Tredje qvartalets aflöning

till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

måndagen 2 Sept. kl. 5 e.m.
Tillbeväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, filtmnsikanterne och gevärshandtverkarne, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.
Hoburgs komp. vid Olofs i Öja;
Gröttlinge » » Lingvide i Hafdhem ;
Hafdhems » » Qvinnegårda i d:o;
Hemse » » Petsarfve i Eke;
Habblinge » » Stenbro i Silte;
Fardhems » » Burge i Letvide;
Burs » » Gumbalder i Stånga;
Närs » » Hallute i När;
Garde » » Hallvans i Garda;
Klinte » » Sicklings i Klinte;
Banda » » Botvide i Sanda ;
Hejde » » L:a Atlings i Atlingbo ;
Sjonhems » » Bjerges i Vänge;
Torsburgs » » Kräklings i Kräklingbo;
Östergarns » » TrossingsiGammalgarn;
Eskelhems » » Buters i Eskelhem;
Stenkumla » » Gardrongs i Stenkumla ;
Dede » » Harqvie i Björke ;
Visby infant. » » komp. befälh:s bostad;
Visby jäg. » » komp. befälh:s bostad;
Endre » » Endregårda i Endre;
Bro » » Stenstugu i Bro;
Halla » » Gandarfve i Dalhem ;
Lina » i Källunge sockenstuga;
Bäls » vid Gute i Bäl;
Lummelunds » » Mos i Stenkyrka;
Tingstäde » » Kyrkebys i Hangvar;
Forsa » » Angeibos i Lärbro ;
Rute » » Koparfve i Rute;
Fårö » » Broa å Fårön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Obärgade grödor för 6 milj. kronor

på Gotland, skördeskadorna än större.
De obärgade grödorna på Gotland torde representera ett värde av ca 6 milj., kr, varav över hälften på fodersäd och våroljeväxter, men därtill kommer den skördetröskade halm som ligger kvar ute på åkrarna och som knappast kan komma till nytta. Vidare har inte mer än 60 proc. av avsedda arealer kunnat besås, varjämte det finns risk att gräsroten tagit skada genom den långvariga översvämningen ute på myrarna.
Dessa dystra uppgifter meddelas av sekreterare Bengt Ljunggren efter hushållningssällskapets inventering av skördeskadorna i länet pr den 15 nov. Uppgifter över vid denna tidpunkt obärgade grödor har insamlats genom sällskapets sockenombud och har sedan sammanställts. Största skadorna förekommer givetvis inom de storkommuner, där de I stora myrarna, Mästermyr, Lina myr, Laus myr och Martebo myr ligger. Östra Gotland synes även vara relativt hårdare drabbat än övriga delar.
Totalt var ännu drygt 6.000 ha obärgade, sockerbetorna oräknade. Tas de med ökas arealen med ytterligare ca 1.000 ha.
För olika grödor har erhållits följande arealer:
korn, havre och blandsäd 2.726 ha
vårvete 697 ha
vårraps och vårrybs 512 ha
vitsenap 644 ha
oljelin 220 ha
hampa 782 ha
potatis 200 ha
foderrotfrukter, rödbetor m. m. 195 ha
klöverfrö 30 ha
Härutöver tillkommer mindre arealer ärter, vårråg och köksväxter.
Det är möjligt att av ovanstående något kan komma till nytta, men det måste i så fall röra sig om jämförelsevis obetydliga mängder, t. ex. på krakstör uppsatt vårsäd och mindre arealer foderrotfrukter. Mycket ovisst är däremot om något av värde kan fås ut av obärgad hampa, då det är svårt att avgöra om kvalitetsförsämringarna är så stora att det ej lönar sig att köra ihop halmen.
Omräknat i pengar torde de obärgade grödorna representera ett värde av ca 6 milj. kr, varav 1,9 på fodersäd, 1,4 milj. på våroljeväxter, 0,9 milj. på hampa, 0,6 milj. på vardera vårvete och potatis; 0,3 milj. på foderrotfrukter, rödbetor m. m. samt resten på diverse smågrödor. Härutöver kommer ett ej medräknat värde på all den skördetröskade halm, som kvarligger ute på åkrarna och som knappast kan komma till nytta, åtminstone ej som foder.
Skadorna av den rikliga nederbörden stannar dock ej härmed. Höstsådden har således ej kunnat ske i full utsträckning, gissningsvis torde ej mera än 60 proc. av avsedda arealer kunnat besås, höstplöjningen har endast påbörjats och det krävs åtskilliga dagars torrväder innan man med större framgång mera allmänt kan räkna med plöjning med traktör. Höstplöjning har dock skett på de ej alltför hårt mekaniserade jordbruken, varav framgår att även mekaniseringen kan ha sina svårigheter. Över huvud taget synes de jordbruk, som ej helt litat till mekaniseringen ha hunnit med bäst i år.
Den långvariga översvämningen på myrarna kan också ha medfört skador på gräsroten, och vill det sig så illa att denna har tagit skada i större omfattning, då kommer med säkerhet svårigheterna med nästa års foderförsörjning att bli mycket stora.

