Fyren Furillen får hållas släckt.

Lotsstyrelsen har medgivit Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag att hålla fyren Flurillen släckt under tiden 15 november i år—31 december 1933. Därest bolaget önskar ha fyren släckt utöver årsskiftet 1933—1934, bör ny framställning därom göras före den 1 november 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Får Furillens fyr släckas?

Lotskaptenen i Stockholm tillstyrker hos lotsstyrelsen av Stockholms superfostatfabriksaktrebolag gjord framställning om tillstånd att släcka fyren vid Furillens kalkverk, sedan skeppningen för året upphört. Ehuru den allmänna sjöfarten har stor nytta av fyren, särskilt vid uppsökande av den söder om densamma belägna ankarplatsen, torde bolaget knappast enligt lotskaptenens mening kunna åläggas att hålla den lysande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Stormens offer.

Den av oss i går i korthet omnämda estländska seglaren, som under ovädret i söndags lyckades taga sig in på Furillens redd, är skonaren Alide, kapten M. Karjam, från Pernau. Fartyget, som mäter 40,22 nettoregisterton och var lastat med kalksten, kom från Ösel och var på väg till Elbing på tyska Östersjökusten, då det blev vinddrivet och på höjden av Östergarn segelslitet. Under rådande hård pålandsvind lyckades så kaptenen på egen hand lotsa sin skuta in på Flurillens redd, något som man i betraktande av vädret, fartygets tillstånd och kustens beskaffenhet just här kan beteckna som en verklig bragd.
Den utanför Landsort havererade finska skonaren Sampo, som på måndagseftermiddagen bärgades intill Nynäshamns redd av motorseglaren Gustaf, är svårt läck, men länspumpas nu i Nynäshamn av Neptunbolargets bärgningsångare. Göteborgsångaren Falksten, som först kom i förbindelse med haveristen, råkade vid försöken att assistera densamma kommo i kollision, varvid Sampo ådrog sig ytterligare skador. Falksten gick då istället in till Landsort för att varsko lotsarna, och dessa i sin tur alarmerade Neptunbåten, men innan denna kommit i kontakt med Sampo, var Gustaf framme och tog Sampo på släp in till Nynäshamn.
Gustaf, som är hemmahörande i Sölvesborg och icke som TT. uppgivit Slite — det finns över huvud taget ingen skonare från Slite med namnet Gustaf — anlände i går hit till Visby.
Helsingforsångaren Verna H, som under söndagen sprang läck, tog sig på måndagskvällen för egen maskin in till Dalarö, där den kvarliggert. t. v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Finsk skonare bärgad av gotlandsfarare.

En finsk skonare Sampo, som under de senaste dygnens svåra storm sprungit läck i Östersjön och på måndagsförmiddagen siktades drivande utanför Landsort, har nu lyckligen bärgats in till Nynäshamn, dit den anlände vid halv 4-tiden på eftermiddagen. Äran av bärgningen tillkommer en motorskonare Gustaf, kapten Olsson, som tog har veristen på släp och bogserade den in till Nynäshamn. Då Sampo påträffades låg hon så gott som i marvatten och större delen av däckslasten hade spolats över bord. Den åtta man starka besättningen, som nu är välbehållen i Nynäshamn, hade givetvis utstått stora vedermödor. Då Sampo kommit från kolerasmittad ort — Leningrad — måste besättningen först underkastas läkareundersökning.
Ännu ett finskt fartyg har lidit haveri under söndagens storm på Östersjön. Omkring kl. 5 på måndagseftermiddagen inkom finska ångaren Vera H., hemmahörande i Helsingfors, till Landsort och kallade på lots för att söka nödhamn. Fartyget, som var trälastat, hade under hårt arbete i den höga sjön på söndagsmorgonen sprungit läck och fått stark slagsida. Lotsen införde ångaren till Nynäshamn.
En verklig bragd utfördes på söndagen av kaptenen på en estländsk skonare, som ehuru segelsliten lyckades taga sig in på Furillens redd under rådande storm. Skonaren kom från Ösel och var på väg med 80 ton kalksten till Elbing, men hade blivit vinddriven och räddade sig nu som genom ett under inom Grauternas fyr till Furillen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 236

Lysning till äktenskap avkunnades

i får i domkyrkan härstädes mellan e. landskontoristen Erik Wiberg och fröken Kally Johansson, dotter till handlanden Carl O. F. Johansson i Klintehamn och hans maka, född Enekvist och likaledes mellan styrmannen i Ångfartygsbolaget Gotland Arthur Sedelius och sjuksystern fröken Dorothea Eriksson.
— Lysning avkunnades i går i Ludvika mellan konditor Torsten Thuresson och fröken Sigrid Lillja, dotter till förvaltare Svante Lillja, Furillen, och hane maka, född Mörrby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 maj). Ankomna fartyg: till Furillen: den 17: ångf. Dagfrid, Persson. Danzig, tom; den 21: d:o Fenia, Gråberg, Göteborg, d:o; till Smöjen: den 19: ångf. Larus, Olsson, Hälsingborg, tom; den 27: mskon. Sydia, Bengtsson, Råå, d:o; ångf. Bungenäs, Nilsson, Hälsingborg, d:o; till S:t Olofsholm: den 23: infart. Oaxen Alfa. Carlsson, Härnösand, tom; den 25: skon. Genius, Matteson, Visby, d:o; den 27: ångf. Allenatein, Horn, Memel, d:o; den 30: mfart. Oaxen Alfa, Carlsson. Carlsson, Gävle, d:o.
Avgångna fartyg: från Furilen: den 20: ångf. Dagfrid, Persson. Stolpmünde, kalksten; den 25: d:o Fenla, Gråberg, Göteborg, d:o; från Smöjen: den 20: ångf. Larus, Olsson. Landskrona, kalksten; den 27: mskon. Sydia, Bengtsson, Verkebäck, d:o; den 28: ångf. Bungenäs, Nilsson, Trälleborg, d:o; från S:t Olofsholm den 23: mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Gävle, kalksten; den 26: skon. Genius. Mattsson, Skuru, d:o; den 31: ångf. Allenstein, Horn, Memel, d:o; urfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Gävle, d:o.
Ankomna fartyg: till Rutehamn: den 17: mgal. Vega, Grafström, Fårösund, tom; d:o Hugo, Hedberg, Stockholm, d:o; d:o Marichen, Olsson, Södertälje, d:o; d:o Britt, Larsson, Oxelösund, slagg: den 19: mskon. Selma, Nilsson, Stockholm, tom; mgal. Heda, Hedberg, d:o, d:o; den 20: mskon. Thea, Mattsson, d:o, d:o; mgal. Vida. Fridlund, d:o, d:o; d:o Knape, Berlin, d:o, d:o; den 23: d:o Ete, Isaksson, Lomma, d:o; den 24: d:o Solvig, Wennberg, Kalmar, d:o: den 26: d:o Britt, Larsson, Södertälje, slagg; den 27: d:o Vega, Grafström. Kappelshamn, tom; d:o Marichen, Olsson. Klinte, d:o; d:o Rune, Elliasson, Ronehamn, d:o; mskon. W. Klander, Kliroder, Danzig, stenkol; den 28: d:o Vera, Andersson, Slite, tom; d:o Anna, Eriksson, Fårösund, d:o; den 30: mgal. Malin, Andersson, Malmö, d:o; mskon. Zampa, Pilegaard, Nynäshamn, d:o; den 31: mgal. Britt, Larsson, Stockholm, d:o; d:o Elte, Isaksson, Oxelösund, slagg.
Avgångna fartyg: från Rutehamn: den 17: mgal. Vega, Grafström, Norrköping, cement; d:o Hugo, Hedberg, Slite, slipers; d:o Marichen. Olsson, Stockholm, cem. arb.; den 18: d:o Britt, Larsson, d:o. d:o; den 19: d:o Heda, Hedberg, d:o. cement; den 20: mskon. Selma, Nilsson,. d:o, d:o: mgal. Vida, Fridlund, Sundsvall. d:o; den 21: mskon. Thea, Mattsson. Stockholm, cem. arb.: mgal. Knape, Berlin, d:o, d:o; den 24: d:o Ete. Isaksson, d:o. d:o; d:o Solvig. Wennberg. d:o, d:o; den 26: d:o Britt. Larsson. d:d, d:o; den 27: d:o Vega. Grafström. d:o, d:o; den 28: d:o Rune, Masson. d:o, d:o; d:o Marichen. Olsson, d:o. d:o; ’ den 29: mskon. Anna. Eriksson. Eskilstuna, cement; den 30: d:o Zampa, Pilegaard, Stockholm, cem. arb.; mgal. Malm, Andersson. Nederkalix. cement; roskon. Vera, Andersson, Stockholm, d:o; den 31: d:o W. Klander. Klander, Pernau, tom.
Fårösundshamnarna (tiden 16 —31 maj). Ankomna fartyg: Den 19: ångf. Bungendis, Nilsson, Hälsingborg, tom; den 21: d:o Allenstein, Horn, Königsberg, d:o; den 24: d:o Bara, Ingmansson Ronneby, d:o; den 26: d:o Tanto, Texéll, Stockholm, d:o; den 27: d:o Österklint, Knafve, d:o d:o; den 28: mfart. Mälnbacka, Andersson, Kopparvikshamn, d:o; den 31: mskon. Svenborg, Svensson, Hörnefors, d:o; till Fårösund: den 23: mskon. Kornet, Pettersson, Stockholm. styckegods; den 26: d:o Anna, Eriksson. Västervik via Visby, tegel; d:o Wega, Grafström, Stockholm, styckegods; till Fårösund Strå: den 18: makan. Klara, Hammarberg, Södertälje. tom; den 19: fyrmastskon, Svanen, Isberg, Kalmar, d:o; den 30: d:o Wanda, Johansson, Eskilstuna, d:o; mskon. Prima, Nilssons Lübeck, d:o; mfart. Marie, Striesson, Oskarshamn, d:o; till Fårö: den 21: mskon. Werner, Hansson, Visby, tom; d:o Jarl, Carlsson, Slite, d:o; till Ahr: den 21: mskon. Emma, Berndtsson Karlshamn, tom; den 23: d:o Wanja, Pettersson, Eskilstuna, d:o; den 24: d:o Emma, Berndtssom Västerås, d:o; infart. Ida, Sporrong, Aabenraa, d:o.
Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 20: ångf. Bungenäs, Nilsson, Hälsingborg, kalksten; den 23: d:o Allenstein, Horn, Memel, d:o; den 25: d:o Bara Ingemansson, Halmstad, d:o; den 26: d:o Tanta, Taxalj, Ystad, d:o; den 27: d:o Österklint, Knafve, Trälleborg, d:o; den 31: roskon. Svenborg, Svensson, Köpmanholmen, d:o; från Fårösund: den 23: mskon. Komet, Pettersson, Slite, tom; den 26: d:o Wege, Grafström Kappelshamn, salt; den 28: d:o Anna, Eriksson, Kylley, tom; från Fårösunda Strå: den 18: mskon. Klara, Hammarberg, Hösnefors kalksten; den 20: fyrmskon. Svanen, Isberg, Örnsköldsvik, d:o; den 30: mskon. Wanda, Johansson, Wästarås, d:o; den 31: urfart. Marie, Striesson, Stralsund, d:o; från Fårö den 23: mskon. Werner Hansson, Ronneby, slipers; d:o Jarl, Carlsson, Landskrona, d:o; från Ahr: den 21: mskon. Emma, Berndtsson, Karlshamn, kalksten; den 23: d:o Wanja, Pettersson Karlstad, d:o; den 24: d:o Emma, Berndtssan. d:o, d:o; den 28: d:o Ida Sporrang, Köpenhamn via Örnsköldsvik, d:o.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Dödsfall. Carl Birger Bergström

Att min älskade son Carl Birger Bergström afled i Delano, Californien, efter en kortare tids sjukdom den 6 November i en ålder af 31 år, 28 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, broder, samt slägt och många vänner varder härmed tillkännagifvet.
Furillen och Ruthe den 8 December 1888.
M. A. Bergström.
Sv. Ps. 345.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 December 1888
N:r 99

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 1-15 nov.) Ankomna fartyg: till Furillen: Den 2; ångf. Lübec, Ellerbrock, Stettin, tom; den 8; d:o Anos, Mattsson, Hälsingborg, d:r; d:o Gotland, Siebel, Lübeck, d:o; till Smöjen; den 5; skon, John, Hermansen, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Furillen: Den 1: ångf. Gotland, Siebel, Lübeck, kalksten; den 8; d:o Lübeca, Ellerbrock, d:o, d:o; den 9; d:o Gotland, Siebel, Bungenäs, tom; den 10; d:o Aros, Mattsson, Göteborg, kalksten; från Smöjen: den 6: skon. John Hermansen, Ronneby, kalksten.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 2: ångf. Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Jarl, Berg, Piteå, tom; den 3: ång. Nordkap, Schierhorn, Norrköping, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Oxelösund d:o; den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Frode, Carlsson, Ljusne, tom.

Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6; ångf. Nordkap, Schierhorn, Lübeck, kalksten; d:o Mercur, Pettersson, Gävle, boserar pråm Jarl, Berg d:r, kalksten; den 7: d:o Alfa, Jansson, Härnösand, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Gävle, d:o

Ankomna fartyg till Rutehamn: Den 2; ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, koks; mskon, Merry, Carlsson, Stockholm, st.-gods; d:o Nancy, Johansson, d:o, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Oskarshamn, tom; mgal. Folke, Edvardsson, Oxelösund, slagg; den 14; mskon. Minna, Spindel, Göteborg, sten; d:o Alice, Johansson, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Rutehamn: Den 3; ångf. Elinsborg, Svensson, Bungenäs, tom; mskon, Merry, Carlsson, Oskarshamn, cement; d:o Nancy, Johansson, Uppsala, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Stockholm, d:o; den 14; mgal. Folke, Edvardsson, d:o, d:o; den 15: mskon. Minna, Spindel, d:o, d:o; d:o Alice, Johansson, d:o, d:o;

Fårösundshamnarna (1-15 nov.) Ankomna fartyg till Bungenäs: den 1; ångf. Allenstein, Fetzer Memel, tom; bogs.-ångf. Uranus, Wikström, Sundsvall, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne, tom; d:o Gripen, Eriksson, Söderhamn, d:o; den 5: ångf. Elinsborg, Svensson, Kyllej, d:o; den 6: mfart. Malin, Bourgström, Gävle, d:o; den 9: skon. Eimsta, Eriksson, Stockholm, d:o; ångf. Gotland, Siebel, Kyllej, d:o; d:o Planet, Nilsson, Stockholm, styckegods; den 15: pråm T. B. 374 Lindgren, Söderhamn, tom; till Klintbrovik: den 1: mfart. Gunvor, Eliasson, Västervik, tom; den 6: pråm T. B. 380, Gustafsson, Gävle, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 3: bogs.-ångf. Minerva, Sikström,
Ljusne, boserar pråm T. B. 383, Lindqvist, Skutskär, kalksten; d:o Frode, Carlsson, Wallvik, d:o; den 6: bogs.-ångf. Uranus Wikström, Söderhamn, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne kalksten; d:o Gripen, Eriksson, Sandarne, d:o; den 9: ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, d:o; d:o Allenstein, Fetzer, Königsberg, d:o: den 10: mfart. Malin, Bourgström, Oskarshamn, d:o; den. 13: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, d:o; den 14: d:o Gotland, Siebel Memel, d:o; den 15: skon. Elmsta, Eriksson, Sundsvall, d:o; pråm T. R 374, Lindgren;, Hernäs, d:o; från Klintbrovik: den 4: mfart. Gunvor, Eliasson Iggesund, kalksten; den 8: pråm T. B. 380, Gustafsson, Söderhamn, d:o.

Ankomna fartyg till Klintehamn: Den 21 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Nyköping tom; den 24: d:o Ete, Backman Stockholm v. Visby, styckegods; den 26; d:o Verner, Hansson, Visby, tom; den 3 nov.; d:o Erato, Karlsson, Stockholm v. Visby, salt; den 8: d:o Rut, Isaksson, Gävle tom; den 11: d:o Ete, Backman, Stockholm v. Visby styckegods; mkutt. Karl, Jonsson, Stockholm v. Visby, msegl. Svan, Sörensen. Gävle, tom; den 12: d:o Solvig, Vennberg, Ronneby, d:o.

Avgångna fartyg; från Klinhamn: Den 22 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Södertelje, korn; den 24: d:o Ete, Backman, Borgsvik, styckegods; den 26: d:o Verner, Hansson, Stockholm, korn; den 6 nov.: d:o Erato, Karlsson, Burgsvik, salt; den 9: d:o Rut, Isaksson, Vejle, vete; den 12: d:o Ete, Backman, Burgsvik, styckegods den 13: d:o Svan, Sörensen Nyköping, spannmål; den 14: d:o Solvig. Vennberg Linköping, d:o.

Kappelshamnarna (1-15 nov,) Ankomna fartyg: till Storugns: Den 2: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 4: bogs.-ångf. Söderberg, Härnösand, bogserar pråm T. B. 338, Forslund d:o; d:o T. B. 382, Härdin, Örnsköldsvik, och d:o Garmer, Nilsson, Husum, tomma; mskon. Linnea, Björk. Stockholm, tom; den 10: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Sundsvall, bogserar
pråm Oaxen 38, Eklund, d:o, och d:o Oaxen 3, Sjöström, Härnösand, tomma; den 12: bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Södertälje.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 5: ångf. Komet, Nagel, Lübeck kalksten; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII Vesterlund, Norrsundet, bogserer pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, och d:o Oaxen 9, Engström, Stockholm, kalksten; den 9: mskon. Linea Björk, Halmstad, d:o; den 14: bogs.-ångf. Frej, Söderberg, Oxelösund, bogserar pråm T. B. 388, Forslund d:o, d:o Garmer, Nilsson, d:o, och d:o T. B. 382, Härdin. Härnösand, kalksten; bogs.-ångf. Oaxen IX. Jansson, Stockholm, bogserar pråm Oaxen 3. Sjöström, d:o, kalksten.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 1: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, Gävle, tomma; den 4: bogs.-ångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar pråm Box, Vesterberg, d:o, och d:o Fenja, Carlsson, d:o, tomma; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, och d:o Oaxem 32, Dahlgren, Hornösand tomma; den 12: bogs.-ångf. Minerva, Sikström, d:o, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, d:o T. B. 387. Carlsson, d:o, och d:o Gotland, Löfgren, Söderhamn. tomma.

Avångna fartyg: från Bläse: Den 8: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Husum, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, d:o, kalksten; den 10: bogs.-ångf. Balder, Ljungström Sundsvall, bogserar pråm Fenja, Carlsson, d:o, d:o Box, Westerberg, Vifstavarf, och den 14: d:o Oaxen 32, Dahlgren, Härnösand, kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 oktober). Ankomna fartyg: till Furillen: Den 19: ångf. Gotland, Siebel, Visby, tom; den 27: d:o Tanja, Matisson, Helsingborg, d:o; till Smöjen: den 16: skon. Sigrid, Svensson, Norrköping, tom; den 26: mskon. Erna, Andersson, Stockholm, d:o.

Avgångna fartyg: från Furillen: Den 16: ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; den 23: ångf. Gotland, Siebel, Memel, d:o; den 30: d:o Tanja, Mattsson, Trollhättan, d:o; från Smöjen: den 17: skon. Sigrid, Svensson, Ronneby, kalksten; den 26: mskon. Erna, Andersson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: från St. Olofsholm: Den 18: ångf. Mercur, Pettersson, Stockholm, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mercur, Österdahl, Grissleholm, tomma; den 20: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 27: d:o Planet, Nilsson, Norrköping, d:o.

Avgångna fartyg: från St. Olofsholm: Den 16: pråm Menja, Mattsson, Gävle, kalksten; den 19: ångf. Mercur, Pettersson, d:o, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mecum, Österdahl, Grissleholm, tomma; den ångf. Komet, Nagel, Lübeck, d:o den 29 d:o Planet, Nilsson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 18: mgal. Alfa, Lundin, Visby, järnskrot; den 19: mskepp. Sonja, Pettersson, Simrishamn, tom; ångf. Barbara, Holtz, Llanelly, stenkol; den 22; mskon. Merry, Carlsson, Stockholm, styckegods; den 23; d:o Nancy, Johansson, d:o, tom; d:o Nora, Andersson, d:o, d:o; den 30 ; mgal. Ete, Backman, Slite, d:o; den 31: mskon. Fulton, Jonsson, Stockholm, d:o.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Sjöfarten på lanthamnarna.

Nordöstrahamnarna (tiden 1-5 augusti.) Ankomna fartyg till Furillen. Den 2: ångf. Planet, Nilsson, Stockholm, tom; den 3: d:o Frei, Söderberg, Nynäshamn, bogserar pråm. T. B. 376, Sandström, Örnsköldsvik, tom; den 6: ångf. Aros, Mattsson, Hälsingborg, d:o, den 8: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall bogserar pråm. Bard, Pettersson, Ljusne, tom; ångf. F. W. Fischer, Niemann, Lübeck, d:o; den 15: d:o Tanis, Hägglöv, Oskarshamn, d:o.
Avgångna fartyg från Furillen: Den 3: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, kalksten; den 4: d:o Frei, Söderberg, Sundsvall, bogserar pråm. T. B. 3716, Sandström, d:o, kalksten; den 7: ångf. Aros, Mattsson, Göteborg, d:o; den 9: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, kalksten; den 13: ångf. F. W. Fischer, Niemanna, Lubeck, d:o.
Ankomna fartyg: till Smöjen: Den 3: ångf. Clara, Persson, Åhus, tom; den 6: mfart. ,Fringilla, Mårtensson, Stockholm, d:o; d:o Gunvor, Eliasson; Visby, kl,:o; den 11: d:o Forshult, Högman, Kristinehamn, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Rutehamn, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, Visby, d:o; ångf. Trelleborg, Olsson, Memel, d:o.
Avgångna fartyg: från Smöjen: Den 3: ångf. Clara ,Persson, Uddevalla, kalksten; den 6: infart. Fringilla, Mårtensson, Göteborg, d:o; den 7:f d:o Gunvor, Masson, Sundsvall, d:o; den 13: Forshult, Högman, Skoghall, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Sundsvall, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Karin; Håkansson, Degerhamn, tom; den 11: skepp Örnen, Jaensson, Aarhus d:o; den 13; infart. Vega, Sjöström, Stockholm, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Gävle, bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, d:o, tom; den 14: ångf. Thor, Hagström, Härnösand, bogserar prim Sätra, Persson, Gävle, tom; den 15: skepp Dagny, Andersson, Rutehamn, d:o.
Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Sarin, Håkansson, Hörnefors, kalksten; den 13 skepp Örnen, Jaensson, d:o, d:o; den 14: mfart. Vega, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Sundsvall bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, Härnösand, kalksten; . den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Sätra, Persson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 2: mskon. Merry, Carlsson, Södertälje tom; urgal. Nelly, Kindström, Uppsala, d:o; mgal. Elte, Andersson, Oxelösund, slagg; mskon. Immanuel, vingård, Stockholm, tom; d:o Ingegerd, Kläthe, Slite, d:o; d:o Wandia, Börjesson, Libau, d:o: Astrid, Frohm, Köpenhamn, koks; den, 4: mjakt Karl Jonsson, Slite, tom; mgal. Flying Fish, Pettersson, Västerås, d:o; d:o Nobless, Wessberg, Stockholm, d:o; d:o Sylvia Persson, d:o, d:o, d:o; d:o Nancy, Johansson, Stockholm, d:o; den 8: mjakt Karl, Jonsson, Ronehamn, d:o; den 9: mskon. Garibaldi, Jonsson, Köpenhamn, koks; den 10: d:o Marion, Jacobsson, Norrköping, tom; d:o Merry, Carlsson, Stockholm, tom; den 11: skepp Dagny, Andersson, Köpenhamn, koks.
Avgångna fartyg: från Rutehamn: Den 2: mskon. Alice, Johansson, Norrköping, cement; ångf. Sundmar, Abrahamsson, Le Legui via Stockholm, tom; den 3; roskon. Merry, Carlsson,
Stockholm, cement; den 4; mjakt Karl, Jonsson, Fårösund, d:o; mgal. Nelly, Kindström, Kalmar, d:o; Inskon. Astrid, N. Frohm, Kappelshamn, tom; den 6: d:o Wapdia, Börjesson, Hudiksvall cement; d:o Immanuel, Vingård Örnskölsvik d;o; den 7: mgal. Ete, Andersson, Stockholm, d:o: den 8: d:o .Flying Fish, Pettersson, Cimbrishamn, d:o; roskon. Ingegerd, Kläth, Göteborg, d:o; den 10: mjakt Karl, Jonsson, Stockholm, d:o; mgal. Nobless, V essberg, d:o, d:o; d:o Sylvia, Persson, Eskilstuna, d:o; den 11: mskon. Nancy, Johansson, Södertälje, d:o; den 13. d:o Valkyrian, Larsson, Stockholm, d:o; den 14: d:o Garibaldi, Jonsson. Smöjen, tom; d:o Merry, Carlsson, Härnösand, cement; den 15: skepp Dagny, Andersson, S:t Olofsholm, tom; mskon. Marion, Jacobsson. Ystad, cement.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195