Från landsbygden.

Roma, 17 Febr.
Nytt skolhus. Vid extra kyrkostämma med Roma kommun d. 17 dennes fattades enhälligt beslut om uppförande af ett nytt skolhus enligt en af byggmästare N. Pettersson i Guldrupe uppgjord ritning, Kostnadsförslaget till samma skolhus slutar på en summa af 11,849 kronor. Jordschaktnings- och grundmursarbetet skall börja under denna böst samt fortsätta byggnadsarbetet våren 1892. Skolbygnadsföretaget är säkerligen ett af de större på Gotlands landsbygd och kräfver ej liten materiell uppoffring, i synnerhet om man besinnur, att kommunen under föregående höst verkställt sin sista utbetalning till det år 1886 afslutade laga skiftet.
Församlingen har genom sin handling visat sig äga blick för folkupplysningens stora sak och kan vara ett godt exempel för mången annan.

Sundre, 16 Februari.
Ett hastigt dödsfall timade härstädes sistlidne fredagsmorgon 13 dennes, då förre hemmansägaren Lars Kristiansson, Skoga, afled (som det antages) af bjertslag. Föregående dag hade K. som var öfver 70 år gammal, varit vid full vigör, kry och rask, samt förrättat diverse göromål inomhus. På fredagens morgon steg han äfven upp, klädde sig och var ute ett slag på gården, hvarefter han inkom klagande öfver bristande matlust och gick åter till sängs. Strax derefter blef han bjuden på frukost, som han blott till en liten del förtärde, ty »det var honom motbjudande» som han uttryckte sig, Några ögonblick derefter, då familjen slutat sin frukost, var det slut med den gamle. Ej en suck eller klagan kom från den gamles läppar.

Ett större fartyg, antagligen ångare, passerade i fredags qväll i skymningen Gotlands södra udde med kurs norr på.

En strid på lif och död mellan en fiskmåse och en gädda utkämpades härom dagen vid sjöstranden å vestra kusten i närheten af Hoburg. En i närheten arbetande person, som var vittne till den egendomliga striden, dervid måsen många gånger hade gäddan (som tycktes vara af ett par eller tre kilos vigt) högt upp öfver vattnet, fick i hast fatt i en båt och begaf sig till stället, en liten utskjutande udde, för att kugga roftåglen och således få sig den vackra fisken, men vid framkomsten fick vår man ej se något af fiskmåsens middag, hvarför han åter begaf sig i land. Etter en liten stund kom åter måsen tillbaka och upptog striden, dervid, efter många fåfänga försök, det ändtligen lyckades denna att få gäddan upp på en större sten, der han snart med en strykande aptit högg itu med den läckra måltiden.

Från landsbygden.

Norra Gotland, 16 Sept.
Tjufvar tyckes börja sina tilltag, ty hos sågare Vahlqvist vid Ibre i Hangvar tillgreps häromnatten diverse matvaror. Troligt är, att tjufven ej är långväga ifrån då han så väl hade reda på gömmorna.

Kanalgräfningen uti Elinghems-myr pågår med fall fart, ty det skall vara färdigt i böst.

Rågetter hafva i sommar blifvit hitförda, och förvaras för närvarande vid Lunds i Tingstäde, men komma efter parningstidens slut att utsläppas på myren.

Hvetesådden tyckes i det rärmaste vara afslutad.

Apropå. Den i tidningen så mycket omtalade folkskolebygnaden på Kappelshamn är nu färdig.

Vamlingbo, 16 Sept.
Uti målet emellan Hamra sockenmän å ena och Vamlingbo sockens södra snöploglag å andra sidan, rörande vinterväghållningsskyldighet å en del at kommunikationsvägen mellan berörda socknar (der södra ploglagets ägor gränsa intill på båda sidor), har nu dom fallit hos k. m:t., som icke funnit skäl att ändra kammarkollegii utslag i saken, som förpliktade de senare på ansökan af de, förre att vintertiden öppenhålla nämda vägsträcka.

En »fiffig» gubbe, nära sjuttioårig och sandstensarbetare från Hoburgstrakten, spelade häromsistens en ung bonddräng ett knepigt spratt. Den gamle, som dagligen sysslade i sin »kula» med brytning och huggning af slipsten, logerade en natt derstädes uti en 8.
k. materialbod, alldenstund vägen till hemmet, efter dagens tunga arbete, var lång. Uader nattens tysta timmar stördes plötsligt gubben af. någon, som ville likasom famna honom, äfvensom dunkande slag och buller lika det som förorsakas af arbetet uti det bredvid liggande stenbrottet. Förundrad häröfver siger den så obehagligt störde upp, undersöker »terrängen», man finner ingenting misstänkt, hvarför han lade sig åter. Åter samma egendomliga »uppenbarelse». Nu skyndar vår hjelte hem omtalar sin erfarenhet från natten för några, deribland en ung bonddräng, hvilka naturligt »logo i mjugg» åt den gamles griller, då han derjämte tillade, att han utlofvade en viss summa till den som från solens nedgång till dess uppgång inom loppet af veckan (detta var på början af veckan) tordes logera i boden. Den »modige» drängen var ej sen att upptaga inbjudningen, alldenstund det tycktes lätt att förtjena penningar, bvarför ban genom vad gerna förband sig att att betala beloppet till arbetaren ifall han ej fallgjorde öfverenskammelsen. Alltnog veckan gick men den som inte kom för att logera i materialboden, det var drängen, som troligea kommit att fundera på saken och såmedelst blifvit »skrämd» af gubbens »fantasifoster», hvarför han, sin fästmdå till stor glädje, hellre betalade vadsumman.

Torskfisket har en liten tid varit gynnande i trakten, i det att 10-tals tjog och deröfver af hvarje man fångats för dag, en del riktig »palltorsk» vägande nära fyra kilo stycket.
Priset har det oaktadt varit lågt, 33 till 50 öre tjoget enligt uppgift.

God tur hade en jägare häromdagen då han på omkring 4 timmar sköt ej mindre än fem arar. Rapphönsen tyckes äfven i år vara talrikt representerade i trakten.

Trawlfiske i Östersjön

har hittills icke idkats förrän i förra veckan, då kapten Müblenfels med kanonbåten Astrid gjorde försök med det vid vestkusten och i Skotland kända redskap, som benämnes tr.wl (bottenhåf).
Ångaren afgick härifrån på söndags e.m. 27 Juli och anstälde de första försöken på måndagen norr och nordost om Gotska Sandön. Emellertid vardt den stora tr:wlen skadad af på sjöbotten befintliga rester efter skeppsvrak och tisdagen användes för dess lagving, hvarefter försöken fortsattes på sandbanken mellan Sandön och Fårön. Resultatet lemnade endast några få exemplar flundror och torsk.
På fredagen angjordes Slite för proviantering och på lördagen besöktes banken utanför Östergarn, der man af föregående erfarenhet trodde sig böra finna torsk, men der utbytet af sådan vardt obetydligt.
På måndagen afgick kapt. M. med Astrid söderut till Blekinge med afsigt att under resan anställa försök på Hoburgsbanken.
Försöken komma i September att åter upptagas vid Gotlands kuster.

Vid Hoburg och Grötlinge hushållsgilles

sammanträde i går i Öja prisbelönade följande djur:

Tjurar:
Buffel, Veström, Burge i Öja, 1:a 15 kr.
Kasper Lindström, Prestgården, 2:a 10 kr.

Kor:
Stjerna, Viktor Hansén, Burgsvik, 2:a 10 kr.
Augusta, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Hilma, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Madamen, N. Johansson, Botarfvej, 3:a 5 kr.
Risa, O. Pettersson; Nora i Vamlingbo, 3:a 5 kr.
Nella, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Berta, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Sola, A. Boberg, Ronarfve i. Öja, 3:a 5 kr.

Qvigor:
Emma, A. Boberg, Ronarfve i Öja 2:a 10 kr.
Hjerta, Zachrisson, Vestansi Vaml:bo, 3:a 5 kr.

Utstälda voro 2 tjurar, 11 kor och 2 qvigor.
Vid gillessammanträdet . upplystes, , att jorden. fortfarande brukades. i: treskifte; en och annan hade börjat med växelbruk i 7 skiften. I Hamra, Vamlingbo och Sundre. märkes stark öfvergång från två till treskifte.
Betodling var försökt med lycklig början.
Gödsling af ängar hade afåtkilliga användts med framgång, Röjning af ängarne af. endast några få. Gödselns.vård och rätta tillvaratagande vore ej allmänvare iakttagna.
Burgsviks mejeri fortgår, men mjölktillgången och smörprisen äro ej fullt tillfredsställande.
Hästpremiering efter Skaraborgssystemet ansågs önskvärd.
Kreatursförsäkring inom trängre områden, bygd på inbördes förtroende, hade börjat inom, Öja och Hamra.
Man använde på södra Gotland hästarne till jordbruksarbete mera än i mellersta delen af ön.
I fråga om en ny strängare skogslag förenade sig gillet med af de föregående gillen uttalade önskningar och åsigter.
Med afseende på försvarsfrågam antogs den från föregående gillen bekanta resoIutionen.
Till ordförande återvaldes hr V. Hansén i Burgsvik, till ledamot i nötpremieringsnämden hr Jespersson. I fårpremieringsnämden invaldes hr O. Vestberg, Sibbenarfve i Öja, samt till ersättare för båda hr Jakob Rösendabl, Kattluuds. Nästa år hålles premieringsmötet i Grötlingbo.

Från sjön.

Norska briggen Ellen, kapten Taarvig, hemma i Fredrikstad, kommande från Balogne, destineradt till Sundsvall, barlastad, har strandat i går natt vid Hoburgen. Bergningsångaren Poseidon ankom i morgse till strandningsstället för att assistera.
— I förra veckan grundstötte under strark tjocka norska galeasen Sölivet, kapten Gurmundsen, på Fasen vid holmen på Ölands norra udde. Galeasen, som var Em resa från Stockholm till Köbenhavp, kastades till följd af den svåra sjön upp på grundet och för att den ä skulle »hugga» för mycket på grundet, lät skepparen kapa riggen, som dock först senare kunde helt och hället frigöras från fartyget.
— En finsk skonert har natten till i lördags strandat på norra Ölands kust.

Sensation på lut men Othem segrade.

”Slaktarn?” Nilsson var bäste man på planen i matchen mellan Othem och Hoburg.

Othem (GA). Hoburg var i lördagens match i Othem nära att ställa till med en riktig sensation, När två tredjedelar av matchen var spelad ledde Hoburg med 1-0 på straff. Othem ändrade dock sitt spel ju mer matchen led och kunde efter en fin sista period vinna med 2-1. Mannen för dagen var Othems Åke ”Slaktarn” Nilsson som spelade helt ypperligt både i anfall och försvar. Matchen var i sin helhet dålig.
Hoburg började mycket förtroendeingivande i första halvlek då laget hade vinden i ryggen.
När cirka tjugo minuter av matchen hade gått fick Hoburg en hörna som blev upphovet till ledningsmålet. På hörnan som blev mycket farlig tack vare vinden, tog en Othemspelare bollen med händerna som sista utväg. Straffen som följde satte Börje Karlsson helt otagbart i mål.
När Othem fick vinden i ryggen och Christer Martinsson flyttades in på centern i stället för den skadade Åke Lindblad blev det bättre fart på Kedjan, När halva andra halvlek var till ända gjorde ”Slaktarn” dagens snyggaste mål, Från tjugo meters håll laddade han för fullt med riktning mot krysset. Genast efer kvitteringen började Othem att pressa och efter bara några minuter var det dags för mål igen. Denna gång var det Christer Martinsson som förvaltade en fin passning från Anders Kallio på bästa sätt.
Othems i särklass bäste spelare var ”Slaktarn”. Han kämpade föredömligt i både försvar och anfall. Sölve Dyplin, som fick axla ”Fenkis” fallna mantel på centerhalven, skötte sig bra. I kedjan var det mest Anders Kallio och Christer Martinsson som oroade Hoburg.
Hoburgs bäste spelare stod i målet, Han heter Rolf Widén och han räddade Hoburg från ett stort nederlag, Börje Karlsson i kedjan var som vanligt en av de bättre i laget, Nyss hemkomné Georg Johansson rensade fint på centerhalven.

Gotlands folkmängd

ökade under 1964 med 95 personer enligt vad statistiska centralbyrån upplyser i nu fråmlagd redogörelse för folkmängdens förändringar. Det blev ett födelseöverskott om 241 personer, men på folks flyttningar gjorde länet en förlust om 146 invånare.
Av länets kommuner var det emellertid endast tre som öka de sin folkmängd, nämligen Visby stad med 391, Tingstäde med 14 och Hemse med 17. Bland kommuner som fick vidkännas den största åderlåtningen märkes Romakloster som förlorade 85 personer, Klintehamn 47, Hoburg 36 och Dalhem 34.

Landsbygden.

Sundre, 2 Sept.
Rikligt fiskafänge. Natten emellan sistlidne 30 och 81 Augusti voro några fiskare från Refs fiskeläge ute på s. k. Rafgrund i närheten af Hoburg för att idka strömmingsfiske, hvilket också lyckades tämligen bra i det att de på fyra stycken garn hvardera, erhöllo 40 till 50 valar pr man. En af fiskarena som lyckats träffa sjelfva fiskstimmen erhöll ej mindre än 250 valar på sina garn.
När man väl kommit i land med den rikliga fångsten, kom en gammal bepröfvad fiskare ned till stranden för att vara sin son, som äfven varit ute på fisket, behjelplig, och då han fick höra huru förhållandena voro, föreslog han, att man skulle försöka, att den plats, der den rikligaste tångsten erhållits, utsätta några garn, hvarför en båt bemannad med trenne fiskare skyndsamt begåfvo sig i väg, medtagande ett halft tiog garn, till det lilla område några hundra meter i omkrets, som på natten varit så fullproppadt af strömming. Etfter ett par timmars förlopp, återkommo dessa tre männen i land medförande full last af fisk. Tre andra personer, som fått reda på förhållandet, skyndade sig nu äfven ut med några garn jämte de tre förstnämde och lyckades dessa sex fiskare att på den korta tiden från kl. 9 f.m. till kl. 3 e. m. ilandföra omkring femhundra valar strömming på ett tjogtal fiskegarn. En del af fiskegarne blefvo högst illa åtgångna af den myckna fisken.

När gumman skulle ringa. I en socken på södra delen af ön, var för kort tid sedan en hemmansägare anstäld som klockare i församlingen. Som hans kära hälft tyckte att mannen blef mycket hindrad vid sitt arbete med aftonringningen o. d. beslöt hon att sjelf försöka att uträtta denna syssla, hvilket ock några gånger lyckades, utan någon anmärkning. Förtjust häröfver begathon sig åter en lördags afton i väg, för att draga klockan, men nu hade ödet beslutat att det ej skulle gå väl, hvarför, då hon dunkade på af alla krafter, klocksträngen brast tvärt af uppe vid klockan. Vår klockaremor som fick höra det underliga rassel, den nedsusande tågstumpen förorsakade, trodde att »sjelfva hin» farit i klockan och dignade i häpenheten medvetslös ned på en i närheten stående tjärtunna, hvars innehåll till en del öfvergöt hennes klädning, samt råkade N samma gång stöta till en gammal helgonbild som förvarades i ringkammaren, med den påföljd att denne förlorade hufvudet.
När hon sedermera kom till sans, kilade hon i väg, så fort sig göra lät, till en i närheten boende väninna för hvilken hon omtalade det »trolleri» hon varit utsatt för.
Denna tog reda på förhållandet och omtalade det för klockaremor. Tablå!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 4 September 1889
N:r 101

Från landsbygden.

Sundre, 31 Aug.
Ett nytt och tidsenligt fattighus af sten under spåntak, har nu blifvit uppfördt i denna socken och man håller nu som bäst på med att på ändamålsenligt sätt inreda detsamma. På tal om fattighus kan äfven antecknas, att denna lilla kommun i förhållande till sin storlek (omkring 6 mantal) är mycket betungad med fattiga och deras underhåll. Åtskilliga äro »utackorderade» till den minstbjudande för år, under det man håll:r s, k. gårdgången med forslandet af mat till andra som äro inbysta i fattigstugan, och hvilken »bespisning» går socknen kring 3 till 4 gånger hvarje år. Då härtill lägges inköp af ved o. s. v. samt detta års fattighusbygge kav man väl säga att fattigvårdsunderhållet drabber tungt detta samhälle.

En »företagsam» landtman från denna socken, som äger en liten hemmansdel, sådde förliden vår ett litet parti korn, men som jorden vid såningstillfället var mycket torr, mäktade kornen ej gro i jorden och skjuta upp. Men vår man hittade på råd. Han ombad några bekanta vänner att ett par qvällar å rad vara honom behjelpliga, och så forslade han dit (på åkern) socknens stora brandspruta och ur en närbelägen källa hämtades vatten, hvarmed de besådda tegarne bokstafligen öfversprutades, så att en hjelplig »myr» erhölls, hvarefter han hade nöjet att se den ena kornbrodden efter den andra »sticka näsan i vädret», och när han nu häromdagen skördade sitt korn, fann han, att hans pihitt burit frukt, ty i hela grannskapet fans ingen som erhöll en så riklig skörd som vår landtman.

Strömmingsfisket, har denna vecka lönat sig någorlunda bra för hafvets arbetare här i trakten. Såväl på kusten af denna socken som östra och vestra kusten af Vamlingbo har erhållits från 10 till 20 valar på man för dag, och senast i dag har å vestra kusten medels s. k. vrakfiske erhållits nära 30 valar för hvarje fiskare af denna vara, hvilken är af utmärkt god beskaffepvhet och röner stark efterfrågan till fyllande af behofvet för den kommande vintern.

Hamra, 31 Augusti.
En gripande begrafningsakt. I går kl. 5 e.m öfverlemnades åt grafvens sköte på Hamra kyrkogård stoftet efter gessen August Janson, 14 år gammal, hvilken på så sorgligt sätt omkom då Åländska skonerten »Kuopio» kantrade utanför Hoburgen, Som man minnes, råkade gossen bli qvar i kajutan, der han fann sin död.
Jordfästningen förrättades af kyrkoherden Gadd, som på ett gripande sätt tolkade lifvets ovaraktighet, isynnerhet för sjömannen. Åt den djupt förkrossade fadren, Kuopios kapten, riktade kyrkoherden derpå de mest deltagande och tröstrika ord.
Den lilla grafven var invändigt vackert smyckad och deltagande qvinnor både från Hamra och Burgsvik lade under tårar en rik skörd af blommor på den lille okände finnens sista hvilobädd. Kapten Janson lär för någon tid sedan haft den sorgen att få följa sin hustrå till grafven.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 September 1889
N:r 100

Vrak vid Gotland.

Befälhafvaren å tyska åvgfartyget »Elbe» har meddelat, att han 3 Augusti påträffat ett kantradt större fartyg, antagligen en brigg eller bark, 17 minuter SV. till 8. från Hoburg. En afbruten bitaf en mast samt andra delar af tacklingen drefvo omkring vraket.
Detta vrak torde väl ej kunna vara något annat än det efter det af oss förut omnämda finska fartyget »Kuopio».

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 Augusti 1889
N:r 99