Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
För fylleri och öfverdådig framfart å allmänna vägen från Ljugarn var instämd hemmansägaren Jakob Pettersson, Stenstu i Ala. Han frikändes af, brist på bevisning.

För barnuppfostringshjelps utfående hade Josefina Östergren från Sanda i Östergarn instäm tdrängen Gustaf Andersson, Uggårds i Fole.
Sedan upplyst blifvit att detta mål redan under sistlidne vårting varit anhängiggjordt af käranden, som då gick under namn af Hedda Helena Östergren och målet då förlikts, förklarade rätten sig icke kunna ånyo upptaga detsamma till pröfning.
— Till edgång dömdes drängen August Myrsten från Hall i Fleringe, instämd i ett barnunoppfostringsmål af Emma Österberg dersammastädes.

Till 15 kronors böter för ärekränkning dömdes Laura Yttergren, Hejdes i Fole, enär hon ett psr gånger i flere personers närvaro yttrat att Vendela Klintberg dersammastädes varit på kuren.

För åverkan hade landtbrukaren P. Stare, Bunge i Lummelunda, instämt husbonden L. P. Björkegren, Pajse i Martebo. Som det icke, mot svarandens bestridande, styrkts att han afverkat annan eller mera skog än hoom kontraktsenligt tillkom, ogillades käromålet.

»Tryse» och »slok» hade husbonden O. Öman, Norrbys i Vänge, kallat O. Sjögren derstädes, Han dömdes att böta å kronor.
Med ersättningspåstående hade nämdemannen Anshelm Pettersson, Ardags i Ekeby, ingetämt hemmansägaren L. O. Hellgren, Säggeby i Källunge. Käranden hade 28 Aug. sistlidet år låtit forsla en lokomobil öfver Säggeby bro, som svaranden är skyldig underhålla, Sedan några plankor brustit under lokomobilens tyngd, hade en del af bron rasat samt lokomobilen nedfallit och skadats, Som emellertid lokomobilens tyngd var flerdubbelt större än den, för hvilken bron var afsedd, och käranden det oaktadt ej vidtagit några särskilda försigtighetsmått, och det icke visats att bron, som vid vägsyn lemnats utan anmärkning, haft andra brister än en del af röta angripna plankor, kande den omständigheten att lokomobilen nedstörtat och skadats, icke för svaranden medföra ersättningsskyldighet, utan ogillades käromålet.

För fylleri å sabbat samt för vägran att åtlyda jernvägsmans tillsägelse att aflägsna sig från bangård dömdes drängen A. Lindström, Sallmunds i Vänge, att böta 20 kr, För den förra förseelsen dömdes drängen Hjalmar Ahlqvist, Kyrkljufves i Vänge, att böta 10 kr.

För olofligt beträdande af jernväg söndagen 7 sistlidne Juni dömdes drängen Johannes Svantesson, Möllbos i Halla, att böta 5 kr.

För misshandel mot hustru Auna Larsson i. Ala — ett slag med flata handen, hvaraf ej skada följt — dömdes snickeriarbetaren Adolf Hellgren, Bjerges i Ala, att böta 5 kronor.

Södra häradsrätten.
För olaga rapphönsjagt under December månad i fjor var instämd drängen Theodor Martell, Unghanse i Öja. Han nekade, men som half bevisning förebragts, ådömdes han edgång.

Den slöjdkurs

som under som maren varit anordnad för folkskollärare vid härvarande slöjdskola, har nu afslutats. I densamma hafva deltagit skollärarne N. Vedin i Hall, R Hall i Fleringe, Lars Höggren i Ganthem, O. Cederlund i Levide, Verner i Ejsta, Nylén i Visby, Gardström i Hafdhem och Gardström i Barlingbo.

Hed den nya fyren

å Hallshuk har redan börjat arbetas.
Den kommer ej som förut var bestämdt att byggas å Fleringe utan å Hallssidan och kommer ständig personal att å densamma anställas. Antagligen blir den färdig till 1 Nov. — i alla händelser i kr.

Stor lösöreauktion.

I anledning at fasta egeodomens utarrendering låter landtbrukaren ber Olof Svensson vid Risungs i Rute, genom offentlig auktion, som derstädes förrättas onsdagen den 15:de innevarande Juli och börjas kl. 9 f. m..till den högstbjudande försälja hela sitt nyligen uppsatta och värdefulla lösörebo bestående af cirka 500 ort arbetadt silfver; nysilfverarbeten, kokkärl at koppar och jern, malm och blecksaker, porslin och glav deribland en finare ljuskrona; en besparingsspis; möbler och husgeråd: schiftonier, byrå, skänkar, mat-, té-, spel- och ”sybord, flera st. betsade och oljemålade sängställen, en resårsoffa med stolar, flere andra soffor med tagelstoppning, väggoch toalettspeglar, bättre och sämre stolar, lavoarer, kommoder med kärl, böroskåp, väggur deribland ett utmärkt regualator, gardiner och goltmattor, lakan och servietter af hellinne, goda fjäderfylda sängkläder, stopptäcken, res- och sängfiltar; laggkärl af flera slag; kör- och åkerbruksredskap såsom en bättre, lättgående droska, lastvagnar deraf en med vurstsitsar, arbetsvagnar, kälkar, klös- och andra harfvar, vändplogar, nya at Öfverrums modell, spetsplogar, fösa, sladd, vält, häckar, svänglar, oxok med kettingar, en ny hästräfsa, vindmaskin, sädesrensare med 2:ne apparater, ett nytt tröskverk med skak; diverse handredskap, en potatisrifvare, hästtäckon, grimmor, ryktdop, vaguslyktor, en assuransspruta, snickare- och smedjeverktyg af olika slag, resfällar, ett parti beredt läder och skinn; kreatur: en hingst i3:e året, 2:ne arbetshästar, 1 årsgammalt föl, ett par unga dragoxar, 7 st. goda nyburna mjölkkor, en qvigkalt 30 stycken gamla och uoga får, ett parti höns; diverse jagtredskap, barometer, kikare, en ny flagga med lina, ett parti höstsädeshalm jämte mera annat här för vidlyftigt att uppräkna, Godkända inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande December, mindre vederhätftige betala kontant eller ställa godkänd säkerhet om anståndstiden vill begagnas.
Fleringe den 7 Juli 1891.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

I anseende till afflyttning

till fastlandet och bosättning derstädes låter f, skepparen A. G. Ringdabl medels oftentlig — frivillig auktion, som lördagen den 4.de nästkommande Juli från kl. 10 f. m. förrättas i dess bostad i närbeten af Ho i Fleringe, försälja all sin egands fasta och lösa egendom den förra bestående af 1/64 mantal kr. sk. Stux i Bunge med derå nyligen uppförda man- och ladugårdsbygnader hvilken bemmansdel, belägen utmed allmänna kommunikationsvägen från Bunge kyrka till Hau i Fleringe, innebar en areal at cirka 100 tunnland, deraf 15 tunnland åker som till större delen är insådd med artificielt foder; skog och beten tillräckligt för husbehbof. — Lösegendomen består alt möbler: 2:ne schiffonnier, en byrå, bord, stolar, sängställen, kommoder, skänk, 1 skåp, en symaskin; träkärl af hvarjebanda slag, glas- och porslin, linne och sängkläder; snickareverktyg deribland en hyfvelbänk och en svarfstol, 2:ne st. jernkaminer, en besparingsspis, kokkärl af kopper och jern; 2:ne st. stubbrytningsmaskiner, ett parti jern, segel- och tågvirke, ett parti bräder, en fiskbåt och fiskredskap; kör- och åkerbruksredekap såsom en ny lastvagn, en enbetssele, ett par kälkar, vänd- och spetsplogar, en klösharf, en rakpinnharf, föderhäck, skottkärror, pickor, hackor, grepar, jernstörar, spadar, beredt läder och skinn, diverse vigter och målkärl, tomsäckar, ett parti inbergadt klöfver- och timotejhö något begagnade gånpgkläder jämte mera annat. Betalningsvilkoren för fastigheten tillkännagifvas vid utropet, för lös egendomen erhålles anstånd till 1:sta nästk, Oktober.
Fleringe den 18 Juni 1891.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

I anseende till afflyttning

till fastlandet och bosättning derstädes låter f. skepparen A. G. Ringdahl medels offentlig — frivillig auktion, sora lördagen den 4.de nästkommande Juli från kl. 10 f. m. förrättas i dess bostad i värbeten af Hau i Fleringe, försälja all sin egande fasta och lösa egendom den förra bestående af 1/64 mantal kr. sk. Stux i Bunge med derå nyligen uppförda man- och ladugårdsbygnader hvilken hemmansdel, belägen ut med allmänna kommunikationsvägen från Bunge kyrka till Hau i Fleringe, innehar en areal af cirka 100 tunnland, deraf 15 tonnland åker som till större delen är insådd med artificielt foder; skog och beten tillräckligt för busbehof. — Lösegendomen består at möbler: 2:ne schiffonnier, en byrå, bord, stolar, sängställen, kommoder, skänk, 1 skåp, en symaskin; träkärl af hvarjebanda slag, glas- och porslin, linne och sävgkläder; snickareverktyg deribland en byfvelbänk och en svarfstol, 2:ne st. jernkaminer, ep besparingsspis, kokkärl af kopper och jern; 2:ne st, stubbrytniogsmaskiner, ett parti jern, segel- och tågvirke, ett parti bräder, en fiskbåt och fiskredskap; kör- och åkerbrukeredskap såsom en ny lastvagn, en enbetssele, ett par kälkar, vänd- och spetsplogar, en klösharf, en rakpionharf, foderbäck, skottkärror, pickor, hackor, grepar, jernstörar, spadar, beredt läder och skinn, diverse vigter och målkärl, tomsäckar, ett parti inbergadt klöfver- och timotejhö något begagnade gångkläder jämte mera annat. Betalningsvilkoren för fastigheten tillkännagifvas vid utropet, för lös egendomen erbålles anstånd till 1:sta nästk. Oktober.
Fleringe den 18 Juni 1891.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

Vid premieringsmötet

i måndags med Bro och Lummelunda hushållsgille vid Myrväller i Tingstäde, prisbelönades nedanstående djur:

Tjurar 3—10 år:
Måns, Olofsson, Lokrume 3:e

Kor:
Korsa, Bliesath, Lokrume 2:a
Stjerna, Norrby, Tingstäde 2:a
Nätta, A. Hultberg, Bro 2:a
Berta, Grählert, Tingstäde 3:e
Blomma, Grählert, Tingstäde 3:e
Blomma, N. Nyberg, Tingstäde 3:e
Blomma, enkan Bergqvist, Trägårds 3:e
Hjerta, Sjögren, Lauks 3:e
Netra, A: Hoffman, Norrgårda 3:e
Vira, A: Hoffman, Norrgårda 3:e
Krona, Hagbom, Tingstäde 3:e
Massa, P. Högberg, Tingstäde 3:e
Netta, P. Högberg, Tingstäde 3:e
Sulina, O. Myrström, Eriks 3:e

Qvigor:
Perla, Grählert, Träskväller 3:
Rosa, Öberg, Myrväller 3:e
Perla, Norrby, Tingstäde 3:e

Vid mötet i går i Fårösund med Rute ting prisbelönades:
Tjur (3—10 år):
Strid, Norrman, Bunge 3:e

Tjur (1—3 år):
Snappen, T. Lindgren, Fleringe 3:e

Kor:
Galma, O. Svensson, Rute 2:a
Rosa, K. Bergbom, Rute 2:a
Dora, J. Samuelsson, Bunge 3:e
Tora, G. Kellström, Bunge 3:e
Tora, J. Blomgren, Bunge 3:e
Nelly, J. Söderberg, Fårösund 3:e
Netta, Helena Oisson, Fleringe 3:e
Nippa, O. Gustafsson, Fårösund 3:e

Qvigor:
Berta, G. Kellström, Bunge 3:e

Utstälda voro 2 tjurar, 11 kor och 2 qvigor.
Å premieringsmötet i går på Fårön belönades:

Tjur (3—10 år):
Modig, J. Karlberg, Mölner 3:e

Kor:
Stansa, P. Broman, Dämmor 3:e
Blomma, P. Brogren, Dämmor 3:e
Blenda, E. Jacobsson, Hammars 3:e
Beda, P, Söderdabl, Hammars 3:e
Blomma, K. Öberg, Båta 3:e
Haga, Maria Landberg, Hammars 3:e
Stjerna, D. O. Ahlqvist, Landsnäs 3:e
Maja Lisa, J. Olsson, Vinor 3:e
Blomma, Löpare, Mölner 3:e
Marin, O, Larsson, Mölner 3:e
Perla, P, Ringbom, Simunds 3:e
Snälla, N. Hamstedt, Landsnäs 3:e
Senta, P. M. Broström, Broa 3:e

Qvigor:
Berta, P. Sundberg, Broa 3:e.

Dödsfall Brita Fredrika Classon

Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade moder Enkan Brita Fredrika Classon, som stilla och fridfullt afled vid Skymmings i Fleringe den 11 Maj kl. 4 e. m. i en ålder af 68 år, 8 mån. och 19 dagar, sörjd och saknad af barn och barnabarp, slägt och vänner tillkännagifves härmed. Skymmings i Fleringe den 14 Maj 1891.
Den aflidnas barn.

Från landsbygden.

Vestra Gotland, 7 Maj.
Den i telegramafdelningen i ett föregående nummer bebådade vya fyren vid Hallshuk lär blifva en sådan der liten »snurribus», som man kan få se så godt om i skärgården och maken till den K Vestergarn.
Den skall stå på Fleringesidan och utgöra inseglingsfyr till Kappelshamn.
På norra och östra delen af ön ha vi nu tillräckligt af fyrer, om man undantager ett fyrskepp på Salfvoref, hvilket lär vara att förvänta med det snaraste.

Från landsbygden.

Lärbro, 2 Maj.
Eldsvåda. Natten mellan 28 och 29 sistl. April vid midnattstid nedbrann en manbygning af trä, tillhörig arbetaren Petter Söderberg, Tängelgårda. Söderbergs hustru, som var ensam med ett minderårigt barn hemma, hade på qvällen lagt sig och somnat, men vakpat på natten af ett ovanligt dån, hvaraf hon snart erfor att stugan brann. I förskräckelsen tog hon det sofvande barnet och sprang in till närmaste grannar för att lemna det det samt få hjelp med sig tillbaka, för att få berga ut at lösegendomen så mycket som kunde hinnas, Att tänka på att släcka det brinnande huset, var en omöjlighet emedan det fans för litet folk och långt efter vatten. Brandbesigtning har hållits af vederbörande, dervid ej kunnat utrönas huru elden uppkommit; dock antogs af de personer, som först hade kommit till stället, att någon gnista hade fallit från skorstenen och blifvit liggande då brädtaket som sedan antändts. Bygningen var försäkrad i Gotlands norra härads brandstodsförening för 200 kr., lösegendomen endast till en obetydlig del, hvilket alltid är fallet, och Söderberg lider derigenom förlust.
Dagen efter förestående händelse kommo ett par hästar i sken vid mjölnar Perssons väderqvarn å Brunnebacke. Hästarne tillhörde husb. N. Nilsson, Vägume, och kördes af dennes son, som kanske något oförsigtigt hade bundit dem vid vagnen och aflägenat sig. Troligen hade de blifvit skrämda af qvarnen, nog af, de satte fart öfver backar och buskar utåt landsvägen åt Fårösund och medhade framvagnen; hästarne eftersattes genast af köraren, som fick fatt i dem i närheten af Mölnar gård i Fleringe socken.