Kriget.

Ryssarnas utrymmande af Galizien.
Lembergs eröfring.

Efter Rawaruska—Zolkiewlinjens eröfring af Mackensens trupper var Lemlbergs fall blott en fråga om timmar. På grund af de militära uppgifternas fördelning fingo ögterrikarna den glädjen att med sina trupper taga Lemberg.
Österrikarna kommo från sydväst och västör och gingo med sin andra armé tappert till frontanfall mot de starka ryska försvarsställningarna utefter dem Jilla Szezerzecfloden, som flyter sydväste om Lemberg parallellt med Wereszyka, men de angrepo samrtidigt längre norrut, ända tills de närmade sig den väster om Zolkiew kämpande Mackensen. Redan på måndagen genombröto de på flera ställen den ryska försvarsställningen, i det att de dels började öfvergå den nyssnämda floden med det svåra namnet, dem väster om Lemberg vid Dornfeld sprängde de ryska linjerna och äfven togo enstaka befästningsanläggningar på västra och nordvästra fronten tar Lemberg efter häftiga strider, i hvilka Wiens landtvärn särskildt utmärkte sig.
Striderna fotrgingo på tisdagen med växande framgång. Det rapporteras, att 34:e österrikiska infanteriregementet, hvars chef tyske kejsaren är, särskildt utmärkt sig vid stormningen af försvarsverket Lysagora.
På tisdagens eftermiddag intågarde den 2:a österrikiska armén i Lemberg. Staden har varit i ryssarnas vård sedan 6 sept. 1914, så i dryga 9 ½ månader.

Mackensen har nu den betydelsefullaste rollen.
För Mackensen gäller det nu att så längt möjlligt försvåra den ryska reträtten till Buglinjen.
Han har därför fullföljt sin kraftiga offensiv Rawaruska Zolkiew i östlig riktning mot Bug. Natten till tisdagen tvang han ryssarne väster om Zolkiew att öfvergifva sina ställningar. På tisdagen stormade hans tappra trupper höjderna väster om Kulikow och tillbakaslogo ryssarnas alla motanfall med de största förruster för fienden.
I nordlig riktning hade ryssarna härefter blott kvar järnvägslinjen Lemberg—Stojanow, som för öfver Bug upp till en punkt i närheten at polska gränsen. Från Kulikow är det. biott 13 km. till nämda järnväg. Sedan den – mafskurits, återstår bilott den östra linjen, och ryssarna alltså väsentligen bli tvingade till ett återtåg i den för dem minst gynsamma riktningen, En reträtt österut medför risken för flankangrepp af Linsingens och Pflanzers arméer, gom rycka fram öfver Dnjester, och därtill kommer den ännu viktigare omständigheten, att en sådan reträtt skulle medföra de Tygka truppernas klyfning i två delar. De väldiga Rokitnoträsken, bildade af floden Pripets flodsystem, skulle, om de galiziska härarna droge sig österut, förhindra hvarje förbindelse mellan arméerna i morr och söder —— en splittring 1 stridskrafterna, som inte ens Ryssland skulle ha råd till.
Det var en sådan klyfning af de ryska arméerna, som Österrikarna vid krigets början hade till strategiskt syftemål, fast de då voro för svaga tatt realisera det; skulle det nu lyckas, hade den gariziska offensiven fått en afslutning, hvars betydelse ej kunde öfverskattas.
Den omständigheten, att Lemberg fallit tidigare än ej blott ryssarna, men t. o. m. de förbundna förmodat, gör det sannolikt, att ryssarnas unsikter måste betecknas såsom aynnerligen före dunklade.

Viktiga händelser förestå i Ryssland.
Hvad som nu kommer att hända i Ryssland är svårt latt förutse, men vederbörande själfva synas hysa de allvarligaste farhågor. Rykten om fortsatta ministerkriser äro i svang. Man väntar i militärkretsar, att krigsminister Suchomlinoff skall afgå och general Kuropatkin träda i hans ställe.

Utomordentliga åtgärder.
Från Petersburg meddelas indirekt till Vossische Zeitung: Högstkommenderande befälbatfvaren för ryssarnas sydvästra armé generat Iwanow tillkännagifver, att till järnvägsstationerna i Rowno, Dulbno, Cholm, Lublin, Brody och -Proskurow ankommande personer icke få lämna dessa innan de företett tillfredsställande legitinvationer. Förordningen bevisar latt den ryska arméledningen mu anser Sydväsgtryssland som särskjldt ihotadt område.
Fredsföreningen i Petersburg, i spetsen för hvilken står furst Delgoruki och riksrådsmedlemmen Kowalewski, har upplösts.
På befallning at storfarst Nikolaus har Warschaus befolkning fått order att lämna staden. Endast statstjänstemän och personer tillhörande arméförvaltningen tå stanna. Att börja med evakueras så lunda 100,000 civila personer, hvilka inom 24 timmar måste lämna staden.

Storfurst Nikolajs efterträdare?
Till Augsburger Abendzeitung meddelas, att genéral Russki, som allmänt utpekas som storfurst Nikolajs efterträdare, inträffat i Petersburg och därifrån omedelbart fortsatt till Tsarskoje Selo.

Hur står det till i Brest-Litowsk ?
Redan för flera dagar sedan förflyttades ryska högkvarteret till Brody i riktning mot nordöstra grängen. I Brest-Litowsk, som skulle blifva stödjepunkt för ryssarnas nya ställning, torde näppeligen finnas de stora förråd och andra förberedelser, som man i Västeuropa räknar med. På sin tid sprängdes nämligen på ett hemlighetsfullt sätt ofantliga förråd i luften i fästningen, därvid äfven ett tusental människor fingo sätta lifvet till.

Arkehertig Friedrich utnämd till preussisk fältmarskalk.
Enligt Korrespondenz Wilhelm sände kejsar Wilhelm redan i tisdags afton till högste befälhafvaren öfver österrikiska armén, fältmarskalken ärkehertig Friedrich, ett lyckönskningstelegram medanledning aflembergs eröfring och utnämde ärkehertigen till preussisk fältmarskalk.

De franska striderna.
Stora tyska högkvarteret meddelar igår från västra krigeskådeplatsen: På Lorette-höjdens östra sluttning ha vi kastat fienden ut ur det stycke af våra skyttegrafvar, som han för några dagar sedan eröfrade. Söder om Souches ha striderna fortsatt med framgång för oss. Labyrint-ställningenr söder om Neuville St. Vaast ha vi under seg kamp på nära håll hållit mot ett anfall, som började under natten. På Maashöjderna ha ytter.
ligt förbittrade strider ägt rum. Vi ha därvid tagit 150 fransmär tillfånga, Fienden har lidit svära förluster i två misslyckade antal. Vi ha slagit tillbaka ett fientligt anfallsförsök vid den höjd vi igår eröfrat vid Ban-de-Sapt. Antalet fångar har stigit med 56.
Den samtidiga franska kommunikén berättar om ungefär samma strider, som dock skola ha utfallit betydligt lyckligare för fransmännen.

Frankrikes krigskostnader 3 millioner francs i timmen.
Till täckande af Frankrikes krigsutgifter under tredje kvartalet begär finansministern en summa af 5,950,000,000 franc. De sedan krigets början beviljade sumnmorna nå därmed upp till 16 ½ miljarder franc. För närvarande räknar man alltså med en krigsutgift på 2 mijarder franc i månar den, och det dröjer ioke länge förrän men kan beräkna att Frankrikes krigsutgifter komma att stiga till 3 miljoner franc i timmen.

Italienska kriget.
Rapport från Rom.

Stora italienska högkvarteret meddelar 23 juni: Artilleristriden, särskildt af kanoner af medelsvär och svär kaliber, har tilltagit i häftighet på hela fronten. Fienden har äfven försökt företaga anfall, i synnerhet nattliga, mot Montepiano, Pal Grande, Pal Piccolo och Crestaverda (mellan Pizzo Collina och Zellenkofel), hvilket igår bebesattes af våra trupper. Särskildt ihållande. voro fiendens försök att intränga i vår ställning vid Freikofel, som under natten till den 22 och samma dag utsattes för tre anfall, samtliga tillbakaslagnå än tack vare artillerietg verksamma bjälp än med hjälp af handbomber. Fienden kvarlämnade 200 lik på valplatsen. Meddelanden ha ingått om åtgärder för förflyttning af groft artilleri på de höjder, som omge Plezzo, loch om trängtransperter från Plezzo vid Isonzos högre lopp. I Montenro-trakten och på Isonzo-linjen har gårdagen förflutit lugn.

Ingen framgång, säga österrikarna.
Från Wien telegraferar en krigskorrespondent: Med bemyndigamde från krigspresskvarteret kan jag konstatera den italienska offensivens fullkomliga missLyckande vid Isonzofronten.
De talrika italienska Frivskingen na uttrycka sin harm mot regeringen och dess köpta krigshetsare.
Västerut skötes försvaret af dalmatiska landtvärnstrupper. Särskildt har befolkningen i Görtz visat sig tapper och offervillig.

Nytt anfall vid Dardanellerna.
Från Paris telegraferades igår: Expeditionskåren vid Dardanellerna har i går anfallit de turkiska linjerna på två tredjedelar af deras front. Efter en förberande artillerield ryckte infanteriet fram åt mot skyttegrafvarna i ett lyBande anfall. I ett enda anlopp öfrade vår vänstra flygel två sliga skyttegrafvar och anfall. På högre flygeln, där terrängen var svårare, pågick striden hela dagen på resterna af de fientliga ställningarna, som raserats af artilleriet. Fienden framrföre oafbrutet friska trupper, och på aftonen hade ”han lyckavs ätertage sina förskansningar. En bataljon åf främlingslegionen och en bataljon zuaver ryckte fram och togo på tio minuter ställningen med bajonetten. Detta afgjorde segern och tillintetgjorde turkarnas ansträngningar att: återeröfra den förlorade terrängen, I ett i morse företaget motanfall på vår högra flygel fick fienden sina stridskrafter decimerade ’wtan att uppnå någon fördel. I stort sedt slöt dagen med seger öfver hela linjen.
Trots stridernas häftighet ha vi tar git en del fångar, däribland äfven officerare.
Pansarfartyget Saint Louis har med framgång bombarderat batterierna på asiatiska kusten. På vår vänstra flygel har engelska armén gifvit oss ett verksamt stöd. Fiendens förluster äro ef ter allt att döma mycket stora. Ett viktigt moment är den omständigheten att vi besatt en terräng som behärskar ingången till klyftan Kereves Dere, som turkarna under flera månader hårdnackadt försvarat.

Inte så farligt, säga turkarna.
Den turkiska rapporten lyder: På Dardanellerfronten har fienden med tillhjälp af sina gröfre kanoner och senast anlända förstärkningar den 21 på morgonen företagit flera envisa fanfall mot våra i söder stående trupper vid SeddilBahr, men dessa anfall, som räckte till efter midnatt, ha äfven denna gång fullständigt misslyckats, och fienden har med stora, blodiga förluster drifvits tillbaka ’till sina ställningar. Den 20 juni skadade ott af våra norr om Ari Burun ber fintliga batterier med sin verksamrna eld två stora fientliga transportfartyg, hvilka uppehöllo. sig i farvattnet därutanför, och : tvang dem att aflägsna sig. Den 21 juni på morgonen förstörde elden från dessa batterier fullständigt en batteriställning, som fienden höll på att iordningsställa.

Italien skall delta i Dardane 11 aktionen.
Öfver Genéve meddelas till Vossische Zeitung: Enligt från Rom ingångna underrättelser är Italiens deltagande i aktionen mot Dardanellerna nu ett faktum, i det att ett flertal kryssare och några mindre fartyg afgått från Taranto till MTenedosg för att där ansluta sig till den engelsk-franska eskadern.

Sjökriget.
Officielt meddelas från London: Engelska kryssaren Roxburgh torpederades i söndags i Nordsjön af en tysk undervattensbåt. Skadorna voro föga allvarsamma, och kryssaren kunde fortsätta färden för egen maskin. Ingen människa skadades.
Trålaren Nord P. C. 194, hemmahörande i Geegtemünde, har 8 sjömil från Hanstholm torpedearats af en engelsk undervattensbåt. Trålaren blef senare af några Skagen-fiskare anträffad drifvande på hafvet. Det lyckades fiskarna att föra fartyget in till Skagen. Kaptenen blef af engelsmännen kvarhållen, enär han var tysk marinofficer.
Finska segelfartyget Leo sänktes i tisdags i närheten af Färöarna af en tysk undervattensbåt. Besättningen fick 15 minuter på sig att gå i båtarna. Tre granater och två torpeder afskötos mot fartyget, som förs sjönk sedan det spängts med en bomb.
Undervattensbåten bogserade lifbåtarna två timmar, hvarefter besättningen fördes öfver på en dansk ångare, som landsatte den i Lerwick.
Kaptenen på norska ångaren »Venus», som inkommit till Newcastia berättar, att fartyget på sin resa till England hejdats af en tysk undervattensbåt och tvungits att kasta största delen af lag bestående af lifsmedel, öfver boi Fartyget hade därefter fått fortsätta resan.
Till Lloyds telegrafe att den engelska ångren Carisbrook, 2,784 ton, på resa från Montreal till Leith med hvete skjutits i sank af en tysk undervattensbåt utanför Kinnaird Head. Besättningen har landsattga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Juni 1915
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *