Indragning af gästgifvaregårdar.

Öfver landstiogets förslag om indragning af gästgifverierna vid Isums i Atlingbo, Tjengdartve i Hemse, Bosarfve i När, Stora Röstäde i Ekeby, Hau i Fleringe och Norrgårda i Hellvi har k. m:ts befallningshafvande infordrat häradsbornas yttrande. I södra häradet tillstyrktes förslaget om indragning af de tre ifrågavarande inom häradet belägna gästgifverierna; i norra häradet förordades förslaget endast med afseende på Stora Röstäde och Hau, hvaremot Norrgårda gästgifveri, i likhet med hvad kronofogden framhållit, ansågs böra bibehållas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Fleringe kyrktorn,

hvilket tjenat til ledning vid insegling till Ars hamn oh äfven vid angöring af Kappelshamnsvyken på Gotlands norra kust, har 1 denns begynt nedrifvas. Tornet kommar att under årets lopp åter uppbyggas till sitt forna utseende.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Juni 1885
N:r 45.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Majsammanträde varade i fulla två dagar, hvarvid 14 utslag afkunnades och 15 mål handlades; tre mål anmäldes som förlikta. Rättens ordförande var ordinarie domhafvanden häradshöfding Lindroth.

Ansvar för olofligt tillgrepp af femton skålpund fårkött har, såsom förut nämts, handianden Malcan i Grötlingbo yrkat å arbetaren Konrad Jakobsson derstädes. Åtalet såsom ej varande styrkt kuvde ej bifallas af häradsrätten; Jakobssons mot Malcan gjorda ansvarspåstående ogillades, enär Malecan på grund af hvad i målet förekommit ej kunde anses hafva saknat skäl för åtalet.

För ärekränkning dömdes Jakob Persson, Kärna i Burs, instämd af Nils Persson, att böta fem kronor. Ärekränkningen, som af rätten ansågs hafva skett af obetänksamhet, bestod deruti, att svarande pådiktat kärandens hustru skadegörelse å annans egendom. Kärandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader ogillades, emedan han ej uppgifvit, hvaruti dessa bestått.

För underlåten vård af kreatur har ofvannämde kärande yrkat ansvar å samme svarande. Åtalet ogillades såsom obestyrkt; svarandens ansvarsyrkande å käranden för rättegångsmissbruk kunde ej bifallas. Enär Nils Persson ej uppgifvit, hvaruti hans rättegångskostnader bestått, kuade hans yrkande om ersättning för dessa ej beviljas.

För ärekränkning mot Lars Bolin i Klintehamn dömdes JS. P. Sandelius, Sandäskes i Sanda, till tio kronors böter.

Ersättning för gödsel med fyra kronor ålades Göran Göransson, Valda i Eskelhem, attn utgifva till K. J. Söderdal, Bolex i Eskelhem. Angående af Söderdabl yrkad ersättning af Göransson för bete hänsköt rätten afgörandet, om parterna ej godvilligt kunde komma öfverens, till en kompromiss, som hade att bestämma beloppet, hvilket dock ej finge sättas högre än 96 kronor.

I det långvariga målet, förut flere gånger omnämdt, mellan handelsidkaren J. Jönsson i Visby och hemmansägaren Anton Berglund, Bjerges i Lye, afkunnades nu utslag. Berglund dömdes för att hafva pådiktat Jönsson brott att hafva tillgripit 175 kronor till sjuttiofem kronors böter och att till Jönsson utgifva ett hundra kronor i skadestånd, hvarjämte B. förpliktades ersätta J:s rättegångskostnader med ett hundra kronor. Berglunds ansvarspåståenden mot Jönsson lemnades utan afseende.

Redovisningsmål. I förut omnämda målet mellan sysslomännen i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs, och bokhållaren Frans Lysholm, föll i måndags dom. Enär svaranden Lysholm erkänt, att han af Jakobsson för indrifoing mottagit omtvistade förbindelser, och då L. ej lagligen styrskt, att han sedermera blifvit ägare af förbindelsen, förpliktades L. att vid femtio kronors vite inom tjorton dagar, sedan utslaget vunnit laga kraft, aflemna redogörelse för uppdraget. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

För att utfå fulla ind ifägsförmåner hade Johan Hamberg, Nygårds i Garda, instämt hemmansägare Lars Frendin derstädes. Svaranden genmälde, att, då Hambergs hustru nu aflidit, han ej ansåg sig skyldig behöfva utgifva mer än hälften af hvad han åtagit sig att gifva båda makarne Hamberg. Om någen afkortning af förmånen vid endera makens död nämde undantagskontraktet dock ej.
För, att få visshet om huru han skulle had hade: han velat låta saken gå till domstols pröfning. Utslag afkunnas 15 nästkommande Juli.

Fjorton alnar ljusgrått vadmal Hade hemmansägare Johan Nilsson, Anderse i Lau, lemnat till färgaren A. Pettersson-i Stånga för att valkas, Vadmalet hade emellertid äfven färgats mörkt, hvarför N. ej ville återtaga det utan fordrade antingen betalning för tyget eller också ett annat stycke vadmal af ljusgrå färg. P. invände att N. begärt att få vadmalet färgadt, enär det blifvit randigt i valkvningen. Målet uppsköts.
Parterna anmälde senare på dagen, att de ingått förlikning.

Om köpeskillingen för en häst tvistade hemmansägare Georg Jakobsson, Gläfves i Burs, och arbetare Petter Larsson, hvilken sistnämde köpt en häst af Jakobsson. Priset å hästen uppgaf säljaren vara kr. 77:50 och köparen kr. 62:50. Ett vittne bestyrkte köparens uppgift och ett annat vittne säljarens.
Målet öfverlemnades af parterna.

Olaga fiske m.m. Arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare G. Herlitz yrkade ansvar å Per Lyberg, Karl Petterssdn, Erik Stenqvist, Karl Persson och N. Hejdman, emedan de 22 sistl. April olofligen gjort intrång på hans fiskvatten och derifrån bortfört tvänne idnät. Svarandena genmälde, att ifrågavarande fiskvatten enligt deras åsigt ej tillhörde käranden. För att få målet närmare utredt erhölls uppskofOlaga jagt. Skomakare Olof Malmberg i Stånga, som ådömts edgång, aflade nu eden.
Utslag 15 Juli.

För skogsåverkan har, såsom förut nämts, ofvannämde Malmberg åtalats. Ett vittne berättade en del för svaranden graverande omständigheter. Malmberg nekade fortfarande.

Norra häradsriättens Majsammanträde, hvars förhandlingar leddes af t. f. domhafvanden vy. häradshöfding Gu staf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie, varade endast en dag, Ett 10-tal utslag afkunnades, hvarjämte ett lika stort antal mål handlades.

Åtlergånget hästbyte. Peter Berg i Ala yrkade, att ett mellan honom och Johan Sundahl, Lauritse i Ala, gjordt hästbyte måtte förklaras ogildt, emedan Sundahl handlat svikligen. Häradsrätten biföll yrkandet om bytets återgång men ogillade Bergs ansvarsyrkande å Sundahl för svikligt förfarande. Sundahl ålades ersätta Bergs rättegångskostnader med sextio kronor.

Tvist om sockenräkenskaper. Awsvar för egenmäktigt förfarande å hemmansägare A. P. Björkander, Björksarfve i Björke, har allmänna åklagaren yrkat på angifvelse af H. P. N. Pettersson, Harqvie i Björke. Åtalet ogillades, enär ej lagligen blifvit utredt och bevisadt, att B. egenmäktigt frånhändt P. de ifrågavarande handlingarne. AnsVarsyrkandet tör falsk angifvelse underkändes; B:s yrkande om ersättning afslogs äfven. Angifvaren förpliktades utgifva ersättning till åtskilliga vittnen.

I målet meslan handlanden Vestberg på Kappelshamn och Mårten Karlsson, Skymnings i Fleringe, hvilket mål förut närmare omnämts, atkounnades utslag i måndags. Svaranden Karlsson ådömdes edgång.

Våld och hemfridsbrott August Eklund i Follingbo dömdes för våld mot Åke Olsson och Karl Hagvall till 35 kronors’ böter samt ålades utgifva till den sistnämde 25 kronor för sveda och värk, Olof Eklund dömdes till 15 kronors böter för hemfridsbrott. Vidare ålades svaraudena att ersätta Hagvall med 30 kronor samt att utgifva en del vittnesersättningar.

