Vid Hoburg och Grötlinge hushållsgilles

sammanträde i går i Öja prisbelönade följande djur:

Tjurar:
Buffel, Veström, Burge i Öja, 1:a 15 kr.
Kasper Lindström, Prestgården, 2:a 10 kr.

Kor:
Stjerna, Viktor Hansén, Burgsvik, 2:a 10 kr.
Augusta, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Hilma, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Madamen, N. Johansson, Botarfvej, 3:a 5 kr.
Risa, O. Pettersson; Nora i Vamlingbo, 3:a 5 kr.
Nella, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Berta, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Sola, A. Boberg, Ronarfve i. Öja, 3:a 5 kr.

Qvigor:
Emma, A. Boberg, Ronarfve i Öja 2:a 10 kr.
Hjerta, Zachrisson, Vestansi Vaml:bo, 3:a 5 kr.

Utstälda voro 2 tjurar, 11 kor och 2 qvigor.
Vid gillessammanträdet . upplystes, , att jorden. fortfarande brukades. i: treskifte; en och annan hade börjat med växelbruk i 7 skiften. I Hamra, Vamlingbo och Sundre. märkes stark öfvergång från två till treskifte.
Betodling var försökt med lycklig början.
Gödsling af ängar hade afåtkilliga användts med framgång, Röjning af ängarne af. endast några få. Gödselns.vård och rätta tillvaratagande vore ej allmänvare iakttagna.
Burgsviks mejeri fortgår, men mjölktillgången och smörprisen äro ej fullt tillfredsställande.
Hästpremiering efter Skaraborgssystemet ansågs önskvärd.
Kreatursförsäkring inom trängre områden, bygd på inbördes förtroende, hade börjat inom, Öja och Hamra.
Man använde på södra Gotland hästarne till jordbruksarbete mera än i mellersta delen af ön.
I fråga om en ny strängare skogslag förenade sig gillet med af de föregående gillen uttalade önskningar och åsigter.
Med afseende på försvarsfrågam antogs den från föregående gillen bekanta resoIutionen.
Till ordförande återvaldes hr V. Hansén i Burgsvik, till ledamot i nötpremieringsnämden hr Jespersson. I fårpremieringsnämden invaldes hr O. Vestberg, Sibbenarfve i Öja, samt till ersättare för båda hr Jakob Rösendabl, Kattluuds. Nästa år hålles premieringsmötet i Grötlingbo.

Från sjön.

Norska briggen Ellen, kapten Taarvig, hemma i Fredrikstad, kommande från Balogne, destineradt till Sundsvall, barlastad, har strandat i går natt vid Hoburgen. Bergningsångaren Poseidon ankom i morgse till strandningsstället för att assistera.
— I förra veckan grundstötte under strark tjocka norska galeasen Sölivet, kapten Gurmundsen, på Fasen vid holmen på Ölands norra udde. Galeasen, som var Em resa från Stockholm till Köbenhavp, kastades till följd af den svåra sjön upp på grundet och för att den ä skulle »hugga» för mycket på grundet, lät skepparen kapa riggen, som dock först senare kunde helt och hället frigöras från fartyget.
— En finsk skonert har natten till i lördags strandat på norra Ölands kust.

Sensation på lut men Othem segrade.

”Slaktarn?” Nilsson var bäste man på planen i matchen mellan Othem och Hoburg.

Othem (GA). Hoburg var i lördagens match i Othem nära att ställa till med en riktig sensation, När två tredjedelar av matchen var spelad ledde Hoburg med 1-0 på straff. Othem ändrade dock sitt spel ju mer matchen led och kunde efter en fin sista period vinna med 2-1. Mannen för dagen var Othems Åke ”Slaktarn” Nilsson som spelade helt ypperligt både i anfall och försvar. Matchen var i sin helhet dålig.
Hoburg började mycket förtroendeingivande i första halvlek då laget hade vinden i ryggen.
När cirka tjugo minuter av matchen hade gått fick Hoburg en hörna som blev upphovet till ledningsmålet. På hörnan som blev mycket farlig tack vare vinden, tog en Othemspelare bollen med händerna som sista utväg. Straffen som följde satte Börje Karlsson helt otagbart i mål.
När Othem fick vinden i ryggen och Christer Martinsson flyttades in på centern i stället för den skadade Åke Lindblad blev det bättre fart på Kedjan, När halva andra halvlek var till ända gjorde ”Slaktarn” dagens snyggaste mål, Från tjugo meters håll laddade han för fullt med riktning mot krysset. Genast efer kvitteringen började Othem att pressa och efter bara några minuter var det dags för mål igen. Denna gång var det Christer Martinsson som förvaltade en fin passning från Anders Kallio på bästa sätt.
Othems i särklass bäste spelare var ”Slaktarn”. Han kämpade föredömligt i både försvar och anfall. Sölve Dyplin, som fick axla ”Fenkis” fallna mantel på centerhalven, skötte sig bra. I kedjan var det mest Anders Kallio och Christer Martinsson som oroade Hoburg.
Hoburgs bäste spelare stod i målet, Han heter Rolf Widén och han räddade Hoburg från ett stort nederlag, Börje Karlsson i kedjan var som vanligt en av de bättre i laget, Nyss hemkomné Georg Johansson rensade fint på centerhalven.

Gotlands folkmängd

ökade under 1964 med 95 personer enligt vad statistiska centralbyrån upplyser i nu fråmlagd redogörelse för folkmängdens förändringar. Det blev ett födelseöverskott om 241 personer, men på folks flyttningar gjorde länet en förlust om 146 invånare.
Av länets kommuner var det emellertid endast tre som öka de sin folkmängd, nämligen Visby stad med 391, Tingstäde med 14 och Hemse med 17. Bland kommuner som fick vidkännas den största åderlåtningen märkes Romakloster som förlorade 85 personer, Klintehamn 47, Hoburg 36 och Dalhem 34.

Landsbygden.

Sundre, 2 Sept.
Rikligt fiskafänge. Natten emellan sistlidne 30 och 81 Augusti voro några fiskare från Refs fiskeläge ute på s. k. Rafgrund i närheten af Hoburg för att idka strömmingsfiske, hvilket också lyckades tämligen bra i det att de på fyra stycken garn hvardera, erhöllo 40 till 50 valar pr man. En af fiskarena som lyckats träffa sjelfva fiskstimmen erhöll ej mindre än 250 valar på sina garn.
När man väl kommit i land med den rikliga fångsten, kom en gammal bepröfvad fiskare ned till stranden för att vara sin son, som äfven varit ute på fisket, behjelplig, och då han fick höra huru förhållandena voro, föreslog han, att man skulle försöka, att den plats, der den rikligaste tångsten erhållits, utsätta några garn, hvarför en båt bemannad med trenne fiskare skyndsamt begåfvo sig i väg, medtagande ett halft tiog garn, till det lilla område några hundra meter i omkrets, som på natten varit så fullproppadt af strömming. Etfter ett par timmars förlopp, återkommo dessa tre männen i land medförande full last af fisk. Tre andra personer, som fått reda på förhållandet, skyndade sig nu äfven ut med några garn jämte de tre förstnämde och lyckades dessa sex fiskare att på den korta tiden från kl. 9 f.m. till kl. 3 e. m. ilandföra omkring femhundra valar strömming på ett tjogtal fiskegarn. En del af fiskegarne blefvo högst illa åtgångna af den myckna fisken.

