Blåbandsmöte

hölls i lördags förmiddag i Goodtemplarhuset vid Mellangatan. Till mötet voro kallade samtliga blåbandsföreningar på Gotland och ombud hade infunnit sig från Visby, Öja, Ljugarn, Follingbo, Viklau, Väte, Halla och Slite. Efter diskussion fattades det beslut, att alla dessa lokalföreningar skulle sammansluta sig till en stor förening, som skulle verka gemensamt. För att utarbeta stadgar för denna förening valdes en komité bestående af byggmästare Pettersson och poliskonstapel Nordgren, Visby, samt skollärarne Dahlström, Follingbo, Olofsson, Viklau, och Herlitz, Halla.
På aftonen kl. 7 hölls en fest, som var mycket talrikt besökt. Vid detta tillfälle ingingo 20 nya medlemmar i blåbandsföreningen.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 12 December 1887.
N:r 99.

Väghinder

på grund af åtskilliga broars omläggning inträffa på nedanståerde ställenföljande dagar:
måndagen 31 Oktober å vägen mellan Hejde och Guldrupe socknar, då i stället kan begagnas vägen genom Väte socken;
fredagen 4 November å vägen emellan Harqvie gård i Björke och Atlingbo socken, då vägen i stället kan tagas genom Roma, Halla, Viklau och Väte socknar fill Atlingbo;
måndagen 7 November å vägen mellan Glästäde och Banna gårdar i Lärbro socken, då i stället kan begagnas vägen genom Helvi socken;
tisdagen 8 November å vägen emellan Barshage i Othem och Kumla i Lärbro socken, i stället för hvilken väg kan tagas vägen till Glästäde och derifrån till Kumla; och
torsdagen 10 November å vägen från Långome i Othem socken till Slitehamn, då i stället kan begagnas vägen genom Boge socken.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 28 Oktober 1887.
N:r 86.

Stöld

har natten emellan 26 och 27 sistlidne September föröfvats, då arbetaren Fr. Bolin vid Hallegårda i Halla socken fråostals 4 st. bomullsskjortor, 5 st. fruatimmerslinnen, hvaraf ett märkt med A. B.; 3 st. lakan, 7 st. fickdukar, märkta med dels I. B., dels A. B., dels F. S.; 2 par pya manskalsonger; 3 st. nattmössor; ett par gardinar och flere mindre dukar.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 21 Oktober 1887.
N:r 84.

Väghinder.

Den s. k. Dunegårda bro å landsvägen mellan Dalhems kyrka och Unsarfve gård i Halla socken kommer 13—18 instundande Juni att ombyggas, då sagda väg varder ofarbar, kunnande resande i stället begagna landsvägen genom Roma och Halla socknar eller vägen från Dalhems kyrka genom Hörsne, Norrlanda och Anga socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Maj 1887
N:r 42.

De värnpligtige,

hvilka antingen innevarande år undergått inskrifning, eller af äldre årsklasser, hvilka ej något år undergått vapenöfning, och tillhöra Roma kompani, omfattande socknarne Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau inom norra häradet, samt socknarne Stenkumla, Träkumla, Vesterbejde, Vall, Hogrän, Atlingbo, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling inom södra häradet, skola för undergående at 30 dagars vapenöfning samlas vid Wisborgs kungsladugård torsdagen den 19 inne: varande månad kl. 6 e.m.; och erinras de värnepligtige om skyldigtieten att medtaga erhållna inskrifningsböcker och inskrifningssedlar.
Visby den 4 Maj 1887.
E. A. Arnelius;
Befälhafvare för Roma kompaniområde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Maj 1887
N:r 38.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För misshandel å allmän väg af husbonden Karl Larsson, .Gyles i Ala, dömdes vallackaren Otto Fredriksson till femton kronors böter. För förargelseväckande uppförande inför sittande rätt dömdes Fredriksson dessutom att böta trettio kronor.

För resande af lifsfarligt vapen (en yxa) mot arbetare J. V. Lindgren, Sizgdes i Östergarn, i uppsåt att skada dömdes ofvannämde Fredricksson till trettio kronors böter.
Äfven i detta mål dömdes Fredricksson för förargelseväckande uppförande inför domstolen att böta trettio kronor.

Till edgång dömdes sistnämde Lindgren, åtalad för att hafva rest lifsfarligt vapen mot vallackaren Fredriksson.

Till två månaders fängelse dömdes båtsmannen Anders Hallström från Halla. Han hade å allmän väg mot pigan Emma Vickman kastat en sten, som träffat henne i hufvudet, hvaraf en svårare skada uppstått i hennes hufvudskål. Hallström, förut ådömd edgång, hade brustit i eden.

Barnuppfostringsmål. Husbondesonen Oskar Lundberg, Klinte i Othem, instämd at pigan Emma Palmgren, dömdes att årligen tili henne utgifva sextio kronor, tills barnet fylt femton år eller kunde försörja sig sjelft. ILundberg ålades derjämte ersätta käranden med femton kronor för rättegångskostnader samt att utgifva lösen för protokoll och utslag.
— Kaptenen vid Gotlands infanteriregemente Manrits Gyllenram har i ett dylikt mål instämts af pigan Albertina Charlotta Vilander från Stockholm. HEnär det upplysts att käranden lägrats å plats, belägen utom häradets domsaga, förklarade sig häradsrätten hindrad att upptaga målet till pröfning.

Undersökning om pigan Emma Petterssons från Ardre död hölls inför häradsrätten, hvarvid fem vittnen hördes, hvilka dock ej hade något af vigt att upplysa. Enligt läkarens intyg kunde dock med visshet bestämmas att hon aflidit på grund af förgiftning af fosfor. Såsom förut nämts var hon i långt framskridet hafvandeskap.

För inbrottsstöld häktades i går i Hemse af t. f. länsman E. Eneman permitterade artilleristen vid Gotlands artillerikårs tredje batteri or 10 Reinhold Jakobsson, Stölden hade så tillgått, att Jakobsson uppbrutit en å handlande Bokströms gård stående låda, tillhörig en skärslipare, ur hvilken låda han tillgripit sex kronor i penningar.
Jakobsson, som i dag infördes till härvarande länsfängelse, har erkänt stölden. Han är född 1866 i Hemse.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 April 1887
N:r 30.

Kronolänsmanstjensten

i Kräklinge, Halla och Lina ting kommer under två månader, räknadt från 8 dennes, att bestridas af e o. landskanslisten Arvid Jacobson.
Kronolänsman Bolin åtnjuter under sagda tid begärd tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Mars 1887
N:r 18.

Mönstringsplatserna

för Gotlands infanteriregemente varda för Visby kompani i Visby; för Roma kompani med socknarna Follingbo; Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Halla; Ganthem, Sjonhem, Viklau och- Atlingbo, Roma kyrka;
för med socknarna Hogrän, Vall, Stenkumla Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta
och Visby södra landsförsamling, Gardrungs i Stenkumla;
för Tingstäde kompani med socknarna Stenkyrka, Lummelunda, Martebo, Tingstäde, Lokrume, Bro, Veskinde och Visby norra landsförsamling, Tingstäde kyrka;
med socknarna Fole, Hejnum, Bäl, Källunge, Vellstena, Gothem, Norrlanda, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby och Hörsne med Bara, Gute i Bäl ;
för Lärbro kompani med socknarna Hangvar,
för Hall, Othem, Boge, Lärbro och Hellvi, Lärbro kyrka;
med socknarna Rute, Fleringe, Bunge och Fårö, Fårösund;
för Klinte kompani, vid Klinte kyrka;
för Garda kompani, med socknarna Vänge, Buttle, Guldrupe, Garda, Etelhem, Alskog och Lye, Buttle jernvägsstation;
med socknarna Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn och Ardre, Kräklings i Kräklingbo;
för Hemse kompani, å Stånga malm;
för Hafdhems kompani med socknarna Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo och Fide å Sandesrum i Grötlingbo;
för för socknarna Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre å Lingsarfverum i Vamlingbo;
Samlingsplatserna i och för afgång till vapenöfning varda:
för Visby kompani: Söderplan i Visby stad
för Roma kompani: Visborgs kungsladugård
för Tingstäde kompani: Tibbles i Hejdeby
för Lärbro kompani: Othems kyrka
för Klinte kompani: Ejmunds i Mästerby
för Garda kompani: Buttle jernvägsstation
för Hemse kompani: Stånga malm
för Hafdhems kompani: Korsby i Hafdhem.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Februari 1887
N:r 13.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Till två månaders fängelse dömdes drängen Olof Klint, Sindarfve i Hemse, för våld å allmän väg mot Petter August Petterson i Fardhem.

Vållande till eldsvåda. Förut omnämde minderårige gossen Rudolf Valberg i Sanda dömdes att i hemmet med aga rättas eller i allmän uppfostringsanstalt insättas, om tillgång dertill funnes.

Barnuppfostringsmål. Jakob Närström i Eskelhem, instämd af Ida Pettersson från Vestergarn, ådömdes edgång.

Ytkandet om äktenskapsskilnad mellan Petter Jakobsson, Jakobs i Ejsta, och hans hustru Anna Danielsdotter kunde ej bifallas, enär ej tillförlitligt blifvit upplyst, att hustrun verkligen öfvergifvit och förlupit sin man af ondska och motvilja och farit utrikes.

Oloflig ölutskänkning. Handlanden L. P. Jakobsson, åtalad af länsman Svallingson, ådömdes edgång.

För förargelseväckande uppförande inför domstolen dömdes Kristoffer Hansson, Krokstäde i Tofta, att böta trettiofem kronor. Han hade ej åtlydt ordförandens tillsägelse att afträda från den plats i tingssalen, der förhandlingarne ägde rum, samt upprepade gånger fallit ordföranden i talet.

Gift- och fotogenmål. För öfverträdelse af giftstadgan dömdes handlande G. A. Norrby i Klintehamn att böta tjugufem kronor.

För att utan att dertill vara berättigad hafva sålt en del giftiga ämnen dömdes handlande J. A. Vallin i Klintehamn till tjugufem kronors böter, hvarjämte det beslagna godset förklarades förbrutet.

För enahanda förseelse dömdes handlande Karl Smitterberg i Klintehamn att böta tjugufem kronor. Yrkandet om ansvar för uraktlåtenhet att hafva förordningen och sundhetskollegii cirkulär uppspikade i försäljningslokalen ogillades, enär svaranden ej förvärfvat sig tillstånd till handel med nämda ämnen, hvadan han ej kunde anses vara skyldig iakttaga denna föreskrift.
Dylika yrkanden i flere nedannämda giftoch fotogenmål af liknande art vordo afslagna.,

Åtalet mot handlande R. Snöbohm i Klintehamn angående öfverträdelse af gifcistadgan ogillades, enär de af svaranden vidtagna åtgärder ej vore af beskaffenhet att föranleda till ansvar.

Till tjugufem kronors böter dömdes handlande O. H. Nyman i Vestergarn, enär han utan berättigande sålt en del giftiga ämnen, hvarjämte det beslagtagna godset förklarades förbrutet.

För enahanda förseelse dömdes handlande L. P. Olsson i Hablingbo, Anton Melin vid Snosariva och L. P. Jakobsson att hvardera böta tjugufem kronor. Beslagtaget gods hos alla tre förklarades förbrutet.

Handlande J. Nilsson, åtalad af länsman Svallingson, för enahanda förseelse dömdes att böta tjugufem kronor.

Samma åklagare hade åtalat handlande J. V. Jakobsson, emedan denne sålt gitter utan att hafva ingifvit förteckning på de giftiga ämnen han haft till salu. Han bötfäldes till tjugufem kronor. Beslagtaget gods förklarades förbrutet.

För åsidosättande af den vård af eldfarliga oljor, hvilken är föreskrifven, dömdes handlande J. A. Vallin i Klintehamn, John Johansson i Klintehamn, Johan Nilsson i Stånga och N. A. Nyström i Klintehamn att hvardera böta tjugu kronor.

Ett liknande åtal mot handlande August Nyberg i Klintehamn ogillades såsom obestyrkt.
Svarandens ansvars- och ersättningsyrkanden lemnades utan afseende,

Till femtio kronors böter dömdes handlande Jobn Johansson i Klintehamn, emedan han efter hemforsling af ett kärl, innehållande 15 kannor gasolja, låtit kärlet qvarligga i åkdonet till följande dag.

Handlanden Karl Smitterberg i Klintehamn och godsägare Wöhler dömdes, emedan de innehaft större förråd fötogen än de ägde rätt att böta, den förre tjugu och den senare tio kronor.

För att hafva sålt eldfarliga oljor utan att derom hafva ingifvit behörig anmälan dömdes handlaudena Johan Hultgren, Isome i Väte, Anton Jakobsson i Fardhem, Johan Hansson, Hägvalds i Linde och J. Malkan samt handelsidkerskan H. Wirsén att hvardera böta femtio kronor. Beslagtaget gods hos en del förklarades förbrutet.

Ett liknande åtal mot handlande Johan Nilsson i Stånga ogillades, enär det styrkts att han en gång gjort behörig anmälan.

För att hafva begagnat ojusterade skålpundsvigter voro handlandena K. L. Krokstedt i Klintehamn, Kr. Malkan, V. Hansén, Klas Nilsson, M. Krusell, L. Krusell och handelsidkerskan H. Wirsén åtalaed. Åtalet ogillades, enär åklagarne ej kunde påstå, att nämda vigter äfven voro oriktiga.

Norra häradsrätten.
Vid femtio kronors vite förpliktades nämdeman A. Englund, Banna i Lärbro, att inom en månad afgifva redovisning för sitt förmynderskap för Jakobina Pettersson, Snäckers i Hangvar. Englund, som 1876 förordnats till förmyndare för nämda person, hade underlätit att lemna redovisning, då Jakobina Pettersson blef myndig.

För åverkan dömdes drängen Karl Valström, Fardume i Rute, att böta fem kronor. Han hade, okunnig om gränserna för ett par vid hvarandra liggande skogsskiften, forslat ett par lass s. k, ruckjord från hemmansägare V. P. Karlssons mark, då han af sin husbonde J. Falk ålagts hemköra dylik jord. Svaranden ålades derjämte ersätta jorden med 50 öre samt betala rättegångskostnaderna med 13 kronor.

För oloflig bränvinsutskänkning dömdes hustru Maria Thomsson, Olsarfve i Ardre, åtalad af länsman Bolin på angifvelse af smeden Edvard Andersson, Kopungs i Ardre, till 40 kronors böter, hvarjämte hon ålades utgifva utskänkningsafgift med 56 kronor 25 öre.

För oloflig utskänkning af maltdrycker dömdes husbonden Karl Vessman, Hammars i Lokrumme, på åtal af länsman Håkansson, att böta fem kronor.

Ansvar för lägersmål hade pigan Augusta Magnusson i Lärbro yrkat å husbondesonen Vilhelm Andersson, Bryor i Tingstäde. Svaranden, som aflagt honom ådömd edgång, frikändes.

För tillgrepp af ett vagnshjul var husbondesonan Johan Broström, Broa å Fårö, åtalad af rättaren Teodor Stenström, Furubjers i Tingstäde. Käromålet såsom varande obestytkt ogillades. För åtalet, som antogs hafva skett af obetänksamhet, fäldes Stenström till 25 kronors böter, hvarjämte han ålades ersätta Broström med 21 kronor och utgifva lösen för protokoll och utslag.

För misshandel å hemmansägare J. Falk, Fardume i Rute, voro hemmansägaren N. P.
Karlsson och dennes son Oskar Karlsson åtalade af länsman Smedberg. Oskar Karlsson ådömdes edgång.

För försummad hundskatt dömdes löjfnant v. Schewen å Fårö att böta fem kronor, hvarjemte han ålades utgifva dubbel hundskatt med tio kronor. Från åtalet mot hemmansägare Kr. Pettersson & Fårö afstod länsman Smedberg.

För misshandel å pigan Emma Vickman var kronobåtsmannen Anders Hallström i Halla åtalad af länsman Håkansson. Hallström ådömdes edgång.

Tvist om bränsle. På fgrordnande af k. m:ts befallningsbafvande och lotsstyrelsen hade länsman Smedberg iustämt hemmansägarne P. Medin, Jakob Medin, Johan Pettersson, Per Lindberg, K. J. Björkqvist, I. Pettersson, Lars Lautin, O. P. Karlsson och Petter Pettersson, samtlige vid Medebys i Hall, enär de ej under åren 1881—1885 fullgjort bestämmelsorna i ett mellan lotsstyrelsen och ägarne af Medebys bemman 1829 uppgjordt kontrakt, hvari bland annat stadgas att de.till lotsarne vid Hallshuk skulle årligen anvisa å sin skogsmark fyra famnar tallved till bränsle mot ersättning af nio kronor årligen. Svarandena förpliktades att mot nämda ersättning vid Påfordran utsyna åt lotsarne till afverkniug så stor mängd till ved tjenliga tallar, som åtgingo till tjugu famnar, vid äfventyr att utsyningen eljes af vederbörande utmätningsman på deras bekostnad verkstäldes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1887
N:r 2.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden ha utsetts handl. K. J. Broander i Rone, hemmansägarne Nils Pettersson, Hägulds, i Garda, Jakob Pettersson, Lilla Rone, i Lye, N. M. Åberg, Österrytftes, i Fole, Kristen Christensson, Smiss, i Lau och Johan Larsson, Isome, i Väte;
till ordföranden i fattigvårdsstyrelsen direktör Gardell i Endre och hemmansägare Johan Fredriksson, Vesterväte, i Väte;
till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen fanjunkare O. P. Hallbom i Silte, hemmansägarne Jakob Pettersson, Vestergårda, i Sundre, Ludvid Högberg, Vis, i Veskinde, och Jakob Pettersson, Broa, i Halla.
Endast reparerat, ej nybygt sin kyrka hade de sockenbor, hvilka styckjunkare Alfvengren omnämde vid tulldebatten i arbetareföreningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1887
N:r 2.