För ärekränkning mot Petter Olofsson, Kasle i Hangvar, dömdes sjömannen Adolf Isaksson att böta 50 kronor, hvarjämte I. ålades ersätta O. med 30 kronor.

I barnuppfostringsbidrag ålades sjömannen Niklas Johansson att årligen utgifva till pigan Elisabet Olsson, Sojvide i Sjonhem, sjuttio kronor. I rättegångskostnader fick svaranden utgifva 56 kronor.

För underlåtenhet att företaga brandsyn och värdering vid lägenheten Hästhagen under Roma kungsgård hafva, såsom förut nämts, Roma sockens brandstodsvärderingsmän åtalats af norra häradets brandstodskompromissrätt, som yrkat att dessa på grund af nämda uraktlåtenhet måtte förpliktas gälda bolagets förlust af branden vid Hästhagen med kr. 6,256:40. Käromålet ogillades af häradsrätten.

Dubbla qvitton. Johan Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge, har enligt hvad förut nämts instämt G. Andersson, Stora Velinge, med yrkande om utbekommande af en fordran; som A. förnekat, enär han innehade två qvitton, som visade att J. fått betalning. J. har påstått att vid det senare qvittots utfärdande inberäknades deri det belopp, hvarå förra qvittot lyder; det förra qvittot, somf blifvit ändradt genom radering och öfverstrykning, hade han glömt att återfordra. Andersson dömdes att utbetala fordrade beloppet och utgifva 110 kronor i ersättning. För oloflig försäljning af öl och bränvin har Jakob Ahlqvist, Stora Velinge-i Buttle, åtalats aft. f. kronolänsman Boberg. Flere vittnen bade att berätta åtskilliga för svaranden. mycket graverande omständigheter.

För bedrägligt förfarande i konkurs voro hemmansägaren Martin, Qvie i Martebo, och dennes hustru åtalade af kronolänsman Håkansson på angifvelse af Lars Qviander. Hörda vittnen hade intet af vigt att berätta.

Fångtransport. För mord till lifstids straffarbete dömde Karl Anton Hansson från Lau affördes i härifrån i förgår med ångfartyget Gotland till Stockholm. Straffet kommer att undergås på Långholmen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Bläse kalkbruksaktiebolag

har såsom förut nämts fått bolagsordning af k. m:t fastsstäld på ansökan af grosshandlare A. G. Lindholm, ingeniören Oskar Carlson och handlanden R. F. Cleve. Bolaget, med styrelsens säte i Stockholm, har till ändamål att, efter inköp af Bläse kalkbruk i Fleringe socken bedrifva, kalkbränning, handel och skeppsfart m. m, Aktiekapitalet skall utgöra minst 50 tusen och högst 100 tusen kronor, fördeladt i aktier å 500 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Auktion vid Skymnings i Fleringe.

Genom offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Skymnings i Fleringe torsdagen den 20 dennes och börjas kl. 10 f.m., låter hemmansegaren L. P. Jacobason. derstädes till den högstbjudande för sälja sitt egande 1/8 mtl Skymnings att genast tillträdas jämte åtskillig lösegendom, såsom 1 par hästar, en god mjölkko, en qviga, en bättre scheffonier, 1 ressläde och 2:ne par selar samt ett tröskverk jämte annan här ej närmare uppräknad egendom. Fastigheten, som är belägen utmed allmän väg. och undergått laga skifte, har goda fbygnader, 11 tunnland god åker, deraf 31/2 tunnland besådda med råg, 6 tunnland. äng och 51/2 tunnland odlingsmark samt 32 tunnland skog och betesmark. I hemmanet varande inteckningar till belopp af 2,000 kronor kunna af blifvande köpare få öfvertagas.
Med betalningen för lösegendomen lemnas godkände inropare 3:ne månaders anstånd. För fastigheten blifva vilkoren, som kunna betydligt lämpas efter köpares beqvämlighet, vid auktionstillfället tillkännagifna.
Othem den 12 November 1884.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 november 1884
N:r 92.

Hafvets arbetare.

I onsdags afton ankom från Mörbylånga bit till Visby telegram meddelande att här hemmahörande skonerten »Hyon» blifvit funnen kantrad utanför Näsby på Ölands östra kust.
I samma dag på morgonen hitkommande Stockholms Dagblad lästes följande meddelande, som bekräftade det redan föregående dag här gående ryktet om olyckshändelsen : Kapten H. Greisch, förande det i Stettin hemmahörande ångfartyget Riga, som anlände hit i söndags, har genom oss velat meddela, att han sistlidne lördag å 55 59 N. lat. och 16 51 O. long. i (i SOT. S missv. från Ölands södra udde på 20 m. afstånd) kl. 12 på middagen passerade vraket af ett fartyg, drifvande med kölen i vädret och i synnerligt farligt läge för sjöfarten. Vraket synes vara en skonert af omkring 100 lästers drägtighet. Den var utvändigt grönmålad och botten bestruken med koltjära. Lasten bestod af bräder. De kring vraket flytande bräderna syntes härröra från fartygets däckslast. Något namn på fartyget kunde ej observeras.
I den igår hit ankomna tidningen »Kalmar» för 5 dennes meddelas om olyckan följande: I går eftermiddag anträffades utanför Norra Möckleby ett kantradt fartyg, som låg med kölen upp. Af kustborna hade det blifvit inbogseradt från 15—20 famnars till 3 famnars djupt vatten, der det blifvit fast. Vraket tycktes vara af en skonare; förriggen syntes hafva gått öfver bord och låg långs sidan. Af namnbrädan i akterspegeln kunde skönas, att fartyget var hemmahörande i Visby. Dykarebåt lär vara redvirerad.
Boergningsångaren »Hero» afgick i tisdagsqväll från Burgsvik för att söka berga det öfvergifna fartyget samt ankom på onsdags morgon till Näsby, hvarvid »Hyon> påträffades i kantradt tillstånd… Sedan fartyget undersökts af dykare, hvarigenom utröntes, att det ej varit på grund, och fåfänga försök gjorts att resa det, hvarvid två kablar sprungo, bogserade Hero vraket in mot land öch förlade det på 6 famnars vatten. Vid undersökningen befans ruffen tom; dörren till kajutan var tillåst och skeppsbåten försvunnen, hvilket synes tyda på, att olyckshändelsen ej träffat manskapet oförberedt. Antagligen har besättningen före kantringen lemnat fartyget och sökt sin räddning i skeppsbåten. Då Hero ej ansåg sig kunna vidare ut rätta något vid vraket, afgick den hit till Visby i onsdagsqväll och hitkom igår morgse.
Skonerten »Hyon» som eges af konsul Stenberg, var segelklar 8 sistl. Oktober i Hernösand med destination till Korsör och förde last af trävaror.
Fartyget, som 1 sistl. Mars utmönstrade härifrån Visby, hade följande besättning: kapten K. J Pettersson, född 1852 i Klinte, styrman K. G. Vestberg, född 1845 i Vesterhejde, matros J. P. Sjögren, född 1846 i Högby, Kalmar län, jungmännen E. Viding, född 1867 i Vestergarn, och I A. F. Valbom, född 1865 i Tofta, lättmatrosen E. P. Nilsson, född 1864 i Fleringe, samt kocken F. M. Vickman, född 1863 i Lummelunda.
Om besättningens öde är ännu ingenting med visshet kändt. Man torde dock kunna antaga såsom tämligen säkert, att hela besättningen funnit sin graf i vågorna, enär intet spår af de förliste kunnat upptäckas. Kaptenen och styrmannen ega familj här i staden; de öfrige voro ogifta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 november 1884
N:r 90.

Dödsfall J. Godman

Tillkännagifves att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre fader f. d. husbonden och nämdemannen J. Godman, i en ålder af 80 år, 6 månader och 27 dagar.
Grodda i Fleringe den 28 Aug. 1884.
Catharina Godman, O. Godman.
född Stenberg.

Ps. 483, v. 7, 8.

Gotlands Tidning
Fredagen den 5 September 1884
N:r 72.

Dödsfall Jonas Gabriel Lindgren

Tillkännagifves att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make nämdemannen Jonas Gabriel Lindgren, som efter långvarigt lidande fridfullt afsomnade vid Ahrsbruk i Fleringe fredagen den 1:sta Augusti 1884 kl. 1/2 10 e.m. i åldet af 68 år, 2 månader och 26 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, slägt och talrika vänner.
Anna Elisabeth Lindgren.
Ps. nr 477.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Augusti 1884
N:r 63.