Från landsbygden.

Ett baptist-missionsmöte
hölls nyligen i Hafdhems missionshus, Predikanter från när och fjerran voro församlade.
En liflig diskussion rådde isynnerhet första mötesdagen. Allt afgick dock i enighet och stillhet. Mötet var talrikt besökt.
Samtidigt med det ofvannämda hölls ett

Mormon-missionsmöte
i Linde socken. Hurn dervid tillgick är mig till största delen obekant, men ryktesvis sagdt lär den s. k. engladansen (en afskyvärd sed bland mormonerna) försiggått.

Smittosam sjukdom
har på söder här och hvar förekommit, isynnerbet i Sundre socken, der alla vid Ljufves gård varit sängliggande. Man tillskrifver det den ovanliga hettan. Nu börjar dock tillfrisknandet.

3,900 kronor
hade en fattig bonde från Sundre lyckan att efter en sin aflidne broder, som drunknat utanför Amerikas kuster, få ärfva. Ett guldur tillkom honom äfven.

En sälhund
sågs 20 Juli vid Barshagen i Sundre. Han hade förirrat sig upp på land och lagt sig att hvila på en omkring 300 fot från stranden liggande platt sten. Då han varsnades, skyndade han att upphinna sjön, hvilket också lyckades.

Tre pansarfartyg
syntes onsdagen 15 Juli passera Gotlands södra udde. De voro långt till sjös, dock hördes upprepade gånger kanonskott.

Vid Lingsarfve i Vamlingbo
är rågskörden börjad. Om några dagar är en stor del af södra Gotlands höstsådd mogen, mycket kunde redan skäras, Den stora s. k. Bonäsåkern (belägen vid Hoburg) är till största delen mogen till skörd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Från landsbygden.

4 Juli.
Den omkomne båtskepparen
O. Dahlgrens båt bar nu ilandslagits vid stranden i Näs socken. Reliugarna voro inslagna äfvensom båtinveutarierna förkomna.

Nära döden
voro häromdagen två fiskare från Öja socken, den ene vid namn A. Liljegren, den andre K. F. Olsson. Båda hade tidigt begifvit sig ut för att torska. Den vestliga vinden, som allt mera tilltog, öfvergick till storm och försatte våra fiskare i en icke afundsvärd belägenhet. L. med sin båt dref sedermera i land i Lau socken; dock åtgick för den färden två och ett halft dygn. O. räddades medels hjelp från land, dock så att säga i elfte timman.

Strömmingfisket
vid de södra kusterna har i vår varit särdeles litet lönande. Torskfisket deremot har varit gynsamt, isynnerhet för Sundre och Vamlingbo socknar.

Näktergalen,
som eljes brukar hålla sig i trakten omkring Öja, har nu äfven varit hörd vid Gärvalds i Vamlingbo.

En jättelik man
hade man tillfälle att under sista exercismötet på Sandesrum i Grötlingbo få göra bekantskap med. Hans längd är vid 18 års ålder 6 fot och 9 tum. Som motstycke kan anföras en annan, en första klassens rekryt, som mätte knappa 4 fot.

Årets skörd
är föga lofvande. Då jag i går reste från Grötlingbo till Sundre, kunde jag ej annat än beklaga denna del af landet. Rågen har hvitnat. Af höet har en del brunnit bort, en del förvissnat. Man beklagar sig och man har skäl dertill. Ett vederqvickande regn kunde ännu mycket uträtta, blott det der med ej dröjer allt, för länge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Väghinder.

En större bro i s. k. Libbenarfve qvior mellan Sigters och Libbenarfve gårdar i Hafdhems socken kommer 8, 9 och 10 dennes att rifvas och omläggas, under hvilka dagar vägen förbi Hejslunds och Qvinnegårda i stället kan begagnas.
— Å landsvägen i närheten af Ljufves gård i Sundre socken kommer en bro att ritvas och omläggas, då denna väg varder ofarbar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Från landsbygden.

Förebud till skogsbrand.
Den 15 Maj var en hemmansägare från Vamlingbo sysselsatt med s. k. bädning af enesvidor. Elden, som dertill skulle begagnas, anlades oförsigtigt nog alltför nära det höga och då torra gräs, som der på platsen växte och hvilket också genast fattade eld. En stor skog hotades att blifva nedbränd, men ett vindkast från motsatt båll dref elden åter tillbaka, hvarefter släckningen med mycken svårighet vidtog. De träd och buskar, som voro i eldens väg, nedbrunno samtliga.

Från en höjd vid Hoburgen
räknade jag, tisdagen 2 Juni, 128 (säger ettbundra tjugnåtta) seglare. Sedan de hade passerat Gotlands södra udde intogo de flesta 5. 8. V. kurs, dock styrde omkring ett 30-tal norrut. 7

Snabb resa
till Öland har kapt. N. Viderström från Sundre gjort. Han seglade från Hoburg till Källa hamn (belägen vid Ölands norra udd) på 7 timmar och från Källa till Hoburg på 8 1/4 timmar. Det skall här till den 59-årige kapt. Viderströms beröm sägas, det han ensam och i odäckad båt färdats öfver Östersjön omkring 500 gånger. Lefve Viderströml! Efier den utanför Sundre år 1874 strandade

»ångaren Dünkerquois»
hafva åtskilliga bönder på strandningsstället upptagit för 1,300 kronor malm metall, dels i form af rör dels ock plåtar. Nu ligger i den lilla Flisviken ett fartyg, som anländt på grunu af ryktet om god förtjenst.

Några flaggor
af tysk, engelsk, norsk, dansk, rysk och svensk nationalitet äro af en yngling från Vamlingbo hittade vid sjöstranden. Eu sjömanskoffert lär äfven vara funnen.

En jernnatur
är en gumma i Sundre socken begåfvad med. Hon har icke på ett tiotal af år, legat en enda natt på annat ställe än i ladugården, hur hård kölden på vintern än varit. Vore det fattigdom, som föranledde henne till denna sjelfmisshushållning, skulle jag beklaga henne, men hon kan, om hon vill, få lefva bättre dagar.

Elfva personer
utflyttade i förra veckan från Sundre och Fide socknar. Sex voro intagna af det förmodade krigets fasor och schappade i väg till utrikes orter.

»För efterkommande».
Sommaren är inne. Nu är det en gyllene tid här på landsbygden, allt växer och spirar upp; fåglarne qvittra, solen ler, skogen doftar aromatiska éngor, man kan med ett ord nu liksom lefva upp på nytt. Midt i egennyttans rike, som sannerligen denna verlden är, fick jag häromdagen skåda en i sitt slag oegennyttig sträfvan. Vid Hemse station har dess nuvarande innehafvare anlagt och med egen kostnad iordningstält en trädgård, så förvånande ordningsfullt och på samma gång planmässigt anlagd, att hvarje trädgårdsvän ej kan annat än glädja sig deråt. Med vänlighet förevisades mig de särskilda partierna deraf, och ehuru företaget nyss börjat, ger det redan nu ägaren ett nöje, men hvilket i förhållande till de sammor, som nedlagts derpå, är tämligen dyrköpt. Än mera oegennyttig framstår saken vid tanken derpå, att np.
v. ägaren aldrig kan ens tänka att hans efterkommande skola draga någon fördel af detsamma, men »min son kan, om han lefver i framtiden, få se, då han reser här förbi någon gång, att dessa träd har hans fader planteradt». Således — et minne blott, men ett kärt sådant.

Gotländska missionsförbundet
höll 13 och 14 Juni halfårsmöte i Hemse. På lördagen börjades mötet kl. 1 med predikningar utaf Jacobson och Pettersson till kl. 1, hvarefter hölls 1 timmes rast, då diskussionen vidtog öfver frågorna: »Hvad vill det säga att vara barn åt Gud? Och hvad förmån äger den som så har blifvit?» samt »Kuana och böra de kristna verka för nykterhet såsom att bära »blåbandet» eller d.? hvilka frågor dryftades flitigt. Derefter predikade Ahlquist och Vessman, hvarefter ombudssammanträdet vidtog och räckte till kl. 9 e.m.
I söndags börjades kl. 10 f.m. med predikan af Jacobson, Elfström och Vassberg till 12. Derefter hölls en till hjertat gående bön utaf Hasselblad från Roma och vidtog en särdeles intressant diskussion öfven frågan: »Kan den mission, som af oss bedrifves, på något sätt upplifvas, och hvilka äro vilkoren härför?» för hvilken viskussion här närmare torde komma att redogöras. Folkskockningen hade nu tagit så väldiga dimensioner, att dörrarne och töustren måste vidöppnas, att de massor som stodo utanför måtte få höra något ord.
Hela buset var bokstafligen fullt och ändå var det folk ’utanför. Som förut valdes äfven denna gång Kristoffer Johansson, Hogrän, att leda diskussionerna. Kl. 2 rastades emot programet till half 4, då predikant Elfgren ledde samtalen öfver frågorna: »Hvad vill Apostelen lära oss med orden »icke bekymrade för något i Filippernas 4: 6—7 v.» och »Uti hvad förhållandestår Guds folk till Rom:b. 12: 9, 10, 11 v:na?» samt »Hvad vill Herren lära oss uti Ef:bretvet 4: 29—30.» Derefter predikade Skedin öfver orden »Är Baal Gud, så tjenen honom, men är Herren Gud, så. tjenen honom». Mötet afslöts utaf Veinhult från Småland med tack och lof åt Gud för det rika Guds ord som blifvit utsådt och den frid vi fått njuta under mötesdagarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Dubbla beloppet

af det eljes dem tillkommande utflyttningsunderstöd har k. m:t beviljat delägarne i Sundre sockens skifteslag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Från landsbygden.

27 Februari 1885.
Väderleksförhållandena
under Februari månad hafva på söder varit mycket ombytliga; den ena dagen ha vi haft regn och blid luft; den andra deremot frost och köld, ibland ända till 10 grader. Under sistförflutna vecka rådde riktigt ruskväder nästan hvarje dag med regn och snöfall; af det senare slaget så mycket att skottning måste företagas på åtskilliga ställen. Första vårdagen (som 22 Febr. må kallas) ingick vacker och vårlik, solen sken hela dagen, spridande. en lifgifvande värme och kraft, efter det föregåvgna ovädret. Ännu när detta skrifves, råder frost om nätterna och töväder förenadt med tjocka om dagen; allt detta förorsakar att vägarne äro de mest eländiga och besvärliga för begagnande man kan tänka sig.

Staren,
denpa vårens budbärare, har, jämte vipan, nu visat sig. Ea gammal sägen har alltid varit gängse, hvilken förmäler, att när staren kommer tidigt, få vi en liten s. k. eftervin er, och det tros äfven att så sker i år.
I det

Hallströmska sandstensbrottet
i Sundre har under vinterns lopp ett mindre antal arbetare — efter hvad mig är bekant 7 till 8 stycken — haft sysselsättning, hvilka arbetat emot en aflöning af 15 öre timmen (ej 20 öre, såsom en brefskrifvare meddelat). När blidare väderlek inträder, börjas brytning af block och slipsten, för utskeppning, och arbetarnes antal kommer troligen då att höjas.

Burgsviks mejeri
uppköpes dagligen omkring 50—60 kannor oskummad mjölk. Osttillverkning är äfven börjad. Att

tomtplatser
i hufvudstaden och på flere ställen betingat ett ovanligt högt pris, ha vi nog sett af tidningen; men att sådant äfven sträcker sig till landsbygden, låter föga troligt; dock har på söder rätt drygasummor understundom betalts för en liten tomtplats. En arbetare köpte exempelvis för kort tid sedan af en hemmansägare en jordbit till bygnad af föga god beskaffenhet och betalte härför en summa af 230 kronor.

Sjukligheten
bland befolkningen på landet fortfar. Mest förekomma hals- och bröstsjukdomar; nästan i hvarje familj har någon af medlemmarne haft påhelsning i mer eller mindre grad deraf Spridda fall af kikhosta ba äfven visat sig.

På en kyrkostämma
i en socken någonstädes var det fråga om anskaffande af tjenligt boningsrum till socknens småskollärarinna. Bland .de förslag, som i ämnet voro framlagda, var äfven ett — enligt hvad mig berättats — af ordföranden i stämman, som innehöll att skollärarens enda vindsrum skulle inredas och begagnas för ändamålet. Detta förslag blef dock af de närvarande stämmoledamöterna förkastadt.
De religiöses aftonsammankomster å

Missionshuset
i Vamlingbo störas tidt och ofta af vanartiga pojkars upptåg utanför sjelfva bönebuset, i det de medels hojtande, skrikande, nedrifvande af stengärdesgårdar och alla möjliga bullersamma upptåg försöka att störa predikningarne.
Borde icke sådant näpsas?

Tull, tull!
Se der den nya för våra jordbrukare utstakade vägen till rikedom, Här på landsbygden råder riktig tullfeber. Redan sedan en 3 till 4 år hafva en del spanmålshandlande sökt ivprägla i allmogen protektionism i all sin härlighet mel höga spanmålspris, ja så att tre fina klädeskostymer köpas för en funna korn, En och aman landtbrukare finnes visserligen, som våga betvifla den der Bismarckska härligheten, nen hans röst höres numera ej, ty ropet är a1ögt om tulleri. Och den största delen begriper knappast hvarom fråga är. Få vi ökad tullskatt, så få vii dess släptåg löntagarnes dyrtidstillägg, en ökad tjerstemannakår vid-tullen att aflöna, höga da sverkspris och — rika ägendomsherrar och handlande men fattiga bönder. Se der resultatet, om man i lugn tänker öfver saken.

Nytt kreatursförsäkringsbolag?
Ja, derom är det fråga, men saken, som nog i och för sig är vigtig, torde ej så fort kunna realiseras.

Olyckshändelse.
Från Eke berättas, att en äldre person, som vid kullbuggning af en ek ej nog hastigt kunkomma på sida, dervid fick båda fötterna afbrutna.

Att qvacksalfveriet
florerar ibland befolkningen på landsbygden är en sorglig sanning och här om någonsin är det af nöden, att djurskyddsföreningen borde ingripa med föredrag eller andra medel för att söka få en annan öfvertygelse ibland a lmänheten. Nyligen hände att en oxe blef sjua. En qvacksalfvare anlände men kunde intet med sitt pulfver uträtta. Då sändesbud efter en annan (fastän man ej hade längre än ei half mil til veterinären). Han kommer och förstår troligen ejisjukdomen, som bestod i förstoppning. En stor dosis jernvitriol (ett medel, som endast i hård diarré borde användts) gifves nu det stackars kreaturet. Men då ingen bjelp blef, måste slutligen anlitas veterinär, som slutligen fick reda på det orätta behandlingssättet, hvilket hade till följd, att djuret måste nedslagtas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1885
N:r 18.

Administratorerna

i Olof Olofssons och hans hustrus vid Digrans i Sundre afträdda bo låta medels offentlig auktion, som lördagen den 7:de instundande Februari å stället förrättas från kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja boets fastigheter 1/16 mtl Digrans och 1/16 mtl Tomase i Sundre socken, hvilka undergått laga skifte och dervid erbållit endast ett skifte hvardera af god och -bördig beskaffenhet. I hemmansdelarne, hvaraf den senare är bebygd, finnes ett intecknadt amorteringslån å 1,100 kr., hvilket af en blifvande köpare kan få öfvertagas, blifvande öfriga vilkor före utropet tillkännagifna. Vid samma tillfälle försäljes äfven boets lösegendom, bestående af koppar, malm och jernsaker, diverse träkärl, möbler, sängkläder och linne; åt skilliga fiskredskap, åker- och körredskap, tröskverk med hus, vindmaskin m. m.; kreatur, såsom hästar, kor, ungnöt, lam och gäss, jämte annat, som här ej så noga kan uppräknas.
Betalningsanstånd lemnas godkände inropare af lösa egendomen till den 1:sta nästkommande Oktober.
Vamlingbo & Nora den 20:de Januari 1885.
Efter anmodan,
N. L. OLSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Tillvarataget.

En mindre Guldring är upphittad på landsvägen vid Högby. Den rätta ägaren kan mot ersättning erhålla den åter hos
Joh. Pettersson, Skoge i Sundre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Vamlingbo socken: födde 18; döde 8; inflyttade 84; utflyttade 35; folkmängd 31 December 753; ökning 9.

Sundre socken: födde 3; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 22; folkmängd 31 December 230; minskning 5.

Närs socken: födde 20; döde 14; inflyttade 32; utflyttade 38; folkmängd 31. December bar) ingen ökning eller minskning; (vigde 5 par).

Lau socken: födde 14; döde 16; inflyttade 9; utflyttade 15; folkmängd 31 December 542; minskning 8; (vigde 2-par).

Fardhems socken: födde 5; döde 9; inflyttade 14; utflyttade 16; folkmängd 31 December 362; minskning 6; (vigde 2 par).

Linde socken: födde 6; döde 4; inflyttade 44; utflyttade 38; folkmängd 31 December 354; ökning 8; (vigde 4 par).

Lojsta socken: födde 6; döde 6; inflyttade 20; utflyttade 19; folkmängd 31 December 293; ökning 1; (vigde inga).

Öja socken: födde 22; döde 13; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 885; miuskning 5; (vigde 4 par).

Hamra socken: födde 7; döde 9; inflyttade 12; utflyttade 15; folkmängd 31 December 337; minskning 5; (vigde 3 par).

Dalhems socken: födde 7; döde 10; inflyttade 56; utflyttade 41; folkmängd 31 December 502; ökning 12; (vigde 4 par).

Ganthems socken: födde 6; döde 6; inflyttade 13; utflyttade 13; folkmängd 31 Decem-
ber 303; ingen ökning eller minskning; (vigde 2 par).

Halla socken: födde 6. döde 8; inflyttade 25; utflyttade 29; folkmängd 31 December 215; minskning 6; (vigde 2 par).

Gothems socken: födde 9; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 15; folkmängd 31 December 638; ökning 13; (vigde 3 par).

Norrlanda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 6; utflyttade 18; folkmängd 31 December 295, minskning 10; (vigde 2 par).

Hejnums socken: födde 5; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 24; folkmängd 31 December 328; minskning 4; (vigde 1 par).

Bäls socken: födde 4; döde 2; inflyttade 21; utflyttade 42; folkmängd 31 December 241; minskning 19; (vigde 4 par).

Atlingbo socken: födde 3; döde 7; inflyttade 17; utflyttade 13; folkmängd 31 December 236; ingen ökning eller minskning; (vigde 1 par).

Fårö socken: födde 24; döde 18; inflyttade 27; utflyttade 89; folkmängd 31 December 1,216; minskning 6; (vigde 5 par).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.