En likvagn,

förfärdigad af vagnmakare Lindell i Visby, har Stenkyrka församling erhållit som gåfva af enkefru kaptenskan J. K. Ihre vid Stenstu i Stenkyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Visby spritvaruförsäljningsaktiebolag

hade i lördags ordinarie bolagsstämma, som leddes af major Ihre.
Ansvarsfrihet utan anmärkning tillstyrkt såväl af bolagets som af de s. k. officiela revisorer beviljades styrelsen för fjorårets förvaltaing.
Bolagets ställning 30 Sept. 1884 visar:

Genom stora afsättningar till reservfonden har denna sprungit upp till en betydlig summa. Bolagets styrelse under den äldre regimen har genom denna rikliga penningtillgång frestats till förlustbringande fastighetsköp. En af bolagets fastigheter, inköpt för 7,500 kronor, har såsom obehöflig ifjor sålts för 5,000 kronors Äfven på de öfriga fastigheterna ansågo revisorerna att vid försäljning förlust är oundviklig, med anledning hvaraf de föreslogo en nedsättoving i deras bokförda värden med 14,000 kronor, med hvilken summa reseryvfonden i stället borde minskas. Detta förslag bifölls af stämman, Hr Jeurling ansåg denna åtgärd stridande mot bolagsordningen, som angifver reseryvfondens ändamål vara »att betäcka möjliga förluster eller opåräknade utgifter». Förr än någon af fastigheterna genom försäljning faktiskt lemnat förlust, ansåg han, att reservfonden icke borde angripas.
Sedan alltså revisorerna genom de nu beslutade nedsättningarne ansett, att vid en blifvande försäljning af fastigheterna ingen förluss skäligen kunde befaras, föreslog hr Jeurling, att afsättningar till reservfonden tillsvidare skulle upphöra och vinsten i dess helhet tillfalla det allmänna, men stämman beslöt på yrkande af hrr Bergman, Hederstedt m. fl. att äfven af sistlidna års vinsi afsätta 10 procent till nyss nämda fond.
Nykterhetsvärdhusrörelsen har visat sig icke gå, med anledning hvaraf stämman bemyndigade styrelsen att, om icke behofvet af en krogrörelse i norr skulle påkalla bibehållande. af bolagets der belägna fastighet, försälja äfven denna. Bolagets styrelse, bestående af major Ihre, handl. Federstedt, kamrer Romdahl, handl. Åckander och apotekare Marelius, återvaldes. Likaså revisorerna hrr T. Klingwall och J. E. Ihre med grosshandl. Ekman och garfvare Stenström till ersättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1885
N:r 14.

Hushållningssällskapet

hade igår sin första sammankomst för året, hvarvid till ordförande och vice ordf. återvaldes landshöfding Poignant och landssekreterare Hambræus Sällskapets sekreterare och skattmästare hrr H. Gustafsson och J. E. Ihre omvaldes likaledes.
I landtbruksskolestyrelsen Återvaldes kapten Broander med landtbr. P. Johansson i Roma till ersättare.
I förvaltningsutskottet insattes ånyo kap ten Broander och nyvaldes direktör Gardell.
Till revisorer valdes för sällskapets räkenskap kaptenerna Arnelius och Ytterberg med jägmästare Sylvan till ersättare och för landtbruksskolans räkenskap jägm. Sylvan och landtb. Nordström i Dalhem med borgmästare Een till ersättare.
— Begärd afskrifning (å 6 kr.) af återstående amortering å en cheviottacka, som dött för K. Larsson, Isums i Atlingbo, afslogs, enär värdet af ull och skinn ansågs motsvara beloppet, hvaremot dylik framställning om afskrifning af 45 kr. å en cheviotbagge bifölls för hr D. A. Malmros, som erbjudit sig att betala 5 kr. för skinnet och ullen.
— Föreningen för fjäderfäskötselns främjande hade avhållit om ett understöd för 1885 af 300 kronor för anläggande af en mönsterhönsgård (beräknad att kosta 11,000 kr.) och mot det att föreningen tillhandahölle sällskapet 60 tjog ägg till afvelsdjur. Framställningen afslogs på grund af bristande tillgångar.
— Samma öde rönte en hemställan om teckning af aktier i ett bolag till försäkring mot hagelskador. Sådana vore här sällsynta och för öfrigt vore genom pro: fessor Hildebrandssons utredning ådagalagdt, att hagelskador mestadels förekomma i vestra och mellersta Sverige, men blefvo allt mera sällsynta ju längre man kommer mot norr eller öster.
— Frågor, som önskas framstälda till behandling vid nästa års allm, landtbruksmöte i Stockholm, böra vara insända till sällskapet före 1 Juni innevarande år.
— Såsom öfverläggningsämne vid säll skapets Marssammanträde är uppstäld frågan: Hvilka äro lifsvilkoren för ett lö nande jordbruk på Gotland.
— I sällskapet, hvilket dess bättre synes med ökadt intresse omfattas af ortens landtmän, invaldes öfverste v. Hohenhausen, häradsh. Lindroth, handl. Broander i Rone, kapten Hj. Bolin, landtbr. P. Stare, handl. A. Nyberg, kyrkoherden Gutenberg, grefve A. G. v. Setb, samt landtbrukarne N. Christiansson, Sicklings, Aug. Christiansson, Loggarfve, Jacobsson, Diskarfve, O. V. Ålander, Rosendal, samt Petre, Lummelunda.
— Framstållning från nordiska häst skötareskolans bolag om aktieteckning kun de icke till någon åtrård föranleda.
— Djurvånnernas nya förening hade anmodat sållskapet taga initiativ till bildande af föreningar för djurskydd samt att utfårda uppmaning till förekommande eller minskning af grymhet mot djur. Utskottet hade anmodat sekreteraren att i samråd med linsveterinåren uppsåtta förslag till en dylik uppmaning att offentliggöras. Då emellertid lånsveterinåren förklarat förbållandena hår vara sådana, att någon grymhet mot djur i nåmovård mån ej kan anses ega rum, så ansågs saken teke böra föranleda till den nyss nåmda uppmaningens utfårdande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Bankofullmäktige

hafva vid sitt sammanträde i torsdags utsett ånyo till styrelseledamöter inom riksbankens afdelningskontor härstädes bankdirektör Kolmodin, major Ihre och häradshöfding Waldenström samt till ersättare lektor Bergman och länsnotarien Donner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 December 1884
N:r 103.

Dödsfall Maria Katarina Ihre

Att min ömt älskade maka Maria Katarina Ihre, född Franzén, efter ett långvarit lidande stilla afled vid Kyrkebys i Hangvar den 12 Oktober kl. 1/2 8 f.m. i en ålder af 76 år, 9 mån. och 11 dag; djupt sörjd och saknad af mig och dotter, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
M. Ihre.
Sv. Ps.-b, nr 474 v:na 1, 2.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Oktober 1884
N:r 84.

Gotlands jernvägsaktiebolag

hade i onsdags bolagsstämma under ordförandeskap af konsul R. Cramér. Vidstämman voro af bolagets 6,574 aktier 5,745 representerade, deraf 5,000 tillhöriga Visby stad, hvars ombud vid stämman voro hr P.; A. Hellgren och J. O. Hederstedt samt hr L. N. Åckander, tillkallad på grund af hinder för kronofogden Bokström.
Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för fjorårets förvaltning och de afgående styrelseledamöterna auditör Engström, (657 röster), redaktör Jeurling (657) och handl. Hederstedt: (647) återvaldes äfvensom ersättaren d:r A. J. Lyth (614). Revisorerna förblefvo desamme: hrr P. F. Ihre, (606), P. A. Hellgren (606) och Karl Björkander (606), med hrr T. Klingvall (606) och O. Lagergren (574) till er sättare.
— Stämman beslöt att uppiraga åt styrelsen att, ifall sådant låter sig göra inom en kostnad af 500 kronor, i den bolaget tillhöriga Etelhems äng uppföra en öppen paviljong till resandes beqvämlighet.
— I fråga om tågens ordnande uttryckte stämman en önskan, att styrelsen måtte tillse, huruvida icke till trafikens fromma äfven vintertiden 2 tåg dagligen kunde afsändas från Visby station.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1884
N:r 54.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Tryckfrihetsmålet mot Gotlands Allehanda förekom i måndags vid rådhusrätten, då kärandena, f. värdshusidkerskorna E. och H. Beckman företräddes af sitt förut begagnade ombud, f. artilleristen Flygare, som började med att vilja jäfva rättens ledamöter på den grund, att de efter hans påstående vore åtalade inför justitieombadsmannen, hvarpå rätten resolverade, att som rätten icke kände till något åtal, den ansåg sig oförhindrad att handlägga målet.
Svaranden uppläste derefter och inlemnade ett längre svaromål, hvari han punkt för punkt besvarade de gjorda påståendena, Skriften är för vidlyftig att få plats i dag. Den skall jämte den äfvenledes omfattande stämningen inrymmas i något följande nummer.
Kärandeombudet var icke belåtet med att svaranden såsom bakgrund i sin tafla hade uppgjort en historisk inledning, redogörande för herrskapets öden under tiden närmast före Visbybesöket, och yrkade att detta skulle utgå ur protokollet, ett yrkande, som rätten biföll, sedan svaranden ansett sådant på det hela taget icke inverka på målets utgång.
På ombudets begäran erhöllo kärandena för svaromålets bemötande uppskof till 17 Mars.

För försummad sotning dömdes brandmästaren S. I. Berg till femton kronors böter.

För oljud fäldes murarne Johan Magnus Johansson och Johan Svensson att hvardera böta tio kronor.

För våld mot ett par personer dömdes artilleristen Hultqvist till trettiofem kronors böter.

För öfverdådigt körande å allmän gata dömdes drängen Tor Karlsson vid Bingesqvarn till femton kronors böter.

I menedsmålet, förut vidlyftigt omnämdt, mellan skräddare J. Lyander, kärande, samt enkan Kristina Nilsson, hustru Anna Maria Håkansson, ogifta Anna Viberg och skräddare Fahrstedt, svarandeparter, föll i förgår dom.
För falsk angifvelse mot de två sistnämde dömdes Lyander till sex månaders straffarbete och två års vanfräjd utöfver strafftiden; för åtalet mot Nilsson och Håkansson befriades Lyander från ansvar.

För våld mot skomakare Karl Jakobsson voro ynglingarne Emerik Rikard Fristedt, Karl Fredrik Ekström och Fredrik Viderström åtalade. Svarandena erkände, att de misshandlat målsegaren; Viderström hade dock endast knuffat honom från sig efter att af hafva af Jakobsson erhållit ett slag, hvilket sistnämda förhållande intygades af ett vittne. Utslag afkunnas annan dag.

Redovisningsmålet mellan Niklas Mårten Ihre och sakförare Stenmark, förut närmare omnämdt, förekom i förgår åter till handläggning. Parterna voro företrädda af samma omvud som vid föregående rättegångstillfälle, nämligen v. häradshöfding Karl Herlitz och husbonden Pettersson, Harqvie i Björke.
Kärandeombudets framstälda fråga: af hvem svaranden mottagit uppdraget att inkassera den omstämda fordran, besvarades först af motpartens ombud med, att han ej visste det; efter en stund medgaf dock syarandeombudet, att havs hufvudman ville erkänna, att uppdraget mottagits för kärandens räkning, men återfordrade ett recipisse, som hans hufvudman skulle hafva aflemnat, då reversen mottogs till inkassering.
Af käranden åberopade tre vittnen styrkte, att reversen lemnats till svaranden af ett af vittnena under uppgift, att den tillhörde käranden, och utan att något recipisse erhållits.
Vittnenas utsago ville svarandeombudet hvarken medgifva eller bestrida.
Kärandeombudet begärde alternatift uppskof eller, om detta ej kunde beviljats, målets afgörande.
Rätten, som ej ansåg uppskof nödigt, utsatte dag för doms atkunnande.

I det bekanta Roterosenska målet angående svikligt förfarande vid handel m, m. här i Visby har nu Svea hofrätts dom fallit. Enär styrkt blifvit, att de af Roterosen sålda varorna varit af hellinne, förklarar hofrätten de ingångna köpen skola stå fast. Rättegångskostnaderna parterna emellan qvittades, Beträffande Roterosens ansvarsyrkande å stadsfiskalen för tjensteförseelse har hofrätten stadfäst Visby rådhusrätts dom, hvarigenom nämda yrkande lemnades utan afseende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Februari 1884
N:r 17.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätts
förhandlingar i förgår räckte i fulla fem timmar och leddes af magistratsse kreterare Herlitz såsom ordförande. Borgmästaren var af sjukdom hindrad att närvara. Såsom bisittare i rätten tjenstgjorde kapten Valgrén.

Förnyad ransakning angående uppträdet utanför Österport mellan landtbor och båtsmannen Kjällgren samt artilleristerna Östergren, Qviberg och Hansson hölls i förgår, hvarvid upplystes, att Hansson, som af Kjällgren erhållit ett knifhugg, ännu vårdades å lasarettet. Hanssons ombud yrkade, att Kjällgren måtte åläggas betala Hansson 150 kronor för sveda och värk, utgifva betalning för Hanssons vård ålasaretiet med kr. 1:70 för dag samt ersätta H. med kr. 11:50, för skadade kläder, hvarjämte ansvar för våldet yrkades; derjämte förbehöll sig ombudet att, i fall H. för framtiden komme att lida af det honom öfvergångna våldet, mot Kjällgren få väcka ytterligare ansvars- och ersättningspåståenden.
Kjällgren bestred Hanssons yrkanden, enär han endast i nödvärn försvarat sig, då han öfverfallits af artilleristerna.
Dom afkunnas 10 instnndande Mars.

Lömskt öfverfall. Ofvannämde artillerist nr 47 Gustaf Vilhelm Alexius Qviberg var af åklagaren åtalad för det han 13 dennes på qvällen öfverfallit timmerman Karl Nordström,
Målsegaren berättade, att han, då han ingick i Nilssons cigarrbutik, efterföljdes af 3 till 4 artillerister, af hvilka två följde honom ända in i butikens förstuga. Då han kort derefter utkom ur butiken, erhöll han med en butelj ett så häftigt slag i ansigtet af en artillerist, att han blödande och sanslös sjönk till marken samt måste föras till fältskär och förbindas,
Qviberg erkände, att han jämte artilristerna nr 19 Olsson, 14 Lind och 84 Karlsson följt efter Nordström samt att han och nämde Olsson äfven ingått i butikens förstuga. Då Nordström utkommit, hade han med handen slagit honom för bröstet, så att N. fallit omkull. Någon butelj hade hau ej begagnat; en sådan hade dock hans kamrat Olsson haft med sig. Åklagaren erhöll uppskof till 3 Mars, då Qviberg vid hämtnings äfventyr skulle komma till städes.

För våld mot drängen Anton Pettersson och tullvaktmästare Lind, har, såsom förut nämts, artillerist Hultqvist åtalats. Batterisehefen anmälde nu, att den åtalade var afskedad från stamtruppen. Vittnen intygade, att H, begåt nämda våld. Utslag afkunnas 25 dennes.

För våld mot polis och fylleri voro f. artilleristerna Olaus Olsson och Johan Blomqvist åtalade. Åklagaren anmälde, att de ej kunnat anträffas med stämning.

Våld. Sjömännen Karl Johan Edvard Falk och Vilhelm Edvard Persson voro åtalade för våld mot borstbindare Engström. De erkände endast delvis, hvarför målet uppsköts till 3 Mars, då de ålades att vid hämtnings äfventyr infinna sig.
— Samme Persson hade äfven våldfört sig å husbonden Johan Ansén, Fättings i Tofta.
Svaranden erkände.
— Ofvannämde Falk hade öfverfallit vaktkonstapeln å länsfängelset Hesselsten med sex slag i ansigtet. Han erkände saken, men sade sig hafva blifvit narrad till våldet afarbetaren Karl Palmgren. Direktören å länsfängelset upplyste, att Hesselsten, då han öfverfölls, varit stadd i tjensteärenden.
— Målare F. Rabe hade åklagaren instämt, emedan han misshandlat f. husbonden Per Olsson. Svaranden sade sig endast hafva kört ut Olsson, emedan han varit »uppkäftig».
Åklagaren erhöll uppskof till 3 Mars, då Rabe vid tio kronors vite skulle infinna sig.

För försummad sotning var brandmästare S. I. Berg åtalad af åklagaren, som anförde, att soteld 25 sistl. Januari uppstått i en skorsten i Vedinska bryggeriet, hvilken ej sotats sedan 12 sistl. September, oaktadt förordningen stadgar, att dylika skorstenar skola sotas bvarje måvad. Svaremnlar, Vr nämde at sotving Du komme att företagas i nämda skorsten hvarje månad, erkände, att sotning ej egt rum sedan 12 sistl. September. Dom afkunnas 25 dennes.

För uraktlåten anmälan om konserters hållande å stadshotellet mot inträdesafgift fäldes källaremästare Ågren till tio kronors böter.

Redovisningsmål. I detta förut omnämda mål mellan Mårten Niklas Ihre och sakförare Stenmark inlemnades af hemmansegare Pettersson, Harqvie i Björke, såsom ombud för svaranden Stenmark en skrift, hvari protesterades mot att rätten underkänt ett föregående ombuds fullmakt, mot att rätten förklarat ett annat hans ombud obehörigt att uppträda, samt mot att svaranden ålagts personlig inställelse. På grund af styrelsesammanträde i mejeribolaget 4 och 18 dennes hade svaranden för öfrigt varit hindrad infinna sig. Dessa sina protester komme svar. att afgifva till hofrätten, Slutligen hade han ej mottagit något som hälst inkasseringsuppdrag af käranden, till hvilken han dock erkände sig hafva skrifvit de angående ifrågavarande inkassering inför rätten företedda bref.
Kärandeombudet v. häradshöfding Karl Herlitz yrkade svarandens bötfällande, enär han ej iakttagit af rätten föreskrifven personlig inställelse, samt föreläggande för svarander, att vid vite af minst 200 kronor personligen komma tillstädes.
Efter en längre enskild öfverläggning afsade rätten det beslut, att, enär svaranden i sin nu ingifna skrift besvarat de af käranden framstälda frågorna, svarandens person: liga inställelse för närvarande ej vore behöflig. Häremot anmälde kärandeombudet missnöje samt anhöll om åtta dagars uppskof, enär ombudet, som ej kunnat vänta sig ett dylikt rättens beslut, nu ej vore beredt att på grund häraf vidare utveckla sin talan. Nämda DPp: skofsbegäran bestreds af svarandeombudet, Efrer ånyo hållen enskild öfverläggning utsatte rätten målet till 25 denones.

För tillgrepp af en portmonnä med inneliggande 1 krona 50 öre har, såsom förut nämts, gossen Jakob Otto Fredrik Johansson, Vestres i Tingstäde, varit åtalad. Han dömdes nu att såsom varande minderårig agas i hemmet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Februari 1884
N:r 15.

Visby telefonförening

hade i lördags årssammanträde, ledt af major Ihre.
Årsafgiften för innevarande år bestämdes till 18 kronor med rätt för styrelsen att, ifall omständigheterna sådant medgifva, nedsätta summan.
I styrelsen återvaldes hrr Een, A. Ekman, Karl Herlitz, P. A. Hellgren och Jeurling.
Revisorer, äfvenledes omvalde, äro hrr A. Sjöström och H. Wickman med hr A. Palm till ersättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Februari 1884
N:r 15.

Vid kyrkostämma

i förgår med Visby stads- och landsförsamlingar omvaldes till ledamöter i kyrkorådet borgmästare Een, konsul Cramer, fabrikör B. Siltberg, handlandena Kolmodin och Åberg samt nyvaldes doktor Bolling efter fabrikör M. Stenström; qvarstående ledamot är doktor Lemke.
— Major Ihre, adjunkt Berglund, länsbokhållare Melin, doktor Rosman och landtbrukare Ljungberg vid Hästnäs utsågos ånyo till skolrådsledamöter; qvarvarande äro lektor Fagerholm, handlanden Lindgren och landtbrukare Dassow.
— Till granskare af kyrkans räkenskap valdes adjunkt M. Klintberg och redaktör Jeurling.
— Literatör Pallin och handlanden Hugo Pettersson utsågos att granska skolans räkenskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.