Från landsbygden.

Sundre, 31 Aug.
Ett nytt och tidsenligt fattighus af sten under spåntak, har nu blifvit uppfördt i denna socken och man håller nu som bäst på med att på ändamålsenligt sätt inreda detsamma. På tal om fattighus kan äfven antecknas, att denna lilla kommun i förhållande till sin storlek (omkring 6 mantal) är mycket betungad med fattiga och deras underhåll. Åtskilliga äro »utackorderade» till den minstbjudande för år, under det man håll:r s, k. gårdgången med forslandet af mat till andra som äro inbysta i fattigstugan, och hvilken »bespisning» går socknen kring 3 till 4 gånger hvarje år. Då härtill lägges inköp af ved o. s. v. samt detta års fattighusbygge kav man väl säga att fattigvårdsunderhållet drabber tungt detta samhälle.

En »företagsam» landtman från denna socken, som äger en liten hemmansdel, sådde förliden vår ett litet parti korn, men som jorden vid såningstillfället var mycket torr, mäktade kornen ej gro i jorden och skjuta upp. Men vår man hittade på råd. Han ombad några bekanta vänner att ett par qvällar å rad vara honom behjelpliga, och så forslade han dit (på åkern) socknens stora brandspruta och ur en närbelägen källa hämtades vatten, hvarmed de besådda tegarne bokstafligen öfversprutades, så att en hjelplig »myr» erhölls, hvarefter han hade nöjet att se den ena kornbrodden efter den andra »sticka näsan i vädret», och när han nu häromdagen skördade sitt korn, fann han, att hans pihitt burit frukt, ty i hela grannskapet fans ingen som erhöll en så riklig skörd som vår landtman.

Strömmingsfisket, har denna vecka lönat sig någorlunda bra för hafvets arbetare här i trakten. Såväl på kusten af denna socken som östra och vestra kusten af Vamlingbo har erhållits från 10 till 20 valar på man för dag, och senast i dag har å vestra kusten medels s. k. vrakfiske erhållits nära 30 valar för hvarje fiskare af denna vara, hvilken är af utmärkt god beskaffepvhet och röner stark efterfrågan till fyllande af behofvet för den kommande vintern.

Hamra, 31 Augusti.
En gripande begrafningsakt. I går kl. 5 e.m öfverlemnades åt grafvens sköte på Hamra kyrkogård stoftet efter gessen August Janson, 14 år gammal, hvilken på så sorgligt sätt omkom då Åländska skonerten »Kuopio» kantrade utanför Hoburgen, Som man minnes, råkade gossen bli qvar i kajutan, der han fann sin död.
Jordfästningen förrättades af kyrkoherden Gadd, som på ett gripande sätt tolkade lifvets ovaraktighet, isynnerhet för sjömannen. Åt den djupt förkrossade fadren, Kuopios kapten, riktade kyrkoherden derpå de mest deltagande och tröstrika ord.
Den lilla grafven var invändigt vackert smyckad och deltagande qvinnor både från Hamra och Burgsvik lade under tårar en rik skörd af blommor på den lille okände finnens sista hvilobädd. Kapten Janson lär för någon tid sedan haft den sorgen att få följa sin hustrå till grafven.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 September 1889
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *