Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till. Visby: 5 Juni, skonerten Karl, Pettersson, Neustadt, barlast; 8 Juni, galeasen Aurora, Karlström, Östergarnsbolm, trävaror.
Till Kyllej: 4 Juni, skonerten Hazard, Vallin, Lybeck, barlast.
Till Klinte: 31 Maj, slupen Svan, Magnusson, Göteborg, barlast; I Juni, jakten Doris, Nyman, Wismar, barlast; briggen Amanda, Andersson, Antverpen, barlast; ’skonerten Karlshamn, Norrby, Holtenan, bariast; 3 Juni, jakten Josefina, Puxon, Rostock, barlast; sko nerten Oskar, Pettersson, Varberg, tomt fartyg; jakten Ida, Jansson, Öland, flyttsaker; 5 Juni, jakten Lyna, Jörgensen, Burgsvik, sill; 6 Juni, skonerten Laura; Söderström, Heligenhafen, barlast; 7 Juni, skonerten Lina, Pettersson, Wismar, barlast.
Till Slite: 29 Maj, briggen Dorette, Nyström, Helsingborg, barlast; jakten Adolf, Falk, Fårösund, barlast; 31 Maj, skonerten Henrik, Nyström, Kiel, barlast; | Juni, jakten Alvine, Kahl, Gefle, barlast; 2 Juni, sko nerten Axel, Nyberg, Söderhamn, tomt fartyg; 4 Juni, galeasen Vilhelm, Thompson, Sundsvall, barlast; 6 Juni, jakten Karolina Liiders, Montelius, Hudiksvall, barlåst.

Utgångna:
Från Visby 5 Juni, skonerten Käppler, Björkman, Malmö, slipers; skonerten Adina, Danielsson, Lwdskrona, slipers; slupen Alfsol, Karlsson, Stockholm, kalk; 7 Juni, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, bräder; skonerten S:t Olof, Lutteman, Ystad, slipers; 8 Juni, skonerten Oovnfidentia, Schultz, Köbenhavn, skeppet Slite, Lind, inrikes Östersjöhamn, barlast.
Från Klinte: 3 Juni, skonerten Felix, Gardell, Apenrade, trävaror; skonerten Fritiof, Vessman, Holtenau, trävaror; galeasen Margareta, Nyman, Holstein, trävaror; 4 Juni, jakten Doris, Nyman, Wismar, trävaror och kalk; slupen Svan, Magnusson, Lybeck, trävaror; 5 Juni, jakten Ida, Jansson, Öland, trävaror; 6 Juni, jakten Josefina, Snöbohm, Femern, trävaror och kalk; skonerten Karlshamn, Norrby, Holtenan, trävaror.
Från Slite: 1 Juni, briggen Svalan, Pålsson, Enagland via Sandarne, barlast; 2 Juni, jakten Adolf, Falk, Gefle, släckt kalk; 3 Juni, jakten Lwrioe Marie, Lixander, Hernösand, släckt kalk; 4 Juni, jakten Alvine, Kahl, Sundsvall, osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Om Gotlands lotsnings- o. strandningsförhållanden år 1884

meddelar lotsstyrelsens afgifna Årsberättelse nedanstående uppgifter:
Inom Gotlands lotsfördelning verkstäldes år 1844 813 lotsningar, deraf vid Visby 247, vid Klintehamn 140, vid Slite 72, vid Rone 60, vid Kyllej 53, vid Vestergarn 47, vid öfriga hamnar växlade antalet mellan 29 och 5. Lotsningarnes avtal vid Visby var åren 1871—80 i medeltal 286, för åren 1881—84 i medeltal 256. I lotspenningar nämda år erlades 6,090 kr. Derstädes funnos 14 lotsplatser, 8 fyrplatser, 3 lifräddningsanstalter, 30 kronolotser och 1 öfverlots.
Strandnings- och olyckshändelserna vid öns kuster voro 1863—982 summa 469, deraf 173 »vrak» och i medeltal 8,65 vrak; 32 år 1883, deraf 8 vrak; 28 år 1884, deraf 9 vrak. — med »ringa skada» 1863 —83 i medeltal 11,75; 1883 19; 1884 14. — Med »betydlig skada» 186382 i medeltal 3; 1883 5; 1884 5.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Maj 1885
N:r 42.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 29 April, slupen Alfsol, Karlsson, Södertelje, barlast; 30 April, skonerten Elisabet, Herlitz, Trelleborg, barlast.
Till Ljugarn 22 April, skonerten Cecilia Maria, Graack, Danmark, sand; 23 April, jakten Pegasus, Mangelsen, Flensburg, cigarrer m. m.
Till Kyllej: 25 April, jakten Providentia, Andersson, Köbenhavn, tomt fartyg.
Till Slite: 23 April, koffen Concordia, Hejdenberg, Heligenhafen, barlast; skonerten Triton, Lundberg, Kyllej, barlast; 26 April, skonerten Henrik, Nyström, Ljugarn, bräder; galeasen Två Bröder, Löfqvist, Danzig, stenkol; 28 April, galeasen Valida, Svensson, Köbenhavn, tomt. fartyg.

Utgångna:
Från Visby: 28 April, skonerten Bartemeus, Åkerman, Halmstad, slipers; 29 April, skonerten Adina, Danielsson, Trelleborg, slipers; 30 April, skonerten Fenix, Robert, Halmstad, slipers; briggen Emeli, Löffler, Ystad, slipers.
Från Ljugarn: 28 April, skonerten Cecilia Maria, Graack, Flensburg, trävaror.
Från Slite: 25 April, skonerten Axel, Nyberg, Söderhamn, släckt kalk; 27 April; galeasen Albertina, Viman, Köbenbavn, trävaror; jakten Matilda, Bergedabl, Wismar, osläckt kalk och trävaror; 28 April, skonerten Favoriten, Hägvall, Helsingborg, slipers.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Maj 1885
N:r 35.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 22 April, skonerten Adina, Danielsson, Trelleborg, barlast; 23 April, galeasen Karlshamn, Norrby, Holstenau, barlast, briggen Antilla, Pedersén, Grimsby, stenkol.
Till Kyllej: 21 Arg skonerten Triton, Lmndberg, Helsingör, barlast.
Till Slite: 16 April, galeasen Vilhelm, Thompson, Köbenhavn, barlast; 20 April, galeasen Albertina, Viman, Rostock, barlast; jakten – Matilda, Bergedal, Wismar, barlast; 21 April, skonerten Favoriten, Hägvall, Helsingborg, barlast; briggen Spekulation, Lyth, Varberg, barlast; skonerten Triton, Ruthström, Malmö, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 21 April, galeasen Aurora, Karlström, Stockholm, kalk.
Från Slite: 16 April, jakten Adolf, Falk, Stockholm, osläck kalk; 21 April, galeasen Vilbelm, Thompson, Libau, osläckt kalk och oarbetad kalksten; 22 April, skonersten John, Karlsson, utrikes Östersjöhamn, osläckt kalk och trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

Gotlands ekonomiska förhållanden

under sistl. år omnämdes i föregående nummer hufvudsakligen med hänsyn till dess handel samt dess utförsel och införsel. Vi skola nu närmare taga i betraktande äfven öfriga näringar, dervid börjande med sjöfarten.
Af Gotlands handelsflotta, som vid 1883 års slut utgjordes af 4 ångfartyg, 6 skepp, 4 briggar, 43 skonertar och galeaser, 2 koffar samt 34 slupar och jakter eller 93 fartyg om tillsammans 9,259,07 tons, hafva under sistl. år 3 skonertar om 370,69 tons förolyckats samt 1 skonert och 1 slup om 104,04 tons sålts, hvaremot 2 skepp, 1 galeas och 1 slup om 727,20 tons inköpts samt 1 skepp om 215,92 tons åter tagits af grund för att repareras, hvadan flottan vid 1884 års slut bestod af 4 ångfartyg, 9 skepp, 4 briggar, 40 skonertar och galeaser, 2 koffar samt 34 slupar och jakter eller 93 fartyg om tillsammans 9,727,46 tons.
De in- och utrikes orter, med hvilka öns befolkning för öfrigt hufvudsakligen underhållit handelsförbindelse under sistl. år, hafva varit : Nederkalix, Lule, Skellefts, Ume, Örnsköldsvik, Hernösand, Lunde, Sandsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gefle, Upsala, Vesterås, Örebro, Stockholm, Södertelje, Eskilstuna, Norrköpiog, Linköping, Mem, Söderköping, Vestervik, Loftahammar, Oskarshamn, Mönsterås, Borgholm, Kalmar, Ronneby, Karlshamn, Åhus, Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Göteborg och Uddevalla samt Uleåborg, Nikolaistad, Åbo, Helsingfors, Hapsa!, Libau, Königsberg, Danzig, Kolberg, Swinemynde, Rigenwalde, Rostock, Wismar, Lybeck, Neustad, Heligenhafen, Lomkenhafen, Trauenburg, Femern, Kiel, Holtenau, Eekenförde, Arnis, Flensburg, Apenrade, Veile, Randers, Aalborg, Korsör, Nykjöping, Kallundborg, Vordingborg, Kjöge, Köbenhayvn, Roeskilde, Helsingör, Kristiania, Stavanger, Bergen, Trondbjem, Blyth, Newcastel, Shields, Sunderland, Hull, Middlesborough, London, Dublin, Bremen, Shiedam, Harlingen, Gravelines, Honfleur, Gibraltar, Almeria, Torrevieja, Kagliari, Newyork och Rio de Janeiro.
Trafikförhållandena i Gotlands hamnar framgå tydligast genom följande öfversigt öfver in- och utgångna fartyg under åren 1882—1884:

Djupet i Visby yttre hamn utgör i likhet med förlidet år 14 till 16 fot och i inre hamnen 11 1/2 till 13 fot. Beträffande landthamnarne hafva under år 1884 inga nämnvärda förbättringar med dem vidtagits.
Årets tulluppbörd, jämförd med de närmast föregående åren, visar sig sålunda:

Orsaken till den rena tullens minskning under år 1884 emot hvad den utgjorde nästföregående året är, yttrar tullkammaren, att tillskrifva det förhållandet, att någon sådan direkt införtullning af ett större parti socker, som då här ägde rum, icke ansetts fördelaktigt att fortsätta med, och skälet till minskningen af båkafgiften för den utrikes sjöfarten ligger dels i den senaste båkafgiftsförordningens liberalare stadganden, dels ock i destryckta konjunkturerna för sjöfarten i allmänhet under året.
Beträffande tullbevakningen på ön har tullkammaren ingenting annat att derom anföra än att upprepa hvad som anfördes år 1883 rörande det tidvisa behofvet af extra förstärkning af bevakningspersonalen i Visby under seglationstiden och lämpligaste sättet för detta behofs afhjelpande.
Af bruks- och fabriksanläggningar finnas endast följande nämnvärda, nämligen i Visby stad och dess närhet: en kalkugn, en cementfabrik, ett marmorsliperi jämte stenhuggeri, 4 garfverier, 3 färgerier, en ångqvarn, en vattenmjölqvarn, 2 större och 4 mindre vädermjölqvarnar, ett mejeri och ett tegelslageri, samt ett jerngjuteri, en mekanisk verkstad, ett ångbränneri och en tändsticksfabrik, hvilka fyra sistnämda anläggningars rörelse tills vidare upphört eller nedlagts; i Klinte distrikt: ett tegelbruk, en kalkugn, ett färgeri, 3 garfverier, en vattensåg med mjölqvarn, 2 vattenmjölqvarnar, 2 vädermjölqvarnar, 2 ångsågar, af hvilka den ena är förenad med 2 mjölqvarnar, ett mejeri, ett ångbränneri och en ångmjölqvarn; i Burgsviks distrikt: ett garfveri, ett färgeri, en vädermjölqvarn med grynverk och ett under anläggning varande mejeri; i Rone distrikt: 2 garfverier, ett färgeri, ett ångsågverk och ett stenhuggeri; Ljugarns distrikt: 3 ångsågar jemte mjölqvarnar samt 20 kalkugnar, hvilka sistnämde numera sällan begagnas; i Katthammarsviks distrikt: endast några kalkugnar, hvilka dock under året icke begagnats; i Slite distrikt: 6 kalkugnar, 2 ångsågar och en ångqvarn; i Kyllejs distrikt: 10 kalkungnar, af hvilka endast 5 under året varit i verksamhet; i Fårösunds distrikt: 11 kalkungnar, som nästan varit obegagnade under året, samt ett tämligen förfallet vattenverk, begagnadt till qvarn och sågverk; samt i Kappelshamns distrikt: 7 kalkugnar, en vattenmjölqvarn, en vädermjölqvarn och en ångsåg.
För husslöjdens främjande hafva hushållningssällskapet för år 1884 beviljat ett förslagsanslag af 2,500 kronor, af hvilka 1,435 kronor användts, landstinget likaledes 2,500 kronor samt staten 500 kronor. Af dessa medel hafva 3,700 kronor uppburits af slöjdskolan i Visby, 75 kronor hvardera af slöjdskolornai Sanda, Mästerby, Vestergarn och Fole samt 30 kronor af skolan i Vänge (hvilka skolor dessutom, äfvensom den i Väte, erhållit hvarderå ett statsanslag af 75 kronor, hvarförutom 205 kronor utbetalts i stipendier till 4 slöjdlärareelever Visby i och 200 kronor anslagits till en slöjdförsäljninganstalt för länet. Dessutom äro ur en särskild fond 27 kronor utgifna som premier åt lärjungar i Visby slöjdskola.
Hvad angår fiskerinäringen, som fortfarande hufvudsakligen består i fångst i saltsjön af strömming, torsk, lax, flundra, gädda, aborre och sik, så har densamma äfven år 1884 varit otillräcklig för öbefolkuingens behof med undantag af inom Katthammarsviks distrikt, der fisket varit medelmåttigt, och inom Kyllejs distrikt, der fjällfisket d. v. s. af gädda, aborre och sik varit tämligen gynsamt. Dock har saltsjöfisket i sin helhet gifvit större afkastning sistl. år än under år 1883. Det under de senaste åren påbörjade laxfisket utanför Visby har under året idkats endast med tre mindre jakter och till icks obetydlig förlust för vederbörande. För vinnande omsider at det vigtiga mål till strömmingsfiskets uppbjelpande som afses med användandet vid sådant fiske af förut omnämda sankeapparat håfva äfven år 1884 undersökningar pågått, hvartillstaten lemnat ett anslag å 1,000 kronor och hushållningssällskapete 400 kronor.
I länets kreatnrsförsäkringsbolag voro vid årets slut försäkrade 892 hästar för 182,930 kronor och 913 kreatur för 93,253 kronor, hvilket utvisar en ökning af 14,415 kronor mot året förut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Bland tullplatser

med ständig bevakning under seglationsåret 1885 märkas Kappelshamn, Fårösund, Kyllej, Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rone, Burgsvik och Klinte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1885
N:r 6.

Från sjön.

Skonerten Elisabet, kapten D. Herlitz, inkom i torsdags till Kyllej i barlast.
— Skeppet Georg & Ludvig, kapten Petersen, hvilket afgick från Visby i söndags, passerade igår Helsingör på resa till Medelhafshamn med last af plankor.
— Briggen Mathilda, kapten Johansson, törnade i torsdags på grund å Sandörefvet vid inseglingen till Sandhamn. Fartyget kom flott följande dag medels hjelp af lotsarne.
— Skrofvet af skeppet »Marnix» hvilket — såsom förut nämts — under resa från Skutskär till Sevilla strandat vid Brouwershawen på holländska kusten, är nu — enligt meddelaude från Maasluis 13 dennes — totalt sönderslaget, och lasten uppkastad på stranden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 December 1884
N:r 103.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Kyllej: 15 November; skonerten Göthe, Hansson, Stockholm, barlast.
Till Visby: 4 December, jakten Maria, Selin, Kalmar, barlast. 4 December, skonerten Augusta, Levander, Köbenhavn, styckegods. 6 December, skonerten Alma, Ringbom, Bornholm, barlast.

Utgångna:
Från Kyllej: 6 November, skonerten Hazard, Vallin, Gefle, kalk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby 22 September, briggen Svante, Stenberg, Newcastle, stenkol; skonerten Confidentia, Schultz, Kiel, tomt fartyg; 23 September, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, styckegods; skonerten Felix, Gardell; Nenstadt, barlast.
Till Kyllej: 17 September, galeasen Apollo, Andersson, Preussen, barlast.
Till Ronehamn: 4 September, skonerten Laurentius, Vestberg, Kiel, tomt fartyg.

Utgångna:
Från Visby: 22 September, galeasen Trio, Wagman, Stockholm, kalk.
Från Ronehamn: 9 September, skonerten Charlotta, Israelsson, Kiel, trävaror; 11 September, skonerten Laurentius, Vestberg, Kiel, trävaror.
Från Klinte: 6 September, jakten Två Bröder, Ahlsiröm, Rostock, kalk, trävaror och slipstenar; 18 September. jakten Doris, Nyman, Wismar, trävaror och kalk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1884
N:r 77.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 30 Augusti, jakten Möre, Kriser, Svinemynde, barlast; 31 August, skeppet Moya, Lyberg, London, barlast; 1 September, skonerten Argo, Vallin, Köbenhavn, barlast; 2 September, briggen Helga, Jonasson, Shilds, stenkol; skonerten Starkodder, Siltberg, Kalmar, tegel och bark.
Till Klinte: 26 Augusti, skonerten Lina, Pettersson, Wismar, barlast; skonerten Felix, Gardell, Kiel, barlast; 27 Augusti, skonerten Fru Lona, Nyman, Femern, tegel och hampa; skonerten Fritiof, Vessman, Kiel, barlast; jakten Elisabet, Afvelin, Wismar, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 1 September, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, trävaror; skeppet Moya, Lyberg, Norrland, barlast; 2 September, jakten Möre, Kriiser, Fårösund, barlast; skonerten Argo, Vallin, Finland, barlast.
Från Kyllej: 28 Augusti, briggen Frigge, Thorbjörnsen, Harlingen, grantimmer.

Gotlands Tidning
Tisdagen den 2 September 1884
N:r 71.