Hushållningsgillena

började igår för första gången sina sammanträden med Endre och Dede tings distrikt, som det tycktes under stort intresse från deltagarnes sida och under ledning af hushållningssällskapets ordförande landshöfd. Poignant med sekr. Harald Gustafson som sekreterare.
Sedan frågan om gillets bildande med ja besvarats, genomgingos och antogos de förslagsvis uppgjorda stadgarne, hvarefter till ordförande inom gillet för ett år valdes direktör W. Gardell.
I fråga om fördelen af att få genom statens försorg anlagd en jernväg från Barlingbo station till Fårösund, uttalade gillet, att Barlingbo socken icke skulle ha sådan fördel, att den kunde väntas deltaga i de kostnader, som kunde ifrågasättas för upplåtande af jord, dessinhägnande och uppförande af stationshus, men att Ekeby socken kunde väntas få sådan fördel deraf; dock ansågs att stationshus ej skulle erfordras vid Röstäde, utan i stället anhaltstationer vid Röstäde och Ekeby kyrka.
Med afseende på ett af fabrikören P. A. Hellgren uppgjordt förslag att öfver hela Gotland genom alla socknar anlägga ett telefonnät, för hvilket kostnadsförslag upplästes, och som utföll med 12 öre på person under 20 års tid, hvarunder anläggningskostnaden amorteras, hvarefter hela telefonföreningen sjelf äger anläggningen, förklarade gillet sig anse en sådan anläggning önskvärd; och ansågs att hushållningssällskapet bäst kunde taga saken om hand för att få den genom k. m:ts befallningshafvande framställd till kommunerna.
Krigsministern har som bekant vändt sig till ortens riksdagsmän med af honom tilltänkt förslag till lindring i försvarsbördan för Gotland, så att i stället för nuvarande 31 årsklasser af beväring med 11 års exercis i tillsammans 66 dagar, skulle stadgas 20 årsklasser och öfnivg under 3 år med tillsammans 54 dagar, hvarjämte manskapet skulle lika med fastlandets förses med mat, kläder och husrum, men ej behöfva tjenstgöra utom ön. Gillet ansåg krigsministerns förslag godt och nyttigt och uttryckte om exercisåren såsom lämpligast att de förlades till 3 på hvarandra följande år; men beträffande rättighet för Gotlands beväring att ej kallas till tjenstgöring utom ön, ansågs en sådan ej lämplig; bjelpen i farans stund borde vara ömsesidig mellan öns och fastlandets befolkning. Bästa formen för befolkningens börande ansågs vara genom kommunalstämmoombud inför k. m:ts befallningsbafvande i närvaro af militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Den ödesdigra frågan krig eller fred?

som på senaste tiden hållit verlden i stark spänning torde inom få dagar varda besvarad.
Engelska regeringen har nämligen enligt meddelande till utrikesdepartementet i Stockholm afsändt ett slags. ultimatum till Petersburg med uttrycklig begäran om svar på några bestämdt uppgifna frågor inom viss tid (24 timmar, säges det). Derjämte föreligga nu tvänne fakta, som tala ett föga fredligt språk. Regeringen har nämligen återkallat från Sudan general Grahams tio tusen man starka kolonn samt af parlamentet äskat ett anslag af närmare 200 millioner kronor, deraf 81 millloner till sudanesiska fälttåget och 117 millioner till rustningar för andra ändamål; Nästan lika vigtig är äfven underrättelsen, att engelska regeringen inköpt icke mindre än femton snabbgående oceanångare, hvilka skola utrustas för krig” föring. Inköpssumman lärer väl knappast understiga 27 millioner kronor. Då åtskilliga af desse ångare hafva en hastighet af ända till 18 och 19 knop, varda de fruktansvärda »kryssare», hvilka nog komma att: hålla fiendtlige kryssare, derest sådane skulle våga sig ut, foom behöriga gränser. Då Storbritannien, efter hvad man på flere håll nu beklagar, lagt så mycket af sin kraft på pansarfartyg, att de snabbgående kryssarefartygen blifvit försummade, så tar regeringen nu dei skadan igen med ett tag.
Utsigterna för en fredlig lösning af stridigheterna mellan England och Ryssland kunna för närvarande med. allt fog betecknas såsom mycket ringa, hvarför ock vår regering redan vidtagit rätt omfattanda åtgärder för upprättbållaudet af Sveriges neutralitet vid en sammanstötoing mellan de båda stormakterna. Dessa åtgärder hafva gifvetvis hittills hufvudsakligen: gält Gotland, som har att erbjuda de stridande makterna ett par ypperliga hamnar för deras krigsflottor. Enligt inkomna underrättelser afgår i morgon qväll från Stockholm till Slite med ångfartyget »Gotland» det förut omnämda beordrade fästningskompaniet från Karlsborg å 100 man ur Göta artilleri. Detta kompani kommer att förläggas vid Enholmen för att, såsom man antager, aflösa den der nu varande artilleristamtruppen ur natio nalbeväringen. Vid Enholmen pågår nu med all ifver iståadsättandet af logementen med så stor arbetsstyrka, som kunnat anskaffas; äfven på befästningarne utföras en del arbeten. Skarpskjutningen med dervarande kanoner har ännu ej tagit full fart. Vid skjatning i tisdags sprang nämligen en lavett sönder; i förgår, då svenska flaggan hissades på Enholmen, afskötos tvänne skott. Den egentliga skarpskjut.ingen tager först sin början om måndag och kommer att pågå till 10 Maj. Kaptenerna Vrangel, Virgin och Everlöf äro fortfarande qvar vid fästningen.
I dag hitkommo fortifikationskaptenen Munthe, som förordnats till t. f. fortifika tionsbefälhafvare för Gotland, och löjtnant Leijonbufvud vid fortifikationen samt en underofficer, hvilka genast afreste till Fårösund för uppgörande af plan till förskansningars uppförande vid sundet.
Kanonbåten Astrid, kapten Smith, inkom i onsdags afton hit medförande från arméns utrednivgsförråd i Stockholm de i föregående nummer omnämda klädespersedlarne, nämligen kappor, rockar, halsdukar och byxor, ett tusen af hvardera sorten, samt afgick härifrån igår på f.m. I går hitkommo med Tjelvar ett tusen stycken mössor.
Från militärböfälet härstädes utfärdades igår fullständiga färdighållningsorder för fyra liniekompanier af pationalbeväriogens norra afddlning. Ett tiotal Gotlandsofficerare hitkommo i går och i dag från fastlandet; order har utfärdats för nationalbeväringens samtlige officerare att ofördröjligen hitkomma.
Enligt i dag från Stockholm hit anländ underrättelse är schefsångfartyget »Drott» färdigt att afgå söderut med förseglade order.
Personalen vid ammunitionsfabriken vid Marieberg har i dagarne ökats med ett 50-tal personer. Meningen lär vara att öka densamma ytterligare. Korvetten Lagerbjelke samt 2 ångkranpråmar, de senare försedda med erforderlig minmateriel och pråmar, skola skyndsamt klargöras för att utgå på expedition. Till schef å korvetten, som skall användas såsom logementsfartyg, är beordrad kaptenen Schale.
Om engelska Östersjöeskadern hafva de senaste dagarne ordats hit och dit likasom om ryska örlogsfartyg, som skulle passerat Gotland. Efter hvad vi förnummit ur säker källa har någon engelsk flotta ännu ej passerat Öresund, och hvad de ryska fartygens förmodade passerande i våra farvatten beträffar, torde allt, inskränka sig dertill, att tvänne ryska ångare »Peter der grosse» och »Rurik», lastade med kol från Birmingham, inkommo till Slite i tisdags för order och qvarligga der ännu.
Den i förra numret omnämda militärbefälhafvareordern, som i fredags qväll utsändes till skyndsam spridning till allt underbefäl och manskap, var af följande lydelse:
I händelse af att Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde, Lummelunda, Bäl, Bro, Stenkumla, Eskelhem och Dede kompanier blifva medels klockringning uppbådade att inställa sig på sina mönstringsplatser, skola alla rekryter, jägare samt infanterister från och med de, som under detta år fylla 30 år till och med de som detta år fylla 38, inställa sig.
Allt artillerimanskap, landstormen samt de infanterister, hvilka föregående mönstring blefvo från landstormen öfverflyttade, jämte det öfriga infanteriet samt reserven äro befriade från ofvan anförda möjliga inställelse. Detta undantag gäller för en möjligen nu blifvande mobilisering, intills vidare order derom utkommer.
Rustkammareföreståndarne äga vid mobiliseringstillfället till mönstringsplatserna framföra kompaniernas persedlar.
Expeditionshafvande underofficerarne vid Fårö, Forssa, Tingstäde, Bäl och Bro samt vid Stenkumla och Dede kompanier skola vid mobiliseringstillfället ur ammnnitionsbodarne vid:

och till nämda kompaniers mönstringsplatser låta framföra denna ammunition, hvilken der skall utdelas med 60 patroner per man. Forssa, Tingstäde och Stenkumla kompanier skola ur sina ammunitionabodar uttaga
för Rute kompani 6,000 skarpa patroner
för Lummelunds » 6,000 »
för Eskelhem » 4000 »
Rute och Lummelunds ammunition transporteras direkte till Fårösund, Eskelhem till Siite, der den af sina resp. kompanier mottages.
Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde och Lummelunds kompanier skola efter skedd samling genast marschera till Fårösund samt Bäls, Bro, Stenkumla, Eskelshems och Dede marschera efter skedd samling till Slite.
Vid framkomsten komma samtlige trupper förses med uniform, och är förplägning och ivqvartering beredd genom intendentens försorg.
Samtlige trupper medföra torrföda för en dag samt erhålla för nämde portion sedermera ersättning enligt gällande fältportionspris.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

Stadgar

har k. m:ts befallningshafvande faststält för 23 skyttegillen nämli gen Endre, Lina, Dede, Fårö, Rute Hablinge, Stenkumla, Garda, Fardhems, Stånga, Hejde, Bro, Klinte, Sanda, Forssa, Bäls, Närs, Grötlinge, Hafdhems, Hoburgs, Dalhelms och Lummelunds, hvilka omfatta tillsammans 74 socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Gotlands skarpskytte och jägaregille

hade i förgår årssammanträde, som var besökt af ett frettiotal medlemmar och hvars förhandlingar leddes af öfverste Vegesack.
Sedan ordföranden helsat de närvarande välkomna, invaldes till ledamöter i gillet landshöfding Poignant, öfverkontrollören friherre David v. Schultzenheim, kapten Unge, doktor Ramberg, trafikschefen frih.
Cederström, furirén vid Visby infanterikompani J. P. A. Jönsson, hemmansegaren G: P. Hanséa, Dunegårda i Dalhem, hr G. Herlitz, Klinte, navigationsläraren Hj. Bolin, bokhållare Edv. Cramér, e. o. jägmästare E. Herlitz, literatör Pallin, löjtnant Sahlin, samt underlöjtnanterna Nordberg och A. H. Sillén.
— Till v. ordföran!e omvaldes jägmästare Sylvan med landssekreterare Hambreus och öfverstelöjtnant Gahlne som ersättare. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Liadström utsägos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare. I styrelsen invaldes åter kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryg gare Vedin och handlanden G. Klintberg; efter grefve Horn utsågs till styrelseledamot doktor O. Klintberg efter lottning med hr Rud. Kolmodin. Granskare blefvo kaptenerna Kruse, Gardell och Ericsson mal kapten v. Holten till ersättare.
— Till komiterade för omarbetning af gillets stadgar valdes doktor L. Kolmodin, jägmästare Sylvan, kapten Hedenblad, landssekreterare Hambraeus och öf verste v. Vegesack.
— Ansvarsfrihet, förordad af granskarne, beviljades för årets förvaltning.
— Gillet beslöt att i skrifvelse till k. m:ts befallningshafvande anhålla, att motion om höjdt auslag till rofdjurs dödande måtte väckas hos landstinget. Den summa, med hvilken anslaget, hvilket nu utgår med 1,000 kronor, skulle höjas, skulle användas till ökniog af skottpengar för räf till 4 kronor. Åt styrelsen uppdrogs att bestämma huru stor summa skulle be gäras af tinget.
— Från några gillemedlemmar inlemnades skriftligt affattadt förslag i syfte att få en del ändringar i den hittills varande anordningen angående tiden för prisskjutningarna om statens och gillets pris, hvilket förslag efter en kort öfverläggning förklarades bvilande, tills en omarbetning af stadgarne egt rum. För öfrigt lemnades åt styrelsen rätt att vidtaga andra, lämpliga anordningar vid dessa prisskjutningar.
— Fridlysningstiden för rapphöns här på Gotland utgår nästa höst. Styrelsen ansåg, att möjligen någon vidare fridlysning ej vore af nöden, enär tillgången nu vore rätt stor. En jägare från norra Gotland fäste uppmärksamheten på, att i denna trakt tillgången ännu vore knapp, hvarför ytterligare ett års fridlysning vore behöflig. På förslag af doktor Kolmodin, som påpekade, att väderleksförhållandena under – de instundande vintermånaderna komme att blifva afgörande för frågan, fick styrelsen i uppdrag att efter sig fö reteende omständigheter fatta beslut i ämnet.
— Sedan sälfångst och säljagt på senare tiden i betydlig grad aftagit, hade sälen mycket förökat sig och orsakat mycken skada & fisket. Gillets sekreterare doktor Kolmodin påpekade huru kuten både för störde fiskegarnen och varen riktig storätare af fisk, samt uttalade såsom sin åsigt att fisket i betänklig mån lede af sälens ohejdade framfart och att någon åtgärd måste vidtagas häremot, samt föreslog exempelvid utsättande af premie för säls dödande.
Godsegaren Wöhler instämde med den föregående talaren, hvarjämte han skulle gerna se, att sälskytte åter komme till heders. Pådandssekreterare Hambraeus förslag öfverlemnades åt styrelsen att utreda frågan och vid ett kommande sammanträde förelägga gillet den gjorda utredningen.
— Efter sammanträdets slut intogo gillemedlemmarne gemensam middag å stadshotellet.

Gillets ekonomiska ställning för innevarande år ter sig sålunda:
Behållning från 1882 kr. 2,100:—
Inkomster för 1883 kr. 543:—
Summa kr. 2.,643:—

Årets utgifter hafva uppgått till 425 kronor 94 öre, hvadan en behållning till 1884 af 2,217 kronor 6 öre förefinnes.
Under året hafva premier af de af landstinget auslagna medlen utbetalts
för 171 räfvar med kr. 427:50
för 12 örnar med kr. 3 24:—
för 182 dufhökar med kr. 182:—
för 180 sparfhökar med kr. 90:—-
för 2,265 kråkor med kr. 226:50
Summa kr. 950:—

För besväret vid utbetalandet af dessa premier hafva 50 kronor utgått.
Enligt från kompanierna inkomna årsberättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Årets villebrådstillgång kan i allmänhet, enligt den af sekreteraren afgifna årsberättelsen, sägas hafva varit god, åtminstone hvad hare, orre och beckasin angår.
Äfven rapphönsstammen tyckes Betydligt hafva ökat sig, så att, om icke särdeles ogynsamma förhållanden under innevarande vinter komma att inträffa, förhoppning finnes att under nästkommande höst jagt å rapphöns utan men för stammens be: stånd skall kunna bedrifvas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1883
N:r 102.

Beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar och återstående vapensyner å nedannämde tider och ställen under nästkommande

Maj månad:
Tisdagen den 15 kl. 3/46 f.m. Bro kompani vid Duss; kl. 1/49 f.m. Lina d:o å Vallstenarum; kl. 2 e.m. Bäls d:o å Slitehamn.
Onsdagen den 16 kl. 1/2 6 Forsa kompani vid Lärbro kyrka; kl. 1/2 12 f.m. Rute d:o vid Bunge kyrka; kl. 4 e.m. Fårö d:o vid Broa.
Torsdagen den 17 kl. 7 f.m. Tingstäde kompani vid Tingstäde kyrka; kl. 18 midd. Lummelunds d:o vid Lummelunds kyrka.
Fredagen den 18 kl. 7 f.m. de, hvilka i anledning af inträde i beväringsåldern första gången skola i rullorna införas vid VisdyJägare-kompani, å planen utanför stadens rådhus; kl. 9 f.m. de, hvilka tillhöra föregående åldersklasser och icke förut undergått mönstring, samt de, hvilka såsom inflyttade från annan ort skola npptagas i Visbykompaniernas rullor, å samma ställe.
Lördagen den 19 kl. 9 f.m. Artilleriet och fältmusikanterna framför artillerityghuset å östra byrummet; kl. 6 f.m. Visby infanterikompani å samma ställe; kl. 9 f.m. Visby jägarekompani å samma ställe.
Måndagen den 21 kl. 6 f.m. Stenkumla kompani vid Gardrungs; kl. 1/2 10 f.m, Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka; kl. 1/21 e.m. Banda d:o å Sandet i Sanda; kl. 1/2 4 e.m. Hejde d:o vid Hejde kyrka.
Tisdagen den 22 kl. 6 f.m. Klinte kompani vid Klinte skolhus; kl. 8 f.m. Fardhems d:o å Magnuserum; kl. 1/2 12 f.m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka.
Onsdagen den 23 kl. 1/2 6 f.m. Hoburgs kompani vid Öja kyrka; kl. 1/4 11 f.m. Hafdhems och Gröttlinge kompanier å Sandesrum; kl. 3 e.m, Hemse kompani vid Hemse jernvägsstation.
Torsdagen den 24 kl. 6 f.m. Burs kompani vid Burs kyrka; kl. 1/210 f.m. Närs d:o vid Hallute; kl. 1/22 e.m, Garda 4d:o vid Garda kyrka.
Fredagen den 25 kl. 6 f. m. Torsburgs och Östergarns kompanier å Ekeskogsrom; kl. 12 midd. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka.
Lördagen den 26 kl. 6 f.m. Dede kompaii vid Roma kyrka; kl. 3/4 10 f.m. Halla d:o vid Dalbems kyrka; kl. 1/2 1 e.m. Endre d:;o vid Endre kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 April 1883
N:r 31

Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, som var besökt af ett tiotal civile och etttjugutal militäre ledamöter. Förhandlingarne leddes af gillets ordförande, öfverste Ernst v. Vegesack.
Den af gillets sekreterare, doktor L. Kolmolin afgifna och föredragna årsberättelsen meddelade bland annat, att af riksdagens årsanslag till skarpskytteföreningarne inom riket ett belopp af 1000 kronor stält till gillets förfogande, hvilka medel använts till pris vid kompaniernas och gillets täflingsskjutningar; att äfven under innevarande år planteringar verkstälts vid gillets skjutbana och platsen deromkring, men att resultaten af dessa planteringar på grund af den magra jordmånen och mindre gynsamma väderleksförhållanden icke blifvit så tillfredsställande som önskligt varit; att det dock icke vore skäl att helt och hållet öfvergifva den vackra tanken att på ett värdigt sått pryda och göra denna plats inbjudande, isynnerhet då den syntes vara den enda i stadens närhet befintliga, som vore lämplig för anställandet af dessa skyttefester, hvilka härstädes redan i flere årtionden med förkärlek allmänt omfattats; att tillgången & villebråd torde kunna sägas hafva under innevarande år varit något bättre än under de närmast föregående åren, Åtminstone hvad hare beträffade, samt att angående rapphönskullarne hugnande underrättelser ingått från flere håll.
Af revisionsberättelsen visade sig gillets ekonomiska ställning för innevarande år sålunda:
Behållning från 1881 kr. 1,958:78
Inkomster för 1882 kr. 482:-
Summa kr. 2,440:78

Årets utgifter hafva uppgått till 511 kronor, hvadan en behållning till år 1883 af 1,929 kronor 78 öre förfinnes.
Inkomsterna hafva understigit utgifterna med 29 kronor, beroende hufvudsakligen derpå att 48 kronor 83 öre användts till inköp af sex par rapphöns och 104 kronor 92 öre till plantering å skjutbanan.Under året hafva premier utbetalts för 220 räfvar med 572 kroner 50 öre,
för 8 örnar med 16 kronor,
för 116 dufhökar med 116 kronor,
för 83 sparfhökar med 45 kronor 50 öre,
för 2,040 kråkor med 204 kronor,

hvilka medel utgått af det anslag å 1,000 kronor, som landstinget stält till gillets förfogande.
Enligt från kompanierna inkomna års berättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Till gillets vice ordförande omvaldes jägmästare Sylvan med major Ihre och öfverstelöjtnant Gahne som ersättare. Kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryggare Vedin och handlande G. Klintberg utsågos ånyo till ledamöter i styrelsen, hvarjämte landshöfding Horn nyvaldeg till medlem i densamma. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Lindström. utsågos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare, samt kaptenerna Gyllenhammer, Kruse och Aspegren till granskare med major Carlstedt som ersättare.
Till ledamöter i gillet invaldes kapten von Holten, doktor A. Goös, vik. adjunkt Sandberg, löjtnant Ekstedt, underlöjtnanterna Schenström, Köhler och Löfvenberg, från krigsskolan utexaminerade eleverna Söderberg, Reijhman och Bolin, samt handlandena Vickman, Schenholm, Karl Lundin och Martin.
Gillet godkände följande af styrelsen väckta förslag: att samma premier för dödade rofdjurssom under föregående år skulle utdelas, nämligen kr. 2:50 för räf, 1:00 för dufhök och 0:10 för kråka; att ett anslag af 100 kronor skulle utgå till planteringar vid gillets skjutbana; att de personer eller sällskap, åt hvilka skjutbanan öppnades, skulle erlägga en afgift af 1 krona för hvarje gång skjutbanan af dem begagnades (detta beslut efter votering med 11 röster mot 7); samt att täfling om gillets medalj skulle ega rum vid nästa prisskjutning.
Ordföranden omnämde vidare, att landstinget äfven för år 1883 anslagit 1000 kronor till premier för dödade rofdjur, samt att man hade förhoppning att af regeringen äfven för nästa år erhålla det sedvanliga anslaget till skjutskicklighetens främjande.
Ledamöterna samlades efter samman trädets slut kring en bål.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 December 1882
N:r 96

Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade i onsdags sitt åärssammanträde, besökt af närmare 30 medlemmar, hvarvid jägmästare Sylvan, gillets v. ordförande, ledde förhandlingarne.
Doktor L. Kolmodin, gillets sekreterare, föredrog årsberättelsen, som bland annat meddelade, att k. m:t äfven för inneyvarande är tilldelat gillet 1,000 kronor af riksdagens anslag till skarpskytteföreningarne i riket samt att länets landsting höjt anslaget till belöningars utdelande för rofdjurs utrotande från 750 till 1,000 kronor för nästkommande är. Oaktadt denna höjning har styrelsen likväl icke ansett sig kunna föreslå högre pris än de förut utdelade, enär det under de senaste fem åren visat sig, att med de hittills gällande prisbeloppen ungefärligen 1,000 kronor varit erforderliga för detta ändamål.
Af revisionsberättelsen. framgick, att innevarande års ekonomiska ställning visar:
Behållning från 1879 kr. 1,700:41
Inkomster för 1880 kr. 538:50
Summa kr. 2,238:91