När gumman skulle ringa. I en socken på södra delen af ön, var för kort tid sedan en hemmansägare anstäld som klockare i församlingen. Som hans kära hälft tyckte att mannen blef mycket hindrad vid sitt arbete med aftonringningen o. d. beslöt hon att sjelf försöka att uträtta denna syssla, hvilket ock några gånger lyckades, utan någon anmärkning. Förtjust häröfver begathon sig åter en lördags afton i väg, för att draga klockan, men nu hade ödet beslutat att det ej skulle gå väl, hvarför, då hon dunkade på af alla krafter, klocksträngen brast tvärt af uppe vid klockan. Vår klockaremor som fick höra det underliga rassel, den nedsusande tågstumpen förorsakade, trodde att »sjelfva hin» farit i klockan och dignade i häpenheten medvetslös ned på en i närheten stående tjärtunna, hvars innehåll till en del öfvergöt hennes klädning, samt råkade N samma gång stöta till en gammal helgonbild som förvarades i ringkammaren, med den påföljd att denne förlorade hufvudet.
När hon sedermera kom till sans, kilade hon i väg, så fort sig göra lät, till en i närheten boende väninna för hvilken hon omtalade det »trolleri» hon varit utsatt för.
Denna tog reda på förhållandet och omtalade det för klockaremor. Tablå!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 4 September 1889
N:r 101

Från landsbygden.

Sundre, 31 Aug.
Ett nytt och tidsenligt fattighus af sten under spåntak, har nu blifvit uppfördt i denna socken och man håller nu som bäst på med att på ändamålsenligt sätt inreda detsamma. På tal om fattighus kan äfven antecknas, att denna lilla kommun i förhållande till sin storlek (omkring 6 mantal) är mycket betungad med fattiga och deras underhåll. Åtskilliga äro »utackorderade» till den minstbjudande för år, under det man håll:r s, k. gårdgången med forslandet af mat till andra som äro inbysta i fattigstugan, och hvilken »bespisning» går socknen kring 3 till 4 gånger hvarje år. Då härtill lägges inköp af ved o. s. v. samt detta års fattighusbygge kav man väl säga att fattigvårdsunderhållet drabber tungt detta samhälle.

En »företagsam» landtman från denna socken, som äger en liten hemmansdel, sådde förliden vår ett litet parti korn, men som jorden vid såningstillfället var mycket torr, mäktade kornen ej gro i jorden och skjuta upp. Men vår man hittade på råd. Han ombad några bekanta vänner att ett par qvällar å rad vara honom behjelpliga, och så forslade han dit (på åkern) socknens stora brandspruta och ur en närbelägen källa hämtades vatten, hvarmed de besådda tegarne bokstafligen öfversprutades, så att en hjelplig »myr» erhölls, hvarefter han hade nöjet att se den ena kornbrodden efter den andra »sticka näsan i vädret», och när han nu häromdagen skördade sitt korn, fann han, att hans pihitt burit frukt, ty i hela grannskapet fans ingen som erhöll en så riklig skörd som vår landtman.

Strömmingsfisket, har denna vecka lönat sig någorlunda bra för hafvets arbetare här i trakten. Såväl på kusten af denna socken som östra och vestra kusten af Vamlingbo har erhållits från 10 till 20 valar på man för dag, och senast i dag har å vestra kusten medels s. k. vrakfiske erhållits nära 30 valar för hvarje fiskare af denna vara, hvilken är af utmärkt god beskaffepvhet och röner stark efterfrågan till fyllande af behofvet för den kommande vintern.

Hamra, 31 Augusti.
En gripande begrafningsakt. I går kl. 5 e.m öfverlemnades åt grafvens sköte på Hamra kyrkogård stoftet efter gessen August Janson, 14 år gammal, hvilken på så sorgligt sätt omkom då Åländska skonerten »Kuopio» kantrade utanför Hoburgen, Som man minnes, råkade gossen bli qvar i kajutan, der han fann sin död.
Jordfästningen förrättades af kyrkoherden Gadd, som på ett gripande sätt tolkade lifvets ovaraktighet, isynnerhet för sjömannen. Åt den djupt förkrossade fadren, Kuopios kapten, riktade kyrkoherden derpå de mest deltagande och tröstrika ord.
Den lilla grafven var invändigt vackert smyckad och deltagande qvinnor både från Hamra och Burgsvik lade under tårar en rik skörd af blommor på den lille okände finnens sista hvilobädd. Kapten Janson lär för någon tid sedan haft den sorgen att få följa sin hustrå till grafven.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 September 1889
N:r 100

Vrak vid Gotland.

Befälhafvaren å tyska åvgfartyget »Elbe» har meddelat, att han 3 Augusti påträffat ett kantradt större fartyg, antagligen en brigg eller bark, 17 minuter SV. till 8. från Hoburg. En afbruten bitaf en mast samt andra delar af tacklingen drefvo omkring vraket.
Detta vrak torde väl ej kunna vara något annat än det efter det af oss förut omnämda finska fartyget »Kuopio».

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 Augusti 1889
N:r 99

Åter en sjöolycka

har inträffat vid våra kuster.
Från ryska konsulatet i Lübeck ingick nvämligen i lördags hit telegram, att 31 sistlidne Juli finska skonaren »Kuopio» kantrat ej långt från Hoburgen. Besättningen hade lyckats komma fram till Lübeck. Endast kaptenens son hade blifvit qvar i kajutan.
På grund af detta telegram, som äfven begärde hjelp åt fartyget, sändes från härvarande ryska konsulat till södra delen af ön meddelande om olyckan, och i går påträffades »Kuopio» af kustbefolkvingen utanför Limgrund i Hamra med kölen i vädret. Fartyget har nu blifvit provisoriskt förankradt samt dykarebåt eftertelegraferats för att assistera.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Augusti 1889
N:r 88

Från landsbygden.

Hoburg, 26 Dec.
Ovanligt fiskafänge.
Att fånga Säl i ålryssjor hör väl till det mindre vanliga. Så hände sig dock häromdagen, då det befans att en säl, (troligen under jagt efter någon mindre fisk) inkrupit i en störte ålryssja, der den på morgonen påträffades af den förvånade fiskaren.

Ett länge kändt behof
har varit rådande inom Vamlingba och Sundre socknar, i det att någon sigtqvarn icke funnits närmare än i Burgsvik. Nu har dock en företagsam hemmansägare i Sundre låtit uppföra en större väderqvarn, hvilken i dagarna afprofvats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 December 1888
N:r 105

Från landsbygden.

Burs, 18 Okt.
Öfverseglade
af en finsk brigg blefvo trenne fiskare från Herta fiskläge ratten sistl. tisdag och onsdag. Den ene af fiskrarne fick fatt i tågvirket under bogsprötet och blef upphalad på fartyget, men de andra två lyckades berga sig i den vattenfylda båten. Anledningen till olyckan var att lanternorna på fiskbåten hade slocknat, hvarför den ej kunde observeras från fartyget. Sina strömmingsgarn voro de ute och lyckades finna dagen efter.

Stor potatis.
På en myrodling, tillhörig handlanden Fagerberg på Dala, har man funnit en potatis, icke amerikansk utan af den vanliga hvita sorten, som vägde 1 skålp. 15 ort.

Den första snön
för vintern har fallit här i dag.

Södra Gotland, 18 Okt.
Vinterlik
ter sig väderleken för närvarande. Blåst, regn och stundom stark storm; har nu stått på dagordningen en lång tid. Idag på morgonen var marken delvis betäckt med ett snölager af omkr. 1/2 tums tjocklek.

Potatisupptagningen
pågår nu som bäst öfverallt. Af detta jordbruksalster lär många landtmän i år få klen skörd, ty öfverhufvud taget är potatisen småväxt och dertill på många ställen hårdt angripen af röta.

Kreatursprisen
ställa sig tämligen lågt här på söder. Så ha t. ex. rätt vackra exemplar af kor sålts till det oerhördt billiga priset af 30—50 kr. och uudantag härför har blott i enstaka fall gifvits, då djuren varit af särskild utmärkt beskaffenhet. På senaste torgdagen å Sandesrum i Grötlingbo voro prisen ej bättre, än ofvan nämts, på kor. För oxar betaltes omkring 80—90 kr. stycket och hästar från 25 till 150 kronor. I det helataget var tillförseln af djur stor, och afsättningen ganska klen på platsen.

På Sundrekusten
i ock omkring trakten af Hoburg har i dagarne hittats en mängd tjogtals lass — plank och brädstamp från 1 till 6 fots längd, undantagsvis deröfver.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.