Kommenderingar.

Stabsschefen kapten V. Unge kommer att deltaga i generalstabens fältöfningar inom Upsala län, hvilka skola pågå från 9 Juli till 23 Juli.
— Underlöjtnant Axel Bolin har kommenderats till kompanibefäl och lärare vid volontärskolan å Karlsborg, som börjar 11 Juli och pågår under elfva månader.
— Såsom kompanibefäl och lärare vid årets infanterikorporalskola å Karlsborg, som pågår 100 dagar räknadt från 11 Juli, är underlöjtnant E. H. Bergenström beordrad.
Sergeanterna O. Nordström vid Fårö kompani och O. Segerdal vid Tingstäde kompani skola under nämda tid tjenstgöra vid skolan som kompaniunderbefäl och biträdande lärare.
Såsom elever vid skolan äro följande korporaler och v. korporaler kommende rade: H. Hansson och H. Olsson vid Burs kompani, O. Olsson och A. Nilsson vid Banda kompani, O. Sundal och J. Jakobsson vid Dede kompani, J. Alfvegren vid Hejde kompani, K. Lindal vid Fardhems kompani, O. Södergren vid Lummelunds kompani, O: Larsson vid Lina kompani, K. Bäckström vid Tingstäde kompani och O. Engqvist vid Visby in fanterikompani.
— Underlöjtnanterna O. A. Johansson, E: G. Hellgren och B. T. G. V. H. O. Mellerborg äro kommenderade till skjutskolan vid Rosersberg, som börjar 8 Juli och pågår 80 dagar.
— Underlöjtnant K. A. G. A. Wickström kommer att från 1 September såsom elev genomgå gymnastiska centralinstitutet.
— Till genomgående af en utbildningskurs i fältarbeten vid pontonierbataljonen från 13 Juli till 31 Juli äro löjtnant Filip Hertzman och sergeanten vid Rute kompani J. Blomgren beordrade. Nämda fältarbeten taga sin början vid Elfkarleön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Gotlands skarpskytte och jägaregille

hade i förgår årssammanträde, som var besökt af ett frettiotal medlemmar och hvars förhandlingar leddes af öfverste Vegesack.
Sedan ordföranden helsat de närvarande välkomna, invaldes till ledamöter i gillet landshöfding Poignant, öfverkontrollören friherre David v. Schultzenheim, kapten Unge, doktor Ramberg, trafikschefen frih.
Cederström, furirén vid Visby infanterikompani J. P. A. Jönsson, hemmansegaren G: P. Hanséa, Dunegårda i Dalhem, hr G. Herlitz, Klinte, navigationsläraren Hj. Bolin, bokhållare Edv. Cramér, e. o. jägmästare E. Herlitz, literatör Pallin, löjtnant Sahlin, samt underlöjtnanterna Nordberg och A. H. Sillén.
— Till v. ordföran!e omvaldes jägmästare Sylvan med landssekreterare Hambreus och öfverstelöjtnant Gahlne som ersättare. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Liadström utsägos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare. I styrelsen invaldes åter kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryg gare Vedin och handlanden G. Klintberg; efter grefve Horn utsågs till styrelseledamot doktor O. Klintberg efter lottning med hr Rud. Kolmodin. Granskare blefvo kaptenerna Kruse, Gardell och Ericsson mal kapten v. Holten till ersättare.
— Till komiterade för omarbetning af gillets stadgar valdes doktor L. Kolmodin, jägmästare Sylvan, kapten Hedenblad, landssekreterare Hambraeus och öf verste v. Vegesack.
— Ansvarsfrihet, förordad af granskarne, beviljades för årets förvaltning.
— Gillet beslöt att i skrifvelse till k. m:ts befallningshafvande anhålla, att motion om höjdt auslag till rofdjurs dödande måtte väckas hos landstinget. Den summa, med hvilken anslaget, hvilket nu utgår med 1,000 kronor, skulle höjas, skulle användas till ökniog af skottpengar för räf till 4 kronor. Åt styrelsen uppdrogs att bestämma huru stor summa skulle be gäras af tinget.
— Från några gillemedlemmar inlemnades skriftligt affattadt förslag i syfte att få en del ändringar i den hittills varande anordningen angående tiden för prisskjutningarna om statens och gillets pris, hvilket förslag efter en kort öfverläggning förklarades bvilande, tills en omarbetning af stadgarne egt rum. För öfrigt lemnades åt styrelsen rätt att vidtaga andra, lämpliga anordningar vid dessa prisskjutningar.
— Fridlysningstiden för rapphöns här på Gotland utgår nästa höst. Styrelsen ansåg, att möjligen någon vidare fridlysning ej vore af nöden, enär tillgången nu vore rätt stor. En jägare från norra Gotland fäste uppmärksamheten på, att i denna trakt tillgången ännu vore knapp, hvarför ytterligare ett års fridlysning vore behöflig. På förslag af doktor Kolmodin, som påpekade, att väderleksförhållandena under – de instundande vintermånaderna komme att blifva afgörande för frågan, fick styrelsen i uppdrag att efter sig fö reteende omständigheter fatta beslut i ämnet.
— Sedan sälfångst och säljagt på senare tiden i betydlig grad aftagit, hade sälen mycket förökat sig och orsakat mycken skada & fisket. Gillets sekreterare doktor Kolmodin påpekade huru kuten både för störde fiskegarnen och varen riktig storätare af fisk, samt uttalade såsom sin åsigt att fisket i betänklig mån lede af sälens ohejdade framfart och att någon åtgärd måste vidtagas häremot, samt föreslog exempelvid utsättande af premie för säls dödande.
Godsegaren Wöhler instämde med den föregående talaren, hvarjämte han skulle gerna se, att sälskytte åter komme till heders. Pådandssekreterare Hambraeus förslag öfverlemnades åt styrelsen att utreda frågan och vid ett kommande sammanträde förelägga gillet den gjorda utredningen.
— Efter sammanträdets slut intogo gillemedlemmarne gemensam middag å stadshotellet.

Gillets ekonomiska ställning för innevarande år ter sig sålunda:
Behållning från 1882 kr. 2,100:—
Inkomster för 1883 kr. 543:—
Summa kr. 2.,643:—

Årets utgifter hafva uppgått till 425 kronor 94 öre, hvadan en behållning till 1884 af 2,217 kronor 6 öre förefinnes.
Under året hafva premier af de af landstinget auslagna medlen utbetalts
för 171 räfvar med kr. 427:50
för 12 örnar med kr. 3 24:—
för 182 dufhökar med kr. 182:—
för 180 sparfhökar med kr. 90:—-
för 2,265 kråkor med kr. 226:50
Summa kr. 950:—

För besväret vid utbetalandet af dessa premier hafva 50 kronor utgått.
Enligt från kompanierna inkomna årsberättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Årets villebrådstillgång kan i allmänhet, enligt den af sekreteraren afgifna årsberättelsen, sägas hafva varit god, åtminstone hvad hare, orre och beckasin angår.
Äfven rapphönsstammen tyckes Betydligt hafva ökat sig, så att, om icke särdeles ogynsamma förhållanden under innevarande vinter komma att inträffa, förhoppning finnes att under nästkommande höst jagt å rapphöns utan men för stammens be: stånd skall kunna bedrifvas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1883
N:r 102.

Väghinder.

Nedannämde dagar komma följande broar attrifvas och omläggas:
31 dennes en bro å landsvägen mellan Hejdeby kyrka och Österby, då vägen från nämda kyrka, till Alleqvia och derifrån landsvägen till Visby kan begagnas;
1 och 2 instundande November två broar å allmänna vägen från Atlingbo till Björke kyrka, då vägen geiom Vall och Träkumla kan användas;
sistvämde dagar två broar å vägen från Källunge genom Ekeby till Endre, då resande kunna färdas vägen förbi Källunge kyrka till Burs i samma socken och derefter stora landsvägen;
1 November en bro å vägen från Veskinde kyrka till Vies i samma socken och derifrån Högstensgatan till Lummelunda landsväg och denna till Visby kan begagnas;
5 och 6 November en af de större broarne öfver Gothemsån å vägen mellan Gothem och Boge socknar, då vägen genom Bäl och Vallstena i stället kan användas:
1 November en bro å prestvägen från Vall till Hogrän, då resande kunna fara vägen från Källgårds genom Atlingbo;
Samma dag en bro å kungsvägen vid Gervalds gård i Hogrän, då vägen från Bander i Mästerby till s. k. Johannelund kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Oktober 1883
N:r 86.

Till kronolänsman

i Rute och Forsa ting med Stenkyrka pastorat efter aflidne J. A. Smedberg har k. m:ts befallnings: hafvande ntnämt kronolänsman Johan Smedberg, som tillträder sin nya plats 1 April 1884, intill hvilken tid han bestrider kronolänsmanstjensten i sitt nuvarande distrikt.
— K. m:ts befallningshafvande har förordnat t. f. kronolänsmannen John H.
Smedberg att tills vidare vara kronolänsman i Banda och Stenkumla tirg, från hvilken befattning han erhållit tjenstledighet till 1 April nästkommande år för att till denna tid uppehålla kronolänsmanstjensten i Rute och Forsa ting med Stenkyrka pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 06 Juli 1883
N:r 54.

I anseende till ämnad afresa från orten,

låter hemmansegaren Johan Karlsson, Bander i Mästerby, medels offentlig frivillig auktion, som förrättas hos bemälde Karlsson lördagen den 3 instundande Februari och börjas kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja sin såväl fasta som lösa egendom, den senarö bestående af möbler, såsom: 2:ne byråar, 2:ne sängar, ett dussin stolar, bord, en kommod, speglar och klädkistor; kreatur, såsom: 1 god och felfri arbetshäst, 1 nyburen mjölkko och 4 st. får; kör- och-&kerbruksredskap, såsom: res- och arbetsvagnar, kälkar, en ressläde, klös- och jernpinnharfvar, vänd- och spetsplogar, en mullfösa, en kornvält, ett tröskverk, en vindmaskin, en vrånghäck, flere par bättre och sämre selar, hötjugor och risslar, grepar, spadar, jernkettingar, hac-’ kor och vedyxor samt ett parti halm jämte annan här ej närmare uppräknad egendom. Kl. 12 på dagen utbjudes fastigheten 1/4 mtl Bander med växande gröda. Denna hemmansdel, som har ett vackert läge ut: vid allmän väg, har goda åbygnader,omkring 35 tunnland åker, hvaraf större delen. är af god beskaffenhet, 4 tunnland ängsmark samt sl och betesmark för gårdens behof. En blifvande köpare kan få öfvertaga i hemmanet varande inteckningar till Gotlands Hypoteksförening 3,600 kronor samt en & 2,200 kronor, som innehafves af enskild person, hvarjämte öfriga betalningsvilkoren skola efter en reel köpares åstundan i betydlig mån blifva lämpade. Derest fastigheten icke blifver försåld, kommer densamma attutbjudas på arrende under 6 års tid först i mindre lotter och sedan i sin helhet.
För lösa egendomen lemnas endast godkände inropare 3:ne månaders anstånd.
Sanda den 24 Januari 1883.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1883
N:r 8

Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, som var besökt af ett tiotal civile och etttjugutal militäre ledamöter. Förhandlingarne leddes af gillets ordförande, öfverste Ernst v. Vegesack.
Den af gillets sekreterare, doktor L. Kolmolin afgifna och föredragna årsberättelsen meddelade bland annat, att af riksdagens årsanslag till skarpskytteföreningarne inom riket ett belopp af 1000 kronor stält till gillets förfogande, hvilka medel använts till pris vid kompaniernas och gillets täflingsskjutningar; att äfven under innevarande år planteringar verkstälts vid gillets skjutbana och platsen deromkring, men att resultaten af dessa planteringar på grund af den magra jordmånen och mindre gynsamma väderleksförhållanden icke blifvit så tillfredsställande som önskligt varit; att det dock icke vore skäl att helt och hållet öfvergifva den vackra tanken att på ett värdigt sått pryda och göra denna plats inbjudande, isynnerhet då den syntes vara den enda i stadens närhet befintliga, som vore lämplig för anställandet af dessa skyttefester, hvilka härstädes redan i flere årtionden med förkärlek allmänt omfattats; att tillgången & villebråd torde kunna sägas hafva under innevarande år varit något bättre än under de närmast föregående åren, Åtminstone hvad hare beträffade, samt att angående rapphönskullarne hugnande underrättelser ingått från flere håll.
Af revisionsberättelsen visade sig gillets ekonomiska ställning för innevarande år sålunda:
Behållning från 1881 kr. 1,958:78
Inkomster för 1882 kr. 482:-
Summa kr. 2,440:78

Årets utgifter hafva uppgått till 511 kronor, hvadan en behållning till år 1883 af 1,929 kronor 78 öre förfinnes.
Inkomsterna hafva understigit utgifterna med 29 kronor, beroende hufvudsakligen derpå att 48 kronor 83 öre användts till inköp af sex par rapphöns och 104 kronor 92 öre till plantering å skjutbanan.Under året hafva premier utbetalts för 220 räfvar med 572 kroner 50 öre,
för 8 örnar med 16 kronor,
för 116 dufhökar med 116 kronor,
för 83 sparfhökar med 45 kronor 50 öre,
för 2,040 kråkor med 204 kronor,

hvilka medel utgått af det anslag å 1,000 kronor, som landstinget stält till gillets förfogande.
Enligt från kompanierna inkomna års berättelser om skytteförbundens verksamhet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Till gillets vice ordförande omvaldes jägmästare Sylvan med major Ihre och öfverstelöjtnant Gahne som ersättare. Kapten Hedenblad, styckjunkare Visselgren, bryggare Vedin och handlande G. Klintberg utsågos ånyo till ledamöter i styrelsen, hvarjämte landshöfding Horn nyvaldeg till medlem i densamma. Doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Lindström. utsågos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare, samt kaptenerna Gyllenhammer, Kruse och Aspegren till granskare med major Carlstedt som ersättare.
Till ledamöter i gillet invaldes kapten von Holten, doktor A. Goös, vik. adjunkt Sandberg, löjtnant Ekstedt, underlöjtnanterna Schenström, Köhler och Löfvenberg, från krigsskolan utexaminerade eleverna Söderberg, Reijhman och Bolin, samt handlandena Vickman, Schenholm, Karl Lundin och Martin.
Gillet godkände följande af styrelsen väckta förslag: att samma premier för dödade rofdjurssom under föregående år skulle utdelas, nämligen kr. 2:50 för räf, 1:00 för dufhök och 0:10 för kråka; att ett anslag af 100 kronor skulle utgå till planteringar vid gillets skjutbana; att de personer eller sällskap, åt hvilka skjutbanan öppnades, skulle erlägga en afgift af 1 krona för hvarje gång skjutbanan af dem begagnades (detta beslut efter votering med 11 röster mot 7); samt att täfling om gillets medalj skulle ega rum vid nästa prisskjutning.
Ordföranden omnämde vidare, att landstinget äfven för år 1883 anslagit 1000 kronor till premier för dödade rofdjur, samt att man hade förhoppning att af regeringen äfven för nästa år erhålla det sedvanliga anslaget till skjutskicklighetens främjande.
Ledamöterna samlades efter samman trädets slut kring en bål.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 December 1882
N:r 96

Kronolänsman Johan Smedberg

har erhållit tjenstledighet från 17 dennes till 1 nästkommande Angusti, under hvilken tid t. f. kronolänsmannen i Hejde och Fardhems ting Valter Eneman förordnats att bestrida kronolänsmanstjensten i Banda och Stenkumla ting.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1881
N:r 55

Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade i onsdags sitt åärssammanträde, besökt af närmare 30 medlemmar, hvarvid jägmästare Sylvan, gillets v. ordförande, ledde förhandlingarne.
Doktor L. Kolmodin, gillets sekreterare, föredrog årsberättelsen, som bland annat meddelade, att k. m:t äfven för inneyvarande är tilldelat gillet 1,000 kronor af riksdagens anslag till skarpskytteföreningarne i riket samt att länets landsting höjt anslaget till belöningars utdelande för rofdjurs utrotande från 750 till 1,000 kronor för nästkommande är. Oaktadt denna höjning har styrelsen likväl icke ansett sig kunna föreslå högre pris än de förut utdelade, enär det under de senaste fem åren visat sig, att med de hittills gällande prisbeloppen ungefärligen 1,000 kronor varit erforderliga för detta ändamål.
Af revisionsberättelsen. framgick, att innevarande års ekonomiska ställning visar:
Behållning från 1879 kr. 1,700:41
Inkomster för 1880 kr. 538:50
Summa kr. 2,238:91

Årets utgifter hafva varit kr. 300:24, hvadan behållningen till 1881 är kr. 1,938:67.
Granskningsmännen, kapten Gyllenhammar och postmästare Lindquist, tillstyrkte full ansvarsfrihet åt styrelsen och gillets skattmästare, kapten Törnqvist, för årets förvaltning, hvilken tillstyrkan af gillet bifölls. Åt styrelsen uppdrogs att på lämpligt sätt indrifva de af gillets f. vaktmästare förskingrade medel, 34 kronor.
Vidare beslöts att-i länets allmännast spridda tidning låta införa ett sammandrag af årsberättelsen.
Den gamla styrelsen, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, styckjunkaren Visselgren samt hrr L. Vedin och Rud. Kolmodin, omvaldes. Sekrete: raren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström, återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till gillets v. ordförande utsågs ånyo jägmästare Sylvan med öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre såsom ersättare. Till granskare valdes postmästare Lindquist, kapten Gyllenhammar och löjtnant af Klint. Såsom nye ledamöter i gillet invaldes handlanden K. F. Lindström i Stockholm, handl. Gustaf Klintberg, redaktör Jeurling, e. o. kammarskrifvaren R. Svenson, kapten Frick, skogseleven Nyman, underlöjtnant Bolin, sjökapten J. V. Herlitz, handl. M. Bogström, färgerifabrikören O. Åkerman, qvartettsångaren Diiring och v. häradshöfding Tiberg.
Öfverläggningen angående styrelsens förslag att äfven för nästa år bibehålla samma belopp å belöningarne för rofdjurens utrotade som hittills utgått, öppnades af hr R. Kolmodin, som föreslog, att belöningen för skjuten gammal räf borde sättas högre, hvaremot belöningen för dödad diräf borde sänkas. Härom utspann sig ett ganska lifligt tankebyte, hvarunder det framstälda förslaget delvis förordades af landshöfding Horn och major Ihre, men ogillades af hrr Wöhler, Hedenblad, Törnqvist och Sylvan; förslaget förkastades äfven af gillet. På tal om belöningar kan nämnas, att sådana för samlande af kråkägg ej vidare utdelas af gillet, enär, såsom doktor Kolmodin upplyste, borttagande af ägg från kråkan ingalunda leder till det dermed åsyftade ändamåtet, utan tvärtom.
På hr R. Kolmodins förslag tilldelade gillet en extra belöning af 15 kronor åt Jakob Nygren, Källgårds i Atlingbo, hvilken under året dödat ej mindre än 26 räfvar. Vidare anslog gillet 200 kronor till plantering å de s. k. östra grafvarne.
På” styrelsens förslag antogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, hvilken handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla till erhållande af medaljen den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Derjämte beslöt gillet, att täfling om medaljen nästa år skulle ega rum.
Om doktor Säves förslag, att gillet borde vidtaga någon åtgärd till skydd för småfåglar, yttrade sig afstyrkande doktor Kolmodin, major Ihre, landshöfding Horn och jägmästare Sylvan, hvarefter förslaget afslogs.
Tvänne skottaflor af jern i stället för de nu brukliga trätaflorna beslöt gillet på hr R. Kolmodins förslag att inköpa. Under öfverläggningen härom, hvari motionä ren, major Ihre, kapten Hedenblad, landshöfding Horn och postmästare Lindquist deltogo, upplystes bland annat, att tvänne dylika jerntaflor kunna anskaffas för 75 kronor stycket.
Enligt från kompanierna inkomna uppgifter äro skytteförbundens antal lika med föregående år nämligen 89 med tillsammans 2,000 ledamöter. Till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Etter sammankomstens slut upplästes ett från gillets ordförande, öfverste v. Vegesack, ankommet telegram, hvari en varm välgåugsönskan uttalades för gillet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 December 1880
N:r 97