I länstäflingsskjutningen,

som i dag ägt rum å sedvanlig plats, hafva deltagit 51 skyttar, representerande Hejde, Lina, Visby, Sanda, Klinte, Stånga, Dalhem, Garda, Fardhem och Ala skyttegillen.
Vädret var för skjutningen mycket olämpligt, i det vinden blåste skarpt dels från sidan, dels rakt omot skyttarne. I trots häraf blef dock resultatet jämförelsevis godt.
Sedan skjutningen, som verkstäldes på 240 meters afstånd med 8 skott mot 10ringad tafla, ägt rum, samlades skyttarne framför bestyrelsens tält, der major Cronstedt, på uppdrag af landsböfdingen utdelade prisen enligt nedanstående lista: L. N. Hallgren, Fardhem, 62 poäng, 40 kr.
Aug. Jakobsson, Sanda, 61 poävg, 30 kr.
Edv. Karlström, Visby, 60 poäng, 25 kr.
H. Lindbom, Klinte, 59 poäng, 20 kr.
G. T. Jacobsson, Visby, 55 poäng, 20 kr.
O. Olsson, Garda, 53 poäng, 15 kr.
O. Ekelund, Sanda, 53 poäng, 10 kr.
V. Lönnies, Stånga, 51 poäng, 10 kr.
L. Pettersson, Lina, 49 poäng, 10 kr.
Grefve Cronstedt uttalade den förhoppningen, att skjutskickligheten allt framgent måtte höjas på Gotland, framförde skyttarnes tack till bestyrelsen, löjtnanterna Sollergren, Mannerbjerta och Sylvan, samt höjde ett lefve för konung och fosterland, hvilket af de närvarande basvarades med ett fyrfaldigt hurrarop.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Augusti 1891
N:r 121

Från landsbygden.

Södra Gotland, 23 Mars.
Ett hotande tillbud till eldsolycka yppade sig i fredags förmiddag i J. Hanssons vädersåg å »Hundlanser» i Vamlingbo, En person, sysselsatt med malning i en närbelägen qvarn, såg rök uttränga vid takåsen och genom Ööppningarne vid vingaxeln, men fäste intet afseende dervid, då ban trodde ägaren sysselsatt med något reparationsarbete eller dyl. ione i huset, förr än ett par andra personer med körslor kommit till sågen och fannit dörrarna låsta men rök uttränga, Anande oråd meddelade de sig med mannen i qvarnen och med förenade krafter sprängdes ena väggen och de lycaades intränga i huset, der de möttes af en rök så stark, att det var omöjligt urssilja föremålen eller eldens härd. Sedan röken något skingrat sig, sågs det briona i eågduss och timmer, hvilket snart släcktes då riklig tillgång på vatten fans i närheten. Elden påstås hafva oppkommit genom ovarsamhet, I torsdags hade Hansson sågat och derander uppgjort eld i en provisorisk eldstad bestående af eu gammal jernspissl uppstäld på en ställning af trä. Omkring niotiden på qvällen slutades arbetet för dagen och elden släcktes, men troligen har den starkt uppvärmda jernskifvan antändt träställningen, hvilken förtärts, så att spiseln föll omkull och delade sig i flere bitar.

Burs, 25 Mars.
Ett nykterhesmöts var utlyst att hållas här i måndags, men predikanten, herr Nordqvist från Ångermanland, kom icke, I sista stund kom bud från herr Fredin i Linde att herr Nordqvist icke kom; men då var redan skolsalen fullsatt af väntande åhörare, För att de ej alldeles skulle ha gått förgäfves, ombads kyrkoherden Åsberg att i stället hålla ett föredrag, hvilket han äfven gjorde,

En riktig eftervinter ha vi fått. Ännu ligga snödrifvor höga som hustaken och med undantag af några bara fläckar, der snön ej fastnat, hafva vi ett ypperligt före, Kölden var mycket bitter. Flere af våra älsklingar stararne ha hittats döda af svält.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 26 Mars 1891
N:r 47

Till skjutskicklighetens befrämjande

ha tilldelats: Bro skyttegille 6 kr., Bäls 3, Dalhems 15, Endre 2, Fardhems 8, Klinte 15, Lina 10, Lummelunda 25, Närs 10, Rute 2, Sanda 34, Stemkumla 6, Stånga 9, Visby stad 13. Till målskjutningspremier ha anordnats 158 kronor samt till länstäfliagens ordnande 75 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1890
N:r 101

