En folktest

i detta ords sannaste bemärkelse firades i förgår å södra byrummet. För den, som vid 3-tiden på e. m. der infann sig, erbjöd platsen en den veckraste och lifligaste anblick. Tnnanför en vidsträckt inhägnad, utmärkt genom flaggor och vimplar, förssiggick den pristäflan i bollspel och andra gotlandslekar, som på föranstaltande af Visby bollklubb kommit till stånd, och som från landtbefolkningens sida omfattats med det intresse, att 216 spelare, delade på 15 våg, anmält sig. Och utanför inhägnaden böljade, med lifligt deltagande följande spelens gång, en oöfverskådlig menniskoskara, som väl kan anslås till 3,000. Endast med jernvägen hade på f. m. till staden inkommit 1,265 personer.
De 15 vågen, hvaraf inom 8 de täflande voro från samma socken och inom de öfrige 7 från två socknar, voro anmälde i följande ordning:
1) Veskinde,
2) Väte,
3) Bäls bollklubb,
4) Lokrume och Fole,
5) Hejdeby,
6) Mästerby och Stenkumla,
7) Hejde bollklubb,
8) Dalhem och Vänge,
9) Roma,
10) Ekeby bollklubb,
11) Ekedy och Barlinbo,
12) Östergarns bollklubb,
13) Hörsne och Bara,
14) Halla och Dalhem,
15) Garda.

Af dessa väg spelade de 14 förstnämda »bakpärk» och endast Garda »frampärka». Pärk utgjorde det s. k. sam-spelet, och bland »frispelen» förekom äfvenledes pärk samt; »varpa», »hank», krokfinger och kapplöpning. Af dessa »frispel» var pärk det allmännaste, och då flere våg anmält sig under namn af »bollklubb», tyckes deraf framgå, att detta bland de gotländska täflingslekarne af gammalt mest omtyckta och i våra dagar så mycket framhållna spel med stigande intresse börjat omfattas. Utan tvifvel har man att till en stor del tillskrifva detta förhållande Visby bollklubb, hvars arbete för de gamle lekarnes upprätthållande och förkofran är förtjent af allt erkännande.
Efter spelens slat och efter ett tal, hvari utvecklades lekarnes betydelse och gagn, utdelade klubbens ordförande handl. Hugo Pettersson belöningarne, hvartill voro anslagna 150 kronor, deraf sällskapet D. B. V. bidragit med 100 kr. Summan delades sålunda, att hvarje våg erhöll 10 kronor, som tillföllo den vinnande sidan.
Att klubben i sina fosterländska sträfvanden ser sig ihågkommen af det för allt sådant arbete nitälskande sällskapet D. B V., kan icke vara annat än glädjande. Då emellertid det mål, hvarpå dessa sträfvanden gå ut, har en icke ringa betydelse äfven ur allmän synpunkt, föreställa vi oss, att ett förslag på Gotlands landsting, åsyftande att i någon form från landstingets sida gifva ett stödjande handtag åt en angelägenhet, som intresserar provinsen i dess helhet, skulle mötas af sympati och bifall.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1883
N:r 65.

Riksantiqvarien Hildebrand,

hvars varma intresse för vården om våra monumentala minnesmärken hvarje sommar framkallar ett besök på Gotland, ankom hit i lördags i sällskap med krigsministern statsrådet Ryding. Båda resenärrerna afreste efter en utflykt till Roma, Dalhem och Halla åter till Stockholm i förgår qväll.
Herr riksantiqvarien aflemnade för att komplettera myntsamlingen i Gotlands Fornsal en samling anglosachsiska mynt, funna på Gotland och utgörande dupletter från förrådet i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Augusti 1883
N:r 63.

Hästpremiering,

hvars nämd utgjordes af schefen för Ottenby stuteri, hofstallmästare F. S. A. M. Posse, kammarher: re G. J. T. Ulfsparre och f. ryttmästaren, fängelsedirektör K. G. K. Eriksson Sparre, försiggick igår å byrummet, hvarvid följande hästar prisbelöntes:

Tillsammans uppvisades 43 st. hästar, deraf 4 beskällare, 14 unghingstar af 1 till 3 års ålder, 12 moderston samt 13 ungston.
I morgon eger hästpremiering rum Hemse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Juli 1883
N:r 55.

Födelsedagar.

Sjuttiofem år fyller på tisdag förra sömmerskan Irma Sundberg, Pensionärshemmet, Gutevägen 19, Visby.

Sjuttio år fyller på tisdag förre hemmansägaren Jakob Andreasson Hoas, Broe i Norrlanda. Han är född i Gammalsvenskby i Ukraina och kom till Sverige med de övriga svenskbyborna. Han fortsatte emellertid till Canada, men återvände till Gotland, där han 1936 förvärvade gården vid Broe. Gården innehas numera av en son.

Sextio år fyller på tisdag fru Ellen Pettersson, Bonsarve i Vamlingbo. Jubilaren, som är maka till förre lantbrukaren Anshelm Pettersson, tillhör lutherska syföreningen.

Femtio år fyller på tisdag småbruksägaren Erik Claesson, Stenstugu i Bäl.

På tisdag fyller byggnadsarbetaren Karl Albin Ahlström, Broe i Halla, femtio år.

Gotlänningen
Lördagen den 10 November 1956
N:r 262.

Rättegångs- och Polissaker.

Dalhemsmålet. För att hafva genom falsk angifvelse åstadkommit åtal mot L. J. Eklund, Dune, och P. Pettersson, Harstäde, för röstvärfning vid prestvalet i Dalhem fäldes af norra häradsrätten, såsom förut nämts, femton personer till fem kronors böter hvardera. Desse bötfälde voro O. A. Nordström, G. E. Bolin, O. P. Nilsson, K. Pettersson, J. Johansson, Olof Gardell och Lars Jonasson, alla från Dalhem, H. Hellgren, N. P. Nordström, Johan Kolmodin, J. Jonasson, Olof Kolmodin och Oskar Pettersson, alla från Ganthem, samt J. A. Hederstedt och P. Hellgren från Musarfve i Halla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1883
N:r 41.

Vid arrendeauktioner

i dag inför domkapitlet inropades på arrende på ett år, räknadt från 1 nästkommande Maj, Fårö kyrkoherdeboställe, 1 mantal, af kyrkoher den S. Stengård för 500 kronor; Sjonhems kyrkoherdeboställe, 3/8 mantal, med Viklau annexhemman, 1/4 mantal, af landtbrukare O. Klasson, Järvide, för 750 kronor; samt Dalhems kyrkoherdeboställe, 11/8 mantal, af hemmafisegaren L. N. Eklund, Dune, för 695 kronor, Ganthems annexhemman, 1/8 mantal, af skollärare L. P. Höggren för 175 kronor och Halla annexhemman, 1/8 mantal, af klockare L. P. Dahlström för 150 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Februari 1883
N:r 13

Enär vid auktioners förrättande

d. 10 dennes för upplåtande åt de högstbjudande af arrenden från och med d. 1 Maj 1883 till s. d. 1884 af följande ecklesiastikboställen: Fårö kyrkoherdeboställe, 1 mantal, Dalhem kyrkoherdeboställe, 11/8 mtl, med Ganthem, 1/4 mtl och Halla 1/8 mtl annexhemman, Sjonhem kyrkoherdeboställe, 3/8 mtl, med Viklau, 1/4 mtl, annexhemman, antagliga anbud ej afgåfvos, komma förnyade offentliga auktioner att förrättas i domkapitlets expeditionslökal onsdagen d. 14 nästkommande Februari kl. 12 på dagen.
De hufvudsakliga vilkoren dervid äro: 1) att ehuru prestborden till hus och jord samt underlydandeiätorp] och lägenheter, med undantag af de lägenheter, som hittills varit åt klockarne upplåtna, åt arrendatorerna till nyttjande och begagnande efter lag och förordningar samt ortens bruk öfverlemnas, skogen icke får användas annorlunda än till prestgårdarnes nödvändigaste behof, efter föregången pröfoing och utsyning med iakttagande af det som med de tillträdande kyrkoherdarnes rätt öfverensstämmer, börande i öfrigt gällande kgl. förordningar om skogarne i riket lända till ofelbar efterrättelse; 2) att, enär afträdesårets höstgröda tillhör lägenheternas förre innehafvare, arrendatorerna deremot ega att utså samt berga och begagna hvad följande höst efter lag och ortens sed blifver utsådt, börande likväl den fallande halmen antingen hembjudas de tillträdande kyrkoherdarne emot skälig lösen, eller, om de densamma vägra, vid prestgårdarne uppstillas; 3) att arrendatorerna ansvara för alla boställena under arrendetiden åtföljande onera och skyldigheter af hvad namn de vara må, skolande dessutom åt de tjenstförrättande v. pastorerna nödiga rum och boställslägenheter kostnadsfritt i prestgårdarne af arrendatorerna upplåtas; 4) att, sedan domkapitlet på sin bekostnag låtit verkställa laga af- och tillträdessyner, arrendatorerna ansvara för boställenas -tillbörliga stängsel och häfd under arrenadetiden samt vid afträdandet från arrendena ersätta allt hvad för husröta och bristande häfd under arrendetiden kan blifva boställsinnehafvarne ådömdt; 5) att af arrendesumman hälften erlägges d. 1 December 1883 och andra hälften derpå följande 1 Maj.
Upplysningar, som ytterligare kunna erfordras, lemnas vid auktionstillfället eller dessförinnan i domkapitlets expedition.
Förseglade skriftliga anbud kunna före auktionen till domkapitlet ingifvas, börande hugade spekulanter vara med vederhäftig borgen för arrendevilkorens uppfyllande försedde, och förbehåller sig domkapitlet rätt att de gjorda anbuden antaga eller förkasta.
Visby Domkapitels expedition d. 10 Januari 1883.
Ex officio
N. F. ÖFVERBERG.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1883
N:r 9

Till ordförande

hafva valts i Halla sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegare Johan Smedberg, Möllbos;
i Tofta sockens kommunalnämd husbonden Petter Carlsson, Dyple;
i Tofta sockens fattigvårdsstyrelse skollärare L. Valdemar Andersson;
i Fårö sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegare Johannes Carlberg, Möllner;
i Ekeby sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegare O. P. Arvidsson, Lindarfve;
i Endre sockens kommunalnämd landt: brukare Johan Larsson, Endregårda;
i Björke sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse fanjunkare J. P. Häglund, Harqvie;
i Ardre sockens kommunalnämd husbonden Jakob Jacobsson, Botvalde;
i Lye sockens kommunalnämd landtbrukare K. Carlsson, Bosarfve;
i Gammalgarns sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelso hemmansegare O. N. Häglund, Högstens.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1883
N:r 6

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Grötlingbo socken: födde 17 döde 10; inflyttade 14 utflyttade 29; folkmängd 31 sistl, December 669; minskning under året 8.

Fide socken födde 9; döde 5; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 sistl. Doceber 327; minskning under året 10.

Fardhems socken: födde 11; döde 6; inflyt tade 21; utflyttade 26; folkmängd 31 sistl.
December 363; ingen ökning eller minskning under året.

Linde socken: födde 5; döde 6; inflyttade 17 ;utflytta 42; folkmängd 31 sistl, December 330; minskning under året 26.

Lojsta socken: födde 9; döde 5; inflyttade 9; utflyttade 27; folkmängd 31 sistl. Decembar 297; minskning under året 14.

Rute socken: födde 15; döde 12; inflyttade 38; utflyttade 33; folkmängd 31 sistl. Decem682; ökning under året 3.

Fleringe socken: födde 6; döde 4; inflyttade 12; utflyttade 30; folkmängd 31 sistl. December 388; minskning under året 16.

Bunge socken: födde 7; döde 10; inflyttade 25; utflyttade 40; folkmängd 81 sist! December 483; minskning under året 18.

Östergarns socken: födde 13; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 42; folkmängd 31 sistl.
December 723; minskning under året 10.

Gammalgarns socken: födde 3; döde 5; inflyttade 16; utflyttade 85; folkmängd 31 sist.
December 465; minskning under året 21.

Ardre socken: födde 11, döde 9; inflyttade 24; utflyttade 34; folkmängd 31 sistl. D:cember 512; minskning under året 8.

Hörsne med Bara: födde 8; döde 3; inflyttade 26; utflyttade 35; folkmängd 31 sistl.
December 405; minskning under året 4.

Dalhems socken: födde 11; döde 6: inflyttade 31; utflyttade 50; folkmängd 31 sistl.
December 502; minskning under året 14.

Ganthems socken: födde 5; döde 7; inflyttade 20; utflyttade 20; folkmängd 31 sistl. December 316; minskning under året 2.

Halla socken: födde 2; döde 5; inflyttade 17; utflyttade 18, fylkmängd 31 sistl, December 221; minskning under året 4.

Stenkyrka socken: födde 16; döde 13; inflyttade 33; utflyttade 57; folkmängd 31 sistl.
December 912: minskning under året 21.

Tingstäde socken: födde 11; döde 12; inflyttade 44; utflyttade 64; folkmängd 31 sistl.
December 544; minskning under året 21.

Alskogs socken: födde 9; döde 9; inflyttade 15; utflyttade 33; folkmängd 31 sistl. December 524; minskning under året 18.

Lye socken: födde 10; döde 7; inflyttade 9; utflyttade 18; folkmängd 31 December 319; minskning under året 6.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1883
N:r 6