Årets utgifter hafva varit kr. 300:24, hvadan behållningen till 1881 är kr. 1,938:67.
Granskningsmännen, kapten Gyllenhammar och postmästare Lindquist, tillstyrkte full ansvarsfrihet åt styrelsen och gillets skattmästare, kapten Törnqvist, för årets förvaltning, hvilken tillstyrkan af gillet bifölls. Åt styrelsen uppdrogs att på lämpligt sätt indrifva de af gillets f. vaktmästare förskingrade medel, 34 kronor.
Vidare beslöts att-i länets allmännast spridda tidning låta införa ett sammandrag af årsberättelsen.
Den gamla styrelsen, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, styckjunkaren Visselgren samt hrr L. Vedin och Rud. Kolmodin, omvaldes. Sekrete: raren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström, återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till gillets v. ordförande utsågs ånyo jägmästare Sylvan med öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre såsom ersättare. Till granskare valdes postmästare Lindquist, kapten Gyllenhammar och löjtnant af Klint. Såsom nye ledamöter i gillet invaldes handlanden K. F. Lindström i Stockholm, handl. Gustaf Klintberg, redaktör Jeurling, e. o. kammarskrifvaren R. Svenson, kapten Frick, skogseleven Nyman, underlöjtnant Bolin, sjökapten J. V. Herlitz, handl. M. Bogström, färgerifabrikören O. Åkerman, qvartettsångaren Diiring och v. häradshöfding Tiberg.
Öfverläggningen angående styrelsens förslag att äfven för nästa år bibehålla samma belopp å belöningarne för rofdjurens utrotade som hittills utgått, öppnades af hr R. Kolmodin, som föreslog, att belöningen för skjuten gammal räf borde sättas högre, hvaremot belöningen för dödad diräf borde sänkas. Härom utspann sig ett ganska lifligt tankebyte, hvarunder det framstälda förslaget delvis förordades af landshöfding Horn och major Ihre, men ogillades af hrr Wöhler, Hedenblad, Törnqvist och Sylvan; förslaget förkastades äfven af gillet. På tal om belöningar kan nämnas, att sådana för samlande af kråkägg ej vidare utdelas af gillet, enär, såsom doktor Kolmodin upplyste, borttagande af ägg från kråkan ingalunda leder till det dermed åsyftade ändamåtet, utan tvärtom.
På hr R. Kolmodins förslag tilldelade gillet en extra belöning af 15 kronor åt Jakob Nygren, Källgårds i Atlingbo, hvilken under året dödat ej mindre än 26 räfvar. Vidare anslog gillet 200 kronor till plantering å de s. k. östra grafvarne.
På” styrelsens förslag antogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, hvilken handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla till erhållande af medaljen den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Derjämte beslöt gillet, att täfling om medaljen nästa år skulle ega rum.
Om doktor Säves förslag, att gillet borde vidtaga någon åtgärd till skydd för småfåglar, yttrade sig afstyrkande doktor Kolmodin, major Ihre, landshöfding Horn och jägmästare Sylvan, hvarefter förslaget afslogs.
Tvänne skottaflor af jern i stället för de nu brukliga trätaflorna beslöt gillet på hr R. Kolmodins förslag att inköpa. Under öfverläggningen härom, hvari motionä ren, major Ihre, kapten Hedenblad, landshöfding Horn och postmästare Lindquist deltogo, upplystes bland annat, att tvänne dylika jerntaflor kunna anskaffas för 75 kronor stycket.
Enligt från kompanierna inkomna uppgifter äro skytteförbundens antal lika med föregående år nämligen 89 med tillsammans 2,000 ledamöter. Till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Etter sammankomstens slut upplästes ett från gillets ordförande, öfverste v. Vegesack, ankommet telegram, hvari en varm välgåugsönskan uttalades för gillet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 December 1880
N:r 97

Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, hvari omkring 30 ledamöter deltogo. Gillets ordförande, öfverste v. Vegesack öppnade sammanträdet med ett kort tal och framhöll särskildt jagtens nuvarande dåliga beskafferhet, som tyvärr ej vore lätt att afhjelpa, enär det var nästan omöjligt att få arrendera jagträtt. En god sak hade dock vunnits genom den af k. m:t på gillets begäran utfärdade fridlysningen för rapphöns.
Derefter invaldes till ledamöter af gillet garfvaren J. Ödin, borgmästaren Een, konsul J. P. Stahre, handlanden O. N. Vestöö, öfverstelöjtnant Borg samt underlöjtnanterna Söderberg, Cederblad, Landberg, Bergström och Mannerhjerta. Till vice ordförande valdes jägmästare Sylvan och till hans ersättare öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre. Innevarande års styrelse, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, hrr Visselgren, R. Kolmodin och Vedin, omvaldes. Sekreteraren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till granskningsmän utsågos postmästaren Lindqvist samt kaptenerna Gyllenhammar och Kruse.
Till hedersledamot af gillet valdes hertigen af Gotland.
Af riksdagens anslag till rikets skarpskytteföreningar har gillet för 1879 tilldelats 1,000 kronor, hvarjämte landstinget lemnat ett anslag af 750 kronor, hvilka utbetalts till skottpenningar. Dessa medel hade dock varit otillräckliga, hvarför styrelsen nu föreslog gillet besluta, att lemna uppdrag åt styrelsen att ingå till k. m:ts befallningshafvande med anhållan, att 1,000 kronor utverkades af landstinget för 1880, hvilket förslag af gillet bifölls. Vidare godkändes ett styrelsens förslag att af staden åt gillet söka förvärfva dispositionsrätten öfver de s. k. östra grafvarne för att derigenom bättre kunna skydda gillets planteringar vid skjutbanan, hvilka nyligen af derstädes betande kreatur blifvit nästan förstörda, samt anskaffa en egen ingång till gillets egendom. Gillet öfverlemnade åt styrelsens godtfinnande att efter omständigheterna utverka förnyad fridlysning för rapphöns eller ej.
På styrelsens förslag förslogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, som handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Detta beslut föregicks af en stunds öfverläggning, hvari ordföranden, doktor L. Kolmodin samt hrr Vöhlers och Vedin deltogo.
För öfrigt deltogo i öfverläggningarna jägmästaren Sylvan, kapten Törnqvist och hr R. Kolmodin samt doktor Säve, som bland annat föreslog, att gillet måtte företaga några åtgärder till småfåglarnes skydd, på samma gång man också i jagtens intresse kunde motverka hrr söndagsjägare. Gillet beslöt att vid nästa sammankomst upptaga doktor Säves förslag till öfverläggningsämne.
Af revisionsberättelsen framgick att innevarande års inkomster utgjort:
Behållning från 1878 kr. 1,696,04
Inkomster för 1879 kr. 523,00
Summa kr. 2,219,04

Årets utgifter hafva varit kr, 518,63, hvadan behållningen till 1880 är 2,219,04 kronor.
Sekreterarens årsberättelse innehöll bland annat, att 280 rapphönsägg inköpts från England, af hvilka 60 blitvit utkläckta, och att skottpenningar utdelats för 110 räfvar, 1 örn, 163 dufhökar, 89 sparfhökar, 2,061 kråkor och 188 kråkägg. Vidare meddelades antalet skytteförbund och antalet af dessas ledamöter inom de olika bataljonerna sålunda:
Södra batalj. 26 skytteförbund 531 ledamöter,
Medelbatalj. 23 skytteförbund 479 ledamöter,
Visby batalj. 18 skytteförbund 407 ledamöter,
Norra batalj. 22 skytteförbund 494 ledamöter,
Summa 89 skytteförbund 1,911 ledamöter.

Enligt från kompanierna meddelade uppgifter hafva till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet följande blifvit för segerskyttar förklarade:
Grötlinge infanter. 205 P. Pettersson 23
Hemse furiren P. Pettersson 22
Fardhem jägaren 117 F. Larsson 21
Burs infanter. 317 P. O. Malmberg 23
Närs jägaren 311 O. Larsson 22
Garda v. korporal. 419 L. Jakobsson 21
Klinte infanter. 306 S. Klint 19
Banda infanter. 505 K. Fahlstedt 19
Hejde infanter. 815 F. Larsson 22
Thorsburgs furiren N. Timström 20
Östergarns jägaren 216 F. Johansson 25
Eskelhems furiren G. Bolin 22
Stenkumla fanjank. A. Pettersson 20
Dede jägaren 125 J. Jakobsson 22
Visby jägaren 129 F. Svallingsson 19
Endre infanter. 301 O. Pettersson 20
Bro korporal. 301 O. Persson 20
Halla landstorm 1. G. Hansson 28
Lina landstorm J. Rossander 20
Bäls furiren K. Eriksson 23
Lummelunda jäg. 106 O. Johansson 19
Tingstäde furir A. Eriksson 21
Rute landstorm 2203 O. Kalström 22

Emedan vid de öfrige kompanierna ingen uppnått det föreskrifna antalet ringar, hafva vid dem icke några såsom segerskyttar kunnat förklaras.
Gemensam middag intogs omedelbart efter sammanträdets slut vid half 3-tiden å stadshotellets »blåa sal» som var festligt smyckad med gillets sinnebilder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 December 1879
N:r 97