström att vara tingets ordförande blifvit uppläst, helsade han tingets ledamöter välkomna till de förhandlingar och avogelägenheter, som tillhöra landstingets uppdrag. Förlidet år mottog han med tvekan, förordnandet att leda tingets förhandlingar, men med hågkomsten af den välvilja, det tillmötesgående och öfverseende, som under fjorårets ting mötte honom, hade han mottagit förnyadt förordnande utan tvekan i hopp att fortfarande få röna uttrycken af samma känslor. I de många frågor, som från länsstyrelsen voro till tinget hänskjatna, hoppades han att tinget skulle från landshöfdingens sida få påräkna all den sak: kunskap och allt det intresse, som han alltid visat för länets angelägenheter.
Vid derefter förrättadt upprop befunnos samtlige ordinarie ledamöter närvarande, hvadan finget utgöres af följande personer:

För Visby stad:
Lektor Bergman.
Fabrikör Hellgren.
Bankdirektör Petterson.
Häradshöfding A. Waldenstöm.
Bankdirektör G. Kolmodin.
Öfverstelöjtnant P. F. Ihre.

För norra häradet:
Kapten Broander.
Nämdem, L. Granberg, Granskogs, Dalhem,
Landtbr. L. N. Eklund, Nygårds, Fole,
Landtbr. O. L. Björkegreo, Angelbos, Läbro,
Nämdem. O. Löfvenberg, Laubage, Stenkyrka,
Direktör Gardell, Stenstugu, Endre,
Riksdagsm. P. Larsson, L:a Fole, Fole
Hemmansäg, L. P. Bodin, Grausne, Lokrume,
Landtbr. M. Larsson, Skäggs, Veskinde,
Nämdem. L. P. Christensson, Norrbys, Hörsne,

För Södra häradet:
Nämdem. O. N. Bolin, Gandarfve, Alfva,
Husbonden L. Pettersson, Hallbjens, Lau.
Husbonden J. Ohlsson, Kyrkeby, Etelhem,
Husbonden J. Hägg, Hägvalds, Gerum,
Nämdem, F, Hermansson, Hafvor, Hafdhem,
Riksdagem. L. Norrby, Stenstugu, Fardhem,
Nämdem. O. R. Pettersson, Liffride, Stånga,
Hemmansäg. J. Uddiv, Ungbåtels, Stånga,
Nämdem. J. F. Sahlsten, Sallmunds, Mästerby,
Hemmansäg, O. Pettersson, Hallute, När.

Till sin vice ordförande uteåg tinget med 22 röster riksdagsman P. Larsson.
Föredragningslistan genomgicks derefter, hvarvid de ärenden utsöndrades, som ansågos kunna till omedelbart afgörande företagas. För de öfrigas förberedande be handling tillsattes följande 10 utskott, hvarvid till grund för valen lågo af vid föregående landsting utsedde komiterade uppgjorda förslagslistor:
1:a utskottet (sjukvården): hrr Valdenström, Hellgren, L. Granberg, L. N. Eklund, J. Hägg.
2:a utskottet (skogs- och mossodling):hrr M. Larsson, F. Hermansson, L. Norrby.
3:e utskottet (blind- och dötstumundervisning): htr Valdenström, H. Pettersson, P. Larsson.
4:e utskottet (fiskerinäringen): hrr O. L. Björkegren, K. V. Gardell, L. Pettersson.
5:e utskottet (folkhögskolan): hrr G. Kolmodin, Broander, P. Larsson, O. N. Bolin, O. R. Pettersson.
6:e utskottet (Fornsal och slöjd): hrr Bergman, L. P. Bodio, J. Ohlsson.
7:e utskottet (premiering af hästar och nöt): hrr Broander, L. P. Christensson, J. Uddio, J. F. Sahlsten, Olof Pettersson, Hallute.
8:e utskottet (utgiftsstaten): hbrr Bergman, H. Pettersson, P. F. Ihre.
9:e utskottet (protokollsammandraget): hrr Valdenström, Kolmodin, Ihre: 10:e utskottet (valförslagen): hrr Hellgren, O: Löfvenberg, M. Larsson, O. N. Bolin, L. Norrby.
— Riksdagens förslag till ändrivg i landstingsförordningen, hvarigenom = bestämmes, att tjenstgöringstid för landstingsmån skall vara två år, räknade från och med 1 September det år, då valet skett, bifölls af tinget.
— Landshöfding Poignant utvecklade derefter i ett längre anförande motiven till de framställningar, som af länsstyrolsen gjorts till landstinget.
Hvad först anginge den afregeringen understälda frågan om lasarettsläkarnes aflöning och tillsättning m. m., så ville han som ett uppslag nämna den mening som länsstyrelsen sannolikast komme att omfatta. Lättast vore frågan om pensioneringen, ty det vore en gifven fördel för landstinget att fritagas från sin nuvarande skyldighet härutinnan. Staten har gifvit pensionsrätt åt landtmätare och må ock kunna ge sådan åt lasarettsläkare, I fråga om aflöningen hade medicin.-styr. varnat ländstingen för att helt skjuta ifrån sig denna, hvarigenom landstingen förlorade makten att ordna sitt sjukväsende. Bättre vore då att staten lemnade ena hälften och landstingen den andra.
Rörande tillsättningen af dessa platser borde k. m:t utnämna efter förslag af medicinalstyrelsen och: förord inom förslaget af lasarettsdirektionerna.
Till den qvinliga kursen vid folkhögskolan voro 250 kr. begärda, ett anslag som visat sig väl behöfligt. Lärarne uppoffrade 2 månader af sin lediga sommartid för att gratis undervisa.
Beträffande anslaget till en fiskeritillsyningsman påpekades, att just nu vore en gynsam konjunktur att af statsmedel få bidrag till fiskeväsendet, sörskildt till förbättring af fiskehamnar. Sådant kunde naturligtvis endast lemnas åt sådana orter, der fiskeritillsyningsman finnes.
Det begärda anslaget till mosskulturen ar 500 kr. för ett år torde kunna nedsättas till 300, om anslaget finge utgå för 3 år med fria händer för hushållningssällskapet att sjelf ordna saken eller låta mosskulturföreningen anställa rön. Mycket vore ännu outrönt: t. ex. huruvida myrkorn vore lika dugligt maltkorn som korn vuxet på fastmark.
Hästpremiering efter Skaraborgssystemet voro icke opröfvad: sådan hade skett i Östergötland. För framtiden kunde man hoppas bidrag af statsmedel härtill. Det anslag, som nu begärdes af 500 kr., att utgå hvartannat år, kunde då nedsättas till 250 kr.
Äfven i fråga om anslaget till nötpremtering kunde man framdeles vänta nedsättning.
Vederbörande synas ha kommit till insigt af obilligheten att äfven små län finge bidraga till lika belopp med statsbidraget. Gotland borde t. ex. aldrig behöfva lemna mera än hälften mot staten.
Till folkhögsskolan begärdes anslagets förnyande för 9 år för att möjliggöra inköp af eget hus, Hushållningssällskapet hade köpt tomt och tänkte bygga åt skolan, blott man hade visshet för hyresbeloppets utgående under 9 år. Då hunne bygnaden dermed amorteras.
De törenade landtmanna- och folkhögskolornas ekonomi var nu sådan, att från landstinget lemnades till folkhögskolan 2,000 och af staten 2,000 samt dessutom af staten till landtmannaskolan 4,000 kr. Kanske skulle man vid bygnadens uppförande ock kunna räkna på enskildes offörvillighet genom gåfvor ät materialier. Den af artisten Hägg kostnadsfritt lemnade ritningen kunde tjena som ett mönster för ritningar till bostäder från det praktiska Eagland. Hvar enda detaljritning hade han dessutom lofvat utan ersättning lemna. Den nya lokalen skulle för öfrigt äfven inrymma en frökontrollanstalt, der undersökningar liksom f. n. är fallet komme att utföras mot 1/3 af den taxa, som vid sådana annars är vanlig.
Landstingets revisorer hade anmärkt att af 10 landstingsmän 14 resor i landstingets ärenden blifvit debiterade i strid mot reglementet, som bestämmer, att der jernväg finnes sådan skall användas.
I öfverensstämmelse härmed hade revisorerna uträknat att följande landstingsmän fått betalda för höga reseräkningar, nemligen:

Revisorerna hade derför yrkat, att de öfverskjutande beloppen skulle till landstingskassan återbäras.
Det uppstod en stunds tystnad i salen efter berättelsens föredragning. Ordet begärdes af hr Bergman; rom, då det anmärkta förhållandet sannolikt tillkommit af missförstånd af hvad lag stadgar, yrkade bifall till hvad revisorerna hemstält. Sedan ordföranden erinrat, att strängt formelt vore rätta formen att tinget beslöte väcka talan hos vederbörande om åläggande af med!ens återbärande och br Kolmodin instämt med hr Bergman, beslöt tinget att medlen skulle genom tingets kamrer infordras och att om dervid någon vägran förspordes göra frågan derom på framtida pröfning beroende.
— Landstinget åtskildes derefter kl. 1/2 12 för att egoa återstoden af dagen åt utskottsarbeten och qvällen åt supé på länsresidenset.

Till ordförande

för 1890 har helsovårdsnämden utsatt rådman Torpadie samt till v: ordförande kamrer J. Ihre. Bygnadsnämden har till ordförande valt rådman Tiberg, hamredirektionen till ordförande konsul Björkander cch till vice ordförande grossb. Axel Ekman.

Till de många vänner

och bekanta, som i min djupa sorg visat sitt deltagande, får jag härmed hembära min hjertligaste tacksamhet.
Hanna Swensson,
född Ihre.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Oktober 1889
N:r 124

Mötet med forna studentkamrater,

hvilket, enligt hvad i förra vumret omförmäldes, ägde rum i paviljongen i Botaniska trädgården 23 dennes kl. 5 e m., var besökt af jämt halfva antalet af dem, som deltagit i mötet 23 Aug 1864, nämligen hrr Berglund, O. Eriksson, Karl Ihre, Kinberg, Melin, B. E. Moberg, Myrsten, Nordahl, Pettersson, Sik, Sjöberg och Öfverberg. Till dessa tolf hade nu sällat sig följande 11 forna studenter af Gotlands landskap, nämligen häradsskrifvare T. Bergman, kronofogden Aug. Bokström, stadskassören J. G. Frendin, teologiekandidaten A. Hauffman, kamreraren J, E. Ihre, lektor M. Klintberg, kyrkoherden i Odensala J. J. Lundén, artisten Karl Romin, landskanslisten F. Sturtzenbecker, litteratören A. Veström och kaptenen Ax. Ytterberg.
Lokalen var prydd med flaggor och sköldar samt en vacker fonddekoration, föreställande en student med Gotlands fana samt utsigter från Upsala och Visby.
Gästarne hälsades välkomna af en af inbjudarne, kyrkoh. Sik, som i ett anslående tal uppdrog en skildring af de flydda 25 åren. Derefter föreslogos åktskilliga skålar, deribland för de bortgångna tvänne k mraterna, Fr. Bergman och Ad. Dahlbäck, för nationens forne kurator professor J. Lang (som tillfälligtvis nu var här å orten och lofyat deltaga i festen, men af opasslighet derifrån hindrats), för fäderneön och dess minnen m. fl. Telegram ankommo från de & fastlandet boende kamrater, som voro hindrade deltaga i mötet. Slutligen beslöts att åter sammanträffa efter tio år till nytt möte.
Den enkla festen fortgick, omväxlande med sång och samtal, under en synnerligen angenäm stämning, till omkring tolftiden, då efter intagen sexa deltagarne åtskildes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Augusti 1889
N:r 97

Riksbanken.

Styrelseledamoten för den dagliga förvaltningen vid riksbankens härvarande afdelningskontor öfverstelöjtnant Ihre åtnjuter semester till 1 September. Hans befattning skötes under tiden af häradshöfding Valdenström.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Augusti 1887.
N:r 67.

Aktiebolaget Visby högre flickskola

hade i går ordinarie bolagsstämma, dervid öfverstlöjtnant Ihre tjenstgjorde såsom ordförande. Några af revisorerna utaf räkenskaperna för året 1885—1886, hrr Aug. Romdahl och O. Melin, framstälda förslag om användningen af bolagets nu disponibla medel godkändes. Ansvarsfrihet för förvaltvingen vardt enstämmigt beviljad.
Enär de af 1883 års bolags-tämma utsedde fem styrelseledamöterna (öfverstelöjtnant Ihre, borgmästare Een, lektor Bergman, samt handlandena Klingvall och A. Ekman) nu voro i tur att afgå, skedde pytt val, dervid alla de afgående enbälligt återvaldes; men som hr Ihre afsade sig uppdraget, blef landssekreteraren J. Hambreus, likaledes enhälligt, i stället invald.
Till revisorer återvaldes hrr Romdahl och Melin, samt tiil revisorssuppleart hr J. Ihre.
Vid skolstyrelsens derefter hållna sammantråde vardt hr Hambræus utsedd till ordförande, samt hr Bergman till vice ordförande öch hr Kliogvall till räkenskapsförare återvalie. För rästa treårs period består skolans styrelse af ofvannämde fem ledamöter jämte häradshöfdingen A. Valdenström, hvilken af Gotlands läns landsting är i styrelsen invald.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 24 Augusti 1886
N:r 68.