Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Genom utmätningsanktion,

som förrättag å Alleqvia tingsställe lördagen den 15 nästkommande Augusti kl. 11 f.m. kommer J. O. Klintberg tillbörige 321/20,000 mantal af Graute hemman i Hejnum socken att försäljas.
Ifrågavarande hemmansdel, som är obebygd, består af omkring 11.2 qvadratrefvar. åker, 22 qvadratrefvar myrmark samt 5,6 qvadratrefvar hårdvallsmark, beväxt med småskog och ärsaIuvärderad till, 700 kronor.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen; gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen. iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Gotlands norra kronofogdekontor den 8 Juli 1885.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Till ledamöter i länets pröfningsnämd,

hvars förhandlingar börja 24 nästkommande September, har k. m:ts befallningshafvande utsett:
Häradshöfding Valdenström, grosshandlare Axel Ekman och smedmästare K. A. Sandberg i Visby, v. pastor Å. Sundblad, Barlingbo, hemmansägarne J. Larsson, Endre, L. P. Bodin, Stenkyrka, och L. N. Eklund, Fole, handlande F. Nyströr, Slite, kyrkoherde A. Nyberg, Rute, kronolänsman B. Bolin, Hejnum, skollärare L. P. Qviberg, Gammalgarn, handlande V. Eriksson, Östergarn, hemmansägare Jakob Olsson, Etelhem, kapten H. Vennemo, Fide, handlande Broander, Rone, fanjunkare O. N. Bolin, Alfva, fanjunkare J. Jacobsson, Ejsta, handlande R. Snöbohm, Klinte, ingeniör F. R. Cedergren, Klinte, samt hemmansägarne Kristoffer Larsson, Atlingbo, och Joh. Eklund, Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Auktion Stora Hästnäs.

Fredagen den 10:de inevarande Juli från kl. 2 e.m. låter herr M.F. Gahne, Stora Hästnäs, å offentlig trivillig aukton å sin egendom Stenstu i Bäl socken till den högstbjudande törsälja hälften af växande årsgrödan derstädes såväl spanmål som hö, toder och halm, Grödan skall atbergas af derstädes varande hälftenbrukaren, som ock verkställer sädens tröskniog och rengöring, hvadan inropare få utan något slags arbete afbämta såväl det ena’ som det andra slaget. Utropen ske i mindre delar med förbehållen pröfoiogsrätt å blifvande anbud: Vid samma tillfälle utarrenderas betesrättigheten i bemma: nets ängar för sommaren. Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till d. 1:sta nästk. Oktober.
Hejnum den 4 Juli 1885.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Om skogsbranden

i Hejnum meddelas nu följande närmare underrättelser: Måndagen 27 april på f.m. utbröt skogseld å hemmanen Bjers och Rings ägor i Hejnum socken, härjande så häftigt, att omkring 40 tunnland skogsmark mer och mindre skadades på omkring 5 timmar. Det brukliga sättet att medels ringning och klämtning med kyrkklockorna sammankalla släckningsmanskap ansågs till följd af den utfärdade kungörelsen om sättet för beväringsmanskapets sammankallande icke lämpligt*) hvaremot budskickning till närgränsande gårdar i Hejnum, Othem och Boge socknar verkstäldes, hvarigenom manskap för släckningsarbetet erhölls såväl nämde dag som påföljande natt, då elden dämpades och begränsades allt under ledning af kronolänsman Bolin. In seende vådan af förnyadt utbrott och möj ligen beväringsmanskapets sammankallande till Slite, lät han uppbåda dels 55 man från Hejnum och Bäl, dels genom kronolänsman Smedberg 75 man från Othem och Tingstäde för att 28 April fortsätta släckningen och hålla tillsyn under ledning af fjerdipgsmannen V. Jakobsson i Hej: num äfvensom till natten emellan 28 och 29 30 man från Boge under ledning af fjerdipgsmannen Johan Pettersson. Emellertid erhölls ett ymnigt regn 28 påafto nen, då all fara snart var öfverstånden.
Eldens uppkomst skedde under gärdsling af en arbetare vid namn Isberg från Othem, hvilken anlagt eld för uppvärmuiog af band eller hank. Skadan, inberäknad en större sträcka uppbränd gärdesgård, torde dock ej kunna uppskattas högre än till omkring 250 eller 300 kr., enär den största skogen för några år sedan afverkats; men i brist af hastig och tillräcklig hjelp hade ofter all anledning stor förödelse inträffat, isynnerhet ati de nära intill belägna, Hejnums prestbol tillhöriga vidlyftiga skogsmarker.

*) hvaröfver vi för vår del taga oss friheten uttrycka vår undran. Att icke anledningen till ringningen vid detta tillfälle var krigsbåd, var man ju oförhindrad angifva dels genom att icke göra uppehåll Evarje qvarts timme, dels genom att låta ringningen pågå kortare tid än tre timmar.
Gotl. Alleh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Skogseld

utbröt i går a. m. vid hem manet Rings i Hejnum socken. Orsaken till uppkomsten antages vara ovarsamhet vid elds handterande under uppförandet af en gärdesgård. Då vinden på natten blåste upp på nordost, uppbädades från kringliggande socknar manskap, som idag lyckats dämpa elden, sedan den gått fram öfver omkr. 30 tunnland, mestadels bevuxna med martallar. En styra af 75 till hundra man är af länsman Smedberg be ordrad att hålla vakt tills iqväll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Fastighet till salu.

1/4 mantal Kulshage i Hangvahr socken tillbörigt afl. landtbrukaren O. Westöös sterb husdelägare finnes nu genast till salu.
Hemmanet välbebygdt, beläget i närheten af Kappelshamn, häfdar omkring 35 tunuland till större delen god åker hvarå, omkr. 9 tunnland äro besådda med höstsäd, lemnar årligen omkr. 85 till 40 häckar naturligt hö och foder, har goda kreatursbeten öfver husbehofvet samt skog-äfven till afsalu. Större delen af ägorna äro belägna intill gårdstomten. Betalningsvilkoren kunna blifva särdeles förmånliga, och kan uti hemmanet intecknadt hypotekslån få öfvertagas. Närmare underrättelser meddelas af enkefru Maria Westöö, boende å stället samt af landtbrukarne H. Friberg, Olarfve i Hangvar och B. P. Lindberg, Medebys i Hall äfvensom af kommissarien.
Bernh. Bolin i Hejnum.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Auktion Garde i Stenkyrka.

Lördagen den 28 innevarande Februari från kl. 10 f.m. låter hemmansägaren J. Erlandsson medels offentlig, frivillig auktion vid sin bostad, Garde i Stenkyrka, till följd af upphördt arrende å hemma: net Stora Bjers, till. de högstbjudande försälja en större mängd lösegendom och inventarier, bestående af åtskilliga möbler, hvaribland betsade och målade sängställen, betsade stolar, en betsad skänk af ek; åker- och körredskap såsom en större och en mindre lastvagn, flere arbetsvagnar, en kälkrack och flere par arbetskälkar, jernbarfyar, mullfösor, vänd- och spetsplogär, 2 par bättre selar, ett par arbetsselar; kreatur, en häst och 2 vackra ston, en hingst i andra året, 2 par goda dragoxar, 3 st. goda kor, en qviga; något sängkläder, gångkläder och skodon, om: kring 50 tunnor potatis jämte mycket annat.
Endast välkände inropare erhålla 6 månaders anstånd med betalningen.
Hejnum 18 Februari 1885.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.