Kriget.

Ryssarnas utrymmande af Galizien.
Lembergs eröfring.

Efter Rawaruska—Zolkiewlinjens eröfring af Mackensens trupper var Lemlbergs fall blott en fråga om timmar. På grund af de militära uppgifternas fördelning fingo ögterrikarna den glädjen att med sina trupper taga Lemberg.
Österrikarna kommo från sydväst och västör och gingo med sin andra armé tappert till frontanfall mot de starka ryska försvarsställningarna utefter dem Jilla Szezerzecfloden, som flyter sydväste om Lemberg parallellt med Wereszyka, men de angrepo samrtidigt längre norrut, ända tills de närmade sig den väster om Zolkiew kämpande Mackensen. Redan på måndagen genombröto de på flera ställen den ryska försvarsställningen, i det att de dels började öfvergå den nyssnämda floden med det svåra namnet, dem väster om Lemberg vid Dornfeld sprängde de ryska linjerna och äfven togo enstaka befästningsanläggningar på västra och nordvästra fronten tar Lemberg efter häftiga strider, i hvilka Wiens landtvärn särskildt utmärkte sig.
Striderna fotrgingo på tisdagen med växande framgång. Det rapporteras, att 34:e österrikiska infanteriregementet, hvars chef tyske kejsaren är, särskildt utmärkt sig vid stormningen af försvarsverket Lysagora.
På tisdagens eftermiddag intågarde den 2:a österrikiska armén i Lemberg. Staden har varit i ryssarnas vård sedan 6 sept. 1914, så i dryga 9 ½ månader.

Mackensen har nu den betydelsefullaste rollen.
För Mackensen gäller det nu att så längt möjlligt försvåra den ryska reträtten till Buglinjen.
Han har därför fullföljt sin kraftiga offensiv Rawaruska Zolkiew i östlig riktning mot Bug. Natten till tisdagen tvang han ryssarne väster om Zolkiew att öfvergifva sina ställningar. På tisdagen stormade hans tappra trupper höjderna väster om Kulikow och tillbakaslogo ryssarnas alla motanfall med de största förruster för fienden.
I nordlig riktning hade ryssarna härefter blott kvar järnvägslinjen Lemberg—Stojanow, som för öfver Bug upp till en punkt i närheten at polska gränsen. Från Kulikow är det. biott 13 km. till nämda järnväg. Sedan den – mafskurits, återstår bilott den östra linjen, och ryssarna alltså väsentligen bli tvingade till ett återtåg i den för dem minst gynsamma riktningen, En reträtt österut medför risken för flankangrepp af Linsingens och Pflanzers arméer, gom rycka fram öfver Dnjester, och därtill kommer den ännu viktigare omständigheten, att en sådan reträtt skulle medföra de Tygka truppernas klyfning i två delar. De väldiga Rokitnoträsken, bildade af floden Pripets flodsystem, skulle, om de galiziska härarna droge sig österut, förhindra hvarje förbindelse mellan arméerna i morr och söder —— en splittring 1 stridskrafterna, som inte ens Ryssland skulle ha råd till.
Det var en sådan klyfning af de ryska arméerna, som Österrikarna vid krigets början hade till strategiskt syftemål, fast de då voro för svaga tatt realisera det; skulle det nu lyckas, hade den gariziska offensiven fått en afslutning, hvars betydelse ej kunde öfverskattas.
Den omständigheten, att Lemberg fallit tidigare än ej blott ryssarna, men t. o. m. de förbundna förmodat, gör det sannolikt, att ryssarnas unsikter måste betecknas såsom aynnerligen före dunklade.

Viktiga händelser förestå i Ryssland.
Hvad som nu kommer att hända i Ryssland är svårt latt förutse, men vederbörande själfva synas hysa de allvarligaste farhågor. Rykten om fortsatta ministerkriser äro i svang. Man väntar i militärkretsar, att krigsminister Suchomlinoff skall afgå och general Kuropatkin träda i hans ställe.

Utomordentliga åtgärder.
Från Petersburg meddelas indirekt till Vossische Zeitung: Högstkommenderande befälbatfvaren för ryssarnas sydvästra armé generat Iwanow tillkännagifver, att till järnvägsstationerna i Rowno, Dulbno, Cholm, Lublin, Brody och -Proskurow ankommande personer icke få lämna dessa innan de företett tillfredsställande legitinvationer. Förordningen bevisar latt den ryska arméledningen mu anser Sydväsgtryssland som särskjldt ihotadt område.
Fredsföreningen i Petersburg, i spetsen för hvilken står furst Delgoruki och riksrådsmedlemmen Kowalewski, har upplösts.
På befallning at storfarst Nikolaus har Warschaus befolkning fått order att lämna staden. Endast statstjänstemän och personer tillhörande arméförvaltningen tå stanna. Att börja med evakueras så lunda 100,000 civila personer, hvilka inom 24 timmar måste lämna staden.

Storfurst Nikolajs efterträdare?
Till Augsburger Abendzeitung meddelas, att genéral Russki, som allmänt utpekas som storfurst Nikolajs efterträdare, inträffat i Petersburg och därifrån omedelbart fortsatt till Tsarskoje Selo.

Hur står det till i Brest-Litowsk ?
Redan för flera dagar sedan förflyttades ryska högkvarteret till Brody i riktning mot nordöstra grängen. I Brest-Litowsk, som skulle blifva stödjepunkt för ryssarnas nya ställning, torde näppeligen finnas de stora förråd och andra förberedelser, som man i Västeuropa räknar med. På sin tid sprängdes nämligen på ett hemlighetsfullt sätt ofantliga förråd i luften i fästningen, därvid äfven ett tusental människor fingo sätta lifvet till.

Arkehertig Friedrich utnämd till preussisk fältmarskalk.
Enligt Korrespondenz Wilhelm sände kejsar Wilhelm redan i tisdags afton till högste befälhafvaren öfver österrikiska armén, fältmarskalken ärkehertig Friedrich, ett lyckönskningstelegram medanledning aflembergs eröfring och utnämde ärkehertigen till preussisk fältmarskalk.

De franska striderna.
Stora tyska högkvarteret meddelar igår från västra krigeskådeplatsen: På Lorette-höjdens östra sluttning ha vi kastat fienden ut ur det stycke af våra skyttegrafvar, som han för några dagar sedan eröfrade. Söder om Souches ha striderna fortsatt med framgång för oss. Labyrint-ställningenr söder om Neuville St. Vaast ha vi under seg kamp på nära håll hållit mot ett anfall, som började under natten. På Maashöjderna ha ytter.
ligt förbittrade strider ägt rum. Vi ha därvid tagit 150 fransmär tillfånga, Fienden har lidit svära förluster i två misslyckade antal. Vi ha slagit tillbaka ett fientligt anfallsförsök vid den höjd vi igår eröfrat vid Ban-de-Sapt. Antalet fångar har stigit med 56.
Den samtidiga franska kommunikén berättar om ungefär samma strider, som dock skola ha utfallit betydligt lyckligare för fransmännen.

Frankrikes krigskostnader 3 millioner francs i timmen.
Till täckande af Frankrikes krigsutgifter under tredje kvartalet begär finansministern en summa af 5,950,000,000 franc. De sedan krigets början beviljade sumnmorna nå därmed upp till 16 ½ miljarder franc. För närvarande räknar man alltså med en krigsutgift på 2 mijarder franc i månar den, och det dröjer ioke länge förrän men kan beräkna att Frankrikes krigsutgifter komma att stiga till 3 miljoner franc i timmen.

Italienska kriget.
Rapport från Rom.

Stora italienska högkvarteret meddelar 23 juni: Artilleristriden, särskildt af kanoner af medelsvär och svär kaliber, har tilltagit i häftighet på hela fronten. Fienden har äfven försökt företaga anfall, i synnerhet nattliga, mot Montepiano, Pal Grande, Pal Piccolo och Crestaverda (mellan Pizzo Collina och Zellenkofel), hvilket igår bebesattes af våra trupper. Särskildt ihållande. voro fiendens försök att intränga i vår ställning vid Freikofel, som under natten till den 22 och samma dag utsattes för tre anfall, samtliga tillbakaslagnå än tack vare artillerietg verksamma bjälp än med hjälp af handbomber. Fienden kvarlämnade 200 lik på valplatsen. Meddelanden ha ingått om åtgärder för förflyttning af groft artilleri på de höjder, som omge Plezzo, loch om trängtransperter från Plezzo vid Isonzos högre lopp. I Montenro-trakten och på Isonzo-linjen har gårdagen förflutit lugn.

Ingen framgång, säga österrikarna.
Från Wien telegraferar en krigskorrespondent: Med bemyndigamde från krigspresskvarteret kan jag konstatera den italienska offensivens fullkomliga missLyckande vid Isonzofronten.
De talrika italienska Frivskingen na uttrycka sin harm mot regeringen och dess köpta krigshetsare.
Västerut skötes försvaret af dalmatiska landtvärnstrupper. Särskildt har befolkningen i Görtz visat sig tapper och offervillig.

Nytt anfall vid Dardanellerna.
Från Paris telegraferades igår: Expeditionskåren vid Dardanellerna har i går anfallit de turkiska linjerna på två tredjedelar af deras front. Efter en förberande artillerield ryckte infanteriet fram åt mot skyttegrafvarna i ett lyBande anfall. I ett enda anlopp öfrade vår vänstra flygel två sliga skyttegrafvar och anfall. På högre flygeln, där terrängen var svårare, pågick striden hela dagen på resterna af de fientliga ställningarna, som raserats af artilleriet. Fienden framrföre oafbrutet friska trupper, och på aftonen hade ”han lyckavs ätertage sina förskansningar. En bataljon åf främlingslegionen och en bataljon zuaver ryckte fram och togo på tio minuter ställningen med bajonetten. Detta afgjorde segern och tillintetgjorde turkarnas ansträngningar att: återeröfra den förlorade terrängen, I ett i morse företaget motanfall på vår högra flygel fick fienden sina stridskrafter decimerade ’wtan att uppnå någon fördel. I stort sedt slöt dagen med seger öfver hela linjen.
Trots stridernas häftighet ha vi tar git en del fångar, däribland äfven officerare.
Pansarfartyget Saint Louis har med framgång bombarderat batterierna på asiatiska kusten. På vår vänstra flygel har engelska armén gifvit oss ett verksamt stöd. Fiendens förluster äro ef ter allt att döma mycket stora. Ett viktigt moment är den omständigheten att vi besatt en terräng som behärskar ingången till klyftan Kereves Dere, som turkarna under flera månader hårdnackadt försvarat.

Inte så farligt, säga turkarna.
Den turkiska rapporten lyder: På Dardanellerfronten har fienden med tillhjälp af sina gröfre kanoner och senast anlända förstärkningar den 21 på morgonen företagit flera envisa fanfall mot våra i söder stående trupper vid SeddilBahr, men dessa anfall, som räckte till efter midnatt, ha äfven denna gång fullständigt misslyckats, och fienden har med stora, blodiga förluster drifvits tillbaka ’till sina ställningar. Den 20 juni skadade ott af våra norr om Ari Burun ber fintliga batterier med sin verksamrna eld två stora fientliga transportfartyg, hvilka uppehöllo. sig i farvattnet därutanför, och : tvang dem att aflägsna sig. Den 21 juni på morgonen förstörde elden från dessa batterier fullständigt en batteriställning, som fienden höll på att iordningsställa.

Italien skall delta i Dardane 11 aktionen.
Öfver Genéve meddelas till Vossische Zeitung: Enligt från Rom ingångna underrättelser är Italiens deltagande i aktionen mot Dardanellerna nu ett faktum, i det att ett flertal kryssare och några mindre fartyg afgått från Taranto till MTenedosg för att där ansluta sig till den engelsk-franska eskadern.

Sjökriget.
Officielt meddelas från London: Engelska kryssaren Roxburgh torpederades i söndags i Nordsjön af en tysk undervattensbåt. Skadorna voro föga allvarsamma, och kryssaren kunde fortsätta färden för egen maskin. Ingen människa skadades.
Trålaren Nord P. C. 194, hemmahörande i Geegtemünde, har 8 sjömil från Hanstholm torpedearats af en engelsk undervattensbåt. Trålaren blef senare af några Skagen-fiskare anträffad drifvande på hafvet. Det lyckades fiskarna att föra fartyget in till Skagen. Kaptenen blef af engelsmännen kvarhållen, enär han var tysk marinofficer.
Finska segelfartyget Leo sänktes i tisdags i närheten af Färöarna af en tysk undervattensbåt. Besättningen fick 15 minuter på sig att gå i båtarna. Tre granater och två torpeder afskötos mot fartyget, som förs sjönk sedan det spängts med en bomb.
Undervattensbåten bogserade lifbåtarna två timmar, hvarefter besättningen fördes öfver på en dansk ångare, som landsatte den i Lerwick.
Kaptenen på norska ångaren »Venus», som inkommit till Newcastia berättar, att fartyget på sin resa till England hejdats af en tysk undervattensbåt och tvungits att kasta största delen af lag bestående af lifsmedel, öfver boi Fartyget hade därefter fått fortsätta resan.
Till Lloyds telegrafe att den engelska ångren Carisbrook, 2,784 ton, på resa från Montreal till Leith med hvete skjutits i sank af en tysk undervattensbåt utanför Kinnaird Head. Besättningen har landsattga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Juni 1915
N:r 143

Krigsbilder.

Fransk soldat bär sin sårade chef bort från Stridslinjen.

Österrikisk flygare bombarderar Venedig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Kriget.

Den tyska rapporten från väster.
Stora tyska högkvarteret meddelar igår: På västra krigsskådeplåtsen ha vi från nordvästra kanalkanten nordväst om Dixmuiden afslagit fientliga anfall mot tre af oss besatta gårdar. Norr om Artas ägde igår hufvudsakligen artilleristrider rum. Franska infanterian’fall mot »labyrinten» söder om Neuville afslogos. I Champagne väster om Perthes ha vi genom lyckade minsprängningar flyttat våra ställningar framåt. På MaasSR pågå strider på nära håll och understödjas af artilleri dagen igenom. Tidigt i morse vid 3-tiden skredo vi till motanfall och rensade nästan fullständigt vära skyttegrafvar från de fiender, som inträngt i dem. Vi togo därvid 130 fångar. Ett mindre fientligt anfall vid Marcheville ha vi med lätthet afvisat. Öster om Lunéville ha förpoststrider utkämpats vid Leintrey. I Vogeserna ha vi i natt utan att vara pressade af fienden och fullständigt planmässigt lämnat våra ställningar på östra stranden af Fecht öster om Sondernach. Vid Hilsenfirst har fienden under förnyade anfall lidit stora förluster. Våra flygare ha nedkastat bomber öfver flygstatiopen i Courcelles väster om Reims. Fientliga bombkastare öfver Brügge och Ostende ha ej lyckate anställa någon skada af militär betydelse.

U. 29 sänktes icke af en ångare med svensk flagg.
Med anledning af det Wolff-Bureau-telegram, som återgafs i den svenska pressen, har engelska beskickningen i Stockholm erhållit officiellt meddelande om att U. 29 sänktes af ett af engelska marinens fartyg (by one of His Majesty’s ships) och icke af en tankångare, som förde Svensk flagg.

Bergensfjord uppbringad af engelsmännen.
Ångaren Bergensfjord, gom skulle ha varit i Bergen i går natt, har ännu ej kommit fram. Den kar uppbringats och införts till Kirkwall.
Bland passagerarna befann sig f. tyske kolonialministern Dernburg.

48 nya tyska undervattensbåtar
och en nybygd dreadnought.

Daily Mails korrespondent i Newyork telegraferar:
Enligt uttalanden af en tysk sjöofficer, som är internerad i Holland, har den tyska flottan betydligt ökats. Man har under den senaste tiden bygt 48 undervattensbåtar, som äro mycket stora och snabbgående.
Likaledes har man bygt en dreadnought, som är försedd med 15tumskanoner.

I Galizien.
Före Lembergs fall.

Då Mackensen drifvit den norra ryska flygeln åt norr, blef förbindelsen mellan denna och de vid Dnjester kämpande ryska trupperna sprängd. Den ryska Dnjesterkåren Ivar härmed invigd till undergång. De ryska civila fingo order att flytta från Lemberg.
Söder om Lemberg hade de förbundna österut från Komarno mått fram till Iszserek-ån. Dessa trupprörelser åsyftade tydligen dels att omsiuta så mycket som möjligt af då i Lembergstrakten koncentrerade ryska styrkorna, dels, hvad de sydligare operationerna peträffade, att i ryggen anfalla de från Mikolajolv och österut stående ryska styrkorna på morra Dnjestr-stranden. Ryssarna gjorde längre österut vid Dnjestr vid Potokzloty och Jaleszeyki våldsamma anfall för att hindra ett framträngands och möjligen hålla en |väg öppen på detta håll.
Det visade sig dock förhastadt, att ryssarna genast skulle uppgifvit sina ställningar öster om Dniesterträsket till Zydaczow. De hade visserligen Flyttat på sig i östlig riktning, men stodo dock fortfarande kvar vid Mikolaiow och Zydaczow. General Pflaners armå har, under de största förluster för fienden tillbakaslagit häftiga ryska anfall sydväst om Potok och Zioty, vid Zaleszczyki och i de bessarabiska gränstrakterna. Mot nordost är ställningen i öfrigt oförändrad.
Enligt ryska kommuniken ha rys sarna bitit ganska kraftigt ifrån sig och hålla sig t. o. m. kvar ösder om Dnjesterfloden.

Orsaken till ryska nederlagen.
I Kölnische Zeitung meddelas från de senaste galitiska striderna, att de flesta af de hos ryssarna funna japanska kanonerna icke mera voro fullt brukbara och att det japanska krigsmaterialets mindervärdighet särskildt ådagalades vid det nu afgörande slaget. Den amerikaniska ammunitionen, som väntades, hade icke hunnit fram och de japarska granaterna exploderade icke. Ideligen kom det till nya virrvarr inom stora truppförband, befälhafvarna sågo sig plötsligt midt bland främmande officerare, hyvlika i sin ordning tappat bort sina soldater och fått andra från dvgssintals främmande regementen i stället. Tredje slaget vid Lemberg var i och med genombrotten förvoradt för ryssarna. Det var till och med mer än förloradt, ty nu först börjar paniken, kaos.

I Bukovina.
Enligt meddelande från Bukaresttidningen Universul fortgår alltjämt den österrikiska offensiven i Bukovina. De i återtåg stadda ryska stridskrafterna koncentrera sig i trakten af fästningen Chotin. En österrikisk flygars har visat sig öfver de ryska ställningarna sydost om denna fästning och kastat flera bomher, som förstört den stora depåen för ertilleri och anmör nition, De rumäniska militärkritici tro, att Tyssarna skol göra förtviflade ansträngningar för att så länge gom möjligt bålla den starka fästningen, gom utgör nyckeln till Bessarabien.

Fyrmaktsförbundet och Balkanstaterna.
Viossische Zeitung erfar från S:t Gallen: Från Milano gskrifves: Rumäniska regeringetidningen Independance froumaine innehåller en längre artikel, i hvilken tidningen yttrar, att för Italien vore fälttåget i högsta grad svårt och framgången synbarligen mycket ringa. Den italienska pressen angriper därför den rumäniska tidningen här tigt och förklarar Rumänien gom fyrmaktsfientlig. Det håller sig allt mer till centralmakterna.
Enligt meddelande från Milano, hvilket härstammar från officiella kretgar i Nisj, skulle Bulgarien ha afvigande besvarat fyrmaktsförbundetg fordringar.

De italienska ”befriarna” mottas kallsinnigt.
Under rubriken »Förestående arkebugeringar» meddelar italienska tidningen Avanti att civila fångar ankommit från krigsskådeplatsen till Verona och Venedig. De hade öfverraskate med vapen i hand då de just stodo i begrepp att från ett bakhåll beskjuta italienska goldater. Samfliga komma att al krigsrätten dömas till döden och skjutas. Det vore dåraktigt, söger tidningen, att söka förhemiiga det faktum att italienarna i de »befriade» städerna ej rönt det hjärt liga mottagande som de väntat. i Cormons, Grado, Kaifreit, Muäfalcone och andra platser har mar utsått hat mot Italien och man ser sårunda att den österrikiska nationalitetskänslan slagit rot.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Senaste nyheterna från kriget.

Fransmännens ideliga framsteg.
Paris, 22 juni. Nya framsteg äro gjorda norr om Arras i riktning mot Souchez, hvilken stad wi närma oss i nordvästlig riktning.
Gårdagens terräng vinst på Maashöjderna har behållits, trots häftiga motanfall. Framryckningen fortsättes i Lothringen vid Reillon, där hela första fiendelinjen, 1,300 meter front, eröfrats. Striden om Metzoral pågår.
Paris, 22 juni. Kommunikén, som utfärdades kl. Il igår kväll, meddelar: Norr om Arras är ställningen 0förändrad. I västra utkanten af Argonne företogo tyskarna i söndags afton ett våldsamt anfall.
Vår linje böjdes något tillbaka, men vi återtogo senare nästan hela den förlorade terrängen. I Elsass göra vi fortfarande framsteg. Vi ha tagit Metzeral och trängt vidare fram 500 meter på andra sidan staden. Sammanlagdt ha vi tagit 200 fångar.

Österrikarna alldeles utanför Lemberg.
Wien, 22 juni. De förbundna trupperna ha under förföljandet nått Zolkien nära Lemberg och angripa nu öfverallt ryssarnas fronter här. Ryssarna göra häftigt motstånd, men kastas tillbaka sydväst lony Potok, Zloto pch bessarabiska gränstrakterna.

Den ryska versionen.
Petrograd, 24 juni. Fiendens offensiv fortsätter i trakten af Rawaruska. Natten till 20 dennes drogo vi oss tillbaka från Grodeksjöarna till ställningarna vid Lemberg. I öfrigt. har fienden ingenstädes lyckats gå framåt, men striderna fortsätta.

Nya strider vid Plava.
Wien, 22 juni. Vid Plava ha vi tillbakaslagit två italienska anfall och fördrifvit fienden från ställningarna nordväst om Krn. På Kärntengränsen har fienden företagit resultatlösa anfall vid Piöcken.

Tyskarna ha skadat en engelsk pansarkryssare utanför Skotland.
Berlin, 22 juni. Officielt meddelags: En vår undervattensbåt anföll den 20 utanför Firth of Forth en engelsk pansarkryssare. Den aflossade. torpeden träffade, men hvilken verkan den gjorde var man ombord på U-båten icke i tillfälle att jakttaga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1915
N:r 141

Senaste nyheterna från kriget.

Dragkampen i Frankrike.
Paris, 21 juni. Eftermiddagskommunikén igår meddelar att intet finnes att tillägga till föregående kommuniké.
Berlin, 21 juni. Norr om La Bassée noch vid Arras ha vi blodigt tilbakaslagit angrepp. I Vogeserna bar Miinster bombarderats. Några fientliga anfall i Fechtdalen ha blifvit resultatlösa, Två franska flygmaskiner ba medskjutits.
Paris, 21 juni. Norr om Arras ha vi avancerat en kilometer mot Souchez. På Maashköjderna ha vi eröfrat två fientliga linjer. Vid Reillon i Lothringen ha vi tagit centern ar fenrdens försvarsverk. I Fechtdalen avancera vi fortfarande.

Kort rapport från Kurland.
Berlin, 21 juni. Ryssarnas anfall vid Sjavli och Augustoff ha tillbakaslagits.

Nytt förkrossande ryskt nederlag i Galizien.
Berlin, 21 juni. Tidigt i går morse gingo tyska trupper på den 365 kilometer långa fronten från trakten norr om Janow till strax sydväst om Rawaruska till anfall. På efteriddagen voro nästan alla skyttegrafvarna i flera rader bakom hvarandra stormade och fienden på flykt. Under trycket af detta nederlag har fienden under mnatten gått ur gina ställningar mellan Grodek och Djnestrträsket, hårdt ansatta af de förföljande trupperna. Mellan Djinesterträsket och Stryjs mynning i Djnester har fienden utrymt södra stranden af pistnämda flod.

Wien, 21 juni. Slagen vid Majlerow’ och Grodek ledde på lördargen till fullständig seger. Redan på fredag middag var tendens Maierowställning genombruten och på reträtt mot Ravaruska och Zolhiem, Natten till löndagen inträngde BöhnKrmollis armé i de fientliga hufvudställningarna på vägen till Lem, berg, och sedan tidigt lördagsmorgonen äro ryssarna på återtåg öfver hela fronten mot Lemberg sant norr och söder därom Vi förfölja. Tusentals fångar och massor krigsmateriel ha fallit i segrarnes händer. Vid öfre Dnjester börjar fienden utrymnmha sina ställningar vid Pflanzer-Baltins front. Fieniden har på flera punkter gått till anfall, men tillbakaslagits med betydande förluster.
På italienska skådeplatsen ha endast obetydligare strider ägt rum.

Ryska rapporten om samma bataljer.
Petrograd, 21 juni. Den adertorde och nittonde företog fienden en offensiv i riktning mot Ravaruska och vid Grodeksjöarne. Vid Dnjestr blefvo ide fientliga styrkor, som öfvergått floden nedanför Nizutoff, kastade tillbaka med stora förmster, kvariämnande på en enda plats 2,000 fångar. Mellan Pruth och Dnjestr stå fortfarande energiska strider.

En tysk undervattensbåts äfventyrliga färd.
Berlin, 21 juni. Em tidning återger ett samtal som en tidningsman i Konstantinopel haft med chefen på U. 51, som i närheten af Dardamellerna sgänkt engelska slagskeppen Triumph och Majestic. Denne berättade: Vi lämnade hemmet 25 april och anlände till Dardanellerna 25 maj.
Då vi kommit till Gibraltar, hade vi icke sett något engelskt slagskepp, trots att större delen af färden giorts i öfvervattensläge. Engelsmännen upptäckte oss då vi voro utanför Gibraltar, men vi döko ned och undkommo. En liknande händelse inträffade i närheten af franska krigshamnen Biserta. Då vi uppnådde Egeiska hafvet började vi genast arbetet. Vi sänkte Triumph den 25 på morgonen. Den 27 sänktes Majestic. I båda fallen hade slagskeppen torpednäten ute, men våra torpeder genomskära äfven de starkaste ståltrådsnät. Hvad som säges pm baser för tyska undervattensbåtar i Medelhafvet och Irländska sjön är bara prat. Våra undervattensbåtars radie är tillräcklig för de aktioner de utfört.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Juni 1915
N:r 140

Senaste nyheterna från kriget.

På den franska fronten.
Tyskarnas anfall ganska resultatrika.

Berlin, 19 juni. Från högkvarteret meddelas: Fienderna ha fortsatt sina genombrytningsförsök norr om Årras, men utan resultat.
Engelsmännen hå vid La Bassée lidit ett nytt nederlag. Deras anfallande trupper ha upprifvits och endast några få man lyckades taga sig tillbaka. På några ställen, såsom vid kyrkogården söder om Souchez samt på Lorettehöjden, ha fransmännen trängt in i mindre idelar af våra främsta ställningar.
Sedan 16 dennes ha vi tagit 17 officerare och 647 man tillfänga i Arrastrakten.
Vogeserstriderna väster om Metzeral pågå.
Paris, 19 juni. Eftermiddagens kommmniké igår hade intet att tilllägga till föregående kommuniké.

Senaste franska rapport.
Paris, 19 juni. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelar: I trakten norr cm Arrag ha förekommit artillerigtrider. Fronten har ej undergått någon förändring. I Elsass ha vi vunnit terräng. På Fechtflodens stränder ha vi ytterligare tagit ett antal fångar och eröfrat ett stort krigsbyte.

Den ryska katastrofen i Galizien.
Tyskar och österrikare ha nu gått in på ryskt område norr om Jaroslau.
Berlin, 19 juni. På sydöstra krigsskådeplatsen ha de förbundna trupperna nom om Sieniawa trängt in på ryskt område och besatt Tarnogrod. General Mackensens armé har drifvit de slagna ryssarna tillbaka till den förberedda Grodeklinjen. Söder om Dinester har fienden nödgats vika från ställningarna vid Sitynia. Våra trupper ha under förföljandet nått Wereszycas mynning i Dijnester. Mellan Djinester och Pruth ha åtta ryska stormanfall blodigt afvigats. Fienden led allvarsamma förluster och drog sig tillbaka på flyktliknande sätt. Vitfogo 1,000 man och 3 kulsprutor.

Bakslag vid Pruth?
Petrograd, 19 juni. Vid Sjavli har ingen förändring inträdt.
På högra Sangtranden ha våra trupper dragit sig tillbaka och strida nu på andra sidan Tanewfloden.
Mellan Pruth och Djinester har fienden, som öfvergått gränsen, kastats tillbaka på österrikiskt område.

Italienska nyheterna fortfarande magra.
Wien, 19 juni, På italienska krigsskådeplatsen iha italienarna fortfarande haft lika liten framgäng som förut, Vid Igonzofronten och vid Plava ha upprepade anfall tillbakaslagits. Italienarnas förluster här liksom i Krn-distriktet äro mycket stora.

Löjtnant Warnefords hjältesaga blef kort.
London, 19 juni. Löjtnant Warneford, som förstörde Zeppelinaren utanför Gent, har omkommit wid Paris under pröfning af ett nytt aeroplan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Juni 1915
N:r 139

Kriget.

I väster.
Stridenos häftighet västerut synes tilltaga. Säkert är det denna gång fråga om en verkligt stor offensiv af de allierade, afsedd att åstadkomma kraftig motvikt mot de ryska nederlagen i Galizien.
Tyska högkvarteret erkänner några af motgångarna, men vill göra gällamde, att i det hela har den stora attacken misslyckats och blifvit värst för fransmännen och engelsmännen.
Mot engelsmännen hå tyskarna otvifvelaktigt vissa framgångar iatt hänvisa till. Vid La Bassée tillfogade sachsare och westfaliare engelsmännen ett mederlag, och vid dammen i Bellevoorde har French måst återlämna det mesta af den lilla terrängvinsten från ett par dagar sedan.
Men fransmännen erkännas ha tagit några fullständigt sönderskjutna skyttegrafvar på Notre Dame de Lorette-tinjen, och söder om Souchez ha de på en bredd af 600 meter satt sig fast i de tyska ställningarna.
Högkvarteret vitsordar fransmännens ofantliga ammunitionsförbrukning och likgiltighet för lidna förluster.
Vid Moulin gous Touvent säga sig tyskarna ha tagit 5 officerare och 300 man till fånga.
I Vogeserna erkänna de »en mindre terrängförlust nordväst om Metzeral», men påstå sig i öfrigt ha hållit sina ställningar och tagit 100 fångar.

Den afgörande kampen i Galizien.
Ryssarna tala ännu med frejdigt mod.

Stora ryska generalstaben meddelar: I Galizien fortsätter striden. På denna front ägde de häftigaste striderna rum den 15 mellan San och staden Lubaczow och i trakten: af köpingen Krakowec.
På Dniestrfronten blef fienden natten till 16 i afsnittet mellan floderna Tysmenica och Stryj tillbakaslagen i oordning.
Vårt sammanlagda byte vid Dneijstr ofvanför Zuravno den 14 och 15 utgöres af: 202 officerare och 8,544 soldater i fångar, sex kanoner, 21 kulsprutor, trängvagnar och annat.
Den 15 öfvergick fienden Dnjestr ofvanför ’och nedanför Nizniow. De fientliga stridskrafter, som verkstälde öfvergången ofvanför nämrda stad, blefvo tillintetgjorda, och de styrkors offensiv, hvilka gingo öfver nedanför densamma, blef hejdad. Striden fortfar. I riktning mot Chotin mellan Prut och Dnjestr ansatte vi den 16 fiendens afdelningar.

Ryssarnas sega motstånd vid Dnijesterlinjen.
Ryssarnas sega motstånd sydöst om Dnjestrträsket och längs Dnjestr nedåt Bessarabien antages bero på att stora förstärkningar framförts hit irån Odessa. Den här, som var alsodd för Konstantinopels eröfring, har måst tillgripas för att försöka hejda debaclen i Gar lizien. Men äfven motståndet på Dnjesterlinjen torde blott till en tid kunna fortfara, Pflanzer-Baltinarmén har nämligen genom att tränga fram öfver Tysmienica, Tlumacz och Olecza satt sig i besittning af brohufvudet vid Nizniow. Därigenom, ha de förbundna arméerna den andra af de fom järnvägsöfvergångarna vid Dnjestr 1 sina händer, hvarigenom den ryska fronetn äfven här, där den eljest var starkast, kommit att vackla.

En officiel rysk redogörelse.
Officiellt meddelag igår från Petrograd: Utvecklingen af slaget på den sextio verst breda fronten mellan Tysmomica och Swika, där en af de sex arméer, som angripa oes i Galizien, opererar, kan ge ett begrepp om omfattningen af de operationer, som där förslge; Fayneen af Stryj-riktningen består däri att den kringgår den del af vår front, som står emot goneralöfverste Mackensens trupper. En eventuell seger för fienden i riktningen Stryj—Lomberg skulle ge en afgörande betydelse åt generalöfverste Mackensens offensiv, hv i det motsatta fallet endast inskränker sig till några ur strategisk synpunkt fruktlösa frontstötar. Emellertid är den nämda delen af Dnjester icke platsen för hufvudstriden, icke ens hänsyn till mängden af de stridskrafter, som där utvecklas.
Den 15 maj stötte den fientliga armé som följde våra från Karpaterna retirerade trupper, på vårt motstånd i trakten öster om Drohobycz vid Stryj och Bolechów. Framemotsden 19 satte fienden in alla sina stridskrafter i striderna, men efter två Ser blef han tvungen att afbryta sin offensiv, sedan han förlorat folk i tiotusentel. Hans enda framgångefter åtta dagars strider blef en förllyttning al vår högra flygel vid Slonsko, hvilken hotades af kringränning. Under nämda vecka förhöll vi oss passiva och inskränkte oss till att nedgöra fienden, då han närmadsa sig. våra skyttegrafvar.
Under de därefter följande fyra dagarna koncentrerade fienden sitt tunga artilleri och og, likaledes ihop sina reserver, hvarpå han 25 maj började en afgörande anfall. Krisen kom på stridernas femte dag. En stark kår under general Botmer, bestående af tre tyska divisioner, lyckades till ett pris af otroliga offer bemäktiga sig Stryl.
Då vi försvodo, att österrikarna, som anföllo oss från den fientliga arméns högra flygel, voro utmattade, öppnade vi en offensiv och jagade dem bakåt.
Mellan 30 maj och 1 juni var det ännu oafgjordt, om vi skulle försöka kringränna tyskarna, som genombrutit vår tromt vid Stryj, eller om vi skulle gå tillbaka mot Dnjester. Den allmänna situationen i Galizien gjorde, att vi fattade sistnämda beslutet. Natten till 3 jumi anföll fienden, liksom för att demonstrera, våra brohufvuden i Mikolajow-riktningen och förlorade därvid flera tusentals män. Hufvudstöben riktade han med general Botmers kår längre öster ut. Anfallet mot Zydeaczów tillbakaslogs, men natten till 6 juni lyckades general Botmer öfvergå Dnjester vid Zurawno. Omkring 8 juni besatte han på vänstra stranden af floden ett område, 20 verst i bredd och 15 i djup.
Den 8 och 9 juni ledo do tyska hufvudstridekrafterna ett afgörande pederlag och kastades öfver Dujesver. Icka desby mindre riktade chefen för fiendens armé, för att stödja inledningen till den allmänna offensiven, 13 juni ett nytt anfall med återsboden af gina regementen. De tyska hufvudstridskrafterna dirigerades Jänga floden Stryja högra strand mot brohufvudet vid Zydaczow. Den 15 dennes kom fiendens nya nederlag i dagen. För att endast nämna Bereznica KrulewRoar vi där med bajonetten dödat 1,000 tyskar, hvilka missbrukat den hvita flaggan och som mu begrofvos oss.
Från, 29 maj till 15 juni togo vi på denna del af fronten omkring 40,000 fångar, däribland 860 officerare, och mer än 100 kulsprutor samt tjugofyra kanoner. De sammanlagda förluster, fienden led under loppet af denna månad på denna front af 60 versts längd, uppgå till 120 å 150,000 man. Täta regervkolonner gingo dagligen ned för Karpaternas sluttningar för att förstär fienden. En mängd reservafdelningar, som från början voro afsedda för Öst-Preussen, fingo sitt öde fullbordadt i Stryjdalen. Andra afdelningar ar samma slag trädde in i striden isoleradt innan de fått tid att förena sig med de förband, för hvilka de voro afsedda. Dessutom blefvo de betydande förstärkningarna förflyttade till denna del af fronten från Sambor, Böhm-Ermollis operationsområde. I Mikalajow-riktningen visa fiendens leder nu allvarliga symtom till demoråligation.
Det är lustigt att följa åberspoglingarna af händelserna vid Dnjester i fiendens officiella redogörelser. Hvarje steg framåt, som tyskarna gjorde, beskrefs i de officiella kommunikéerna gom en seger för tyskarna och som ryssarnas oordnade flykt. Redan dagen därpå förklarade samma kommunikéer, att den tyska armén med framgång gjorde motstånd mot ryssarnas framsteg. Och tredje dagen tillkännagafs, att ryssarna förfoga öfver väldiga stridskrafter inämda trakt. En dylik serie framställringar har tre gånger upprepats af de fientliga kommunikéerna under en månads strider vid Dnjegter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Juni 1915
N:r 139

Senaste nyheterna från kriget.

Den franska offensiven.
Fransk rapport af föga betydelse.

Paris, 17 juni. Gårdagens framsteg i Vogeserna ha giort oss till herrar öfver höjderna, som dominera Fechtdalen. Norr om Steinsbrük och Metzeral. är terräng äfven vunnen. Mot söder på öfriga frontdelar intet nytt.

De tyska krafterna i väster synes ökas.
Paris, 18 juni. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelade: Striderna norr om ÅArrag tilltaga i våldsamhet. Vi ha gjort betydliga framsteg, hvilka nästan alla försvarats, trots tyskarnas rasande motanfall, som kännbart tilltagit i styrka. Vi ha ryckt fram mot Souchez och längre mot söder fått fast fot i en stark fientlig stödjepunkt. Nordost och söder om Neuville ha vi med storm tagit fiendens första linje och vissa punkter af den andra. Tyskarna ha här med gtarka stridgkrafter företagit flera motangrepp, hvarvid vi måste utrymma en del af den eröfrade terrängen. Tyskarna ledo utomordentliga förluster, men äfven våra ha varit allvarsamma. Vi ha tagit öfver 600 fångar.
I Elsass ha vi eröfrat en förstad till Metzerol, hvilken senare stad af tyskarna stuckits i brand. Dessutom gå vi fortfarande fram på Fechtflodens båda stränder. Antalet fångar uppgår här till 500, hvarjämte vi tagit en del bombkastare och xulsprutor. En fientlig flygmaskin har nedskjutits. Båda laviatörerna dödades.

I Galizien.
Tyskar och österrikare stå nu blott 2 mil från Lemberg.

Wien, 18 juni. Icke heller under gårdagen kunde de slagna ryska armöéerna hålla stånd. De fortsätta återtåget i mellersta Galizien, energiskt förföljda. Norr om BSieniawa ha ryssarne kastats tillbaka öfver österrikiska gränsen med stora förluster. Staden Niemirow har intagits och Grodek stormats.

ltalienska fälttåget.
Skärmytslingar.

Wien, 18 juni. På italienska krigsskådeplatsen ha våra trupper på Izonsofronten vid Plava afslagit ett fientligt anfall med stora förluster. Fientliga anfall i Tyrolen ha aivisats.

Småstrider vid Dardanellerna.
London, 18 juni. Vid Dardanellerna riktade igår en afdelning ett häftigt anfall mot en engelsk skyttegraf. Anföraren, en tysk officer, och 50 man dödades. Vi tvungos att retirera 30 meter. I dagiryningen besköto vi skyttegrafvea från höger och vänster, stormade och återtogo den.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Senaste nyheterna från kriget.

Smånytt från Frankrike.
Paris, 17 juni. Eftermiddagskommunikén igår meddelar blott: Engelska trupper ha igår eröfrat en sträcka skyttegrafvar väster om Bassée. I öfrigt är intet att meddela.
En tysk flygmaskin har nedskjutits inom våra linjer. Flygarna tillfångatogos.
Paris, 17 juni. Norr om Ypres ha engelsmännen eröfrat skyttegrafvar. Den af oss väster om La Bassée tagna terängen har ej kunnat hållas. Norr om Arras ho vi vunnit terräng och tagit 300 fångar samt flera maskingevär. Likaså ha vi avancerat vid Quennevieres, där vi togo 600 fångar. Reims har bombarderats. Ett tiotal bomber föllo på katedralen. I Vogeserna ha vi tagit Braunkopf och 340 fångar samt stort byte. Tyska flygare ha bombarderat Naåncy, St. Dié och Belfort. Några civila sårades.
London, 17 juni. Fältmarskalk French meddelar: I Yprestrakten ha vi satt oss i besittning af tyskarnas hela första skyttegrafslinje vid Hooge på 1,000 meters front samt en det af den andra linjen.

Fler zeppelinare öfver England.
London, 16 juni. En zeppelinare flög i går afton öfver Nordostkusten och nedkastade bomher, som framkallade några eldsvådor, hvilka strax släcktes. 15 personer dödades, 15 sårades.
London, 17 juni. Vid zeppelinraiden mot nordöstra kusten dödades 16 och sårades 40 personer. Vid raiden den sjätte juni dödades 24 och sårades 40.

Undervattensbåtarnas offer.
London, 17 juni. Ångaren Penarth har torpederats utanför Pembrookshires kust. Kaptenen och tjugu man drunknade.

Ammunitionstillverkningen i England.
London, 17 juni. Fackföreningarnas representanter ha lofvat understödja Lloyd Georges program för öfverförande af friviliga arbetskrafter från handelsarbete till ammunitionsfabrikerna.

Katastrofen i Galizien.
Wien, 17 juni. Officielt meddelas: Ryssarna ha trots segaste motstånd icke kunnat hålla stånd. Öfver allt äro de kastade tillbaka och befinna sig på flykt, Från 1 till 15 juni ha vi tagit 108 offioerare och 122,300 man till fånga samt eröfrat 58 kanoner, 187 kulsprutor och 58 ammunitionsvagnar.

Ryssarnas senaste rapport.
Petrograd, 17 juni. Vid mellersta Njemen har fienden lidit allvarliga förluster. Öster omMariampol ha vi tagit någta byar. Ett våldsamt artilleribombardemang af fienden i Orsjizdalen, följdt af upprepade anfall, ledde till intet nämnvärdt rosuitat. I Garlizien fortsättes striden med växande häftighet. Söder om Zydaczow ha vi tagit 500 fångar, fyra kanoner och åtta maskingeär.

Italienska resultaten alltjämt små.
Wien, 17 juni. På italienska krigskådeplatsen ha italienarna försökt nya enstaka framstötar, men öfver allt slagits tillbaka.

Kampen vid Bardanellerna.
Ännu ett stort krigsfartyg sänkt?

Konstantinopel, 16 juni. Efter säkra ehuru icke officielt bekräftade meddelanden har ett större fientligt krigsfartyg sjunkit meilan Kalomnos och asiatiska kusten till följd af explosion.
Konstantiopel, 17 juni. På Dardanellerfronten. ha vi afgifvit verkningsfull eld mot fiendens artilleriställningar vid Ari Burun samt fiendens transportfartyg, lägerplatser och hangarer vid Seddil Bahr.
En, vår flygare har i Kephaiobukten på ön Tubros iakttagit ett pansarfartyg, påminnande om Agamemnon. Däcket låg nästan fullständigt under vatten, aktermasten och aktersta skorstenen lågo under vatten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Juli 1915
N:r 137