Senaste nyheterna från kriget.

I Frankrike.
Paris, 30 juni. Norr om Arras ha artilleristriderna fortsatt. Vid infanterian fall har det lyckats oss göra en det framsteg i hålvägen från Angres till Ablain. I Vogeserna lyckades tyskarna kasta tillbaka våra förposter öster jom Metzeral, men genom motanfall återtogo vi en. del aff den förlorade terrängen.
Paris, 30 juni. Kommunikén, som utfärdades igår kväll kl. 11, förmäler. I Vogeserna återtogo vi i morse alla ställningar öster om Metzeral, som vi, förut innehaft. På öfriga fronten ha endast artilleristrider förekommit.

På de galiziska slagfälten.
Wien, 30 juni. På ryska krigsskådeplatsen ha de förbundna trängt fram till Gnila Lipa och Bug vid Kamionka, Burztyn eröfrades igår.
starka fientliga stridskrafter, som ort halt vid Sielec, nordväst om Kamionka, ha efter häftig stridkastats. tillbaka. Norr om Rawaruska ha de förbundna trängt in på ryskt område. Tomaszow är i våra händer.

Ryssarna reda sig bra, säga de själfva.
Petrograd, 30 juni. En framstöt företagen af starka fientliga trupper väster om Bug fortsätter, och här samt vid Tomaszow ha vi tillbakaslagit flera förbittrade anfall. Den fientliga armén vid Dine???? förstärkt med nya tyska trupper, har försökt genom förbittrade anfall framkalla förvirring i vår tillbakagående rörelse mot Gnila Lipa, men misslyckades 3 med oerhörda förluster.

Som vanligt lugnt met ltalien.
Wien, 30 juni. På italienska krigsskådeplatsen har icke heller igår något af betydelse inträffat.

Montenegro börjar röra på sig.
Rom, 30 juni. Montenegrinerna ha besatt Atessio och ryckt in i Skutari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Kriget.

Den tyska rapporten från väster igår aftom lyder:
På västra krigsskådeplatsen ha fransmännen igår en genom en stark eld: mellan landsvägen från Lens till Béthune och Arras förberedt nattliga infanterianfall, som dock hållits nere af ’vår artillerield. Få Mans-höjderna ha under gårdagen de af och 26 dennes eröfrade ställningarna sydväst om Eparges fem gånger amnfallits af fransmännen. Dessa anfall tillika med ett natt ligt öster om tranchén blefvo emellertid utan resultat. Öster om Luméville nådde ett af flera fientliga bataljoner utfördt anfall mot våra ställningar vid Les Remiavois väster om Leintrey-Sondrexion endast fram: till våra afspärrningar. Fienden strömmade tillbaka till gina ställningar utsatta för vår eld. En fientlig observationspost på [katedraften i Soissons har igår aflägsnats af vårt artilleri.

Engelsmännen under fransk kontroll?
Tägliche Rundschau erfar från Haag: Det sätt, hivarpå Lloyd George och andra representanter för det engelska kriget och ammunitionsdepartementet vid den korta sammankomsten i Bologna behandlade frågan om; ökningen af kulfabrikationen, har i franska militärkretsar väckt anstöt. Man har till Lloyd Georges förklaring dragit fram Kitcheners från förlidet år, enligt hvilken för England kriget icke började i augusti 1914 utan först i maj 1915. Nu hade två månader förgått sedan dess, och England bevisade just genom sina nya åtgärder, att det ännu alltjämt icke var färdigt, under det Frankrike juttömde allt hvad det ägde af människor och penningresurger.
Franska regeringskretsar vilja i följd af Englands pompösa tillkännagiflvanden om den säkra ökningen af ammunitionsfabrikationen icke bespara den engelska, regeringén kontroil, och franska ämbetsmän skola snart företaga en rundresa genom de engelska krigsindjustriområdena, emedan man anser en inblick i de engelska åtgärderna för nödvändig.

På den ryska fronten.
Stora tyska högkivarteret meddelar igår:

På sydöstra krigsskådepaltsen har general von Linsingens armé under förföljandet öfver hela fronten Halicz-Firlejow kastat fienden tillbaka öfver Gnila ZLipa. Striderna där pågå ännu. Längre mot norr ha vi uppnått linjen Przemyslany—Kamionka. Norr om Kamionka hade fienden ej väntat något anfall, utan var stadd på återväg öfver Bug nedanför staden med samma namm. Norr och mordviäst om Mosty Wielkie, 50 kilomieter norr om Lemberg, och nordost och väster om Tomaszow tog fienden uppställning igår, men blef öfver allt kastad tillbaka. Vi stå mu äfven här på rysk mark. Under trycket af vår framryckning i denna trakt börjar fienden utrymma sina ställningar i Tanew-distriktet och vid nedre San.

Ryssland inför en omhvälfning?
Stämningen i Rysstand är nu sådan, att de styrande ej längre våga ensamma taga ansvaret. Ett officielt Petersburgstelegram meddelar, att tidpunkten för dumans sammankallande änmu icke. faststälts, men att tidningarna enstämrmigt wotala, att dess inkallande snart är att vänta. I Petrograd uppelhålla sig ett stort antal dumamedlemmar, och nästan dagligen hållas möten.
Enligt det officiella telegrammet ha »dessa möten lämnat bevis för att kriget trängt partihatet i bakgrunden och att alla fraktioner äro beredda att siuta sig tillsammans för att enhälligt understödja regeringen.»

Italien och Turkiet.
Lokal-Anzeiger erfar från Lugano: Stort uppseemde väcker i Rom den genom Giornaile (d Italia från Kairo och Tribuna från London sam tidigt utbredda underrättelsen, att Italien skall deltaga i Dardanelleraktionen och alltså förklara Turkiet krig. Anledningen till deltagandet vore Englands önskan att kunna draga tillbaka några af sina störa skepp, hvilka kunde vara bättre användbara på annat håll, och ersätta dem genom äldre, mera vämpliga italienska skepp.
Ett meddelande från Kälro utgår från ryktet att operationsbasen för de mot Turkist kämpande trupperna i Egypten, dit den efter Venizelos störtande förlades från Grekland, skall förläggas till Italien. Båda de italienska tidningarna säga i sina utväggningar at dessa meddelanden, latt Italiens deltagande Sannolikt icke skall inskränka sig vill skeppsoperationer. Det vore utom den, militäriska äfven af stor pouäitisk betydelse.
Berliner Tagebiatts korrespondent har erfarit, att !200,000 man italienska trupper ligga i Bari, färdiga att inskeppa sig, medan 120,000 man hållas bundna vid mordfronten.
Emellertid erfar Lokal-Anzeiger öfver Criasso, att Stampa dementerar meddelandet, att Italien ämnar sända två armékårer till Daldanellerna. Italien har hittills inskränkt sig till att erbjuda sina allierade någon hamn som operationsbasis vid yttersta sydspetsen af landet.
Och samma italienska tidningar, som nyss förkunnade folkets stora begeistring öfver Italiens deltagande i aktionen mot Dardanellerna, låter nu icke af några logiska band hindra sig från att uttala sin stora tillfredställelse öfver att regeringen kunnat dementera ifrågavaramnde felaktiga uppgift. Tidningarna påvisa nuw allmänt, att Italien icke kan för en sådan sak afvara de ifrågasatta 100,000 soldaterna wid sin norra front, Man gjorde dock ententen en vida bättre tjänst genom, att behålla dem (hemma och desto hastigare kunna slå österrikarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Senaste nyheterna från kriget.

Ny krigsminister i Ryssland.
Det blef icke Kuropatkin.

Petrograd, 29 juni. Kejsaren nar mottagit krigsminister Sukomlinoffs afskedsansökan. Hans efterträdare har blifvit general Polivanott.

Tyskland och Amerika.
London, 29 juni. Från Washington telegradferas hit: Enligt underrättelser till utrikesdepartementet från Berlin väntas ett gynsamt svar från Tyskland i fråga om undervattenskriget.

Föga nytt från väster.
Paris, 28 juni Dagen har varit relativt lugn. Arras har bombarderats med groft artilleri.
En af våra flygare har med godt resultat nedkastat 8 bomber öfver zeppelinhallen i Friedrichshaten, Motorskada tvingade honom på hemvägen att landa, men han lyckades uppnå echweiziskt territorium.

I Galizien.
Österrikarna göra alltjämt framsteg.

Wien, 29 juni. De förbundna förfölja alltjämt. I östra Galizien uppnådde vi igår Klodzienko och Zadworzo nordost om Lemberg samt floden Zwirz, som öfvergåtts. Södra Dnjesterstranden ofvanför Halicz har rensats. Våra trupper stormade igår byn Plazow sydväst om Narol, öfver hvilken flod ryssarna äro stadda på återtåg.

En flertydig rysk rapport.
Petrograd, 29 juni. På vänstra Weichselstranden fortfor den häftiga striden nära Osjaroff hela natten till söndagen med det resultat, att fienden tillbakakastades med stora förluster. Mot byn Gliniany riktades utomordentligt ’våldsamma anfall utan resultat. Den fient.iga framstöten mot Tomasjoff, Belz och Kamenke fortfar.

Lugnt på italienska gränsen.
Wien, 29 juni På italienska krigsskådeplatsen är fienden overksam.

Sänkta fartyg.
London, 29 juni. Engelska ångaren Indroni på 5,700 bong har torpederats i Irländska sjön. Besättningen blef räddad.
London, 29 juni. Engelska barken Demtfriesshire har torpederats och sänkts ’utanför Irland. Besättningen räddades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Kriget.

Gårdagsrapporterna från Frankrike.
Den tyska kommunikén igår e. m. meddelar; På vänstra krigsskådeplatsen ha norr Jom, Arras fientliga anfall på båda sidor om vägen från Souchez till Aix de Noulette och vid Labyrinten norr om Ecurie afslagits. I västra delen af Argenne försökte fransmänren igår afton återtaga den ställning, som de förlorat. Ehuru de satte in.i striden. en myckenhet artilleri, misslyckades dock deras anfall fullständigt. Samr ma resultat hade ett två kilometer bredt infanterianfall på båda sidor om. Grande tranchée. Efter wowanligt stora förluster flydde fienden tillbaka till sina ställningar. I Vogeserna ha ’våra trupper angripit besättningen på ten bergshöjd öster om Metzeral, Vi togo därvid femtio fångar och eröfrade en kulspruta. Särskildt gynsamma resultat uppnådde ’vi på södra delen af vår front under en luftstrid med fientliga flygare. Två af dessa skötos ned norr om Schlucht-passet och vid Gérardmer. Två andra tvungos af vårt artilleri att gå ned på schweiziskt område.
Samtidigt rapporterade fransmäne nen: Den i eftermiddag utsända kommunikén meddelar: Det fins intet särskildt att meddela från natten utom två tyska anfall, hvilka vi tillbakaslagit, det ena vid Calonne-tranchéen och det andra öster om Metzeral.

I Galizien.
Den ryska reträtten i Galizien fortgår, och de förbundnas trupper avancera på flera punkter. Så öster om Lemberg, där ryssarna efter stadens fall tagit ställning på linjen Dawidowska—Jaryczow. Här ha österrikarna under flera dagars strid trängt in i de fientliga ställningarna och drifivit bort ryssarna.
Söder ut vid Dnjestr har högra flygeln af general Linsingens armé fått fast fot på norra flodstranden, där den stormat höjderna och under sförföljandet nått fram till trakten midt emellan Zurawno och Rohatyn. Vidare ha de ryska ställningarna mordväst om Rawaruska eröfratig.

von Linsingens hela armé har gått öfver Djnestr.
Tyska hufivudkvarteret rapporterar igår e m.: På sydöstra krigskidspbrtsed ha vi besatt Halicz och ha idag på morgonen gått öfver Dnjester. Härmed har det lyckats SöROrA von Linsingens armé att utefter hela sin front tilltvinga sig öfvergången öfver denna flod efter fem dagars hårda strider, Längre mot norr förfölja våra trupper den slagne fienden i Gnila Lipa-trakten. Sedan 23 dennes har general von Linsingens armé tagit 6,470 ryssar till fånga. Nordost iom Lemberg närma vi oss Bug-området. Längre väster ut mot trakten af Cieszanow äro de förbundna trupperna stadda på framryckning. Vi ha tagit flera tusen fångar och eröfrat en del kanoner och maskingevär.

De ryska truppernas demoralisering.
Från Czernovitz meddelas tull Kriegs-zeitung i Berlin, att epidenier, särskildt fläcktyfus och smittkoppor, i stor omfattning härja bland de ryska trupper, kom kämpa vid Dnjestr och Pruth. Äfvenså har återtåget förorsakat stor oreda i provianteringen, så att trupperna i högsta grad måste lida brist på lifsmedel. Soldaterna, isynnerhet de från de ryska industridistrikten, dölja icke längre sin missbelåtenhet med krigets långvar righet och gå till och med så långt, att de smäda tsarens namn. Gentemot dessa företeelser stå officerarna maktlösa, liksom äfven soldaterna i stor utsträckning förstöra de japanska gevären under förklaring, att de aldrig erhållit någon instruktion om dessas handhafvande.

Krigstillstånd äfven mellan Turkiet och Italien?
Till Matin telegraferas från Rom: Turkiska sändebudet Naby bej har begärt sitt pass.

På Dardanellerfronten.
En ny aktion förebådas.

Tageszeitung berättar efter aténska telegram, latt på flera dagar inga kraftigare anfall från ententetrupperna förekommiv på Gallipolihalfön. Turkarna hålla sina positioner. Men nya engelska och franska förstärkningar påstås vara på väg, och af åtskilliga tecken okan man sluta till att ett nytt stort anfall förestår.

Äfven italtenare till Dardanellerna.
Öfver Lugano meddelas till Berliner Tageblatt, alt de officiösa tidningarna i Rom samstämmigt uttala sig om Italiens nära förestående aktiva deltagande i operationerna vid Dardanellerna. I gengäld skulle Frankrike och England sända några af sina modärnaste kryssare till Adriatiska hafvet. De för Dardanellerna afsedda italienska fartygen vore af äldre typ, men alltid dock ännu lämpliga för arbetet därstädes, I följd af den en gång påbörjade aktionen därstädes kunde en. Halo af det osmanska riket icke längre undvikas, och vid detta tillfälle kunde Italien icke gärna arfstå från att vara med. Under det att såväl de officiösa som älven alla andra tidningar vimla af detaljer om expeditionen till de turkiska farvattnen, så förnekar, märkvärdigt nog, Agenzia Stefani att ministerrådet ännu skulle ha syssatt sig med denna fråga, och bestrider, att några förberedelser träffats för en sådan aktion.

Turkiska kommunikén igår
meddelar: Å Dardanellerfronten ägde en svag utväxling af bomber och skott rum! vid Ari Burun. Fastän fienden vid Seddil Bahr bestryker skyttegrafvarna. på vår högra flygel med den häftiga elden från sitt grofva artilleri, har han sedan middagstiden den 25 ingenting kunnat uträtta. Samtliga af fienden tillämnade anfall mot vår vänstra flygel hafva strandat inför bår eld. Fienden nödgades sätta järnnät framför sina skyttegrafvar för att skydda sig för våra pomber. Våra kustbätterier på lanatoliska sidan besköto med framgång fiendens artilleris och infanteriställningar vid Seddil Bahr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Kriget.

”Fyrmaktsförbundets högsta krigsråd”.
Öfver Genéve meddelas till Berliner Tageblatt: Det från Petersburg utgångna initiativet till skapandet af ett »fyrmaktsförbundets högsta krigsråd», hvilket skulle möjliggöra enhetlighet i dessa arméers ledning, lär nu, enligt hit ankomna underrättelser, komma till utförande. Det meddelas att underhandlingar om denna sak pågå.

I Frankrike.
De våldsamma striderna om Souchez äro nu slut.

Tyskarna rapportera tatt de i trakten af Souchez, den strategiskt viktigaste punkten på deras så hårdt ansatta front omkring Arras, nu bragt det senaste stridsskedet till fullständig afslutning genom att helt och hållet återtaga de därunder omstridda ställningarna. Fransmännen rapportera matt operationerna på denna del ytterligt försvårats af ogynsamma vär derlieks- och terrängförhållanden.
Ytterst häftiga och länge upprepade anlopp ha fransmännen gjort mot höjderna vid Maas framför Combres, alltså på samma område där tidigare en stark offensiv wutförts. Tyskarna förlorade här någon terräng, men återtogo strax gina ställningar och eröfrade äfven en del af fransmännens. På öfriga delar af fronten ha mindre betydande strider ägt rum.

Dünkirchens bombardemang.
Från Rotterdam meddelas, att Maasbode erfar att vid senaste bombardemangen Dinkirchens ban-gård vid hamnen fullständigt förstörts. Själfva hamnen har lidit svåra skador. Två tredjedelar af befolkningen har flytt.

I Galizien och Polen.
Mackensens operationer.

Hvad Mackensen förehar omtalas hvarken i tyska eller österrikiska kommunikéerna. Däremot förekommer i en rysk kommuniké följande upplysande notis:
»I trakten at Rawaruska försökte fienden den 25 gripa till offensiven på fronten Werchrata—Hrebenne—Lubella. Dagen förut togo vi under våra motanfall i riktning mot Zolkiew och Lemberg, hvarvid vi understöddes af ett pansartåg, omkring 2,000 fångar med 30 officerare samt eröfrade 183 maskingevär. Vid staden Bobrka utkämnades den 25 en häftig strid.» Sammanbindas de tre orterna Werchrata—Hrebenne—Lubella, får man en halfcirkel, gom. höjer sig från en punkt något mer än en mil väster om Rawaruska i nordlig riktning 7 å 8 km. från samma stad, ned till Lubella, som ligger öster om järnvägslinjen Rawaruska—Lemberg, ett stycke norr om Zolkiew. Man ”’finner mlltså, att Mackensen icke förmått rubba ryssarnia synverligen långt åt öster och norr från linjen RawaruskaZolkiew. Då vidare Josef Ferdinands armé ej rör på sig vid Mar newfronten, inses det att ryssarna sedan iden 22 kunnat hålla sina positioner norr och öster om Lem, berg ganska orubbade. Omedelbart norr om staden är det österrikarna, som fått släppa till de 2,000 fångarna. Söder om staden ha österrikarna ej hunnit längre österut än till staden Bobrka.
Man får alltså det intrycket, att ryssarna jämkat sin linje ganska obruten så pass långt östligt, som kräfdes genom Lembergs uppgifvande, men sedan stått stilla.
Endasti södra Polen flytta de gig under. oafbrutna strider bakåt.

Ryssarnas förtviflade stridsmetoder.
Öfver Czernowitz meddelas till Lokalanzeiger: Ryssarna fortsätta med sina stormangrepp mot vår sydostliga front och synas uppbjuda allt för att genom sin numerära öfverlägsenhet kasta oss ur våra ställningar. På grund af iden rådande ammunitionsbristen skjuta ryssarna obetydligt och använda därvid uteslutande det tyngre jar panska artilleriet och japanska gevär. Men det saknas äfven gevärsammunition, och för att spara hvad som finnes begagna de sig sällan af infanterield, utan föredraga att offra massor af folk i bajonettanfall. Trots alla de oerhörda förluster, som de härvid lida, tyckas de dock föresatt sig . att till hvarje pris hålla sina ställningar på denna del af fronten och därmed täcka återtåget för de ryska truppmassor, som nu vältra tillbaka ur mellersta Galizien.

Grekland och Rumänien.
Har Venizelos bytt om mening?

Wolffs byrå melddelar: Tidningarna innehålla ett försenadt telegram från Atén af 20 dennes, enligt hvilket Venizelos uttalat, att han icke kan bilda något nytt kabinett, idå han inser omöjligheten at att Grekland uppger sin neutralitet.

Rumänien afmobiliserar.
Från Bukarest telegraferas till Berliner Zeitung am. Mittag: I onsdags hölls här ett ministerråd. Under behandlingen lat den ryska mnoten meddelade ministerpresidentén Bratianu att förhandlingarna gär kert skulle komma att pågå länge ännu, och föreslog af (denn anledning att en del af de inkallade soldaterna skulle hemsändas. Ministerrådet beslutade också i enlighet härmed.

Ryska säkerhetsåtgärder mot Rumänien.
Till Vossische Zeitung meddelas från Bukarest att ryssarna Synas hafvia uppgifvit allt hopp att förmå Rumänien att taga ententens parti. En bulgarisk tidning har från tillförlitligaste håll erfaritatt ryssarna längs Pruth vid den prumäniska gränsen uppföra befästningar och att de förstärkt de hittillsvarande gränsbeyakningsafdelningarna med kosacktrupper. Ryska köpmän hafva förbjudits att resa till Rumänien.

Turkarnas krig.
Turkiska högkvarteret meddelar: På Dardanell-fronten har vid Ari Burun en svag skottväxling ägt rum den 25 juni. Vid Seddil Bahr ha de upprepade anfall, som fienden utfört mot en del af våra skyttegrafvar i centern, tillbakaslagits med stora förluster för fienden. På vänstra flygeln har endast en artilleri- och infanteristrid stått. Enligt det antal fartyg, som transporterat sårade och att döma ef ter de högar af lik, som ännu icke kunnat bortföras, beräknar man fiendens förluster i striden 21 juni till mer äh 7,000 man. På öfriga fronter har ingen förändring af betydelse inträffat.
Hvad beträffar krigsoperationerna i Kaukasus, hafva ryssarna efter så många månaders ansträngningar insett, att de icke äro i stånd att nå det mål som de föresatt sig vid fientligheternas – påbörjande, nämligen att intränga i det inre af Mindre Asien. De hafva tvärtom ännu en gång fått göra en dyr köpt erfarenhet. Med öfvervinnande af terrängens bergiga beskatfenhet och trotsande klimatets stränghet, hafva de turkiska soldaterna med framgång uppträdt på slättlandet vid Sari-Kamiche och Kars, städer, hvilka ligga båda två i närheten af de ryska. operationsbaserna och ammunitionsförråden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Kriget.

Från Frankrike.
Stora tyska högkvarteret meddeade igår e. m.: Vi ha i en strid man mot man söder om Souchez eröfrat flera maskingevär. Upprepade fientliga framstötar mot Labyrinten ha afslagits. I västra utkanten af Argonne ha franska bataljoners anfall mot våra framrskjutna nya ställningar fullständigt misslyckats med svåra förluster för fienden. Genom ett motanfall eröfrade vi ännu en skyttegraf med två blockhus, tre mar skingevär och tre bombkastare.
På Maashöjderna misslyckades ett franskt anfall, som hade begynt väster om Grande Tranchée, fullständigt. Öster om Grande Tranchée återeröfrade vi en förbindelsegraf, som försvarades med stor seghet. Vid Leintrey öster om; Lunéville blefvo fientliga anfall afvisade.

Det börjar väga mera jämt på franska krigsskådeplatsen.
Ehuru tyskarna enligt entenbtens förmodanden lära ha tagit stora truppmassor från väster för: att kunna slå ryssarna och därigenom råkat i stark minoritet i förhållande till fransmän och engelsmän, är det dock påtagligt, att jämvikten i väster redan nu är i färd med att återupprättas.
Enligt beräkningar af öfverste Feyler i Journal de Genbve: uppgår Iden engelska arméns styrka till 700,000 och den franska till 1,500,000 man.
Det har talats mycket om förstärkningar åt tyskarna på senaste tiden. Enligt Morning Posts korr. i Amsterdam skulle dock blott till Belgien och Nordfrankrike ha anländt 115,000 man jämte en massa grofva kanoner. I alla händelse gå dock tyskarna att med stor energi söka återtaga under senare tider förlorad terräng.
Tyskarna beskjuta staden Metzeral i Elsass, som de för några dagar sedan utrymde.

Stundar ett afgörande till sjöss?
Lokalanzeiger erfar från Rotterdam: På grund af åtskilliga berättelser bestrider Daily Mail möjligheten af att tyskarna nu äro sysselsatta med att utrusta linjeskepp och linjekryssare med tyngre artilleri af en större kaliber än de nyaste engelska skeppen besitta.
Tidningen menar, att Tyskland söker åstadkomma afigörande till sjöss, och påminner England om att, så länge tyska slagflottan fär oskadad, . hotar alltjämt en stor fara.
Vid ha 11- den på midsommardagens kväll hördes en stark och ihållande kanonad från hafvet väster ut från Haugesund. Flera tregande med kustångarna berätta att de räknat till 20 skott.

Amerika ingriper mot den engelska postcensuren.
Öfver London telegraferas från Washington: I går hölls här ett kabinettsammanträde, vid hvilket bestämdes, att man skall igångsätta en undersökning af de svenska klar somålen öfver att posten mellan Amerika och Sverige: blir öppnad af den engelska postcensuren.

I Galizien.
Den tyska rapporten igår e. m. lydde: På sydöstra krigsskådeplatsen ha generaiöfiverste von Woyrschs trupper under sitt förföljande af ryssarna nått fram genom skogsdistriktet söder om Ilza. Situationen wvid generalöfverste von Mackensens arméer är väsentligen oförändrad. Nordväst om Halicz måste delar af general von Linsingens armé vid Martihow draga sig tillbaka till södra stranden af Dnjestr, då ryssarna anföllo med öfverlägsna styrkor.
längre uppåt floden skrider vårt anfall fram. Arméns vänstra flygel står vid Chodorow.

Ny rysk koncentration bakom gränsen.
Från. Gendve telegraferas: Österrikisk-ungerska rekognosceringsafdelningar ha stött på starka ryska stridskrafter vid Rovno. En helt ny rysk här har intagit ställning från Sokul till Tarnopol på ryskt terrisorium omedelbart vid den gaiziska gränsen. I nordöstra Galizien alk deles vid Tarnopol stå ryssarna äfven i en formlig kedja af starka befästningar.

Ryssarna anse sin kraft obruten.
I en sammanfattning af tilldragelserna i Galizien hänvisar Russki Invalid till den rad af betydande partiella framgångar, som ryssarna vurnit, och den fientliga södra flygelis nederlag på strategiskt mycket kännbara stärlen. Ryska armén har nu, heter det, fria händer att trygga flankerna på västra Lembergsfronten genom framgångar på Lanew-—Ravaruska- och Dnjesterlinjerna. Ställningen har förbättrats och stärkts, anser den cite-rade militärtidningen, och »läget på ryska fronten är i allmänhet för ogs och våra allierade förhoppningsfull.» Man iakttager ock, att tyskarna för första gången tala om TIys sarnas obrutna kraft och varna för allt för höga jubelrop öfver Lembergs fall.
Det hvilar en viss hemlighetsfulihet öfver händelserna efter Lembergs intagande. Det ser ut, som om ryssarna lyckats föra sina trupper någorlunda oskadda ur staden utefter de två järnvägarna i nordöstlig riktning.

Italienska kriget.
Neues Wiener Tagebiatts krigskorrespondent meddelar om striderna om Folgaria: Under det att det Maslenska artilleriet enligt hvald korrespondenten själf kunde öfvertyga sig om icke tillfogade våra fort någon nämvärd skada, ha vi redan förstört två fientliga försvarsverk, nämligen Campolongo, som italienarna utrymde efter sex skott, och Campomolen, där kruttornet sprängdes i luften af oss. Då flammorna slogo högt upp, flydide italienarna i full panik. Infanteristriden om Coston-berget leldde, sedan berget fyra gånger bytt innehafvare, siutligen till det resultatet, att vår ställning på nämda berg blef befäst, så att vi nu redan fått fast fot på italienskt område.

Malborghetto bombarderas af italienarna.
Från Gendve telegraferas: Alla ställningar, som behärska Malborghetto,. äro besatta af italienarna, som bombardera staden på det våldsammaste. Vid Carporetto ha italienarna däremot blifvit kindrade af österrikiska förstärkningar, men de ha dock icke kastats tillbaka öfver Isonzo. 30,000 österrikare marschera mot ställningarna morr om Goriza.

Turkarna skicka trupper till Kirkilisse.
Öfver London telegraferas: Times korrespondent i Sofia meddelar, att 50,000 man turkiske trupper, som ’dragits tillbaka från Media, äro på väg till Kirkilisse, emedan turkarna frukta, att ryssarna skola landsätta trupper vid Svarta hafvets kust.
Den ryska planen skulle vara !dikterald af intrycket från de händelser, som inträffat i Galizien.
Turkarna ha dessutom träffat förberedelser för att stärka garnisonen i Aidrianopel, då de mena, att de ej kunna vara säkra på att Bulgarien skall hålla sig neutralt.
Den turkiske militärguvernören i Adrianopel är ersatt med en tysk officer, och alla de högre officerarna äro nu tyskar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1915
N:r 144

Senaste nyheterna från kriget.

Sjökriget.
Rysk undervattensbåt sänkt utanför Gotland.

Berlin, 25 juni. Den 22 maj blef en rysk undervattensbåt 25 sjömil öster om Gotland bombarderad af tyskt fyrfartyg(?). Resultatet kunde då ej konstateras, men nu erkännes från ryskt håll att U-båten gått förlorad.

Många offer för U-båtarna Bergen, 25 juni. Bergenångaren Nova har idag inkommit hit med fyra man af besättningen på Arendalsångaren Trum, hvilken torpederats af tysk -U-båt på resa från Arkangelsk till London med rundvirke. Ångaren mätte 1,500 ton och var försäkrad för 470,000 kr.
London, 25 juni. En ångfartyg har idag utanför Peterhead tagit ombord besättningen från trålaren Viceroy, hvilken sänkts af en tysk U-båt. Besättningen meddelar att fem andra trålare samtidigt sänkts.

Lugnt i Frankrike.
Paris, 25 juni. I trakter norr om Arras råder relativt lugn. I Lothringen ha flera fientliga anfall misslyckats.

Ryssarnas utdrifvande ur Galizien.
Wien, 25 juni. Den allmänna situationen i östra Galizien är oförändrad. Öster och nordost om Lemberg pågå striderna med starke ryska arriärgardens — Vid öfre Dinester ha Nikolajeff och Zydaczane tagite. Längre nedåt floden ha de förbundna på flera ställen gått öfver till vänstra stranden.
Antalet fångar som vi tagit seda 14 juni i trakten af Fecht utgör 25 officerare och 693 man.

Italienska kriget.
Wien, 25 juni. På italienska krigsskådeplatsen ha fientliga anfall vid Kärnbens gräns, tyrolergränsen och i Krn-distrikten slagibts tillbaka, Vid Isonzo pågår en häftig artilleristrid. Italienarnas anfall mot Gradisca och Monfalcone ha strandat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Juni 1915
N:r 143