Skarpskjutning

med artilleripjäser kommer att äga rum fr. o. m. den 18 juli kl. 1700 t. o. m. den 19 juli kl. 1100 från terrängen FURILLEN—SVANÄSUDD i ostlig riktning.
KÅRCHEFEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Förlovning

har tillkännagivits mellan vice pastorn i Rute pastorat Åke Hultmark och fröken Birgit Lillja, dotter till förvaltare Svante Lillja, Furillen, och hans maka, född Mörrby.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Postbefordringen.

Generalpoststyrelsen har beslutat, att lantbrevbäringen å linjen Rute—Furillen—Rute skall omregleras att från den 1 januari med oförändrat turantal eller en tur varje söckendag i stället fullgöras å en 26 km. lång ringlinje Rute—Gammelgårds—Skolan—Valla—Talings—Lergrav—Furillen—Gamlegårds—Talings kors—Talings butik—Vestrume—Gamla barnmorskestället—Rute.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

På sin 60-årsdag

i går hyllades förvaltaren Svante Lillja å Furillen hjärtligt på olika sätt. Sålunda överlämnade Stockholms superfofatsaktiebolag till 60-åringen en praktfull silverskål och Nitroglyverinaktiebolaget en större silverpokal, medan Gotlands kalkverk gratulerade med en ståtlig blomsterkorg. Från personliga vänner vid industriföretagen på norra Gotland fick han vidare mottaga en golvlampa och från de närmaste en större silverbricka. Bland övriga presenter märktes bl. a. en bordslampa, ett cigarettskrin m. m. Antalet blomsterhyllningar var förövrigt mycket stort och ett 40-tal telegram kommo under dagen lopp 60-åringen tillhanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Fyren Furillen tändes på nytt.

Efter framställning från Stockholms transport och bogseringsaktiebolag har lotsstyrelsen medgivit, att den Stockholms superfosfatfabriksartiebolag tillhöriga, nu släckta fyren. Furillen må hållas lysande till årets slut. Kostnaderna härför bestridas av transportbolaget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

För vänligt deltagande

vid vår makes och faders frånfälle frambäres härmed till Rute och Furillens L. S. samt alla övriga vårt varma tack.
MARGIT KAHLBOM.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Fyren Furillen får hållas släckt.

Lotsstyrelsen har medgivit Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag att hålla fyren Flurillen släckt under tiden 15 november i år—31 december 1933. Därest bolaget önskar ha fyren släckt utöver årsskiftet 1933—1934, bör ny framställning därom göras före den 1 november 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Får Furillens fyr släckas?

Lotskaptenen i Stockholm tillstyrker hos lotsstyrelsen av Stockholms superfostatfabriksaktrebolag gjord framställning om tillstånd att släcka fyren vid Furillens kalkverk, sedan skeppningen för året upphört. Ehuru den allmänna sjöfarten har stor nytta av fyren, särskilt vid uppsökande av den söder om densamma belägna ankarplatsen, torde bolaget knappast enligt lotskaptenens mening kunna åläggas att hålla den lysande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Stormens offer.

Den av oss i går i korthet omnämda estländska seglaren, som under ovädret i söndags lyckades taga sig in på Furillens redd, är skonaren Alide, kapten M. Karjam, från Pernau. Fartyget, som mäter 40,22 nettoregisterton och var lastat med kalksten, kom från Ösel och var på väg till Elbing på tyska Östersjökusten, då det blev vinddrivet och på höjden av Östergarn segelslitet. Under rådande hård pålandsvind lyckades så kaptenen på egen hand lotsa sin skuta in på Flurillens redd, något som man i betraktande av vädret, fartygets tillstånd och kustens beskaffenhet just här kan beteckna som en verklig bragd.
Den utanför Landsort havererade finska skonaren Sampo, som på måndagseftermiddagen bärgades intill Nynäshamns redd av motorseglaren Gustaf, är svårt läck, men länspumpas nu i Nynäshamn av Neptunbolargets bärgningsångare. Göteborgsångaren Falksten, som först kom i förbindelse med haveristen, råkade vid försöken att assistera densamma kommo i kollision, varvid Sampo ådrog sig ytterligare skador. Falksten gick då istället in till Landsort för att varsko lotsarna, och dessa i sin tur alarmerade Neptunbåten, men innan denna kommit i kontakt med Sampo, var Gustaf framme och tog Sampo på släp in till Nynäshamn.
Gustaf, som är hemmahörande i Sölvesborg och icke som TT. uppgivit Slite — det finns över huvud taget ingen skonare från Slite med namnet Gustaf — anlände i går hit till Visby.
Helsingforsångaren Verna H, som under söndagen sprang läck, tog sig på måndagskvällen för egen maskin in till Dalarö, där den kvarliggert. t. v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237