Gotlänningen
Fredagen den 21 November 1952
Nr 271

Dåliga avlopp, omfattande skördeskador

på Gotland konstaterar jordbruksutskottet.

Delegationens ordf. riksdagsman Allan Andersson, Tungelsta, (närmast på bilden) tittar dyst ert ut över Mästermyr. Till vänster om honom synes landsh övdingen, byråchef
Berg i Lantbruksstyrelsen samt riksdagsman Ahlsten.

— Även vi har haft en del besvärligheter med skörden, ännu värre har det varit med höstsådd, säger riksdagsman Anders Pettersson i Dahl, Halland, till denna tidn. medarbetare, men det är rakt inte fråga om skördeskador av det allvarliga slag som Gotlands jordbrukare fått vara med om i år. Den saken känner vi oss tacksamma för. — Ja, den delegation ur riksdagens jordbruks. utskott som besökte Gotland i förrgår var enig om att det här var fråga om besvärligheter och skördeförluster av allvarligt slag. Man hyste nog också allmänt den uppfattningen, att det allmänna borde under lämplig form stödja de jordbrukare som råkat värst ut.

Delegationen kom med 11-flyget och skulle avresa med flyget igen kl. 18. Mellan dessa tidpunkter låg ett omfattande program som lagts upp av lokala myndigheter på Gotland med landshövdingen i spetsen. Från flygplanet var det att kliva direkt in i de bilar som under några timmar skulle föra herrar jordbruksexperter Gotland runt.
Så bar det av i flygande fläng. Stenstu försöksgård var första etappmål. Hör togs resenärerna emot av gårdens gamle ägare, magister Gardell. Leenden och ett och annat dunk i ryggen varslade om att magistern kände igen en och annan gammal riksdagskamrat. Man tittade sig omkring på den gamla fina gården, men det var särskilt den nya ultramoderna ladugården under uppförande som fångade hrr riksdagsmäns intresse. Så bar det av igen. Vägen gick genom Ekeby, Källunge, Bara, Vallstena till Lina myr. Där gjordes ett kort uppehåll och byrådirektör Berg i lantbruksstyrelsen lämnade en redogörlese för myrens historia.

Sjösänkning aktuell
Sjösänkning var det fråga om när myren dikades, nu är Linamyren vorden en riktig sjö, trots kanalen, och en sänkning är aktuellare än någonsin. Av årets skörd går väl knappast att rädda något som hittills inte bärgats. Men för framtiden bör ses till att kanalen fördjupas, så att ytterligare arealer kan läggas under kultur och att katastrofer liknande årets i görligaste mån förhindras, ansåg byråchef Berg.

Gotlänningarna Per Svensson och Nils Franzén samtalar med riksdagsman Ebbe Olsson, Blädinge, om gotländsk myrodling och dess problem.

På vägen Gothem—Hörsne hade resenärerna tillfälle att se även myrens södra strand, där folk kämpade tappert på sina betfält medan sädesax på grödor belägna längre tit bildade svarta konturer i en glänsande vattenspegel. På myren mellan Hörsne och Dalhem syntes även där obärgad säd liksom även hampa. Än mer beklämmande var anblicken av Romamyr på vägen mellan Dalhem och Karby i Roma. Endast en mindre del — så föreföll det var skördat. I den mån säden var mejad stod den kvar på fälten. Även massor med hampa stod i nu svarta skylar.
På stora landsvägen mot Ljugarn passerades bl.a. myrområdet i Ala, där stora skördeskador kunde konstateras. Även längs vägen på fastmarksåkrar stod säd kvar i rakar eller stackar lite varstans. Vått som Bössel, sa en bonde vi ropade till i förbifarten, ingenting att göra åt. Sockerbetsfälten angreps emeilerticl energiskt av envetna upptagare av båda könen. På ett par ställen — så var bl.a. fallet uppe mellan Ardre och Alskog — syntes man ha ordnat med verkliga uppbåd med folk för att få betorna ur jorden. Och faktiskt hade man lyckats i stor utsträckning. Det är åtskilligt man tagit upp under de senaste dagarna då vädret var någorlunda drägligt, den saken gavs många belägg för.
Förbi Snosarve genom Lau gick färden till När, där man gjorde ett kart uppehåll på bron en bit från kyrkan. Det var Laumyr och avloppsfrågan som var uppe även här. Så bar det av till Hemse där hotellet fick servera kaffe i en hast.

Mästermyr
Sen gick färden mot Fardhem och bortom Myre tog Mästermyr vid. Med sina femtusen tunnland bildar den en enda stor sjö. Vid stränderna och på särskilt högt belägna ställen tittade säden upp genom vattenytan. Det mesta av säd cch oljeväxter hade redan drösat omkull. Totalfördärvat var det alltsammans. Även massor med hampa finns på Mästermyr och chanserna att bärga den får anses lika med noll.
På landsvägsbron mitt ute på myren gjordes en stunds uppehåll, varvid riksdagsman Ahlsten och byråchef Berg lämnade en redogörelse för myren och dess historia. Landshövdingen uttryckte myrägarnas förhoppning om statsbidrag till rensning av utloppet och påtalade de väldiga värden som myren representerar för jordbrukare inom tre storkommuner.

Tvärs över sjön
Så vidtog den verkligt äventyrliga delen av resan. Vägspärrar och varningstavlor som förkunnade att vägen var avstängd till följd av översvämning plockades åt sidan. Med en vägstyrelsens lastbil i täten och en dito personbil vakande längst bak i bilkaravanen bar det i väg rätt ut i sjön, som det såg ut, men landsvägen fanns där i alla fall inunder. Skulle man komma på sidan om, så var vägstyrelsens folk beredda att fiska upp ekipaget. Allt gick emellertid lyckligt.

Lausmyr

Här i säkerhet på strandvallen tog man sig ytterligare en blick på myren och därute i karavanens grumsiga kölvatten syntes en liten prick scm snart visade sig vara en ungdomlig sudergute. Inte så farligt, sa unge Stig Hedlund, Hallvards, jag vet var vägen går, så det så… Han log mot landshövdingen och andra främmande farbröder och tittade undrande på de många bilarna.
Farbröderna hade dock inte mycken tid att prata med Stig, de tittade på kanalen som är myrens avlopp åt havet och så var det dags för sista etappen som var Visby direkt.
Väl där får vi tillfälle att tala med riksdagsdelegationens ordförande, vice utskottsordföranden riksdagsman Allan Andersson i Tungelsta. Sådana här resor, säger han, ger vad inte beskrivningar på papper kan åstadkomma, nämligen en fullständig bild av förhållanden med aktuellt intresse. Ur den synpunkten finner jag att dagen varit lyckad. Vi har fått det intrycket att skördeskadorna är nog så omfattande, att åtskilligt kunnat undvikas om avloppsförhållandena varit bättre osv. För att studera skördeskadorna är utkottet uppdelat i tre sektioner. En är här i dag, de andra reser på annat håll i landet. Vad som kan väntas av dess undesökningar?
Ja, vi år se …

Riksdagsman Anderberg
hör hemma i det bördiga Skåne, där klimatet visserligen varit fuktigt nog denna höst men där det ändå inte varit fråga om några skördeskador av allvarligare slag. Nå, det gäller förstår Malmöhus län återtar riksdagsmannen. I Kristianstads län har det varit besvärligt nog, särskilt i Ö. Göinge. Man räknar för detta län skördeförluster på 12 milj. kr. Värre är det dock i Smålandslänen, där har regnandet åstadkommit katastrofskador av sådan art att staten nog måste hitta på några medel att stödja de värst hotade. Och Gotland, ja, det var tråkigt att se hur illa det var ställt mångenstädes här, men tro inte att Gotlänningarna är ensamma i olyckan.
Landshövding Hovgard hörde också till dem som ställde sig till förfogande för en liten intervju. Vi är tacksamma för att represenrtanter för jordbruksutskottet gjort
sig mödan att studera våra förhållanden. Det kan vara betydelsefullt nog att man får en inblick i skördeskadornas omfatning. Sådant bör skapa förståelse för våra problem. Det är nödvändigt att man åstadkommer stödformer som hjälper oss över stundens svårigheter, men det är också angeläget att vi får statlig hjälp till förbättringar av avlopp från myrar, så att katastrofen inte upprepas — i varje fall inte i samma omfattning. Hampfabriken är ju beroende av staten och i år kommer hampodlingen i än större beroende av myndighetenas förståelse och goda vilja.
Ja, så är det försöksgården. Vi hoppas nu att staten äntligen skall besluta att det blir statlig försöksgård helt och fullt. Pengar har utbetalats för förvärv av gården liksom till uppförande av byggnader, men beträffande gårdens framtid och själva ändamålet med gården är ingenting definitivt bestämt ännu.

Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265

Mera regn, hagelskurar över Gotland.

Skördesiluationen blir allt dystrare.

På åtskilliga betfält går vattne t upp till blasten på rotfrukterna. Bilden är tagen i Gothemstrakten.
En talande bild från en kornåk er i Lina myr, vattnet har stigit onormalt genom det myckna regnandet och omöjliggör allt arbete.

Skördesituationen på Gotland ter sig f. n. ganska mörk — detta gäller särskilt potatisen som på de lägre liggande markerna torde komma att helt förstöras. Vackert väder är något som jordbrukarna mest av alla väntar på. Visserligen klarnade det upp i dag på förmiddagen men väderleksrapporten lovar som Orsa kompani en gång ingenting bestämt.
Kornet och vårvetet står alltjämt obärgat. Man hann få av det och sätta upp det men sedan har ingenting kunnat göras. Det envisa regnandet började och på åtskilliga platser står vattnet blankt kring stackarna. Hampan som ännu står på rot har börjat få känning av rotrötan och vad betorna angår så blir upptagning ytterst besvärlig, särskilt för dem som har maskiner till hjälp, då dessa kräver torr mark.
Myrodlarna har det extra besvärligt. I både Lina myr och Mästermyr är vattenflödet enormt, kanalerna blev hårt ansträngda redan på ett tidigt stadium och allteftersom flödet ökat har också tillstamningen ökat med påföljd att veritabla insjöar bildades. I Mästermyr har vattnet på sistone stigit i höjd med vägen mot Sproge och Fardhem.
Från Ljugarnstrakten rapporteras i dag att man här i går och i natt fått 18 resp. 16 mm. I dag har också förekommit hagelskurar så att marken stundtals låg vit.

Gotlänningen
Måndagen den 20 oktober 1952
Nr 243

JAKTFÖRBUD.

Undertecknad jaktvårdsklubb får härmed i egenskap av jakträttsinnehavare och med stöd av bestämmelserna i gällande lag och förordning avlysa all jakt, bärande av skjutvapen samt drivande med lös hund å marker tillhörande nedanstående markägare i HÖRSNE SOCKEN:
Tage Hansson, Anninge, Sven Hansson, Emil Nygren, Axel Fagerlund och Bertil Ohlsson, alla vid Bunna, Sylve Stenberg, Bunna och Burs 135 i Norrlanda, Oskar Svensson, Bunna och Dibjers, Knut Emil Pettersson, Bunna och Buters, Johan Larsson, Buters, Sigvard Frögren, Buters, Sten Björkander och Sven Persson, Dibjers, Arne Molin, Josef Andersson, Tage Andersson, Hellinuth Larsson och Vilhelm Lindström, alla vid Lina, Dagmar Lyttkens, Lina F, Emil Hejdenberg, Leipstäde 11 i Lina myr, Adolf Jakobsson, Leipstäde 12 i d:o, Emil Norrby, Bjers 11 i d:o, Edvin Persson och Edvin Jakobsson, Möllegårds, Frida Wiman, Möllegårds hage, Arnold Boberg och Nils Pettersson, Nybjers, Gunnar Pettersson, St. Mörrby, Set Kolmodin, Snovalds, och Snovalds Tallmyr, samt Rudolf Holm, Karl Johan Hansson och Verner Eriksson, alla vid Tidemans.
Överträdelse, därest så kan bevisas, kommer ovillkorligen att beivras.
LINE JAKTVÄRDSKLUBB.

Gotlänningen
Tisdagen 14 oktober 1952
Nr 238

Jaktförbud i Lina myr till den 30 sept.

Lina jaktvårdsklubb och Hörsne jaktklubb har efter sammanträde som väntat beslutat om jaktförbud i Lina myr med anledning av den tidigare omtalade anddöden. Förbudet gäller tiden 11 augusti-30 september.

Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181

Gotlands vattenförhållanden studeras.

En delegation av experter under ledning av professor Nils Harald Magnusson, Stockholm, har under två dagar studerat vattenförhållandena här på Gotland, På måndagen besökte man Roma myr, Bara myr i Etelhem, Mästermyr, Hemsemyr och Sproge. På kvällen var man inbjudna på middag hos landshövding Hovgard, som deltagit i resan. Andra dagen ägnades åt norra Gotland, man besökte bl.a. Martebomyr, Lummelunda, Tingstäde, Fårösund, Gothem och Lina myr.
I delegationen ingick en hel del av de främsta experterna på området i Sverige och lokala myndigheter.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Hur är det med Linamyr?

Såsom våra läsare nog funnit, hafva vi ej kunnat dela den bullranda entusiasm, som på annat håll kommit till. synes i afseende på de affärsstransaktioner, som haft Lina myr i Hörsne till medelpunkt, Naturligtvis hafva vi känt våra förpliktelser . mot dem, som fäst uppmärksamheten på vår ö i alfsikt att här i företag nedlägga främmande penningar. Men å andra sidan har erfarenheten lärt, att i torfindustrien mera än på annat håll afståndet mellan ord och handling år svort, isynnerhet till en framgångsrik handling. Knappast ett halfår går om, utan att man läser en notis om att nu är torfproblemet ändtligen löst, Men aldrig hittills har verkligheten infriat de ofta braskande löftena.
Uppgifterna om ändamålet med det bolags verksamhet, hvars tillkomst man en längre tid bebådat, ha som bekant varit sväfvande. Än har dat hetat, atit torfbrikatteringen endast vore en öfvergångsform, att den. färdiga orodukten skulle blifva ett gödningsänne, och än att den nya fabriken skulla göra all sten kolsimport till Gotland öfverflödig. Emellertid synes det som om ett nytt uppslag rörange Linafrågan skulle ligga i följande notis, som gör sin rond genom gårdagens hufvudstadstidningar:
Enligt meddelande i en dansk tidning uppehåller sig för närvarande herr C. F. Lagercrantz jämte andra i Köbenhavn som representant för det engelska torfkolsbolaget för att underhandla med ett franskt finanskonsortium, som önskar inköpa förstnämda bolags Patonträttigheter för dverige, Fransmännen skulle här ha tillförsäkrat sig stora mossmarker. Det är meninfon att om öfverenskommelse träffas RS stora fabriker för fabrikation af torfkol enligt de nyuppfunna framställningsmetoderna. ansmännens reprosentant har meddelat, att det är anledning antaga att förhandlingarna under de närmaste dagarna skola leda till ett anat resultat. Det nya bolaju skall bildas med ett aktiekapital på 5 mill., som redan fulltecknats af fransmännen. Bolagets hufvudkontor skall förläggas till Köbenhamn.
N. D. A. har med anledning af meddelandet haft ett samtal med direktör H. von Feilitzen i Svenska Mosskulturföreningen.
Några större inköp af svenska torfmossar voro för honom obekanta. Han trodde meddelandet snarast gälla det s. k. International Carbonating Company, som såvidt han visste inköpt Lina myr på Gotland samt möjligen några mindre mossar i Småland och en stor mosse i Danmark. Detta bolag hade haft för afsikt att å en fabrik i Skottland och en i Danmark tillverka torfkolsbriketter efter i det närmaste den Ekenbergska metoden. Möjligen hade för att åstadkomma mera penningar spekulationer nu inledts med franska kapitalister om att dessa skulle öfvertaga planerna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 Mars 1913
N:r 60

Grävningsarbetet har börjat i Lina myr.

Efter årslånga förberedelser och behandlingar i skilda instanser är den segslitna och nu riksbekanta frågan om Line myrs reglering äntligen avgjord.
Det av Söderbygdens vattendomstol i sommar avkunnade utslaget innebär ett tillmötesgående av lantbrukarnas krav på en jämnare och förbättrad vattenavledning. Inga besvärsskrivelser över domen hade inkommit inom föreskriven tid, och därför har man nu satt i gång regleringsarbetet.
Från Nybro i Gothem och neråt myren pågår sedan någon vecka tillbaka utgrävning av en i övre kanten cirka tio meter bred och omkring en halv meter djup kanal. Denna följer på en del ställen den gamla åns förlopp, men där slingorna äro särskilt vida, ges den nya fåren en rät riktning. Det har hittills varit nödvändigt att kanalen ett par smärre krökar för att därigenom i viss mån anpassa arbetet efter terrängens beskaffenhet.
När en medarbetare i denne tidning nyligen besökte arbetsplatsen, hade grävningen fortskridit till norra änden av Råby träsk. Tack vare den torra väderleken under senare delen av sommaren, synes man tills dato på ett effektivt sätt kunna dra nytta av den hypermoderna grävmaskin, som över Slite förts till Gotland. Den tillhör Södertälje Grävbolag.
Arbetet bedrives i två skift med början kl. fyra på morgonen. Sista skiftet slutar kl. nio på kvällen. På grund av att maskinen är självtransportabel och manövreras av en enda man med biträde av en smörjare åtgår bara två man för varje skift. De hittills utförda prestationerna äro med tanke på det ringa behovet av arbetskraft högst imponerande, mellan 500-600 m3 jord pr dag. För putsning av kanelens kanter ha två man växelvis full sysselsättning.
Som förman för grävningen tjänstgör lantbrukaren Karl Jacobsson, Norrbys i Hörsne, en av företagets tillskyndare. Kan den nuvarande arbetstakten bibehållas, räknar man med ett vare färdig om cirka tre månader. Skulle däremot starka höstregn inträffa, kommer det sannolikt att bli svårt att arbeta efter en på förhand uppgjord tidtabell. Det terrängavsnitt, där men nu tagit sig fram, torde vara ett relativt lättforcerat område.
Genom att grävmaterialet helt enkelt lämpas över till kanalens bägge sidor, där stora vass- och sävtunor nu ligga söndertrasade, har landskapet blivit i hög grad vanställt. En utschaktning av jorden skulle givetvis bidraga till att överskyla de värsta dragen och till någon ringa del ge det forna vackra och karakteristiska myrlandet ett mindre sargat utseende. Men härtill fordras från delägarna sida ett krävande arbete. Man har blivit överraskad av att finna den uppkastade jorden vara av prima kvalité, till och med bättre än man i början vågat hoppas på. För den skull har man umgåtts med planer på att delvis forsla bort densamma och låta den komma till användning som mat- eller trädgårdsjord.
Att naturen i myren kommer att bli förvanskad i viss omfattning på grund av de nu igångsatta ingreppen torde man icke komma ifrån helt och hållet. En tröst i bedrövelsen för alla ivrare av gotländskt naturskydd utgör det faktum, att den s. k. Djupån i området mellan Råby och Lina träsk blir orörd och lämnas kvar såsom ett slags reservat till båtnad för änder, vadare, sumphöns och svarttärnor. Området omfattar cirka 1 km. i längd. Stannar blott en viss fuktighet kvar här under häckningstiden, ha vi kanske an, ledning att hysa förhoppning om att de skatter ur flora- och faunasynpunkt, som Line myr äger, räddas undan förgängelsen, skatter, som äro hela provinsens och nationens egendom.
N.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Kungörelse.

Hos Söderbygdens vattendomstol hava kammaradvokatfiskalsämbetet och Aktiebolaget Lina-Myr i likvidation var för sig anfört besvär över en den 10 april 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Lina myrs regleringsföretag av år 1943 och avseende reglering av vattenståndet i Lina myr för torrläggning av mark till Hintzer m. fl. hemman i Ganthems socken, Lina m. fl. hemman i Hörsne med Bara socken, Grinds m. fl. hemman i Vallstena socken, Björke m. fl. hemman i Norrlanda socken samt Boticker m. fl. hemman i Anga socken, Gotlands län.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast den 14 augusti 1943 till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senar e , att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att, i vad besvären avse båtnad eller ersättning av företaget, därutinnan avgiva yttrande antingen i skriftlig inlaga före vattendomstolens första sammanträde eller ock å nämnda sammanträde.
Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvarare, Carl Jacobsson i Norrbys, Dune.
Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Gotlands Allehanda och Gotlänningen samt hållas tillgängliga hos nämnde aktförvarare.
Stockholm den 14 juli 1943.
Av vattenrättsdomarärnbetet:
Gunnar Fredrikson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162