Tillskott

ur presterskapets löneregleringsfond har tilldelats kyrkoherdarne i Hangvars, Atlingbo, Hörsne, Sjonhems, Levide, Östergarns, Hejnums, Vänge och Follingbo pastorat samt komministrarne i Östergarn, Fardhem, Sanda och Dalhem.

Borgenärerna

i handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem socken konkurs, äfvensom gäldenäten Hellgren, kallas härmed att sammanträda i Gotlands Enskilda Banks lokal i Visby lördagen den 17 nästkommande Oktober kl. 2 (två) e. m, för granskning af upprättadt utdelningsförslag.
Kräklingbo den 28 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna

i handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem socken konkurs, äfvensom gäldenären Hellgren, kallas bärmed att sammanträda i Gotlands Enskilda Banks lokal i Visby lördagen den 17 nästkommande Oktober kl. 2 (två) e. m. för granskning af upprättadt utdelningsförslag.
Kräklingbo den 28 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna

uti handlanden F. O. Hellmans konkurs kallas att sammanträda å rådhuset härstädes fredagen den 18 innevarande September kl, 11 f. m. för att besluta angående underbåll åt gäldenären och andra frågor, som kunna förekomma.
Visby den 2 September 1891.
RÄTTENS OMBUSMAN.

Borgenärerna i fabrikören J. W. Fornells konkurs kallas till sammanträde å rådhuset härstädes tisdagen den 15 i denna månad:kl. 12 på dagen för att besluta i åtskilliga konkursboet rörande frågor.
Visby 1 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Samtlige borgenärerna i handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem konkurs kallas härmed attsammanträda å stadshotellet i Visby (å rum som anvisas) måndagen den 2l1:sta i denna månad kl. tolf (12) midd. för bestämmande at arvoden till konkursmassans förvaltningsmän samt besluta angående ännu oafgjord tvist om en del trävaror.
Kräklingbo den 7 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Genom offentlig stämning hafva borgenärerna uti förre hemmansägaren C. Martins. från Qviei Martebo socken den 10 sistlidbe Augusti började konkurs förelagty att sist före klockan 12 middagen .den 30 nästkommande November inför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordtingar i laga ordning bevaka.
Alleqvia den 8 September 1891.
DOMARE EMBETET.

Borgenärerna

uti husbonden Oskar Ahlgrens på Stenstugn i Barlingbo socken konkurs samt inteckningshafvarne i fastigheten kallas att sammanträda i gäldenärens bostad onsdagen den 15 nästkommande Juli kl, 1 på dagen, för att antaga eller förkasta de anbud som vid då blifvande anbud å tastigheten kunna afgifvas, äfvensom för att bestämma arvodet för fastighetens förvaltning.
Bro den 23 Juni 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i handlanden A. Hellgrens i Sjonhem konkurs kallas härmed att sammant äda i Gotlands Enskilda Banks lokal i Visby, onsdagen den 8:de nästkomsaande Juli klockan 3 (tre) e. m. för att besluta, dels angående realiserandet af massans osäkra fordringar, dels angående uppstådd tvist om en del såsom tillgång i massans stat upptagna trävaror m. fl. konkursboet rörande ämnen.
Kräklingbo den 23 Juni 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i handlanden Emil Gerles konkurs kallas att sammanträda i Gotlands Enskilda. Banks lokal härstädes måndagen d. 13 nästa Juli kl. 5,30 e. m. för att erhålla slutredovisning öfver konkursboets förvaltning och slutlig utdelning.
Visby den 23 Juni 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i handlanden J. P. Åbergs konkurs kallas till sammanträde i Gotlands Enskilda Banks lokal härstädes måndagen d. 13 nästa Juli kl. 5 e. m. för att besluta i frågor rörande konkursboet.
Visby, den 23 Juni 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Omkommen gotländsk sjöman.

Sjömannen Karl Rydberg från Sjonhem, hvilken sedan hösten 1889 varit ombord å norska barken »Falka» (kapt. V. Paude), är omkommen, enär nämde fartyg enligt uppgift från rederiet i Oktober månad sistlidne höst på resa från Queebec till Glasgow totalt förlist utanför Prios Edwards ö i Norra Amerika och besättningens öde ännu är okändt.
Rederiet Paude Sundby å Comp. Kristiania har med sällsynt tillmötesgående besvarat gjorda förfrågningar och godhetsfullt utbetalat hans antagna tillgodohafvande.

Dödsfall Karl Emanuel Rydberg

Att min käre son Sjömannen Karl Emanuel Rydberg på resa från Nordamerika till Skottland vådligen omkom den 13 Oktober 1890 efter en lefnad af 20 år, 11 månader och 23 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, syskon, slägt och vänner, har jag härmed den sorgliga plikten att tillkännagifva.
Klara Bydberg,
Hellinge Sjonhem.
Dav. 93 ps. 3, 4 v. Sv. ps. 452: 1.

Auktionsuppbörd.

Att alla af undertecknad under sistlidne och innevarande år för handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem konkursmassas räkning hållna auktioner förfalla till betalning lördagen den 16 innevarande Maj, varder härmed till vederbörandes efterrättelse kungjordt; och meddelas härjämte, att liqvid för nämda auktioner uppbäres uti konkuremassans f. d. lokal (Lundbergska) å s. k. »Sjonhems backe» å nedannämde tider, näml.:
Lördagen den 16 i denna månad från kl. 9 f. m, till kl. 12 midd. af inropare från Sjonbem och Viklau socknar. Samma dag från kl. 1 till 6 e. m. af inropare från Kräklingbo, Anga, Ala, Dalhem, Ganthem, Halla, Roma och Björke socknar. Tisdagen den 19 i föresämda månad från kl. 10:f. m. till kl. 1 e. m. med inropare från Vänge, Buttle, Guldrups, Hejde och Väte socknar. Samma dag från kl. 1 till 3 e. m. af inropare från alla andra socknar och trakter, vid hvilka tillfällen vederbörande skola sina auktionsräkningar liqvidera, vid äfventyr att, om sådant underlåtes, beloppen ofördröjligen och utan vidare påminnelser exekutivt indrifvas.
Kräklingbo den 6 Maj kl. 4 e. m.
BERNH. BOLIN.

Dödsfall Johanna Helena Johansson

Att Gud behagat hädankalla min ömt älskade maka Johanna Helena Johansson, född Lagersson, från Visby och Sjonhem, som efter 7 veckors svårt lidande stilla afled i Maple-Walley Co. i Nordamerika den 11 April kl. 7,15 f. m. i en ålder af 41 år, 8 månader och 10 dagar, djupt sörjd af mig och 2 barn, 1 syster och en broder härstädes, en efterlemnad moder i Sjonhem och 1 broder i Roma, varder härmed tillkännagilvet för vänner och bekanta.
C. J. Johansson.

Hennes tid har flytt
Den fröjd var kort,
Som vi i lifvet hade.
Af all den glädje som vi haft
Jag minnet blott har qvar.

Folkskoleinspektörernasberättelser

för år 1890 har nu inkommit till domkapitlet.
Inspektören för norra inspektionsområder, kyrkoherde Odin omförmäler:
Skoldistriktens antal äro fortfarande 42, de egentliga folkskolorna 45, mindre folkskolorna 2 (Akebäck och Kappelshamn) och småskolorna 24, alla fasta. Småskolornas antal ha ökats med 3 (Hejnum, Tingstäde och Rute) samt en ny klassafdelning i Visby småskola.
På landsbygden praktiseras ännu afdelningsläsning i 10 folkskolor till följd af brist på småskolor.
Utom de nämda undervisningsanstalterna ha under året 2 enskilda skolor (i Visby) och 6 fortsättningsskolor (Visby, Barlingbo, Follingbo, Gothem, Norrlanda och Sjonhem) — således 1 mindre än 1889 — och 8 repetitionsskolor varit anordnade. Af dessa sistnämda, som allt mer synas förlora sitt intresse, ha de i Källunge och Fole icke haft någon lärjunge.
Undervisniog i slöjd för gossar har meddelats inom 13 distrikt i 15 skolor, nämligen i Visby 2 samt 1 i Fole, Lokrume, Follingbo, Veskinde, Hangvar, Othem 2, Roma 1, Björke 1, Halla 1, Hörsne 1, Östergarn 1 och Guldrupe 1, således 3 flere än 1889. Derjämte har undervisning i handaslöjd för flickor meddelats i 14 skolor inom Visby, Barlingbo, Ekeby, Follingbo, Akebäck, Endre, Stenkyrka, Tingstäde, Fårö, Lärbro, Othem, Boge, Roma och Dalhem.
I alla dessa undervisningsanstalter ha under 1890 varit anstälda 49 ord. folkskolelärare, 1 ord. lärarinna, 1 e. o. lärarinna, 2 biträdande lärarinnor, 2 lärarinnor i mindre folkskola, 2 småskollärare och 28 småskollärarinnor eller tillsammans 85, hvadan personalen under året ökats med 1 ord. lärare och 4 småskollärarinnor. Undervisning i slöjd har vanligen meddelats af skolornas egna lärare. Folkmängden, som förra året inom detta område nedgått till 28,376 personer, har under 1890 ytterligare minskats med 83, hvaremot antalet i skolåldern varande barn, som 1889 utgjorde 4,137 under 1890 ökades mel 27. Af dessa 4,164 barn ha i folk- och småskolorna undervisats 3,600, i allm. läroverk och specialskolor 171, i enskilda skolor 78 och i hemmen 46. Saknat undervisning ha 266 barn, deraf 211 efter slutad kurs, 24 på grund af sjukdom och 31 af annan anledning. Om 3 barn från Fårö saknas uppgifter. I medeltal har på hvarje lärare kommit i folkskolun 49, i småskolan 26 barn.
Medelprocenten för skolgången inom området har utgjort 94,45 proc. Ehurn — säger inspektören — det ännu torde vara för tidigt att draga några slutsatser, vill det dock synas som om skolgångstatistiken och dess offentliggörande skulle medföra god verkan. Ofta är det ett fåtal barn som äro mycket försumliga.
Nytt skolhus har uppförts å Kappelshamn, reparationer ha unförts i Rute och Tingstäde. Ökad undervisningsmateriel har anskaffats på flere ställen.
Utgifterna för skolväsendet utgjorde under året 96,938 kronor 87 öre, hvartill staten bidrog med 29,717 kr. 62 öre. Hvarje barn har sålunda kostat staten 8 kr. 25 öre, distrikten 18 kr. 67 öre. Men om i denna fördelning medräknas utgifterna under året för lokaler, underhåll och inventarier, så blir distriktens kostnad endast 11 kr. 68 öre för hvarje barn.
Alla områdets skolor har inspektören under året besökt, likasom de enskilda skolorna, deremot icke fortsättningsskolorna. Under året ha utfärdats 14 utförligare promemorior och skrifvelser till olika skolråd.
— För södra området meddelar inspektören, kyrkoherde J. Uddin:
Skoldistrikten äro 42, folkskolorna 43, mindre folkskolarna 2, småskolorna 27.
Tillsammans med högre folkskolan i Klinte och Fridtorps skola är antalet inalles 74.
Lärarepersonalen var under år 1890 75 personer, deraf 39 ord. folkskollärare, 4 ord. lärarinnor, 1 e. o. lärarinna, 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskollärare, 26 småskollärarinnor, 1 lärare i högre folkskolan oeh 1 lärarinna vid Fridtorp.
Fortsättningsskolor med statsanslag ha varit anordnade i Fardhem och Hablingbo.
Slöjdundervisning för gossar har meddelats i 14, för flickor i 23 distrikt.
Nytt skolhus har Rone anskaffat i Ronehamn för 8000 kr. Skolhusens antal är 51.
Antalet barn i skolåldern 31 Dec. 1890 var 3,318. Af dessa ha 3,069 under året undervisats, 240 deremot icke; om 9 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn för hvarje lärare var i folkskolan 49, i småskolan 22.
Medelkostnaden för hvarje barn var kr. 26:19; på hvarje person inom distriktet belöpte sig för folkskolväsendet kostnaden till kr. 2: 34.
Undervisningsmateriel hade under året inköpts för 1,299 kronor.
Inspektion har skett i alla distriktets skolor. s. k. kretsmöten ha hållits. Till skolråden utfärdades 26 promemorior i skolans angelägenheter.
Skolgången — säger insp. — tycka blifva bättre för hvarje år, hvadan skolgångsprocenten stadigt höjer sig. Medelprocenten i folkskolorna som år 1887 var 88,7 proc. uppgår 1890 till 94,5 proc., då ej sjukdom och naturhinder medräknas. Förhållandet är detsamma i småskolorna, der medelprocenten 1887 var 90, men år 1890 95 proc. Främsta platsen för 1890 intages af folkskolan i Sproge och småskolan på Burgsvik. Skamplatsen ha fortfarande folkskolan på Näs och småskolan i Lojsta. Dock har äfven i dessa förbättring inträdt. I Rone, Hablingbo och Silte har skolgången varit allt annat än berömlig, men det börjar ljusna äfven der. Inspektören påpekar vigten och nödvändigheten af att barnen vid frånvaro begära lof, och lägger föräldrarne på hbjertat att i detta afseende hjelpa skolan.