Fiskevattensdelägare

vid Kyllej, Wallavik, Lergraf, Klasen, Fjaugen, Furillen, Skenholmen samt vid Herrevik, Katthammarsvik m. fl. ställen äfvensom vid Röstensvik hafva hos fiskeritillsyningsmannen i länet dr Kolmodin-anmält önskan om ändringar i och tillägg till nu gällande konventioner rörande fjäll och flandrefisket, med anledning hvaraf dr K. hos länsstyrelsen begärt utlysande afsammankomster med vederbörande för dessa frågors behandling.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Augusti 1887
N:r 61.

Från sjön.

Norska skeppet Unita, kapten Olofsen, hemmahörande i Sandefjord, hvilket i torsdags strandade å Furillen på Gotlands ostkust, har nu öfvergifvits af bergningsångaren Belos och blifvit fullständigt vrak. Fartyget, från hvilket däckslasten kastats öfver bord, har brustit midt itu. Skeppet var på resa från Riga till Holland med trälast.
— I torsdags kl. 6 på morgonen strandade utanför Södra Näsby ägor, Sandby socken, Ölands ostkust, tyska skonerten Concordia, kapten V. F. Warneke, hemma i Brake, Oldenburg, kommande från Riga och destinerad till Bremen med last af bräder. Fartyget erhöll betydliga skador. Bergningsångaren Hero, som i fredags afgick härifrån Visby till strandningsstället, har öfvergifvit fartyget såsom fullständigt vrak.
— Oskarshamnsbriggen Gylfe, kapten Svensson, grundstötte i torsdags på Jutlands vestkust ach har blifvit fullständigt vrak. Besättningen bergades. Fartyget, som var för-säkradt till två tredjedelar, var på resa från Liverpool till dansk hanm med saltlast.
— Engelska ångfartyget General Napier, som för en tid sedan strandade vid Marianiemi i närheten af Uleåborg, har tagits flott genom bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Neptun, som nu är stadt under bogsering med fartyget till Stockholm för att reparera.
— Då svenska lastångaren Harold, som legat vid Stugsund och intagit trälast, till följd af det nu rådande låga vattenståndet i lördags förmiddag skulle gå ut till Lilljungfrnns redd innan fyllnadslast kunde iutagas, grundstötte fartyget i farleden strax utom Brandthällshålet. Färden fortsattes likväl till Lilljungfruredden. Sedan telefonbud från Rönnskär sändts till hamnens dykare utreste denne och undersökte ångaren, hvarvid 15 fot från fartygert förända & babords sida upptäcktes ett 5 fots låugt hål, hvarjämte plåten på ett par andra ställen blifvit bucklig. Fartyget var försedt med vattentäta skott. Som hålet befann sig midt under babords s. k. vattentank, hade vattnet ej kunnat intränga i lastrummen. Ångaren har emellertid intagit fyllnadslast och afgick i går, enligt order från rederiet — dykeribolaget Neptuns intressenter — till Stockholm.
Ångarens nye befälbafvare, kapten Skantze, skulle nu antsäda sin första resa med den samma och hade endast tre dagar varit om bord. Kronolots tjenstgjorde vid tillfället, men enligt hvad för oss uppgifvits skall olyckan Icke kunna tillskrifvas honom, enär ingen afvikelse från farleden skedde. Vattenståndet lär f. n. vara ej mindre än 3 fot lägre än vanligt.
Söderhamns Tidning anmärker, att Harold är svenska flottans största ångare, mätande 1,314 tons.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 November 1886
N:r 90.

Strandningar.

Norska skeppet Lonise, fördt af kapten Cnristoffersen och hemmahörande i Drammen, strandade i förgår i Petesviken vid Hablingbo. Bergningsångaren Hero, som flottagit fartyget, inbogserade detsamma i dag vid middagstiden hit till Visby, der det skall undergå dykarebesigtning. Skeppet, som antages vara obetydligt skadadt, var stadt på resa från Iggesund till Cherbourg med last af plankor.
— Norska skeppet Unita, kapten Olsen, strandade igår morgse vid Furillen å ostkusten. Bergningsängaren Belos ankom igår från Slite till strandningsstället och är sysselsatt med skeppets flottagning. Fartyget, lastadt med rundtimmer, var på resa från Riga till Holland.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 November 1886
N:r 89.

En korkad flaska

hittades 6 Dec. kl. 10 på förmiddagen ungefär midt på östra kusten af Furillen. Vid närmare påseende befans flaskan innehålla ett tryckt cirkulär, uti hvilket på fyra språk anhålles, att flaskans upphittare skall med noggrant angifvande af fyndorten, dag, månad och timme återsända den tryckta lappen till marin-ministeriets hydrografiska (som sysselsätter sig med vetenskapen om hafsvattnets utbredning och rörelse) departement i Petersburg. Upphittaren landtbrukaren Bergström på Furillen har återskickat papperet vederbörligen påtecknadt.
OCirkuläret var signeradt nr 34, hvarat alltså framgår, att ett stort antal sådana flaskor utsläpts. Har någon mera hittats på Gotland, bör finnaren icke församma att gå den billiga önskan om återsändandet till mötes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.

Från sjön.

Norska skeppet Udjus, hvilket efter att hafva strandat å Gotland och inköpts af konsul E. Liljewalch reparerats i Kalmar, inbogserades hit i måndags af bergningsångaren Poseidon för att under vintern utrustas härstädes.
— Holländska skonerten Express, hvilken, såsom förut nämts, lemnats som vrak å Britterna utanför Östergarn, slogs af stormen i måndagsnatt af grundet och dref utåt hafvet, men grundstötte redan följande dag vid Furillen utanför Kyllej.
— Galeasen Margareta, som i lördags afgick härifrån Visby med råglast, ankom redan på måndagsmorgon till sin destinationsort, Norrköping — en, synnerligast under denna årstid, rask seglast.
— Briggen »Gotfred», kapten Sjöström, hemma i Bergqvara, på resa från Kalmar till Antwerpen med trälast, har natten mellan söndag och måndag strandat vid Dragör, der den ännu står full af vatten. Ackord är träffadt med Svitzers bergningsbolag om att lossa lasten och taga fartyget flott.
— Under sistlidne September månad hafva 122 segel- och 17 ångfartyg förolyckats. Med afseende på nationaliteten voro af dessa 56 engelska, 23 franska, 18 norska, 9 nordamerikanska, 9 tyska, 5 italienska, 8 danska, 3 holländska, 3 portugisiska, 2 svenska, 1 brasilianskt osh 1 grekiskt fartyg. Bland segelfartygen voro 7 och bland ångfartygen 1, om hvilkas slutliga öde ingenting är kändt.
— Från Hernösand skrifves i fredags: I går morgse strandade skeppet Bengal, kapten K. J. Burström, just vid inloppet till Holmsund och fyldes med vatten. Skeppet tillhörde Scharins söner i Ume, bygdes 1850, men förbygdes 1872 och mätte 610 tons. Det var intaget i Norrlands sjöassuranförening till ett värde af 40,000 kr.
— Från Helsingfors skrifves: »På qvällen 1 dennes grundstötte åogaren Hangö, enligt hit anländt telegram, i närheten af Aspö båk.
belägen mellan Kotka och Fredrikshamn. Ångaren var lastad med jern från Stockholm och porsliner från Arabia porslinsfabrik härstädes samt destinerad till Petersburg. Förrummet är fyldt med vatten. Assistens har sökts i Kotka, derifrån en Kotka dykeribolag tillhörig båt lär afgått till olycksstället; vidare detaljer saknas; porslinslasten är för 8,000 mark försäkrad i sjöförsäkringsbolaget »Ägir» i Stockholm.
— Jakten »Qvartetten», hemmahörande på Öland och förd af T. Johnson, kommande från Köbenhavn och ballastad, kautrade i måndags eftermiddag under en stormby 1/4 mil söder om Dragör. Luckorna, som lågs lösa; föllo öfverbord. och jakten fyldes. af vatten. sa gick till botten på omkring 3 3/4 fam vatten. Besättningen, 2 man och 2 gossar, bergades af en i närheten varande jakt och landsattes derpå af lotsbåten från Dragör. Den sjunkna farkosten kommer möjligen att upptagas.
— »Slupen Oskar», kapten Johansson, på resa från Gefle till Nykjöbing på Sjelland, har inkommit 1 Trelleborgs hamn, fyld af vatten. Den är lastad med bräder.
— Barkskeppet Viktoria, kapten J. P. Nielsen, hemma i Köbenbayn, på resa från Söderhamn till Dieppe, grundstötte i lördags på Finngrundet, togs loss af ångaren Bravo, som, biträdd af ångaren Nyttig i tisdags afton imbogserade det på lasted flytande fartyget till Hudiksvall för lossning och reparation.
— Holländska skonerten Aman Roelof blef i tisdags natt vid Le:essö öfverseglad af ett okändt skepp. Skonerten förlorade bogspröt, klyfvare, ankare, ketting och har kommit till Göteborg för att reparera, Styrmaunen har antingen drunknat eller blifvit räddad om bord å skeppet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1883
N:r 90.

Genom offentlig auktion,

som förrättas å holmen Furillen ivom Helvi socken tisdagen den 4 nästkommande September från kl. 10 f.m., försäljas för vederbörandes räkning 662 11/12 tolfter bräder och 15 10/12 tolfter plankor af furu och gran, bergade långs kusten af samme holme och der liggande. Betalningen erlägges kontant vid auktionen, och besigtningsinstru ment å varorna finnes att bese hos tullstationen vid Kyllej. — Visby Tullkammaren den 24 Augusti 1883.
e. f.qu

J. F. Lyth. J. Hesselist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1883
N:r 70.

Medels offentlig, frivillig auktion,

som tisdagen den 1:a instundande Mars från kl. 10 f. m., kommer att förrättas å Furillen i Rute, låter arrendatoren J. Falck derstädes i anseende till afflyttning från stället till den högstbjudande försälja följande lösegendom, såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, selar, svänglar, vrång- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, jernpinnharf, fiskredskap, såsom not, jagtnät, flundrenät, tågvirke, mjöl- och sädesbingar, laggkärl af flere slag, kreatur, såsom 5 st. hästar, deribland 2:ne unga vagnshästar, 4 st. goda mjölkkor, ungnöt, en tjur, 10 st. lam, gäss, m.m. samt i- mindre utrop ett parti råg, potatis, hö, myrfoder och råghalm, jämte en mängd andra saker.
Åt godkände inropare lemnas 5 månaders betalningsanstånd.
Hägur i Bunge den 14:e Febr. 1881.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Februari 1881
N:r 14

Hamnavgifterna.

Efter framställning från Norrbottens järnverk AB har kommerskollegium fastställt taxa på grundpenning vid Ahrs lastageplats att gälla från 1 januari 1953 till utgången av 1957. Enligt taxan skall grundpenningar utgå med 30 öre för registerton av fartygs nettodräktighet. Samtidigt har kollegium fastställt sådan taxa för Furilles lastageplats att gälla under samma tid. Här blir taxan 23 öre.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

5.600 cigarretter tullbeslagna vid Furillen.

Tullens kustbevakning i Visby gjorde i lördags på begäran av tullmästaren i Kylley en visitation på Stockholmsångaren Granada som efter ha lossat kokslast från Stettin i Slite avgått till Furillen. Man hittade inte mindre än 5.600 cigarretter ombord.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Sjöfarten till nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: tillLörje: 27 april, bogserb. Drott, Shelandar Gäfle med två pråmar, tomma; till Smöjen: 26 april, ång. Frode, Nilsson, Stolpemünde, tom; d. 27, d:o Kyros, Andersson, Karlshamn, d:o; till S:t Olofsholm: 27 april, ångf. Pommerania, Tesch, Memel, tom; till Furillan: apr:l, ångf. Gotland, Stieg, Neufahrwasser, tom; d. 28, d:o Ostsee, Eiggert, Lübeck, d:o; till Fjaugen: 27 april, ångf. Göthe, Nordmark, Lanizg, tom; d. 29, bogserb. Othilia, Bergström, med pråm Kelso, Sundsvall, tom.
Afseglade fartyg: från Lörje: 29 april; bogserb. Drott, Shelander, med två pråmar, Gäfle, kalksten; från Smöjen: 27 april, skon: Föreningen, Jansson, Sundsvall, kalksten; d:o Lars, Johansson, Jönköping d:o; d. 28, ångf. Frode, Nilsson, Trälleborg, d:o; d. 29, d:o Kyros, Andersson, Karlshamn, d:o: från St Olofsholm: 28 april, ångt. Pomerania, Tesch, Memel, kalksten; från Furillen: 28 april, ångt Gotland, Stieg, Lübeck, kalksten; från Flaugen: 28 april, ångt. Göthe, Nordmark, Libau, kalksten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Maj 1913
N:r 100