Af anslaget till målskjutningspremier

m. m. för de frivilliga skytteföreningarna har innevarande år på de gotländska föreningarnas del kommit: Bäls skytteförening 8 kr.; Dal hems 25, Endre 6, Fardhems 8, Forsa 2, Hafdhems 10, Klinte,,10, Lina 5, Lummelunda 15, Närs 20, Rute 4, Sanda 40, Stenkumla 7, Stånga 12, Visby 16 och Östergarns skyttegille 23 kr.
För länstäflingsskjotningarna ha till pris erhållit 211 kr. och för täflingens ordnande 100 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juli 1889
N:r 75

Lina myr.

Tillåt några frågor, som jag gjort mig vid läsningen av redogörelsen i fredagsnumret för utdikningssammanträdet torsdagen den 30 oktober i Bara bygdegård. Jag ber om svar i tidningen på frågorna av den anledningen, att jag tror, att många fler än jag gjort sig dem och med intresse väntar på svaren.
I artikeln heter det, att bl. a. »Naturskyddet ej inställt sig genom några ombud», varför sammanträdet kunde »avslutas utan att några stridigheter uppstått mellan skilda intressen.» Den omtalar också, ait red. Arvid Ohlsson anfört någon anmärkning mot brokostnader.
Lantbrukaren och författaren Arvid Ohlsson är väl identisk med »red. Arvid Ohlsson» och därmed med Svenska »Naturskyddsföreningens länsombud? Hur kan då »Naturskyddet» ha varit orepresenterat? Om herr Ohlsson av obekant anledning ansett sig förhindrad att föra naturskyddsvännernas talan, borde han inte då som länsombud för deras riksorganisation ha tillsett, att någon representant för den centrala ledningen av föreningen varit närvarande vid sammanträdet?
Det talas i artikeln om »det en gång så rika fågelparadiset». Vill herr Ohlsson med den formuleringen antyda vad han i ett septembernummer av Dagens Nyheters bilaga »På landet» inspirerat signaturen Absalon att skriva, nämligen att fågellokalen Lina myr är endast ett minne? Har herr Ohlsson inte även under de allra senaste åren sett och hört åtskilliga av myrens mest karakteristiska sällsyntheter där?
Klintehamn den 4 november 1958.
Karl Kahlström

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.

Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade i förgår sin årssammankomst, som öppnades af v. ordföranden jägmästare Sylvan med tillkännagifvande att gillets ordförande af opasslighet var hindrad öfvervara sammankomsten.
Ur den af sekreteraren adjunkt Kolmodin afgifna och föredragna årberättolsen meddela vi följande:
Då vid senaste årssammankomsten frågan om gillets omdaniog upptogs och olika meningar der vid lag yttrades, och åt styrelsen gafs i uppdrag att söka utreda frågan, beslöt styrelsen 28 sistl. Mars att till samtliga skyttegillen inom provinsen afgifva skrifvelser med förfrågan, om respektiva skyttegillen mot erläggande af tio kronor för hvarje iåraafgift ville ingå såsom underafdelningar af jägaregillet med rättighet för skyttegilles ledamöter att deltaga i jägaregillets täflingsskjutniogar under samma vilkor som ledamot af jägaregillet. På denna styrelsens framställning erhöllos jakande svar från följande skyttegillen nämligen Lina, Endre, Bro, Stenkumla, Visby, Eskelhem, Stånga, Hafdhem, Fardhem, Dalhem, Lummelunda, Hejde, När, Klinte och Sanda, hvilka skyttegillen enligt beslut af 1 sist). Juli upptagits såsom underafdelningar af jägaregillet. Härigenom har det gamla sambandet mellan jäigaregillet och beväringens skytteföreningar, som allt ifrån gillets stiftelse tills förlidet år ägt bistånd, åter sammanknutits, och sålunda kan man hoppas, att en samverkan dem emellan liksom förut skall komma att förefinnas. Den af gillet utsedda komiéa för omarbetande af stadgarne har fullgjort detta uppdrag, hvilket förslag gjorts under förutsättning, att gillet med bibehållande af sitt namn kommer att ingå som underafdelning af Svenska jägareförbundet. — Ett försök att härstädes inplantera rådjuret her genom gilleta försorg gjorta, i det denna höst sex exemplar af sagda djurart utsläpts å Elinghems kronopark. Att klimatiska och andra naturförhållanden här på ön äro gynsamma för rådjurets fortkomst och trefnad, torde vara tämligen säkert, och det vill således synas som om blott ett behörigt skydd och nödig omvårdnad erfordrades, för att denna djurart i framtiden skall varda en välkommen tillökning af vårt villebråd. Till hofjägmästaren grefve Tage Thott, som på sin egendom Skabersjö i Skåne kostnadsfritt låtit infånga och en längre tid nuderbållit och vårdat rådjuren, inuan de hit afsändes, står gillet i stor tacksamhetsskuld. — Röran de årets villebrådstillgång kan i allmävhet sägas, att and och orrkullarne varit små och fåtaliga; likaledes hafva beckasinerna förekommit i ringa mängd, Rapphönskullarne hafva deremot varit tämligen stora och rätt talrika åtminstone i södra delen af ön, och tillgången på hare kan sägas hafva varit rätt god.
— Landstivgets anslag, ett tusen kronor, till rofdjurs dödande hafva sålunda användts: kr.
447:50 för 179 räfvar, kr. 6:— för 3 örnar, kr. 110:— för 110 dufhökar, kr. 152:50 för 305 sparfbökar och kr. 284:— för 2,340 kråkar samt 50 kronor till arvode åt utbetalaren af dessa skottpenningar.
Gillets behållning till instundande år uppgår till 2,566 kronor. Innevarande år hafva inkomsterna uppgått till 409 kronor och utgifterna till 366 kronor.
— Premierna för rofdjurs dödande bestämdes enligt styrelsens förslag till samma belopp som hittills utgått. Likaledes beslöts att täfling om gillets medalj skall ske efter enahanda grunder som under de senare Åren följts.
— Till styrelsens förfogande stälde gillet femtio kronor att användas till uppmuntran åt angifvare af brott mot jagtstadgan. Kronor 33:55, återstoden af anslaget (200 kronor) till rådjnrens infångande och hitförande, stäldes till sty relsens disposition till djurens behöriga skyddande och vård & kronoparken Gillet beslöt på förslag af jägmästare Sylvan att till ofvannämde grefve Thott samt till skogsinspektör Smedberg å Elingholms kronopark i Skåne afsända tacksamhetaskrifvelser, uttryckande gillets erkänsla för deras åtgärder i och för rådjurens anskaffande och hitförande.
— Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet för Årets förvaltning bifölls af gillet.
— Till gillets v. ordförande omvaldes enhälligt jägmästare Sylvan; till hans ersättare utsågos landssekreterare Hambreus och major Carlstedt. Styrelseledamöterna major Törnqvist, skattmästare, adjunkt Kolmodin, sekreterare, kapten Lindström, rustmästare, samt adjunkt O, Klintberg, kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren och bryggare Vedin omvaldes; efter kapten Unge iavaldes kapten Aspegren i styrelsen. Till granskare utsågos kamrer Bergenstjerna, löjtnant Fahnehjelm och löjtnant Westöö med godsägare Wöhler som ersättare.
— Till ledamöter i gillet invaides kapten Ternstedt, lektor Fagerholm, adjuakt Johansson, ingeniör Ekholm, doktor Hjert strand, stationsinspektor Lönnies i Stånga och fabr. Paul Johansson från Fröjel.
Föredragningen af komiténos förslag till nya stadgar för gillet vidtog nu, hvarvid förslaget dryftades under ett par timmar under major Schartaus ordförandeskap. I öfverläggningen deltogo jägmästare Sylvan, adjuskterna Kolmodin och O. Klintberg, godsägare Wöhler, kaptenerna Hedenblad och Aspegren, kamrer Bergenstjerna, löjtnant Fahnehjelm och landtbrukare Duse. Förslaget antogs med några få mindre väsentliga förändringar, föreslagna af jägmästare Sylvan, att hvila till nästa årssammankomst för definitivt antagande.
Enligt förslaget skulle gillet såsom sina egna antaga Svenska jägareförbundets allmänna stadgar. I öfverenstämmelse med dessa angifves gillets syftemål i förslagets första paragraf sålunda:
Gotlands skarpskytte- och jägaregille, som är en underafdelning af Svenska jägareförbandet, hvars allmänna stadgar äro för gillet gällande, har till syftemål i främsta rummet: att verka för införandet inom provinsen at en förbättrad jagtvård, bestående uti såväl i allmänhet en ändamålsevlig utöfning af jagten under derför tillåten tid och genom spridning af kännedomen deraf, som ock uti ett ändamålsenligt skydd af det matnyttiga vilda under fridlysning-tiderna och i öfrigt under för detsamma ogynsamma lefnadstörhållanden; att vaka öfver jagtlagarnes efterlefnad; att åstadkomma och befordra rof- och skadedjurs utrotande; att samla och allmängöra sådana rön och iakttagelser, som i ett eller avnat afseende kunna leda till jagtväsendets utveckling och fördel samt till dess idkares och vänners nytta och nöje; att genom utdelandet af belöningar utmärka män, som på ett framstående sätt verkat för något af gillets syften; äfvensom i andra rummet: att genom skjutöfningar bilda skicklige, i gevärets bruk öfvade och ifarans stund till fäderneslandets försvar färdige jägare och skyttar.
Don vigtigaste ändringen idet nya förslaget afser prisskjutningarna, hvarom stadgas:
Den, som vid någon af årets prisskjutningar med sina sammanlagda skott kommit centrum närmast, förklaras för årets skyttemästare och erhåller vou Hohenhansens minnespris.
Såsom högsta belöning för ådagalagd skjutskicklighet. eller särdeles framstående verksamhet i gillets Skr äger detta årligen utdela en silfvermedalj. Förslag till medaljens utdelande kan af styrelsen eller enskild ledamot väckas och skall behandlas vid gillets ordinarie årssammankomst, och fordras för bifall till förslaget 3/4 af de afgifna rösterna.
Bifalles: förslaget, ingår gillet till k. m:t med anhållan om tillstånd att utdela medaljen, i annat fall upptages icke frågan i det för dagen förda protokollet.
Efter förhandlingarnes slut vid 9:tiden samlades gilleledamöterna till ett festsamqvän, som fortgick några timmar under den angenämaste stämning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 December 1886
N:r 101.

