Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade i onsdags sitt åärssammanträde, besökt af närmare 30 medlemmar, hvarvid jägmästare Sylvan, gillets v. ordförande, ledde förhandlingarne.
Doktor L. Kolmodin, gillets sekreterare, föredrog årsberättelsen, som bland annat meddelade, att k. m:t äfven för inneyvarande är tilldelat gillet 1,000 kronor af riksdagens anslag till skarpskytteföreningarne i riket samt att länets landsting höjt anslaget till belöningars utdelande för rofdjurs utrotande från 750 till 1,000 kronor för nästkommande är. Oaktadt denna höjning har styrelsen likväl icke ansett sig kunna föreslå högre pris än de förut utdelade, enär det under de senaste fem åren visat sig, att med de hittills gällande prisbeloppen ungefärligen 1,000 kronor varit erforderliga för detta ändamål.
Af revisionsberättelsen. framgick, att innevarande års ekonomiska ställning visar:
Behållning från 1879 kr. 1,700:41
Inkomster för 1880 kr. 538:50
Summa kr. 2,238:91

Årets utgifter hafva varit kr. 300:24, hvadan behållningen till 1881 är kr. 1,938:67.
Granskningsmännen, kapten Gyllenhammar och postmästare Lindquist, tillstyrkte full ansvarsfrihet åt styrelsen och gillets skattmästare, kapten Törnqvist, för årets förvaltning, hvilken tillstyrkan af gillet bifölls. Åt styrelsen uppdrogs att på lämpligt sätt indrifva de af gillets f. vaktmästare förskingrade medel, 34 kronor.
Vidare beslöts att-i länets allmännast spridda tidning låta införa ett sammandrag af årsberättelsen.
Den gamla styrelsen, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, styckjunkaren Visselgren samt hrr L. Vedin och Rud. Kolmodin, omvaldes. Sekrete: raren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström, återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till gillets v. ordförande utsågs ånyo jägmästare Sylvan med öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre såsom ersättare. Till granskare valdes postmästare Lindquist, kapten Gyllenhammar och löjtnant af Klint. Såsom nye ledamöter i gillet invaldes handlanden K. F. Lindström i Stockholm, handl. Gustaf Klintberg, redaktör Jeurling, e. o. kammarskrifvaren R. Svenson, kapten Frick, skogseleven Nyman, underlöjtnant Bolin, sjökapten J. V. Herlitz, handl. M. Bogström, färgerifabrikören O. Åkerman, qvartettsångaren Diiring och v. häradshöfding Tiberg.
Öfverläggningen angående styrelsens förslag att äfven för nästa år bibehålla samma belopp å belöningarne för rofdjurens utrotade som hittills utgått, öppnades af hr R. Kolmodin, som föreslog, att belöningen för skjuten gammal räf borde sättas högre, hvaremot belöningen för dödad diräf borde sänkas. Härom utspann sig ett ganska lifligt tankebyte, hvarunder det framstälda förslaget delvis förordades af landshöfding Horn och major Ihre, men ogillades af hrr Wöhler, Hedenblad, Törnqvist och Sylvan; förslaget förkastades äfven af gillet. På tal om belöningar kan nämnas, att sådana för samlande af kråkägg ej vidare utdelas af gillet, enär, såsom doktor Kolmodin upplyste, borttagande af ägg från kråkan ingalunda leder till det dermed åsyftade ändamåtet, utan tvärtom.
På hr R. Kolmodins förslag tilldelade gillet en extra belöning af 15 kronor åt Jakob Nygren, Källgårds i Atlingbo, hvilken under året dödat ej mindre än 26 räfvar. Vidare anslog gillet 200 kronor till plantering å de s. k. östra grafvarne.
På” styrelsens förslag antogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, hvilken handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla till erhållande af medaljen den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Derjämte beslöt gillet, att täfling om medaljen nästa år skulle ega rum.
Om doktor Säves förslag, att gillet borde vidtaga någon åtgärd till skydd för småfåglar, yttrade sig afstyrkande doktor Kolmodin, major Ihre, landshöfding Horn och jägmästare Sylvan, hvarefter förslaget afslogs.
Tvänne skottaflor af jern i stället för de nu brukliga trätaflorna beslöt gillet på hr R. Kolmodins förslag att inköpa. Under öfverläggningen härom, hvari motionä ren, major Ihre, kapten Hedenblad, landshöfding Horn och postmästare Lindquist deltogo, upplystes bland annat, att tvänne dylika jerntaflor kunna anskaffas för 75 kronor stycket.
Enligt från kompanierna inkomna uppgifter äro skytteförbundens antal lika med föregående år nämligen 89 med tillsammans 2,000 ledamöter. Till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet hafva följande blifvit för segerskyttar förklarade:

Etter sammankomstens slut upplästes ett från gillets ordförande, öfverste v. Vegesack, ankommet telegram, hvari en varm välgåugsönskan uttalades för gillet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 December 1880
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *