Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäs 30 juni. Ing. Rodmy, agronom Palm, riksdagsman Jesperson, herr Färg Eriksson, Lundgren; fru Hedvall; frknr Ekman, Andersson, Johansson, Ström; 4 däckspassagerare.

Med KLINTEHAMN från Stockholm 20 juni: Hrr Lundholm, Åmell; frknr Hedin, Wolander (2), Danielson 2 feriebarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Senaste nyheterna från kriget.

I Frankrike.
Paris, 30 juni. Norr om Arras ha artilleristriderna fortsatt. Vid infanterian fall har det lyckats oss göra en det framsteg i hålvägen från Angres till Ablain. I Vogeserna lyckades tyskarna kasta tillbaka våra förposter öster jom Metzeral, men genom motanfall återtogo vi en. del aff den förlorade terrängen.
Paris, 30 juni. Kommunikén, som utfärdades igår kväll kl. 11, förmäler. I Vogeserna återtogo vi i morse alla ställningar öster om Metzeral, som vi, förut innehaft. På öfriga fronten ha endast artilleristrider förekommit.

På de galiziska slagfälten.
Wien, 30 juni. På ryska krigsskådeplatsen ha de förbundna trängt fram till Gnila Lipa och Bug vid Kamionka, Burztyn eröfrades igår.
starka fientliga stridskrafter, som ort halt vid Sielec, nordväst om Kamionka, ha efter häftig stridkastats. tillbaka. Norr om Rawaruska ha de förbundna trängt in på ryskt område. Tomaszow är i våra händer.

Ryssarna reda sig bra, säga de själfva.
Petrograd, 30 juni. En framstöt företagen af starka fientliga trupper väster om Bug fortsätter, och här samt vid Tomaszow ha vi tillbakaslagit flera förbittrade anfall. Den fientliga armén vid Dine???? förstärkt med nya tyska trupper, har försökt genom förbittrade anfall framkalla förvirring i vår tillbakagående rörelse mot Gnila Lipa, men misslyckades 3 med oerhörda förluster.

Som vanligt lugnt met ltalien.
Wien, 30 juni. På italienska krigsskådeplatsen har icke heller igår något af betydelse inträffat.

Montenegro börjar röra på sig.
Rom, 30 juni. Montenegrinerna ha besatt Atessio och ryckt in i Skutari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Från sjön.

— Under innevarande sommar komma medannämda fyrar att hållas lysande äfven under tiden intill 6 juli, nämligen:
Arholma norra, Arholma södra, Svedudden, Tyfö, Östra Lerskäret, Västra Lerskäret, Botveskär, Kapellskär, Adkubben, Skötkubben, Garpen, Jutholmen, Lilla Rotholmen, Söderhäll, Östra Röko och Viksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Från hamnen.

Inkommet fartyg:
Lisa, Olsson, från Oskarshamn, krut.

Utgångna fartyg: gal. Susanne, Jonsson, till Burgsvik, cement; skon.-skepp Alma, Söderholm, till Raumo, cement.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Minnesgåfver af skolbarn.

Vid såväl folk- som småskolan i Öja hafva eleverna åter velat visa sin tacksamhet genom gåfvor till sina lärare. Så erhöll läraren vid folkskolan vid kyrkan hr C. Laurin af de afgående eleverna en prydlig taklampa af mässing, och lärarinnan vid småskolan på Burgsvik frkn Fredrika Leche fick af sina småttingar ett dussin matskedar af prima nygilfver. Att dessa gåfvor, föranledda af barnens tillgifvenhet och tacksamhet, mottogos med glädje, torde knappt behöfva nämnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Skogsbranden i Lummelunda.

Rörande uppkomsten af skogsbranden i söndags vid Lundbjers i Lummelunda i en hage tillhörig hemmansägaren Joh. Lönngren därstädes framgick vid det hållna polisförhöret, att branden med all sannolikhet haft till upphof cigarettrökande pojkars oförsiktighet och sålunda icke, som först ansvogs, pförsiktighet vid gärdsling. För två är Bedan inträffade å ungefär samma plats en mindre skogseld, gom äfven var orsakad af vårdslöshet vid cigarrettrökning.
En allvarsam varning och maning att handskas vårdsamt med elden är tydligen här fullt på sin plats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Uppköp af remonter

för kronans räkning ägde under gårdagen rum i Hemse och har i dag verkstälts här i Visby. Inalles ha vid dessa möten inköpts 15 st. remonter (hvaraf 1 i Hemse och 14 i Visby) till pris varierande mellan 700 och 1,200 kr. Inköpsnämden utgjordes af remonteringsstyrelsens ordförande öfverste W. H. von Essen, major E. Gyllenstierna, ryttmästare J. B. Hamilton och bataljonsveterinär H. E. Kruse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.