Länstäfltingsskjutningen,

den andra i ordningen, ägde rum igår invid Visborgs kungsladugård under gynsam väderlek. I målskjatningen voro 400 per: soner (287 sistl. år) berättigade att deltaga på grund af att de vid målskjutningar inom skyttegillena i tre serier om 8 skott på 800 fots afstånd uppnått minst 32 riogar i hvarje serie jmot tioringad tafla af 6 fots genomskärning och 6 decimaltums prick. Af dessa 400 deltogo 295 skyttar (253 förra sommaren) från samtliga (29) gillen med undantag å Hoburgs.
Skjutningen gick i år ovanligt raskt på grund af skottaflornas mängd, tjugu stycken. Täflingen började klockan åtta f.m. och fortgick oafbrutet till kl. 3 e.m. samt vidtog åter klockan 4 och var afslutad klockan 6.
Pris af statsmedel till ett värde af 2,463 kronor utdelades till följande 71 skyttar. (I fjor utgjorde beloppet 1,849 kronor och antalet skyttar 55).

\"\"

Såsom ledare af skjutningen var jägmästare Sylvan förordnad; befälet öfver skyttarne, som samlades kl. 7 på f. m. vid Söderport, fördes af kaptenerna Ternstedt och Aspegren.
Å det rymliga fältet, der en liflig rörelse rådde hs.la dagen, voro de tjugu skottaflorna ordnade i livis, afslutande med en väldig flagga på hvardera ändpuokten. Utom det festligt prydda skjuttältet voro tre mindre tält uppförda å slätten samt ett marketenteritält på andra sidan om landsvägen. Anordningarne å skjutfältet hade utförts uuder ledning af bryggare Vedin, kaptenerna Ternstedt och Lindström samt löjtnanterna Edström och Engström.
Vid half 7-tiden på e. m. förrättades af öfverste v. Hohenhausen prisutdelningen, hvarunder stora folkskaror rörde sig å den vidsträckta slätten.
Af pristagarne äro de fem förstnämde, som uppnått högsta ringantalet, berättigade att deltaga i den stora allmänna täflingsskjutniogen, som i höst skall äga rum i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Augusti 1886
N:r 63.

Anslaget till Gotlands skyttegillen

för detta år är på följande sätt fördeladt:

\"\"

Dessutom äro till målskjutningspremier anvisade 2,463 kr. samt till länstäflingsskjutnivgens ordnande 400 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Juli 1886
N:r 53.