Gotlands skytteförbunds verksamhet

under år 1914, enligt sammandrag af från föreningarna inkomna rapporter och redovisningar ter sig i jämförelse med år 1913 sålunda, hvarvid + betyder ökning och – minskning i förhållande till sistnämda år.
Antal skytteföreningar 62 + 6
Antal passiva medlemmar 179 + 14
Antal aktivas 5,794 + 532
Antal aktiva, som deltagit i skjutning 3,730 + 570
Antal nyinskrifna aktiva medlemmar 1,573 + 593
Antal anslagsberättigade 3,157 + 237

Antal protokollförda skott:
på 100 m. afstånd 51,831 + 18,642
på 200 m. afstånd 71,782 + 20,019
på 300 m. afstånd 125,497 – 13,016
på längres m. afstånd 1,571 – 999
vid fältskjutning 41,360 + 1,873
Summa skott 292,041 + 26,020

Antal förvarfvade skyttemarken:
af brons 88 + 16
af silfver 57 – 18
af guld 13 – 6
årtalsmarken 28 – 13

Fältskjutning har öfvats af 56 föreningar.
I statsunderstöd ha skytteföreningarna erhållit 5,840 kronor till pris och öfriga omkostnader samt 213,160 st. 6,5 mm. skarpa patroner m/94.
Enligt rapporten öliver »förbundstäflingarna», hvilka anordnades särskildt för hvardera af de 4 skyttekretsarna (Visby, Tingstäde, Roma och Hemse), deltogo 52 skytteföreningar med tillsammans 687 skyttar. Under år 1913 deltogo 44 föreningar med 570 skyttar.
Vid förbundstäflinganrna eröfrades 4 riksmedaljer och 1 diplom för d:o samt af förbundets medalj för skjutskicklighet: 1 guldmedalj, 10 silfvermedaljer och 11 bronsmedaljer.
De 6 under året nybildade skytteföraningarna äro Linde skytteförening samt Burs, Fleringe, Follingbo, Hejnum och När skyttegillen.
Dalhems skyttegille, hvars område de sista 10 åren utgjorts af Halla, Sjonhem och Viklau socknar, har fått namnförändring faststäldt till »Högbro skyttegille».
Gotlands skytteförbunds styrelse för år 1915 består af ordföranden landshöfding G. W. Roos och vice ordf. öfverstelöjtnant C. W. Bolin.
Medlemmar af verkställande utskottet äro k. m:ts ombud kapten A. Wijkmark, ordföranden och kassaförvaltaren tygförvaltare C. J. Wennersten, samt vice ordföranden handlanden C. J. Johansson samt öfriga ledamöterna landtbrukarna B. Smedberg och C. K. Gahnberg.
Förbundssekreterare är tygunderofficeren H. Johansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *