Kriget.

Från Frankrike.
Stora tyska högkvarteret meddeade igår e. m.: Vi ha i en strid man mot man söder om Souchez eröfrat flera maskingevär. Upprepade fientliga framstötar mot Labyrinten ha afslagits. I västra utkanten af Argonne ha franska bataljoners anfall mot våra framrskjutna nya ställningar fullständigt misslyckats med svåra förluster för fienden. Genom ett motanfall eröfrade vi ännu en skyttegraf med två blockhus, tre mar skingevär och tre bombkastare.
På Maashöjderna misslyckades ett franskt anfall, som hade begynt väster om Grande Tranchée, fullständigt. Öster om Grande Tranchée återeröfrade vi en förbindelsegraf, som försvarades med stor seghet. Vid Leintrey öster om; Lunéville blefvo fientliga anfall afvisade.

Det börjar väga mera jämt på franska krigsskådeplatsen.
Ehuru tyskarna enligt entenbtens förmodanden lära ha tagit stora truppmassor från väster för: att kunna slå ryssarna och därigenom råkat i stark minoritet i förhållande till fransmän och engelsmän, är det dock påtagligt, att jämvikten i väster redan nu är i färd med att återupprättas.
Enligt beräkningar af öfverste Feyler i Journal de Genbve: uppgår Iden engelska arméns styrka till 700,000 och den franska till 1,500,000 man.
Det har talats mycket om förstärkningar åt tyskarna på senaste tiden. Enligt Morning Posts korr. i Amsterdam skulle dock blott till Belgien och Nordfrankrike ha anländt 115,000 man jämte en massa grofva kanoner. I alla händelse gå dock tyskarna att med stor energi söka återtaga under senare tider förlorad terräng.
Tyskarna beskjuta staden Metzeral i Elsass, som de för några dagar sedan utrymde.

Stundar ett afgörande till sjöss?
Lokalanzeiger erfar från Rotterdam: På grund af åtskilliga berättelser bestrider Daily Mail möjligheten af att tyskarna nu äro sysselsatta med att utrusta linjeskepp och linjekryssare med tyngre artilleri af en större kaliber än de nyaste engelska skeppen besitta.
Tidningen menar, att Tyskland söker åstadkomma afigörande till sjöss, och påminner England om att, så länge tyska slagflottan fär oskadad, . hotar alltjämt en stor fara.
Vid ha 11- den på midsommardagens kväll hördes en stark och ihållande kanonad från hafvet väster ut från Haugesund. Flera tregande med kustångarna berätta att de räknat till 20 skott.

Amerika ingriper mot den engelska postcensuren.
Öfver London telegraferas från Washington: I går hölls här ett kabinettsammanträde, vid hvilket bestämdes, att man skall igångsätta en undersökning af de svenska klar somålen öfver att posten mellan Amerika och Sverige: blir öppnad af den engelska postcensuren.

I Galizien.
Den tyska rapporten igår e. m. lydde: På sydöstra krigsskådeplatsen ha generaiöfiverste von Woyrschs trupper under sitt förföljande af ryssarna nått fram genom skogsdistriktet söder om Ilza. Situationen wvid generalöfverste von Mackensens arméer är väsentligen oförändrad. Nordväst om Halicz måste delar af general von Linsingens armé vid Martihow draga sig tillbaka till södra stranden af Dnjestr, då ryssarna anföllo med öfverlägsna styrkor.
längre uppåt floden skrider vårt anfall fram. Arméns vänstra flygel står vid Chodorow.

Ny rysk koncentration bakom gränsen.
Från. Gendve telegraferas: Österrikisk-ungerska rekognosceringsafdelningar ha stött på starka ryska stridskrafter vid Rovno. En helt ny rysk här har intagit ställning från Sokul till Tarnopol på ryskt terrisorium omedelbart vid den gaiziska gränsen. I nordöstra Galizien alk deles vid Tarnopol stå ryssarna äfven i en formlig kedja af starka befästningar.

Ryssarna anse sin kraft obruten.
I en sammanfattning af tilldragelserna i Galizien hänvisar Russki Invalid till den rad af betydande partiella framgångar, som ryssarna vurnit, och den fientliga södra flygelis nederlag på strategiskt mycket kännbara stärlen. Ryska armén har nu, heter det, fria händer att trygga flankerna på västra Lembergsfronten genom framgångar på Lanew-—Ravaruska- och Dnjesterlinjerna. Ställningen har förbättrats och stärkts, anser den cite-rade militärtidningen, och »läget på ryska fronten är i allmänhet för ogs och våra allierade förhoppningsfull.» Man iakttager ock, att tyskarna för första gången tala om TIys sarnas obrutna kraft och varna för allt för höga jubelrop öfver Lembergs fall.
Det hvilar en viss hemlighetsfulihet öfver händelserna efter Lembergs intagande. Det ser ut, som om ryssarna lyckats föra sina trupper någorlunda oskadda ur staden utefter de två järnvägarna i nordöstlig riktning.

Italienska kriget.
Neues Wiener Tagebiatts krigskorrespondent meddelar om striderna om Folgaria: Under det att det Maslenska artilleriet enligt hvald korrespondenten själf kunde öfvertyga sig om icke tillfogade våra fort någon nämvärd skada, ha vi redan förstört två fientliga försvarsverk, nämligen Campolongo, som italienarna utrymde efter sex skott, och Campomolen, där kruttornet sprängdes i luften af oss. Då flammorna slogo högt upp, flydide italienarna i full panik. Infanteristriden om Coston-berget leldde, sedan berget fyra gånger bytt innehafvare, siutligen till det resultatet, att vår ställning på nämda berg blef befäst, så att vi nu redan fått fast fot på italienskt område.

Malborghetto bombarderas af italienarna.
Från Gendve telegraferas: Alla ställningar, som behärska Malborghetto,. äro besatta af italienarna, som bombardera staden på det våldsammaste. Vid Carporetto ha italienarna däremot blifvit kindrade af österrikiska förstärkningar, men de ha dock icke kastats tillbaka öfver Isonzo. 30,000 österrikare marschera mot ställningarna morr om Goriza.

Turkarna skicka trupper till Kirkilisse.
Öfver London telegraferas: Times korrespondent i Sofia meddelar, att 50,000 man turkiske trupper, som ’dragits tillbaka från Media, äro på väg till Kirkilisse, emedan turkarna frukta, att ryssarna skola landsätta trupper vid Svarta hafvets kust.
Den ryska planen skulle vara !dikterald af intrycket från de händelser, som inträffat i Galizien.
Turkarna ha dessutom träffat förberedelser för att stärka garnisonen i Aidrianopel, då de mena, att de ej kunna vara säkra på att Bulgarien skall hålla sig neutralt.
Den turkiske militärguvernören i Adrianopel är ersatt med en tysk officer, och alla de högre officerarna äro nu tyskar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1915
N:r 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *