Från sjön.

Norska skeppet Udjus, hvilket efter att hafva strandat å Gotland och inköpts af konsul E. Liljewalch reparerats i Kalmar, inbogserades hit i måndags af bergningsångaren Poseidon för att under vintern utrustas härstädes.
— Holländska skonerten Express, hvilken, såsom förut nämts, lemnats som vrak å Britterna utanför Östergarn, slogs af stormen i måndagsnatt af grundet och dref utåt hafvet, men grundstötte redan följande dag vid Furillen utanför Kyllej.
— Galeasen Margareta, som i lördags afgick härifrån Visby med råglast, ankom redan på måndagsmorgon till sin destinationsort, Norrköping — en, synnerligast under denna årstid, rask seglast.
— Briggen »Gotfred», kapten Sjöström, hemma i Bergqvara, på resa från Kalmar till Antwerpen med trälast, har natten mellan söndag och måndag strandat vid Dragör, der den ännu står full af vatten. Ackord är träffadt med Svitzers bergningsbolag om att lossa lasten och taga fartyget flott.
— Under sistlidne September månad hafva 122 segel- och 17 ångfartyg förolyckats. Med afseende på nationaliteten voro af dessa 56 engelska, 23 franska, 18 norska, 9 nordamerikanska, 9 tyska, 5 italienska, 8 danska, 3 holländska, 3 portugisiska, 2 svenska, 1 brasilianskt osh 1 grekiskt fartyg. Bland segelfartygen voro 7 och bland ångfartygen 1, om hvilkas slutliga öde ingenting är kändt.
— Från Hernösand skrifves i fredags: I går morgse strandade skeppet Bengal, kapten K. J. Burström, just vid inloppet till Holmsund och fyldes med vatten. Skeppet tillhörde Scharins söner i Ume, bygdes 1850, men förbygdes 1872 och mätte 610 tons. Det var intaget i Norrlands sjöassuranförening till ett värde af 40,000 kr.
— Från Helsingfors skrifves: »På qvällen 1 dennes grundstötte åogaren Hangö, enligt hit anländt telegram, i närheten af Aspö båk.
belägen mellan Kotka och Fredrikshamn. Ångaren var lastad med jern från Stockholm och porsliner från Arabia porslinsfabrik härstädes samt destinerad till Petersburg. Förrummet är fyldt med vatten. Assistens har sökts i Kotka, derifrån en Kotka dykeribolag tillhörig båt lär afgått till olycksstället; vidare detaljer saknas; porslinslasten är för 8,000 mark försäkrad i sjöförsäkringsbolaget »Ägir» i Stockholm.
— Jakten »Qvartetten», hemmahörande på Öland och förd af T. Johnson, kommande från Köbenhavn och ballastad, kautrade i måndags eftermiddag under en stormby 1/4 mil söder om Dragör. Luckorna, som lågs lösa; föllo öfverbord. och jakten fyldes. af vatten. sa gick till botten på omkring 3 3/4 fam vatten. Besättningen, 2 man och 2 gossar, bergades af en i närheten varande jakt och landsattes derpå af lotsbåten från Dragör. Den sjunkna farkosten kommer möjligen att upptagas.
— »Slupen Oskar», kapten Johansson, på resa från Gefle till Nykjöbing på Sjelland, har inkommit 1 Trelleborgs hamn, fyld af vatten. Den är lastad med bräder.
— Barkskeppet Viktoria, kapten J. P. Nielsen, hemma i Köbenbayn, på resa från Söderhamn till Dieppe, grundstötte i lördags på Finngrundet, togs loss af ångaren Bravo, som, biträdd af ångaren Nyttig i tisdags afton imbogserade det på lasted flytande fartyget till Hudiksvall för lossning och reparation.
— Holländska skonerten Aman Roelof blef i tisdags natt vid Le:essö öfverseglad af ett okändt skepp. Skonerten förlorade bogspröt, klyfvare, ankare, ketting och har kommit till Göteborg för att reparera, Styrmaunen har antingen drunknat eller blifvit räddad om bord å skeppet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1883
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *